Holtens Nieuwsblad Nieuwe stijl, meer pagina's 'Te gedetailleerd plan' DINSDAG Sint Heerlijk avondje is gekomen 5 DECEMBER 2006 mooiste kraam aanstoot stopt Senioren voelen zich niet eenzaam Sylversterparty BON MARKT AFGELAST HUUR KERSTKOOR IUBILEUMCONCERT Holtens Nieuwsblad NUMMER 49 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597357 - DJ.SCHUPPERT@WHK.WEGENER.NL HOLTEN - Eindelijk is het dan zover. Sinterklaas is jarig en dat moet worden gevierd. Velen hebben al pakjesavond gehouden, maar velen zullen dat natuurlijk vanavond doen. De Sint heeft gul ingekocht, dus voor menigeen wordt het een goede avond. FOTO: SANDER HOLTEN - Burgemeester Bort Koelewijn is uitgenodigd om op de kerstmarkt van zater dag 9 december de mooiste kraam uit te kiezen. Het zal voor hem nog een moeilijke keuze worden, want het aanbod is groot en van goede kwaliteit. HOLTEN - Aanstoot Elekta stopt met de winkel aan de Larenseweg. Wel gaat Aan stoot door met het taxi- en koelbedrijf. LEES VERDER OP PAGINA 3. HOLTEN - Holtense senioren voelen zich niet echt eenzaam. Sommigen zeggen het zelfs te druk te hebben om sociale con tacten te onderhouden. Dit staat in een onderzoek van Stichting Welzijn Ouderen Hol ten. "Veel senioren zijn druk met het huishouden. Zeker als ze nog zelfstandig wonen. Anderen doen aan vrijwilligerswerk of hebben een hobby zoals schil deren", vertelt voorzitter Lam mie Steenhuis. "Voor hen blijft er dan weinig tijd over om so ciale contacten te onderhou den. Slechts 2 procent geeft aan zich echt eenzaam te voelen. Daar naast wil 5 procent juist graag alleen zijn, terwijl 20 procent de contacten met anderen vol doende vindt. Wel blijkt een deel zich vooral op zondag eenzaam te voelen. "Ze kunnen dan niet even naar het postkantoor of gaan winke len. Hun kinderen hebben het vaak te druk om dan langs te ko men". Steenhuis pleit er dan ook voor om juist op zondag iets voor se nioren te organiseren. Bijvoor beeld in dorpshuis De Bosch kamp. HOLTEN - Voor wie dit jaar lek ker dansend het nieuwe jaar in wil, kan naar de Sylversterparty 2007 bij Grand Café 't Keuntje Met als thema 'Dance to the house' zal DJ Mamix zich met vinyl draaiend van zijn beste kant laten zien. Top hits van DJ Jean, Tiësto en veel van dit soort lekkere housemuziek zal er te horen zijn deze nacht. Dus wil het nieuwe jaar met een lek ker 'Sensation-gevoel' begin nen, koop dan alvast je ticket in de voorverkoop bij 't Keuntje voor de spectaculair lage prijs van maar 5 euro. De vette beats zullen beginnen te dreunen vanaf 01.00 uur. Het is lang ge leden dat er in Keunedarp een dancefeest is gehouden dus kom op tijd en feest gezellig mee op de 'Dance To The Hou se' Sylversterparty 2007. HOLTEN - „Te gedetailleerd voor een industrieterrein", was de mening van PvdA-fractie- voorzitter R. de la Haye over het beeldkwaliteitsplan Vletgaars- maten. Het plan kwam donder dagavond aan de orde tijdens de commissievergadering Grond gebied. In het plan heeft de ge meente de richtlijnen uitge werkt, waaraan de bedrijven moeten voldoen als ze in Vlet- gaarsmaten gaan bouwen. Wat de meerderheid van de commis sie betreft stonden er te veel re gels in: „We gaan naar méér re gels in plaats van naar minder. We moeten ondernemers niet te veel betuttelen over kleuren en hellingen", aldus B. Tijhof van de Christenunie, die daarin ge steund werd door A. Klein Twennaar