August Muller doet mee aan motocross 'Ik had weken nodig om weer bij te komen' Open huis Henk Mulder Excursie vlinders NBvP Holten Brommers op motocross Echtpaar gewond weGeNeR Holtens Nieuwsblad Dinsdag 19 september 2006 HOLTEN - Atelier Henk Mulder houdt zaterdag 23 en zondag 24 september van 10.00 tot 17.00 uur open huis met expositie van werken van de cur sisten van vorig jaar. Tevens wordt er een hoek ingericht met schilderijen en foto's van de schildêrcursus in Frankrijk op Chateau la Perche. Deze open dagen zijn vrij toegankelijk en be doeld om inlichtingen te geven over de schilder lessen welke de eerste week van oktober weer beginnen. De cursussen zijn voor beginners en gevorderden en worden gegeven op maandag en dinsdag overdag en 's avonds en bij voldoende deelname eventueel op donderdagavond. Ook is het mogelijk om een dag een workshop te volgen. Men heeft hier voor geen materiaal no dig en gaat aan het eind van de dag met een schilderijtje naar huis. Voor inlichtingen: www.henkmulder.com; Henk Mulder, Oranje straat 29, 7451 CB Hol ten, telefoon 0548- 361889 of 06- 53837281. HOLTEN - Natuurdio- rarna Holterberg aan de Holterbcrgweg 12 biedt zaterdag 23 sep tember tijdens de Na tionale Nachtvlinder nacht de mogelijkheid om op een spannende manier kennis te ma ken met nachtvlinders. De avond begint om 19.00 uur in het natuur museum met een korte uitleg over het bijzonde re leven van nachtvlin ders. Nachtvlinders krijgt men niet zomaar te zien. maar door ze te lokken kan men een beeld krijgen van wat zich in het donker af speelt. Vooraf reserveren is ge wenst, telefoon: 0548- 361979 of museum@holterberg.nl. De kosten zijn 3 euro voor kinderen en 5 euro voor volwassen. HOLTEN - NBvP Hol ten houdt woensdag 20 september om 14.00 uur bij Zaal Vosman een themamiddag over deAED. Lichtenberg uit Holten geeft hierover informa tie. Meendering uit Dijker- hoek zal donderdag 28 september om 20.00 uur vertellen over zijn reis naar China met de Trans-Siberian-Express. Tevens is er maandag 2 oktober een workshop bezem opmaken onder leiding van Gerrie Bronsvoort. Voor meer inlichtingen, telefoon: 0548-363600. HOLTEN - Een grote groep leden van Motor- en Automobielclub de Holter berg is momenteel druk in de weer om het circuit de Zuurberg in perfecte staat te brengen voor de te orga niseren motocross op zater dag en zondag, 23 en 24 september. Met bijzonder veel belang stelling wordt daarbij uitge keken naar het gastoptreden van 'good-old' zijspan- crosser August Muller, die na bijna twintig jaar de verlei ding niet meer kon weer staan. Het bloed kruipt waar liet niet gaan kan en dus werd de crossoutfit uit de jaren tachtig maar weer eens voor de dag gehaald en werd er een zijspancombinatie gere geld. De drievoudig Neder lands kampioen en drievou dig vice-wereld kampioen van weleer wil graag nog eens laten zien dat hij het zij- spancrossen nog niet ver leerd is, daarbij ongetwijfeld aangemoedigd door een gro te schare supporters van toen. Op zaterdag vindt er een uit wisselingscross plaats tussen rijders van diverse motor clubs uit de omgeving, zoals Borculo, Markelo, Harfsen, Holten, Lochem, Ruurlo, St.Isidorushoeve en Vorden. Aan de start komen de klas sen 65 cc, 85 cc, de open- vys. 1, klasse, de superklasse en de 40+-klasse. De zijspanklasse zal zondag aan de start ver schijnen. Van deelnemerszijde bestaat er grote belangstelling voor dit evenement. Er worden dan ook ruim tweehonderd rijders aan de start verwacht. Voor zondag staat de laatste MAC-clubcross van dit jaar op het programma en een viertaktzijspancross. Na drie clubcrossen op het trainings circuit de Imhof zal deze af sluitende clubcross de beslis sing brengen in de strijd om liet clubkampioenschap van 2006. Aan het eind van de middag zullen de kampioe nen worden gehuldigd. De Viertaktzijspancross zal deze middag ongetwijfeld zorgen voor veel zijspan- spektakel. Het geluid alleen al van deze zware viertakt- HOLTEN - Als moeder je eigen gezin verruilen voor een vreemd gezin? Tien da gen zonder eriig contact met je eigen vertrouwde wereldje. Tien dagen in de gaten worden gehouden door een cameraploeg. Een gezin uit Holten ging deze uitdaging aan. Het pro gramma heet 'Jquw vrouw, mijn vrouw' en komt in ok tober weer terug op de buis. "We zaten net als anders op de maandagavond met liet hele gezin bij elkaar", vertelt Mirjam. Het gezin dat be staat uit, moeder Mirjam Schild, haar vriend David Swaab, de twee kinderen van Mirjam, zoon Doron (17) en dochter Dalith (14) Tempert. En de drie kinderen van vriend David, die elders wo nen. Op de bewuste maan dagavond keek het gezin naar het programma 'Jouw vrouw, mijn vrouw' en toen begon het. "Het is een leuk programma, je krijgt nooit de kans om zomaar van gezin te veranderen. We waren het er over eens, we wilden mee doen aan het programma. Ik stuurde een mailtje en we dachten niet in aanmerking te komen. Er zijn veel