'Grote rampspoed dreigt voor ons arme Holten' 3 3 t 'O 5 mm 5 Kermis op Dorpsstraat en tot en met zondag Holtens Nieuwsblad §5 '«H- K'weide door helft Sfeervolle kerstmarkt Aankomst Sinterklaas Koopavonden Feest Beuseberg Ontbijt voor school Dijkerhoek Wie wordt nieuwe prins? Expositie oudheidkamer Goed concert mannenkoor - HOLTEN - De paaltjes op de Kalfstermans- weide gaan verschui ven naar het midden van het plein. Hierdoor komen er 28 parkeer plaatsen bij aan de kant van de Dorps straat. Om de andere veertig plaatsen te be reiken, moet de ingang worden genomen aan de Kerkhofsweg. Het is een compromis voor beide'partijen. De Holtense Handelsver eniging (HHV) zag graag dat de paaltjes tus sen de Kalfstermanswei- de en het parkeerterrein bij Albert Heijn hele maal zouden verdwij nen. Die paaltjes zijn juist geplaatst vanwege een oude toezegging richting omwonenden. Nu gaan de paaltjes dus midden over het plein lopen, maar kunnen bij evenementen worden weggehaald. Het plan wordt in maart of april gerealiseerd. HHV is blij dat er nu voortgang inzit. HOLTEN - De fakkel optocht vorig jaar tij dens de kerstmarkt, was een groot succes. Daarom wordt er ook dit jaar, op zaterdag 9 december, een uiterst sfeervolle optocht over het Beukenlaantje naar Woodv's gehou den. Naast Sint Bernhard- honden, zullen ook ren dieren meelopen. Op de Holterberg is een leven de kerststal te zien en wordt een kerstmarkt in Amerikaanse stijl ge houden. Op Smidsbelt is de kerstmarkt in Holtense stijl te vinden, met dit jaar veel nieuwe stand houders. Onder meer met glas in lood, speel goed en zelfgemaakte artikelen. Wie zich als standhou der wil opgeven, kan een mail sturen naar: in- fo@ondernemendhol- ten.nl Het gemeentehuis zal deze dag ook openge steld zijn. De bedoeling is hier kunst en antiek te verko pen. Hiervoor worden nog kunstenaars en han delaren gezocht. HOLTEN - Een grotere kermis met attracties op Smidsbelt en de Dorps straat, waarbij de horeca wordt betrokken. Deze zou moeten worden ge houden van donderdag 26 tot en met zondag 29 juli. Waarbij de kermis op zondag duurt van 13.00 tot 18.00 uur. Dat is wat de Holtense Handels vereniging graag ziet. "De kermis loopt dan van 't Klavertje tot aan Suzan's Haarmode en een stuk rich ting parkeerterrein van de Albert Heijn", geeft Jan- Herman ten Velde aan. "De markt kan dan gebruik ma ken van het stuk Dorps straat vanaf de kermis tot aan Beltman Mannenmo de". Bert Wansink: "De kermis wordt zo uitgebreid met zes extra attracties". Wel zal de Albert Heijn be reikbaar blijven voor au to's. Lees verder op pagina 3. Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u BON daarvan verzekerd. U ontvangt Gebruik deze bon voor hèt opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling d 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - Nadat Sin terklaas in Nederland is gearriveerd, gaat hij direct door naar Hol ten. Om 15.30 uur komt de Goedheilig man zaterdag 18 no vember op spectaculai re wijze aan op Kalf- stermansweide. Burgemeester Bort Koe- lewijn zal hem daar har telijk verwelkomen. Het feest op het plein duurt ongeveer een uur. Kinderen zijn van harte welkom hierbij aanwe zig te zijn. HOLTEN - Rond de feestdagen in decem ber heeft de Holtense Handelsvereniging en kele extra koopavon den vastgesteld. Rond Sinterklaas zijn er vrijdag 1 en maandag 4 december extra koop avonden. Op dinsdag 5 december zijn de win kels open tot 17.00 uur. Onder andere op zater dag 2 december zijn er Zwarte Pieten in het centrum die cadeaus uit delen. Met Kerstmis zijn er koopavonden op don derdag 21 en vrijdag 22 december. De winkels blijven zaterdag 23 de cember open tot 18.00 uur. Met Oud en Nieuw gaan de winkels zaterdag 30 december om 16.00 uur dicht. BEUSEBERG - Het Voorjaarsfeest Beuse berg wordt 18 en 19 mei 2007 gehouden. Klepperderk Mans van Sangel roept de Holtense bevolking op alert te zijn voor de rampspoed die staat te gebeuren. (Foto: Harrv Broeze) HOLTEN - De actiegroep 'Houdt het Holterbrook groen, zoals beloofd', heeft afgelopen vrijdag met Mileu Defensie op de markt ge staan om enquêtes en bal lonnen uit te delen. De en quêtes worden daarnaast ook huis aan huis in Holten en Rijssen bezorgd. Klepperderk Teun Deijk opende de actie. "Boeren, bur gers en buitenlui. Grote ramp spoed dreigt voor ons arme Holten. Er dreigt een grote ca tastrofe op ons Holterbroek. Een groot industrieterrein moet er volgens de onzalige plannen van onze gemeente komen". Bets Veneklaas, oud-boer van het Holterbroek en Wim Lig- terink, oud-leraar uit Rijssen en lid van de Milieuraad Rijs- sen-Holten, kregen de eer om als eersten de enquête te on dertekenen. Volgens de actiegroep is een 140 voetbalvelden groot nieuw industrieterrein hele maal niet nodig, omdat er nog genoeg ruimte is te vinden op bestaande plekken. De steden Almelo en Deven ter zijn ook tegen het plan. Daarnaast heeft ook de Pro vincie Overijssel twijfels over het plan. "Eerst dient er een integrale afweging plaats te vinden over de ontwikkelings mogelijkheden in de Al-zone, waarbij onder meer aspecten als het economisch perspec tief en ook eisen en randvoor waarden inzake ruimtelijke kwaliteit, groene ruimte, mi lieu en water moeten worden betrokken", schrijft de Provin cie in een brief aan het college van B en W. "Er zal nadrukke lijk sprake moeten zijn van een regionale aanpak en af stemming". En: "Op dit mo ment komt een structuurplan Lokerbroek te vroeg. Het hui dige streekplan biedt geen aanknopingspunten om een dergelijke ontwikkeling toe te kunnen staan". Dinsdag 7 november 2006 - Nummer 45 Holtens Nieuwsblad Pfff

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1