Bos door storm onbegaanbaar Holtens Nieuwsblad Keunefeest week later Verwachting weer Storm Brandweer rukt veelvuldig uit tijdens stormweer Veel meldingen door storm Jan Smit op Keunefeesten THEATERSPEKTAKEL AFSCHEIDINGSPAAL FOUT PARKEREN LAMPIONOPTOCHT ANDER CENTRUM HOLTEN - Vooral de bossen in het oosten van het land lijken zwaar ge troffen door de storm die gisteren over Nederland raasde. Staatsbosbeheer adviseert mensen het bos voorlopig te mijden omdat we de veiligheid van de mensen niet kun nen garanderen. Staatsbosbeheer: wandelaars en fietsers kunnen bos beter mijden BON Holtens Nieuwsbla NUMMER 04 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597357 - DJ.SCHUPPERT@WHK.WEGENER.NL Het theaterspektakel Project Daniël uit 2004, krijgt een vervolg. Nu zal David als thema wor den gebruikt voor een spek takelshow op Kalfstermans- weide. De bedoeling is deze show op 25 'en 26 april 2008 op te voeren. Op Kalfst/rmansweide zijn een hele,/ rij paaltjes neerge zet. Hiermee hoopt de gemeente tegepnoet te kunnen komen aan omwonenden en mid denstanders. Eén compromis tussen beide ^partijen. De Oad Groep maakt vol gens de gemeente en omwo nenden onterecht gebruik van een weiland. Oad heeft dit stuk grond inmiddels ver hard om er zo een parkeer terrein van te maken. Maar Oad heeft slechts een tijdelij ke ontheffing. Koningin Beatrix is bijna ja rig. Daarom wordt er woens dag 31 januari een lampion optocht voor kinderen ge houden. HMV zal hierbij voorop lopen. Het echte feest is natuurlijk op 30 april, maar dat duurt nog even. De Holtense Handelsvereni ging heeft de nieuwe cen trumplannen van de ge meente al even in mogen zien. De vereniging is tevreden met het rapport. Niet alleen zijn veel paden en wegen momenteel versperd door omgevallen bomen of af gebroken takken, ook kunnen er nog bomen of boomtakken vallen omdat ze nog onder spanning staan of nog in kro nen van andere bomen han gen. Staatsbosbeheer verwacht de komende week nog nodig te hebben om alle wegen en pa den veilig en begaanbaar te ma ken. Doorgaande openbare wegen zullen naar verwachting, na vandaag, weer toegankelijk zijn. De bomen die zijn omgevallen of afgebroken blijken vooral naaldbomen en enkele popu- lieren te zijn. Loofbomen zijn op dit moment kaal, waardoor ze minder wind vangen. Naald bomen kregen zware kronen door de hevige regen, waardoor ze vatbaarder waren voor de storm. De combinatie met een slappe natte bodem maakte dat deze bomen zijn omgewaaid. De schade in het westen en noorden van het land lijkt mee te vallen: de bossen op de wad deneilanden, in Noordwijk, in Schoorl en rondom Breda blij ken weinig schade te hebben opgelopen. De bossen van Staatsbosbeheer bestaan bijna allemaal uit ge mengde bossen met loof- en naaldbomen, van verschillende leeftijden. Dergelijke gemengde bossen zijn gelukkig veel min der kwetsbaar voor storm dan jonge eensoortige bossen, die tot een hevige storm in 1972, veel voorkwamen. HOLTEN - De Holtense brandweer moest veelvuldig uitrukken om omgewaaide bomen in stukken te zagen en van de weg verwijde ren. Zo ook afgelopen zaterdag aan de Raalterweg. Verder had Heijcom aan de Ondememersweg 1 grote schade. Hier kwam de ge vel naar beneden. FOTO: SANDER SCHEPERMAN HOLTEN - Jan Smit is gecon tracteerd voor de Keunefees ten. Hij zal zondagmiddags te zien zijn in de Keunetent. Andere artiesten, zover nu be kend, zijn: Gebroeders Ko op de donderdagavond en Stef Ekkel. HOLTEN - Keunefeesten zal dit jaar niet in het weekend van 7 tot en met 9 september worden gehouden, zoals vermeld in de Fienpreuver. Maar een week la ter, dus van 14 tot en met 17 september. Woensdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling voor de komende dagen wordt bepaald door een aantal lagedrukgebie den. Een hogedrukgebied trekt vanaf de Azoren de Oceaan op. Hierdoor draait de storing naar het noorden tot noordoosten. Hiermee wordt flinke koudere lucht aangevoerd. De wind draait naar noordoost tot oost. In de nachten gaat het licht vrie zen, met minimumtemperatu ren van -2,0 a -4.0 graden. Op beschutte plekken kan het nog wat kouder worden. Overdag is het licht tot halfbe- wolkt en is er kans op een win terse bui. Overdag wordt het niet meer dan 2.0 a 3.0 graden. Tegen het weekeinde draait de stroming weer naar het westen toe, het word weer zachter. HOLTEN - De storm die vorige week over Nederland raasde, leidde tot een overvloed aan meldingen van stormschade bij de meldkamer van de brand weer in Twente. Honderden Twentse vrijwilligers en be roepsbrandweermensen zijn tot diep in de nacht bezig geweest met het verlenen van hulp. Het aantal gevallen van storm schade in de regio Twente waar de brandweerkorpsen voor uit rukte was enorm groot. In nage noeg alle gevallen bleef het in Twente bij materiele schade. Tussen 12.00 en 24.00 uur han delde de meldkamer ruim 2000 stormschademeldingen van burgers af. Het grootste aantal van die meldingen ontving de meldkamer tussen 16.00 en 22.00 uur. De aard van de storm schademeldingen liep uiteen: van pannen die van het dak wa ren gewaaid, beschadigde dak constructies, bomen over de (spoor-)weg tot wateroverlast. Een enkele keer rukte de brand weer uit om hulp te verlenen bij een auto-ongeval. Vanaf 16.00 uur zette de brandweerkorpsen extra personeel in om de voer tuigen te bemannen. Na 16.00 uur werd al snel duidelijk dat, als gevolg van de vele meldingen bij de meldkamer brandweer, zij de toestroom van nieuwe meldin gen moeilijk kon verwerken. Er is toen de keuze gemaakt om de meldingen met gevaar voor de omgeving en de meldingen die geen gevaar voor de omgeving opleverden te scheiden. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1.00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon; Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1