Leerlingen Waerdenborch oefenen voor poetry battle Holtens Nieuwsblad 9 Toneelvoorstelling door leden buurtvereniging lampionnen Uitbreiding jumelagecontact voor Beatrix Test je kennis van organen Rosita FM nu ook in Salland Duitse gasten zeer positief over samenwerking Lezing over persoonlijke uitvaartverzorging Shirtsponsors Jeugdmountainbikeclub DIJKERHOEK- Studie groep Agrarische Uitwis- selings Projekten (SAUP) ontving vorige week za terdag in Het Bonte Paard een delegatie van de boerenorganisaties uit Steinfurt in Westfa- len, onder leiding van Alfred Renge, bestuurslid van de Landwirtschaftli- che Verein Steinfurt - Borghorst. WN Holten wil op hoogte blijven VSP Twente Mobiel SkA'ubMljSli. Dinsdag 30 januari 2007 HOLTEN - Omdat koningin Beatrix woensdag 31 januari ja rig is, wordt die dag om 18.45 uur een lampionoptocht ge houden. Alle kinderen van de eerste groepen van de basisscholen en de kinderen van de peuter speelzalen en de kinderdagver blijven worden uitgenodigd. Om het geheel nog feestelijker te maken, lo'opt muziekcorps HMV voorop en zal namens het gemeentebestuur op Smidsbelt een woordje worden gezegd. De lampions worden vanaf 18.30 uur bij Diessenplas uitge geven. HOLTEN - Nederlanders heb ben een beperkte kennis van de menselijke organen. Zo denkt een derde van de bevolking dat men over twee in plaats van vier hartkleppen beschikt. En zo meent 44 procent dat de voor hoofdsholte is gevuld met her- senvocht, terwijl deze niet an ders dan lucht bevat. Op www.rdnl.nl kan iedereen vanaf donderdag 25 januari 2007 zijn kennis van organen persoonlijk toetsen met behulp van de organentest. HOLTEN - Wat voor vijf jaar ge leden nog een droom leek is in middels gerealiseerd. Rosita is uitgegroeid tot het familiesta tion van Oost-Nederland Er is heel wat gebeurd in die vijf jaar aldus Harry Hoesstee de oprichter van Rosita. Wat ooit als piraten station is begonnen in 1971 is nu uitgegroeid tot het best gewaardeerde en beluister de radio station in Twente en Salland. Rosita is te ontvangen op de kabel op 104,9 en wereld wijd op internet www.rosita.nl Steinfurt is een van de twee partnergemeenten. Beide gemeenten breiden hun jumelagecontacten geleidelijk uit. In het streven naar het ver sterken van goede relaties tus sen overheden en burgers aan beide zijden van de Duits-Ne derlandse grens vervult de Stichting Jumelage Rijssen-Hol- ten een belangrijke rol. SAUP heeft als doel de agrari sche componenten van de ju melage in de belangstelling te plaatsen en de inwoners van de gemeente die wonen en werken in het landelijke deel van Holten en Rijssen maar ook andere be langstellenden, in contact te brengen met hen die in Stein furt en Winterberg, de andere jumelage partner, in dezelfde si tuatie verkeren. Zij werkt hierbij samen met de plaatselijke afdeling van LTO en vervult een organiserende en ondersteunende functie en sluit hierbij goed aan bij de doelstel ling van de jumelage. Van Holtense zijde namen naast de bestuursleden van de SAUP, Jan Koelemaij en Jan Ulf- man, Erik Bosschers en Gerrit Meijerink, LTO, Michiel Dijk man, Rabobank, ook wethou der Wim Stegeman en Ab Hof huis, fractieleider Gemeentebe lang, deel aan het overleg. Stegeman vroeg aandacht voor de mogelijkheden die Euregio en met name het project Diabo lo aan jongeren bieden. Koele- HOLTEN - De succesvolle Ur ban Poetry Battle die vorig jaar georganiseerd werd door de bi bliotheek Rijssen-Holten krijgt dit jaar een provinciaal vervolg. Acht bibliotheekstichtingen en scholen in hun werkgebied doen mee aan deze rapwed- strijd. Er wordt toegewerkt naar een provinciale finale op 19 april in Hedon in Zwolle. Zo werd er afgelopen donder dag op scholengemeenschap De Waerdenborch al druk geoe fend. Leerlingen konden name lijk meedoen aan een works hop. In de loop van februari zullen de Rijssense en Holtense raptalen ten boven komen drijven. In een onderlinge strijd op 28 fe bruari in Lucky Co zullen zij bepalen wie naar de provinciale finale gaat. Eind 2005 werd de eerste Urban HOLTEN - Leden van buurtver eniging Beuseberg houden vrij dag 2 en zaterdag 3 februari om 20.00 uur een toneelvoorstelling inCafédeWtppert. Het toneelstuk heet Wat 'n smiesterd en is geschreven door Bemd Gombold. Gert van