van Gemeentebe lang. WD-er J. Kevelam zag ook niets in het plan: „Het eerste deel van Vletgaarsmaten ziet er mooi uit zonder beeldkwaliteits plan, dat moet dan toch voor de rest van Vletgaarsmaten ook mogelijk zijn", stelde Kevelam, die alleen een kwaliteitsplan wil voor de zichtlocaties. Wethou der W. Stegeman verdedigde het kwaliteitsplan en benadrukte dat het aanzicht vanaf de open bare weg goed moest zijn; van daar ook dat er alleen opslag ge realiseerd mag worden aan de achterzijde van de panden: „Wij willen een stukje ruimtelijke kwaliteit. Maar het plan wordt ter inspraak gelegd". LEES VERDER OP PAGINA tl Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 48,05 per jaar {betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0.95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwhlad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: DIIKERHOEK - De kerstmarkt in Dijkerhoek gaat niet door. Er is te weinig animo bij de verenigingen om mee te doen. De knusse en sfeervol le markt rond de molen le verde meestal wel veel be kijks op, maar er werd nau welijks wat gekocht. HOLTEN - Wie wil er tijdens de kerstdagen nu geen kerst koor in huis? Amazing maakt het mogelijk. Wie interesse heeft, kan dit kerstkoor huren tot de 25ste december. Voor meer infor matie, telefoon: 0548- 366770. HOLTEN - Koor Amazing zal zaterdag 24 maart haar 12,5- jarig bestaan uitbundig vie ren door het geven van een spetterend concert. Dit ge beurt in scholengemeen schap De Waerdenborch in Holten. De voorbereidingen zijn al in volle gang. HOLTEN - Het Holtens Nieuws blad heeft een nieuwe stijl. Méér pagina's, met méér nieuws uit Holten en omgeving. Door deze nieuwe opzet is het mogelijk meer verschillende be richten mee te nemen over wat er speelt in Holten, Dijkerhoek en Espelo. Niet alleen op het gebied van evenementen, maar ook bij voorbeeld activiteiten van vereni gingen, sportuitslagen en politiek.' Goed gelezen rubrieken, zoals de column van de Vèèrkaante Vief- kop, de activiteitenagenda en sportagenda houden een plek in de krant. Daarnaast is er meer ruimte voor korte berichten, zo dat de lezer meer waar voor z'n geld krijgL Door de betere opzet, wordt alles veel overzichtelijker en door de diversiteit van berich ten is er voor ieder wat wils te vin den in het Holtens Nieuws- blad.Het nieuwe lettertype draagt er ook aan bij dat de krant vlotter oogt en beter leesbaar is.Het goe de blijft, zoals het handzame for maat en de verschijning op dins dag. U ziet het, de krant is sterk verbeterd. Reden te meer om plaatsgenoten te wijzen op het vernieuwde Holtens Nieuwsblad. Maak ze abonnee van deze kranLZij krijgen een jaar lang het Holtens Nieuwsblad voor slechts 47,80 euro per jaar. Werit u een Geachte lezer, abonnee, nieuwe abonnee? Dan belonen we u met een fraaie Parker Jotter Ballpoint Het Holtens Nieuwsblad wordt in 2007 nóg beter dan u van ons ge wend bent. Vandaag al kunnen wij u de nieuwe vormgeving pre senteren. Zoals u ziet biedt deze meer mogelijkheden om ai het nieuws en gebeurtenissen nóg completer onder uw aandacht te brengen. Wij zijn zeer geïnteresseerd naar uw reactie op de ver nieuwde vormgeving maar uiteraard zijn ook al uw overige inhou delijke suggesties van harte welkom. U kunt uw reactie mailen naar: a.schepers@whk. wegener.nl Hoogachtend De Uitgever

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1