Rapport: 'Industrieterrein Lokerbroek niet nodig' Méér nieuws, méér krant en ander uiterlijk Holtens Nieuwsblad Boete niet betaald Inbraak jeugdhonk Cafés te lang open Rookruimte op zolder Lezerspanel gezocht Actie met kerststollen Dinsdag 28 november 2006 - Nummer 48 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - Het Holtens Nieuwsblad krijgt vanaf volgende week een ander uiterlijk. Het formaat blijft wel hetzelfde, maar het aanzien wordt onder handen genomen. Daarnaast zal het Holtens Nieuwsblad meer pagina's krijgen, zodat er plek is voor meer nieuws uit Hol ten, Dijkerhoek en Espelo. Verder blijft er ruimte voor nieuws uit Rijssen, zodat lezers ook weten wat er verder in de gemeente ge beurt. Echter minimaal zes pagi na's zullen worden gevuld met nieuws uit Holten. Door het gebruik van een andere stijl, krijgt de krant een veel speelser uiterlijk en is er meer ruimte voor kort nieuws. Hierdoor blijft de abonnee op de hoogte van verschil lende soorten nieuws zoals politiek, sport en vereni- gingsnieuws. Dhr./mevr.: Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u Geef dat ook eens aan een ander door! BON Postcode: Woonplaats: daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling Telefoon: U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geeft als abonnee voor het Hollens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon:vTr.', O 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - Aan de Wildweg in Holten werd donderdag 23 no vember een 39-jarige man uit Rijssen door de parketpolitie aange houden. De man had nog een boete van 972 euro openstaan of zestien da gen hechténis. Aange zien de man geen geld had om de boete te beta len, is hij ingesloten in het politiebureau in Al melo. HOLTEN - Er bleek zaterdag 25 november omstreeks 18.30 uur ingebroken te zijn in het jeugdhonk aan de Tuinstraat in Holten. De daders kwamen bin nen door een plank weg te halen, die voor het raam zat in verband met oude braakschade. HOLTEN - Twee hore caondernemers in Hol ten werden zondag 26 november bekeurd voor het overtreden van de sluitingstijd. Een horecaondernemer kreeg zelfs twee bekeu ringen omdat hij om 02.45 uur open was en om 03.40 uur nog steeds. HOLTEN - B en W wil len een rookruimte op de zolder van het ge meentehuis in Holten. Er was een rookruimte, maar sinds de zomer 2006 wordt deze door een groter aantal rokers gebruikt dan voorheen. De afzuiging van de be staande rookruimte is onvoldoende en door het veelvuldig openen van de deur van de rookruimte komt de rook makkelijk in de werkruimten en zorgt voor hinder bij niet-ro- kers. De Arbodienst gaf na onderzoek twee mo gelijkheden aan: een rookverbod in het hele gemeentehuis, of het creëren van een andere rookruimte op de boven ste verdieping van het pand. HOLTEN - Om meer aan de wensen van de lezers te kunnen vol doen, wil het Holtens Nieuwsblad, een lezer spanel gaan starten. Heeft u een uitgespro ken mening over de krant en zou u met ande ren willen praten wat verbeterd zou kunnen worden of juist moet blijven? De bedoeling is met ver schillende abonnees van gedachten te kunnen wisselen over de inhoud van de krant. Wat wordt gemist of krijgt juist te veel aandacht? Wie interesse heeft om mee te praten, kan een brief sturen naar: Hol tens Nieuwsblad, Haar- straat 100, 7462 AT in Rijssen of een mail stu ren naar: holtens.nieuwsblad@wh k.wegener.nl HOLTEN - Mensen van de jubilerende Supportersvereniging der Roodzwarten gaan maandag 11 en dins dag 12 december met hulp van de jeugd van de voetbalvereniging, handbalvereniging en atletiekvereniging van Holten langs de deuren om alle inwonefs van Holten en omgeving weer te voorzien van heerlijk kerstgebak. De traditionele kersts tollen, kerstkransen en de gesuikerde koekjes zullen ook dit jaar weer aan de man gebracht worden. De prijzen zijn 4 euro voor de kerststol len. 3 euro voor de kerstkransen en 1,50 eu ro voor de koekjes. De leden van de actiegroep Houdt het Lokerbroek groen, zoals beloofd zijn erg blii met het rapport van Bureau Lou ter. (Foto: Johan Bolink) HOLTEN - Aanleg van het bedrijventerrein Loker broek in Holten is niet no dig. Dat blijkt uit de con tra-expertise die Bureau Louter in opdracht van Mi lieudefensie heeft gemaakt. Milieudefensie en de actie groep 'Houdt het Holter- brook groen, zoals beloofd' overhandigden maandag 27 november het rapport aan de gemeenteraad van Rijssen- Holten. De milieuorganisa ties roepen de gemeenteraad op niet in te stemmen met de aanleg van het bedrijventer rein. De gemeente Rïjssen-Holten wil ten zuidwesten van Hol ten een 85 hectare groot be drijventerrein aanleggen. Volgens Bureau Louter ver tonen de onderzoeken waar op de gemeente zich baseert ernstige gebreken. Zo hou den ze onder meer geen reke ning met de nieuwe lange termijninzichten van het CPB. Louter doet dat wel en komt tot de conclusie dat er in de periode 2006-2020 be hoefte is aan maximaal 24 hectare nieuw bedrijventer rein. In deze berekeningen is de ruimtewinst door het in tensiever bebouwen van nieuwe bedrijventerreinen niet eens meegerekend. Als dat laatste wel was gedaan, was de maximale ruimtebe hoefte aan nieuw bedrijven terrein 17 hectare. Volgens Bureau Louter is de aanleg van bedrijventerrein Lokerbroek zelfs schadelijk omdat het leidt tot leegstand en verpaupering van bestaan de bedrijventerreinen in de gemeente. Milieudefensie roept de gemeenteraad daar om niet in te stemmen met de aanleg van Lokerbroek. Wil lem Verhaak, campagnelei der van Milieudefensie: "Het geplande bedrijventerrein is dubbelslecht: slecht voor het landschap en leidt tot ver paupering van bestaande ter reinen. Het moet dus worden geschrapt." Begin deze maand is huis- aan-huis een enquête ver spreid. De uitslag wordt ge presenteerd tijdens een debat met raadsleden op dinsdag 12 december in zaal Irene.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1