Digitale enquête gemeente Postzegels Verwachting weer Verbetering winkelcentrum DEZE WEEK Okia zoekt jeugdleden Voetbal Tamar Floor misschien ballenjongen bij Nederlands Elftal IN HOLTEN ,GINA 7 im Dalhuisen lat tweede op JONGERENWERK PEUTERDANS GROTE ZAAL VOORJAARSRIT HOLTEN - Vierduizend inwoners van zestien jaar en ouder ontvangen woensdag 28 februari het verzoek om mee te doen met het digitale burgerpanel. Zij kunnen dan een paar keer per jaar hun mening geven over een breed aantal onderwerpen. Als eerste onderwerp is gekozen voor glasvezel. Voor 2007 staan drie enquêtes voor het burgerpanel gepland. BON Holtens Nieuwsblad NUMMER 09 UITGEVER: WEGENER HJIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Het blijkt voor veel sportver enigingen moeilijk te zijn om aan vrijwilligers te komen. En ze daarna ook vast te hou den. Sportraad Overijssel belegt daarom een speciale avond. Verenigingen krijgen uitleg wat ze moeten doen. Het jongerenwerk in Holten heeft nieuw onderdak. Om alles te bekostigen schrijft ze verschillende fond sen aan. Daarnaast zal de ge meente voor 12.000 euro garant staan, mocht het toch niet lukken alles rond te krij gen. Peuters vinden dansen erg leuk. Daarnaast is het ook nog eens goed. De Bosch kamp houdt daarom een speciale workshop:, dansen met peuters. Er wordt onder meer aan dacht geschonken aan dan sen op muziek. Holten krijgt toch z'n grote zaal. Niet in Irene of de Kan delaar. En ook niet in de sporthal. Maar bij het nieuwe Kulturhus zelf, waar nu nog de gemeente in huist. Hier wordt straks een zaal bijge bouwd, met plaats voor zo'n 350 mensen. MAC de Holterberg houdt zaterdag de MAC Voorjaars- rit. Erik Davids zal waarschijn lijk niet aan de start verschij nen van deze enduro. Zijn broer wel. Erik moet door een blessure laten afweten. HOLTEN - Bureau Seinpost krijgt van de gemeente de op dracht om voor 46.716 euro een detailhandelsnota op te stellen. Aan de nota wordt een uitvoe ringsprogramma gekoppeld om de winkelfunctie van Rijssen en Holten te versterken. Daarnaast moet het nieuwe impulsen ge ven aan het bedrijfsleven en dan met name aan de detailhandel. Er moet een antwoord komen op de vraag: "Hoe kunnen we komen tot een versterking en optimale situering van winkel voorzieningen, horeca en ande re centrumfuncties in de Holten en Rijssen. Zodat er gezonde winkelvoorzieningen naar aard en schaal ontstaan en de toeris tische kansen beter worden be nut? De groep inwoners is uit het ge meentelijk bestand via een a- selecte steekproef samenge steld. Daaraan zijn de inwoners toegevoegd die op dit moment zitting hebben in een klank bordgroep, omdat zij op een deelterrein al meedenken met de gemeente. Welke inwoners aangeschreven zijn, wie er meedoen en wat ze stemmen, is niet bekend. Alleen het on derzoeksbureau I&O Research uit Enschede heeft de vertrou welijke gegevens. I&O Research heeft ervaring in het begeleiden van digitale burgerpanels bij Naast Seinpost werd ook bij bu reau DTNP een offerte gevraagd. In overleg met de Habi en de Holtense Handelsvereniging (HHV) viel de keus toch op het eerste bureau. Seinpost toonde meer visie en ambitie. Daar naast is het vernieuwend en toe komstgericht. Ook heeft het bu reau een duidelijk interactief ka rakter, dat volgens de gemeente Habi en HHV meer in beweging zou kunnen gaan zetten. De drie partijen zullen nauw bij het opstellen van de nota wor den betrokken, door het instel len van een begeleidingscom missie. Een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel en het Midden en Klein Bedrijf zal hier ook zitting in nemen. andere gemeenten. Zij voeren in Rijssen-Holten de grotere klanttevredenheidsonderzoe- ken uit. De eerste enquête gaat over glasvezel. Is het bekend bij mensen wat er digitaal mogelijk is met glasvezel? Bestaat er be hoefte in onze gemeente aan deze snelle digitale verbinding? De geselecteerde inwoners krij gen in de brief een code toege wezen. Alleen met deze code is het mogelijk de vragenlijst van het burgerpanel op te roepen. Het burgerpanel is met ingang van 28 februari te vinden op de startpagina van www.rijssen- holten.nl. Alleen de inwoners die gebruik kunnen maken van een internetaansluiting, kun nen meedoen. Meldt iemand zich aan, dan wordt hij of zij de volgende keer automatisch digitaal benaderd. HOLTEN - De Holtense Postze gelclub houdt zaterdag 3 maart van 13.00 tot 17.00 uur een post zegelshow in De Boschkamp. Leden van de vereniging zullen een gedeelte van hun verzame ling presenteren. Tevens is er gelegenheid om postzegels te ruilen of te kopen bij leden van de club en wordt er een verloting gehouden met als prijzen: postzegels. Wie thuis een verzameling heeft, kan hier over een oordeel en advies vra gen. Maar ook is het natuurlijk mogelijk om gewoon langs te komen en de sfeer te proeven. Wie weet, doet men dan nog een leuke hobby op. Woensdag tot en met zaterdag. Wat luchtdrukverdeling betreft, die wordt bepaald door een aantal lagedrukgebieden die vanaf de Oceaan over de Britse Eilanden naar Denemarken trekken en soms ook over ons land. Een hogedrukgebied ligt boven Noord-Rusland en een ander hogedrukgebied op de Oceaan ten zuidwesten van Portugal. Hierdoor blijven we in een zuidelijke tot zuidwesteiijke stroming die veel storingen over ons land stuurt waardoor het een regenachtige week wordt en er nog steeds aanvoer is van zachte lucht. Met andere woorden het blijft wisselvallig met veel bewolking en weinig zon en periodiek valt er regen of buien. Overdag 10.0 a 11.0 graden en in de nachten 5.0 a 6.0 graden. Februari ein digt dus zacht. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - Touwtrekvereniging Okia wil graag uit gaan breiden. Vooral de jongerenteams kun nen nog wel nieuwe leden ge bruiken. HOLTEN - Tamar Floor uit Holten is een van de gelukkigen die is uitgekozen om mee te doen aan het landelijke ballenjongens selec- tie-event op zaterdag 3 maart in Zeist Dat dit niet alleen is weggelegd voor jongens, laat Tamar Floor wel zien. Er zijn 56 plekken te vergeven als officiële Nuon Ballenjongen voor het Nederlands Elftal. foto: sander scheperman Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor U ontvangt het opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1