Overijssel doet meer voor verkeer Gezamenlijk strooien sten jeugdz aelost Zoekplaatje Statenvergaderdag op 7 februari Overijssel U rijdt wmm. Er valt genoeg te kiezen Provinciale Staten£l^3ERKIEZINGEN| provincie redactieadres Postbus 10078, 8000 GB Zwolle telefoon 038 499 92 00 e-mail nieuwsredactie@overijssel. nl De provincie ontmoet u graag op zaterdag 3 maart tijdens de Open Dag en natuurlijk op woensdag 7 maart bij de verkiezingen van Provinciale Staten! Uw politieke voorkeur kunt u vanaf 8 februari testen via de stemwijzer op www.overijssel.nl U heeft het voor het zeggen De provincie werkt de komende jaren op verschillende plaatsen aan de weg. Dit gebeurt om de wegen veiliger, her kenbaarder en beter bereikbaar te maken. Snelheidsinformatie Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van ongevallen. De provincie wil veilige snelheden stimuleren door het plaatsen van Dynamische snelheidsinformatie borden (DSI). Deze DSI-borden geven informatie over de eigen rijsnelheid en de gewenste snelheid. "Wij helpen de weggebruiker door hen goed te informeren", meent gedeputeerde Job Klaasen, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in Overijssel. "Op deze manier kunnen zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit heeft een positieve invloed op het beperken van het aantal snelheidsovertredingen." In de komende periode plaatst de provincie bij 9 provinciale wegen 35 DSI- borden. De flitspalen op deze wegen worden verwijderd. De politie houdt op verschillende wegen snelheidscontroles met mobiele apparatuur. Meer informatie www.overijssel.nl/verkeer_en_vervoer. De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat hebben de handen ineen geslagen en strooien vanaf dit winterseizoen gezamenlijk tegen gladheid. Vorige week konden de medewerkers voor het eerst in actie komen. Door nauw samen te werken, wordt het strooibeleid (wanneer strooien en hoe) gelijk getrokken. Hierdoor komt u, als automobilist, niet voor verrassingen te staan als u van provinciale op Rijkswegen komt en omgekeerd. De nieuwe aanpak behelst het gelijktij dig preventief strooien met nat zout en bij sneeuw of ijzel strooien met droog zout en de inzet van sneeuw schuivers. Het strooien met nat zout gebeurt voordat het glad wordt. Dit zout blijft beter op de weg lig gen. De strooiauto's rijden volgens vooraf bepaalde routes. Hierin zijn alle Rijks- (behalve autosnelwegen) en provinciale wegen in Overijssel opgenomen. Daarbij strooit de pro vincie niet alleen haar provinciale wegen en het Rijk haar rijkswegen, maar strooien beiden ook eikaars wegen als onderdeel van de route. Ook de gemeentelijke wegen die binnen de route vallen worden meegestrooid. We zijn het nieuwe jaar goed begon nen. Dat geldt in elk geval voor de wacht lijsten in de jeugdzorg. Alle Overijsselse jonge ren die halverwege vorig jaar langer dan negen weken op hulp moesten wachten zijn van de wachtlijst De meeste van hen krijgen nu de zorg die ze nodig hebben. En anders hebben ze tijdelijk een andere vorm van zorg, bij wijze van overbrug ging. Daarmee heeft Overijssel voldaan aan de afspraak met staatssecretaris Ross. Die gaf ons vorig jaar 9,5 miljoen euro om te zorgen dat op 1 januari geen enkele jongere langer dan negen weken op hulp hoeft te wachten. Met dit geld hebben de jeugdzorginstellingen meer en nieuwe vormen van zorg gecreëerd en nieuwe medewerkers aange trokken. Ik ben heel blij met dit resultaat Dankzij de enor me inspanning van héél veel mensen in de jeugd zorg is dit gelukt. Petje af voor al het werk dat is verzet! Nu is het zaak om er met elkaar voor te zorgen dat er niet opnieuw wachtlijsten ontstaan. Dat is mijn goede voornemen voor 2007. Gert Ranter, gedeputeerde voor Zorg en participatie Oplossing zoekplaatje december: Bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug te Nijverdal. Overijssel is een provincie met verrassende, mooie en rustgevende gebieden. Weet u bij voorbeeld waar deze foto is genomen? Zo ja, stuur dan uw oplossing voor vrijdag 9 febru ari 2007 op een briefkaart naar: Provincie Overijssel, t.a.v. Overijssel.nl, postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Of mail de oplossing naar: nieuwsredactie@overijssel.nl. Vergeet in beide gevallen niet uw naam en woonadres erbij te vermelden. Onder de goede inzen dingen worden drie prijzen verloot. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Provinciale Staten van Overijssel komen op 7 februari weer bijeen voor de maandelijkse Statenvergaderdag in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Om half tien beginnen de Statencommissies Verkeer, milieu en water en Economie en bestuur met hun vergaderingen, 's Middags om half twee starten de commissies Zorg en cultuur en Ruimte en groen. De Statenvergadering begint zoals gebruike lijk om zes uur. Op de agenda van de Statenvergaderdag staat onder meer het Actiefonds 2007. Veertien projecten zijn voorgedragen voor een bijdrage uit het Actiefonds, voor een totaalbedrag van 15 miljoen euro. Hierbij gaat het onder ander om een leerarrangement op boerderijen, de aanleg van een verbrede spoortun nel en de herinrichting van het Stationsplein Zuid Station Twente in Hengelo, het opknappen van de Amstellaan in Deventer, de verplaatsing van camping de Heidebloem op de Sallandse Heuvelrug, de Poppodia Deventer en Hengelo, de Nationale Reisopera en Kameroperafestival en de bereikbaarheid van Rijssen. Alle vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom. De Statenvergadering is ook live te volgen kunt daar ook de agenda's vinden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 13