Reeves benoemd tot Ridder Oranje Nassau k Tweedehands beurs met herfst- en winterkleding Holtens Nieuwsblad Gezellige drukte vrije markt Holtenaren in tv-programma Nazomerfair Dondertman Laatste Erwin Autocross I Xjë Grasbeton buitengebied Bijeenkomst soos Stagelopen bij Jezus Diepe Heiloop DINSDAG! 9 SEPTEMBER 2006 - NllMMER 38 Holtens Nieuwsblad v HOLTEN - Dit jaar brengt de gemeente ruim 35 kilometer grasbetonstroken aan. Naar verwachting wordt het project deze week afgerond. De gemeente Rijssen- Holten realiseert dit jaar langs diverse asfaltwe gen in het buitengebied grasbetonstenen. De to tale lengte van deze stroken langs de asfalt wegen bedraagt 35,7 ki lometer. De uitvoerings werkzaamheden zijn in april 2006 begonnen. Het project wordt deze week afgerond door aan nemersbedrijf Reko uit Raalte. De grasbeton stroken worden als laat ste aangebracht in ge deelten van de Manen- schijnsweg, Bijvanks- weg en Helhuizerweg in Holten. De grasbetonstenen dra gen bij aan de verkeers veiligheid: de bermen worden niet meer uitge reden en gevaarlijke ga ten in de bermen worden voorkomen. Naast het verkeersvei- ligheidsaspect, geeft de realisering van de stro ken ook een impuls aan de landschapsontwikke ling van het buitenge bied. Deze kwalitatieve verbetering van de we gen in het buitengebied is voor zowel bewoners, bezoekers als bedrijven in het buitengebied een belangrijke verbetering, voertuigen waaronder agrarische voortuigen, zakken minder snel in de berm weg. De leefbaarheid in het buitengebied verbetert daardoor. De gemeenteraad heeft vorig jaar een krediet van 490.000 euro be schikbaar gesteld voor de aanleg van grasbe tonstenen in de bermen langs de asfaltwegen van het buitengebied. Het Europees loket sub sidieert het project. De toegezegde subsidie be draagt 135.000 euro. HOLTEN - De Bejaar densociëteit Holten houdt dinsdag 26 sep tember om 14.30 uur een bijeenkomst in de Kandelaar. Er wordt deze middag onder meer gesjoeld. Jit handen van burgemeester Bort Nassau. (Foto: Hans van de Poel) oelewijn, ontving Reeves zijn onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje NULAND - De C.W. Reeves (82 jaar) is afgelopen zater dag 16 september in Nu land benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nas sau. Burgemeester Bort Koelewijn heeft hem de versierselen uitgereikt, tij dens een speciale bijeen komst voor Market Garden veteranen. Reeves werd geboren in Groot Brittannië en diende tot 1947 in The Royal Hampshire Regiment in de rang van sergeant. Hij trad in 1948 in dienst van de Com monwealth War Graves Commission. Van 1953 tot 1980 was hij beheerder van de Canadese oorlogsbegraaf plaats in Holten. Hij maakte en maakt zich verdienstelijk voor de instandhouding van de herinnering aan de oor logshandelingen in Neder land en de daarbij betrokken veteranen. In 1986 was Reeves initia tiefnemer en medeoprichter, in 1988, van de Market Gar den Veterans Association (MGVA). De MGVA bestaat uit een stichting ten behoeve van de organisatie van herdenkings bijeenkomsten in Nederland, en uit een Engelse vereni ging van veteranen met nu nog zo'n twaalfhonderd vete ranen. De decorandus was voorzit ter van de stichting en is nu National President van de MGVA. In die hoedanigheid is hij de schakel tussen de Engelse en de Nederlandse tak. Bij officiële herdenkingen treedt hij op als woordvoer der namens de MGVA. Ook fungeert hij als fondsenwer ver en is hij medeorganisator van de jaarlijkse herden kingsbijeenkomsten rond 17 september en 4 en 5 mei. Lees verder op pagina 9. HOLTEN - Binnen de PKN in Holten kan men nu stagelopen. Dit gebeurt het komende seizoen op de dinsdag of donderdag tijdens zes tien bijeenkomsten van Gemeente Groei Groe pen. Aan de hand van een dvd over het leven van Jezus en een bijbe horend studieboekje zul len wij een avontuur doormaken van leren en in praktijk brengen. Iedereen kan zich hier voor aanmelden. Vol gens het Evangelisch Werkverband (de lande lijk initiatiefnemer) zal dit project op meer dan 1500 locaties in ons land worden uitgevoerd. Voor algemene informatie kan men terecht bij ww.ewv.nl. Heeft men vragen of wil men deelnemen in Hol ten, neem dan contact op met: Ton Bannink. tele foon .0548-361029, e- mail: t.bannink@filter- net.nl HOLTEN - De Diepe Hel Holterbergloop wordt zaterdag 28 ok tober gehouden. Deze keer zijn start en finish in Nijverdal. De route van deze hard loopwedstrijd gaat over de Toeristen weg. Naast veel grote atleten, doen er ook weer vele plaatselijke lopers mee. Voor meer informatie www.diepehelholter- bergloop.nl HOLTEN - Bij Gerda Kwakernaak aan de Kerkstraat 5 in Holten wordt donderdag 21 tot en met zaterdag 23 sep tember de halfjaarlijkse tweedehands kledings- beurs gehouden met na- jaars- en winterkleding voor zowel kinderen als volwassenen. De verkoop is donderdag 21 september van 9.00 tot 21.00 uur, vrijdag 22 sep tember van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag 23 septem ber van 10.00 tot 17.00 uur. Van de opbrengst van de verkochte kleding is 75 procent voor de inbrenger. Kleding die niet is ver kocht en de verdiensten van verkochte kleding, kunnen dinsdag 26 septem ber van 15.00 tot 20.00 uur worden opgehaald. Niet opgehaalde kleding wordt geschonken aan een goed doel. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Hollens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597350 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 46,40 Losse nummers 0,95 Inleveradres: Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1