Goede opbrengst van sponsorloop Bijeenkomst Passage Unicef Dag voor boerinnen Collecte Alzheimer Voorlichting senioren Soos voor militairen Opbrengst collecte weGeNeR Holtens Nieuwsblad Dinsdag 24 oktober 2006 HOLTEN - Passage Holten houdt donder dag 26 oktober een bij eenkomst in de Kande laar. De avond begint om 20.00 uur. Te gast is Gerrie Mars man. Zij geeft uitleg over de bewerking van vlas en linnen en een de monstratie doekrollen. Nieuwe leden en be langstellenden zijn van harte welkom. HOLTEN - De aids- epidemie die de wereld nu in zijn greep heeft, berooft generaties kin deren van hun vader en moeder. Daar moet absoluut verandering in komen. Unicef gaat er de komende jaren alles aan doen om deze vergeten kinderen alle steun te geven die ze nodig hebben. De organisatie doet dit door ervoor te zorgen dat de kinderen zelf niet besmet raken met het vi rus, door programma's te ontwikkelen die hun ouders zoveel mogelijk beschermen tegen de ziekte en door extra hulp te geven aan kinderen die op de een of andere manier door hiv en aids getroffen zijn. Om Unicef hierbij te helpen kan men onder meer: (kerstjkaarten en schitterende cadeaus ko pen. Dit kan in Holten bij: Bekkernens, telefoon: 0548-366603; Beldman, telefoon: 0548-363193; Bogaard. telefoon: 0548-362398; Koenis, telefoon: 0548-368438; Ossewaarde, telefoon: 0548-365086; Piek, te lefoon: 0548-363004; Stam. telefoon: 0548- 655037; Trotsenburg, te lefoon: 0548-362823. Of bij de Wereldwinkel, die elke vrijdagmiddag op de markt staat. DIJKERHOEK - De commissie agrarisch van de NBvP Vrouwen van Nu Overijssel houdt donderdag 16 november om 10.00 uur in Het Bonte Paard haar jaarlijkse Boerinnendag met als thema: Boer zijn, boer blijven... in Neder land. De schaalvergroting in de landbouw gaat in een rap tempo. Wat betekent dat roet name voor de melkveehouderij. Wat doe je om boer te Mij ten, vergroot je je quo tum. ga je een melk- maatschap aan of zoek je een baan erbij. De dag wordt muzikaal afgesloten door Charlot te Glorie mét liedjes en conferences. De kosten zijn 15 euro inclusief koffie' thee en lunch. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Wil ma Hoentjen-Ver- steeg, 0548-610719. HOLTEN - Dementie kan iedereen treffen: oud en jong. Voor iedereen die met dementie te maken krijgt, is de ziekte een ramp. Van 6 toten met 11 novem ber collecteren ruim 20.000 vrijwilligers in het hele land om het werk van Alzheimer Nederland mogelijk te ma ken. Er zijn in Nederland meer dan 250.000 mensen met de mentie, en dat aantal groeit de komende jaren sterk. De belangrijkste en meest be kende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Een ziekte waarbij het func tioneren van de hersenen langzaam maar zeker achter uit gaat. Wie wil helpen met collecte renkan contact opnemen met Magret Overkamp. telefoon 0548-361401. Het kost slechts een avond of middag per jaar. HOLTEN - De afsluiting van het project Senioren voorlichting onder 75-plus- sers vindt woensdag 29 no vember plaats. Dit onderzoek werd uitge voerd in de voormalige ge meente Holten. De resultaten zullen in zaal Vosman wor den gepresenteerd. Voor de middag vindt het of ficiële gedeelte plaats met de presentatie van de eindresul taten. Na de middag is er een welzijnsmarkt. HOLTEN - Leerlingen van de Holtense basisscholen en enkelen uit Rijssen heb ben vorige week woensdag meegedaan aan een spon sorloop bij Meermans kamp. De opbrengst is bedoeld voor de kinderen uit Wit-Rusland, die in Holten en Rijssen acht weken logeren. Het precieze geldbedrag is nog niet be kend, maar zal uitkomen op zo'n vijfduizend euro. Een heel mooi resultaat, vindt de Stichting Tsjernobyl Kinde ren Holten. Burgemeester Bort Koele- wijn gaf het startschot en liep daarna zelf ook mee. Verder liepen enkele Wit- Russische kinderen mee. Iedere deelnemer kreeg na afloop een portemonnee met een dropsleutel en een bon voor McDonald's. En een be ker vol met lekkere limona de. De Russische kinderen ver maken zich opperbest. Zo zijn ze naar het Dolfinarium in Harderwijk geweest. Daar keken ze hun ogen uit. Wachtlijst voor culinaire reis HOLTEN - Senioren van buiten Diessenplas konden vorige week dinsdag proe ven aan de gerechten die in het woon- en