Spandoek tegen plan industrie Lokerbroek ai Koopjesjagers slagen tijdens speelgoedbeurs Holtens Nieuwsblad Paaltjes K'weide MAAK KKUQg LOKERBROEK Vaccinatie tegen griep Dinsdag 24 oktober 2006 - Nummer 43 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - De afslui ting van de Kalfster mansweide wordt, als het aan het college ligt, zodanig gewijzigd dat het zuidelijk deel van de Kalfstermansweide toegankelijk gemaakt wordt voor auto's van af de Dorpsstraat. Burgemeester en wet houders willen in de be strating van het plein een parkeervakindeling laten aanbrengen, zodat het parkeergebruik gere guleerd en verbeterd wordt. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een krediet van 10.000 euro beschikbaar te stel- len bij het vaststellen van de najaarsnota 2006. Het voorstel wordt vier weken ter inzage gelegd. Het bestuur van de Hol- tense Handelsvereniging heeft al een aantal keren gevraagd de fysieke af sluiting tussen de par keerplaats van Albert Heijn en de Kalfster mansweide te verwijde ren. zodat de beschikba re ruimte beter gebruikt kan worden als parkeer terrein. Januari van dit jaar had de toenmalige wethouder J. Ligtenberg een gesprek met de aan- wonenden van de Kerk- hofsweg; deze voelden niets voor verwijdering van de paaltjes. De aan- wonenden gaven aan wel open te staan voor verandering, maar dan wel binnen het kader van een totaalplan. Dat plan is nog niet be schikbaar. Vervolgens waren er weer gesprek ken met de HHV en aan- wonenden. Daaruit kwam dat de aanwonen- den kunnen instemmen met het opschuiven van de bestaande afsluiting in noordelijke richting. Door het verplaatsen van de paaltjes ontstaat er een deel van 28 par keervakken, geschikt voor kortparkeren. Het noordelijke deel, alleen toegankelijk vanaf de Kerkhofsweg telt dan 39 parkeervakken en hier kunnen langparkeerders terecht. Om de Kalfster mansweide af te sluiten zijn circa vijftig verwij derbare paaltjes nodig. Nu wordt er nog niet echt gebruik gemaakt °m de auto te parkeren op de Kalfstermanswei de. Vooral omdat er dan moet worden omgere den naar de Kerkhofs- weg om er te kunnen ko men. Of omdat bezoe kers niet weten hoe ze er moeten komen. Jf MM' 1——^ Actiegroep Houdt het Holterbroek Groen, heeft een spandoek opgehangen om hun actie kracht bij te zetten (Foto: Jan Slooijer) HOLTEN - Actiegroep Houdt het Holterbroek Groen is fel tegen de komst van een industrieterrein in het Holterbroek. Om dit kracht bij te zetten heeft de groep afgelopen vrijdag een groot spandoek opge hangen. Het verkeer over de N 332 kan nu duidelijk lezen: "Maak van het Holterbroek géén Lokerbroek". Alhoe wel op hele oude kaarten de naam Lokerbroek wordt ge noemd, kent bijna geen Hol- tenaar deze benaming voor een deel van het Holter broek. De naam is dan nu ook verbonden aan het plan om er een groot industrieter rein te bouwen. In het gebied wonen maar enkele boeren, die de strijd niet alleen aan kunnen gaan. Daarom is er een actiegroep opgericht en is Milieu De fensie ingeschakeld. De groep zou het eeuwig zonde vinden wanneer er straks alleen nog fabrieken te zien zullen zijn in het groene buitengebied van Holten. En is bang dat dit het begin is van een grote olievlek, waarbij het Loker broek uiteindelijk bij indus trieterrein Vletgaarsmaten wordt aangetrokken. Het in dustriegebied wordt daar mee groter dan heel Holten zelf. De gemeenteraad moet vol gens de actiegroep juist het toerisme bovenaan op het lijstje hebben staan. Vakan tiegangers fietsen graag door het buitengebied, om te genieten van de rust en vrij heid. Wanneer hier fabrie ken komen te staan, zou de toerist zich wel twee keer gaan bedenken om vakantie in Holten te gaan vieren. Naast het spandoek, komt er een enquête onder de Holte naren en een debatavond over dit onderwerp. Over andere acties wordt nog na gedacht. HOLTEN - Griep is voor jongere, gezonde mensen een vervelende maar onschuldige ziek te. Voor andere mensen kan griep wel ernstige gevolgen hebben. Elke winter worden in Nederland gemiddeld twintigduizend mensen in het ziekenhuis wor den opgenomen en tweeduizend mensen overlijden als gevolg van griep? Dit zijn meestal 65-plus- sers of mensen met een verminderde afweer, diabetes of een hart-, long- of nierziekte. Voor hen is een jaarlijkse griepprik dus extra be langrijk. De griepprik wordt alleen voor deze mensen aanbevolen en gratis gegeven. De mensen die in aan merking komen voor een gratis griepprik, krijgen automatisch een uitnodiging thuisge stuurd. Hierop staat de tijd vermeld wanneer de mensen in de gymzaal worden verwacht. Er wordt gevaccineerd tus sen 15.30 en 18.30 uur in de gymzaal aan Vrij heidslaan. achter de groepspraktijk van de huisartsen. Mensen die niet in aan merking komen voor een gratis griepprik kun nen,. indien zij toch een griepprik willen ontvan gen, een recept afhalen bij de groepspraktijk. Met dit recept kunnen deze mensen ook terecht op de vaccinatiemiddag op woensdag 8 noverm ber. Naderhand ontvan gen deze mensen een nota. HOLTEN - De peuter speelzaal houdt zaterdag 4 november van 10.00 tot 12.00 uur een speelgoed beurs in De Boschkamp. Wie speelgoed heeft, kan vrijdag 3 november van 16.00 tot 19.00 uur dit naar het dorpshuis brengen. Als het maar compleet, schoon en niet kapot is. Klein speelgoed graag ge bundeld inleveren. De in breng bedraagt 0,15 euro per stuk of bundel, 80 pro cent van de opbrengst van het verkochte speelgoed is voor de verkoper en 20 procent voor de peuter speelzaal. Afhalen van niet verkochte spullen is zater dag 4 november van 14.30 tot 15.00 uur. Tevens vindt dan de afrekening plaats. Niet afgehaalde spullen worden aan een goed doel geschonken. Voor inlichtingen, na 18.00 uur: Elly Aanstoot, tele foon: 362858 of Janneke Dangremond, 363126. Dhr./mevr.: Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u Geef dat ook eens aan een ander door! BON Postcode: Woonplaats: daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling Telefoon: U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geeft als abonnee voor het Holtens Nieutvblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: O 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1