Ever- tjes is de regisseur. Wat een mooie tijd zo voor de herindeling. Mooie kleine ge meentes. Als er problemen wa ren, trok je gewoon even de wethouder aan z'n jas. Niks af spraak maken of naar het ge meentehuis. De wethouder wordt echter stapelgek van twee importinwoners die geregeld komen klagen over geluidsover last. Entree voor leden gratis. Voor niet-leden: 2 euro. Info: Jan Rietberg, 06-51.02.04.25 Enkele leerlingen hebben zich opgegeven voor de workshop Ur ban Poetry Battle. Wie wordt de beste rapper? foto: harry broeze sen-Holten. Andere bibliotheken uit de pro vincie vonden het concept zo goed dat besloten is een provin- mende bibliotheken organise ren samen met de scholen een lokale finale, waarvan de win naars mogen deelnemen aan de HOLTEN - Ema ter Steege Per soonlijke Uitvaartverzorging verzorgt donderdag 8 februari een lezing over de vele moge lijkheden bij een uitvaart. Zij doet dit om 14.00 uur in De Boschkamp aan de Tuinstraat 2 en om 20.00 uur in Het Parkge bouw aan de Oosterhofweg 49 in Rijssen. De entree is gratis. Ter Steege geeft een lezing over vaart. "Direct na een overlijden van een naaste zijn wij meestal overmand door verdriet. En in die tijd ontdekken mensen hoe veel keuzes zij binnen vijf dagen moeten maken". Tijdens de le zing wordt ingegaan op de voorbereidingen die men kan treffen. Wie niet kan komen en behoefte heeft aan een vrijblij vend gesprek, kan bellen met n.T,iu maij koppelde de nieuwe con tacten aan het programma van het jumelageweekend van 11 tot en met 17 juni. Hofhuis kon veel nuttige infor matie geven over ontwikkelin gen op het gebied van de mo derne bedrijfsvoering in inter nationaal perspectief. De Duitse gasten waren aan het eind van de kennismaking en thousiast en positief. De middag werd afgesloten met een bedrijfsbezoek bij de fami lie Meijerink. TE WEINIG NIEUWS HOLTEN - Veilig Verkeer Ne derland Holten beklaagde zich er bij de gemeente over dat er zo weinig bekend wordt gemaakt over de gang van zaken rond het Verkeer Structuur Plan (VSP). Een delegatie van WN Holten bood wethouder Willem ter Schure een notitie aan met daarin verkeersknelpunten in het dorp. J. Koelemaij vertelde daarnaast veel vragen van Hol tenaren te krijgen over de voort gang-van het VSP. "Begin vorig jaar werd er nog veel geschre ven in de pers over het Zilver zandtracé en het Wansinktracé. Daarnaast werd er door de ge meente een voorlichtingsavond georganiseerd", zegt hij. "Maar nu is het helemaal stil. Net of er niets meer mee gebeurt". Wethouder Ter Schure spreekt dit tegen: "Ik kan u verzekeren dat er in dit huis behoorlijk hard aan wordt gewerkt. Ook al lijkt het voor buitenstaanders dat er niets meer mee wordt gedaan". Koelemaij vroeg daarom of de gemeente niet wat vaker met 'nieuws' over de voortgang van het VSP naar buiten kan komen, zodat bewoners niet het idee hebben dat alles in de doofpot verdwijnt. Burgemeester Bort Koelewijn gaf aan dit mee te zullen nemen. EURO PER INWONER HOLTEN - De gemeente betaalt een subsidie van 1 euro per in woner aan Regio Twente voor het opzetten fase 2 van Twente Mobiel. Het doel hiervan is om als gezamenlijke wegbeheer- ders van Twente, te werken aan een optimale benutting van het wegennet. Daarbij wordt na drukkelijk over de gemeente grenzen heen gekeken. De gemeente heeft in 2005 al in gestemd met het opzetten van fase I van Twente Mobiel. Toen zijn de beleidsuitgangspunten, het wegemiet en de prioritering van de wegen, de grootste knel punten en globale oplossings richtingen beschreven. De bedoeling is om een regio naal verkeersinformatie en - managementsysteem op te zet ten. Deze geven informatie aan weggebruikers en sturing aan verkeersstromen. Verkeersdeel nemers krijgen betrouwbare en actuele informatie over de ver keerssituatie en verkeersstro men worden optimaal geleid uiontco utorron HOLTEN - Tweewielers Goossens, hoveniersbedrijf Klein Boonschate en Bikerent Holten zijn sinds kort sponsoren van de jeugd mountainbikeclub van Wielervereniging Holten. De leden in de leeftijd tot en met 12 tot 13 jaar, onder leiding van Henk Vasters, waren hier erg blij mee. foto: johan bounk t o.: midsetgol; fantasiegot» klootschieten kompastochten

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 9