com plexe gezinnen, wij zullen niet interessant genoeg zijn. Dat dachten we, maar al snel volgde er een reactie van RTL4. Het begin van een Verwisselen van vrouw bleek best ingrijpend voor een ge zin uit Holten. De gezinsleden deden mee aan het pro gramma Jouw vrouw, ntijn vrouw van RTL. (Foto: Sander Scheperman) leuke ervaring", aldus Mir jam. RTL4 kwam langs voor een gesprek. "We moesten alle maal een lange vragenlijst invullen. Wat doe je in het dagelijkse leven, wat vind je leuk aan je vader en moeder? Door de vragen ontstonden er veel gesprekken en lol met elkaar, het gaf meer binding in ons gezin. Het geeft veel inzicht hoe je als mens bent en met elkaar omgaat. Hoe doen wij dat eigenlijk? Echt nadenken over je gezin. Con clusie: alles klopte aan ons gezin en onze regels. Althans dat dachten we, we weten ten slotte niet beter. Het pro gramma is niet dom, want dat denken de meesten. Ook familie en vrienden vonden het maar belachelijk, je privé-leven te grabbel gooi en. Maar als je het van een andere kant bekijkt, is het juist een uitdaging. Door de switch van mensen geeft het bewustzijn en inzicht. Er vinden veranderingen plaats in het gezin. Het is goed om je te realiseren datje in een vast patroon zit, zonder zicht te hebben wat dat patroon is. Iemand van buitenaf kan dat vaste patroon doorbreken. En dat kun je veranderen als je dat wilt. Het is een psy chologisch effect. En dat was voor ons de reden om mee te doen. Je hoeft dus geen rela tieproblemen te hebben om er aan mee te doen." "Ik was razend nieuwsgierig in wat voor gezin ik terecht zou komen en wat voor type vrouw bij ons gezin kwam. Meestal wordt er een con trast gezocht. Als je ruilt, kruip je als het ware in het leven van de andere vrouw. Familie, buren en vrienden je krijgt ze er allemaal bij. je mag geen contact met je ei gen wereld. Geen mail en mijn mobiel moest ik thuis laten. De eerste dagen leefde ik volgens de regels van het gezin, daarna had ik het voor het zeggen. De laatste dag was spannend en emotioneel, kregen we onze partners weer te zien. Het was een leuke en rijke ervaring, die tien dagen. Ik had alleen we ken nodig om weer bij te ko men". aldus Mirjam. "Nu is het wachten op 'Jouw man, mijn man'. Daar gaan we ze ker aan meedoen", aldus Da vid, Zijspancrosser August Muller geeft een gastoptreden tijdens de cross, komend weekend op de Zuurberg. Op de foto tijdens zijn hoogtijdagen in 1986. (Foto: MAC Holterberg) motoren zal menigeen als muziek in de oren klinken. Onder de ruim twintig deel nemers zijn ook enkele bui tenlandse coureurs en twee MAC-combinaties te weten Jan Vos met bakkenist And reas Wohlert en Jan Willem Nijland met Gertie Eggink. De trainingen beginnen om 9.30 uur en de wedstrijden starten om 11.00 uur. De toe gang is gratis. HOLTEN - Tijdens de motocross, komend weekend op de Zuur berg, zullen zondags ook bromfietsers aan de start verschijnen. Diverse jonge crossers hebben inmiddels al in geschreven. De organi satie geeft de jeugd graag de gelegenheid om ook eens op een echt circuit te rijden. HOLTEN - Een echt paar uit Ugchelen is op donderdag 14 septem ber om 10.25 uur bij een aanrijding op de A 1 gewond geraakt. De 70-jarige man en zijn 68-jarige vrouw reden op de linkerrijbaan van de A 1 (zuidbaan). Ter hoogte van Holten kwa men zij in aanrijding met een vrachtwagen. De 58-jarige Engelse vrachtwagenchauffeur die op de rechterrijbaan reed, wilde van rijbaan veranderen en zag de personenauto daarbij over het hoofd. Een aan rijding was het gevolg. De auto kwam dwars voor de vrachtwagen, schoof de berm in en kwam op de kop in een droge sloot terecht. Het echtpaar is met let sel naar het ziekenhuis overgebracht. huis-aan-huiskranten Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis- aan-huiskranten BV, beho rende tot Wegener NV, in sa menwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad. Stich- tings-bestuur: W.H. Bevers, secretaris. Kollingserf 4. 7451 XC Holten," Klachten bezorging: Tel. 053 - 4842383 0548-363637 of 0548-597357 Abonnementen: tel. 053-4842383 of e-mail: abonnementén@whk. wegener.nl Abonnementen worden automatisch met een jaar verlengd, tenzij uiterli jk voor 15 december schriftelijk wordt opgezegd. Eindredactie: Peter Bulthuis Tel: 0548-597370 Fax: 0548-597369 Adres Holtens Nieuwsblad: Haarstraat 100 7462 AT Rijssen E-mail: holtens. nieuw sblad@whk wegener.nl Inleveradres: Blokker Van de Maat. Smidsbelt 7, 7451 BL Holten (tot vrijdags 12.00 uur) Hoofd redactie: A. Schepers Advertentie-adviseur: DJ. Schuppert, tel. 0548-597357 mobiel: 06-51531406 Fax: 0548-597359 E-mail: dj .schuppert@whk. Wegener, n 1 Bladmanager: B.A. Zieleman. tel 06- 51198351 of 0548-597350, fax: 0548-597359 Commercieel regiodirecteur: G.J.M. ter Hedde Directie: J.V.Munsterman Algemeen hoofdredacteur: M.G.J. Jochemsen Algemene voorwaarden www.wegenerhuisaanhuiskranten.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 5