zorgcentrum klaar worden gemaakt. De keuken kreeg onlangs een hoge score in een landelijk onderzoek, en dat moest natuurlijk worden gevierd. "We hebben meer dan hon derd aanmeldingen binnen gekregen", geeft Bea Kies kamp van Diessenplas aan. "Er staan zelfs mensen op de wachtlijst". Er wordt dan ook gedacht om misschien een vervolg aan deze Culinaire Reis te geven. Naast eten uit de eigen keu ken, zoals cajun drumsticks, Mexicaanse spareribs, Oos tenrijkse casselerrib. Holten- se stamppot en Spaanse mi- niballetjes met knoflookket- japsaus, konden bezoekers ook gerechten proberen van enkele sponsoren. Zoals Rog Vishandel, Enkco, Frico kaas, Heinz. Boermarke en Bakkerij Van Rijssen. Marjo zorgde voor de aankleding met bloemen. Zij hadden standjes staan met verschil lende producten als satéstok jes, rookworst, tomatensoep en verschillende soorten kaas. "Bij de bouw van Diessen plas, 33 jaar geleden, was het 3>!S t* a apsifeW't'refMl Senioren uit Holten konden proeven aan het voortreffelijke eten uit de keuken van Dies senplas. (Foto: Sander Scheperman) nooit een discussie dat er een keuken zou komen. We zijn er nu erg blij mee en trots dat we in het onderzoek op de vijfde plaats staan. Daarom willen we een feestje vie ren". Chef-kok Raymond ten Broeke vertelde de aanwezi gen wat ze allemaal konden proeven. Daarnaast gaf hij groepjes een rondleiding langs de keuken. "Wat een keuken!", was een van de reacties. "En allemaal vers." "Je hebt helemaal geen voor stelling van de keuken", ver telt een aanwezige. "Ik dacht meer aan een lange lopende band. Ik had er geen idee van". Ook het eten valt goed in de smaak. "Het is erg lekker en wordt ook gebruikt voor Ta feltje Dekje. En het is alle maal vers wat ze gebruiken". En dat was ook een beetje de achterliggende gedachte, om Tafeltje Dekje te promoten" bij de senioren. De mogelijk heid om elke dag gezond en vooral lekker eten op tafel te hebben, zonder zelf aan de slag te moeten gaan in de keuken. Scholieren liepen vorige week woensdag een sponsorloop. De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van het verblijf van de Wit-Russische kinderen. (Foto: Harrv Broe- ze) HOLTEN - Na een lan ge vakantie wordt er weer een veteranen- soos in Holten gehou den. Elke eerste dins dag van de maand van 14.00 tot 17.30 uur in restaurant Vosman aan de Oranjestraat 38. Op de soosmiddag van 7 november wordt er bin go gespeeld. Alle veteranen, jong en oud, en alle militairen, actief of niet actief die nend, zijn,van harte wel kom. HOLTEN - De collecte van de Nederlandse Brandwonden Stich ting heeft in Holten 2648,30 euro opge bracht. Ernstige brandwonden kunnen iemand z'n hele leven op de kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daar naast zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwon denslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, geme den en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren le ven. De Brandwonden Stichting helpt hen daar bij'. huis-aan-huiskranten Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis- aan-huiskranten BV, beho rende tot Wegener NV, in sa menwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad. Stich- tings-bestuur: WH. Bevers, secretaris. Kollingserf 4. 7451 XC Holten, Klachten bezorging: Tel. 053 - 4842383 0548-363637 of 0548-597357 Abonnementen: tel. 053-4842383 of e-mail: abonnementen@whk wegener.nl Abonnementen worden automatisch met een jaar verlengd, tenzij uiterlijk voor 15 december schriftelijk wordt opgezegd. Eindredactie: Peter Bulthuis Tel: 0548-597370 Fax: 0548-597369 Adres Holtens Nieuwsblad: Haarstraat 100 7462 AT Rijssen E-mail: hol tens, nieuwsblad^/ whk. wegener.nl Inleveradres: Blokker Van de Maat, Smidsbelt 7, 7451 BL Holten (tot vrijdags 12.00 uur) Hoofd redactie: A. Schepers Adv ertentie-adviseur: DJ. Schuppert, tel. 0548-597357 mobiel: 06-51531406 Fax: 0548-597359 E-mail: dj.schuppert@whk.wegener.nl Bladmanager: B.A: Zieleman, tel 06- 51198351 of 0548-597350. fax: 0548-597359 Commercieel regiodirecteur: G.J.M. ter Hedde Directie: J.V.Munsterman Algemeen hoofdredacteur: M.G.J. Jochemsen Algemene voorwaarden www.wegenerhuisaanhuiskranten.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 5