Oliebollencross op berg Holtens Nieuwsblad Receptie W Holten Receptie Blauw Wit Liberale borrel Bereikbaar Concert Soweco laat geld liggen Winter Genieten van midwinterhoorns op grasdakhuis pANS TER KEURST /UURWERKSHOW URSUSSEN &EEMD EN BERGTOER MEMANDSKINDEREN HOLTEN - Het start sein voor de Oliebollen cross van voetbalvereni ging Holten wordt zon dag 7 januari om 10.00 uur gegeven. Weg met die extra pondjes Doe mee aan de Oliebollencross BON Holtens Nieuwsblad |MER 01 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597357 - DJ.SCHUPPERT@WHK.WEGENER.NL oe ziet Hans ter Keurst de lekomst van Holten? Wordt ft volgens hem nog wat et de woningbouw en het ugdwerk. Zijn speerpunt: coholmatigingsbeleid on- f r jongeren. E VERDER PAGINA 3 tefan Schöppers en Remi toefman hebben het oude aar afgesloten met een (root vuurwerkspektakel aan ie Wansinkstraat. .ove is in the air, was het «E VERDER PAGINA 5 j de Boschkamp zijn weer erschillende cursussen te olgen. oals klussen in en om het uis, of over de geschiedenis an opera. laar ook een cursus Spaans. IE VERDER PAGINA 7 ieniet van de natuur op de lolterberg, Beuseberg, Bor- Id en Zuurberg. Vielervereniging Holten aakt het mogelijk met de eldtoertocht Beemd en iergtoer. IE VERDER PAGINA 9 psychotherapeut Carolien koodvoets heeft een nieuw boek uitgebracht. Dit gaat aver mensen die een onveili ge jeugd hebben gehad. De crossloop wordt gehouden op en rond het sportpark Meer manskamp op de flanken van de Holterberg. De oliebollencross met een lan ge historie, wordt voor de 34ste keer gehouden en staat open voor leden en niet-leden in de leeftijd van 7 tot en met 70 jaar. Het is een prachtige mogelijk heid om de overtollige calo rieën van de feestdagen kwijt te raken en biedt tevens de gele genheid om elkaar sportief te gemoet te treden in het nieuwe jaar. Voor elke leeftijdscategorie zijn er prijzen beschikbaar en elke deelnemer ontvangt een me daille als herinnering aan een leuke dag hardlopen. Elke categorie heeft z'n eigen naam, wat met eten te maken heeft. Zoals poffertjes, appel flappen en pannenkoeken. Juist de vetmakers zijn immers de boosdoeners van al die extra pondjes. Voor iedereen is er een eigen categorie, zodat ook iedereen mee kan doen. Natuurlijk zit er een wedstrijdelement aan de cross, maar meedoen is het be langrijkste. 10.00 uur: 2 kilometer, Poffer tjes 7 tot en met 9 jaar Appelflappen 10 tot en met 12 jaar 10.30 uur: 4 kilometer, Pannen koeken 13 tot en met 14 jaar Roomsoezen (dames), 15 tot en met 34 jaar Kroketten (heren), 15 tot en met 34 jaar Bitterballen, 35 jaar en ouder 11.15 uur: 6 kilometer, Oliebol len 15 jaar en ouder 10 kilometer Krakelingen 15 jaar en ouder Inschrijven kan tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd. HOLTEN - Bij boerderij Zorgvliet aan de Larenseweg 106 in Holten, kon men afgelopen donderdag genieten van het geluid van mid winterhoorns. Velen kwamen langs om een kijkje te nemen. De blazers stonden op het grasdakhuis van Aloys Meulenbroek. Met grote lampen, konden toeschouwers genieten van het evenement. foto: johan bolink HOLTEN - Op sportpark Meer manskamp vindt zaterdag 6 ja nuari 2007 de nieuwjaarsrecep tie van de Voetbalvereniging Holten plaats. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. HOLTEN - Voetbalvereniging Blauw Wit66 houdt vrijdag 5 ja nuari de nieuwjaarsreceptie. HOLTEN - In café Het Bonte Paard wordt maandag 22 janu ari om 20.00 uur een Liberale Nieuwjaarsborrel gehouden. Charlie Aptroot, lid van de WD fractie in de Tweede Kamer en WD-gedeputeerde in de Pro vinciale Staten Job Klaasen zijn uitgenodigd als gastsprekers. Charlie spreekt over de Neder landse economie in 2010 en een liberale samenleving. Job praat over ruim baan in Overijssel. HOLTEN - Het gemeentehuis is dinsdag 2 januari vanaf 10.30 uur weer telefonisch bereik baar. De balies zijn dinsdag 2 ja nuari vanaf09.00 uur open. Ook de werf is dan weer bereikbaar. HOLTEN - Voor project Ram- bura wordt vrijdag 2 februari om 19.30 uur een benefietcon cert gehouden in de Nederlands hervormde kerk in Holten. De opbrengst wordt gebruikt voor het opzetten van een ICT-cen- trum in Rambura. ZIE VERDER PAGINA 19 HOLTEN - Nog steeds laten veel medewerkers van sociale werk voorzieningen, zoals Soweco, honderden euro's belastingte- ruggave aan zich voorbijgaan. Ze kunnen het belastinggeld te rugvragen door het invullen van een belastingaangifte. Dat kan zelfs tot vijf jaar terug. Vaak wordt geen aangifte gedaan van wege onbekendheid of omdat men de regeling te ingewikkeld vindt of terugschrikt voor het in vullen van een belastingbiljet. Belastingservice Particulieren helpt medewerkers van Soweco om uit te rekenen of een belas- tingteruggaaf mogelijk is. Wie jaarlijks aangifte doet, kan deze laten controleren of daadwerke lijke alle aftrekmogelijkheden benut zijn. "Vooral bij mensen met een arbeidsongeschikt heidshandicap of een chroni sche ziekte, zoals suikerziekte of te hoog cholesterol, leven dat vrijwel zeker driehonderd euro per jaar teruggave op. Daarom is het schrijnend dat nog altijd veel mensen onterecht geen gebruik maken van deze mogelijkheid. De adviseurs van Belastingservi ce Particulieren komen op af spraak thuis en voor het uitreke nen wordt een onkostenvergoe ding van 7,50 euro gevraagd. Na tuurlijk verzorgt de Belastingser vice Particulieren, als dat gun stig is, ook het traject om de be- lastingteruggaaf te incasseren. Bel voor informatie of een af spraak op werkdagen: telefoon 0546-45 51 87. Of kijk op de site: www.ikwilgeldterug.nl. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr. /mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1