Balletje schieten op mooi wit strandveld Weekendlogeeropvang start op Tweiihaarsveld Festival der dieren Fietstocht Braderie Programma Passage 1 saga— - Dinsdag 15 augustus 2006 HOLTEN - Een evene ment als voorproefje op het te realiseren Kulturhus in Holten, genaamd 'festival der dieren', wordt zater dag 14 oktober van 13.30 tot 16.30 uur ge houden in het centrum van Holten. Het sluit aan op het the ma van de kinderboe kenweek. Er zijn die middag vele (gratis) activiteiten voor jong en oud. Op het Smidsbelt is een grote markt waar vele vereni gingen en instellingen hun kunsten tonen met als onderwerp dieren. Daarnaast is er de mede werking van theaterma ker Dolf Moed. Er zijn diverse voorstellingen en optredens, geheel in het teken van het thema. Als klapper komt er een olifant van circus Bolti- ni naar Holten, waarmee iedereen op de foto kan. In het gemeentehuis zijn diverse activiteiten, waar onder andere een grote expositie van kun stenaars uit Holten (ook 's morgens), een poëzie- estafette en diverse die renfilms te zien zijn. HOLTEN - Wielerver eniging Holten houdt zondag 24 september zowel een toertocht op de weg als een veldrit. Deelnemers kunnen tus sen 9.00 en 10.30 uur op de racefiets op pad voor een tocht van 80 of 110 kilometer en de ATB-ers voor een tocht van 30 of 50 kilometer. De start is zoals gebrui kelijk bij sporthal 't Mossink aan de Keizers- weg 22 te Holten. Voor de beide toertochten op de weg zijn geheel nieu we routes uitgestippeld. De veldrit kent ook dit jaar weer twee afstan den. Het parcours voert de fietsers vrijwel geheel door de bossen en over de flanken van de Hol- terberg. Na afloop is er in de sporthal voldoende gele genheid tot douchen. HOLTEN - Voor wie de eerste braderie heeft gemist of gewoon nog een keertje wil: op donderdag 17 augustus staat Smidsbelt weer vol met kraampjes. De braderie duurt van '4-00 tot 21.00 uur. Daarnaast wordt er rondom de Dorpskerk een vrijmarkt gehouden v°or kinderen tot en met '5 jaar. Zij kunnen een gratis grondplaats krij gen. Wie zelf ook op de bra derie wil staan, kan zich aanmelden via telefoon: 06-55563398. HOLTEN - Voor de vijfde keer wordt zaterdag 19 augustus van 12.00 tot on geveer 17.00 uur Kalfster- mansweide omgedoopt tot een mooi strand om op te kunnen voetballen. Hee rengenootschap Suffcndo zal er een mooi Bounty- paradijs van maken met onder meer palmbomen en natuurlijk een barbe cue, ijs en een bar. Suffen- do zelf zorgt voor gezelli ge muziek. De kinderen kunnen zich vermaken op een springkussen. "De PAP zorgt voor zo'n 500 kuub zand", vertelt William van Zon van Suffendo. "Wij maken daar dan een mooi veld van om beach soccer op te kunnen spelen". Er zijn acht teams die dit jaar meedoen aan het Beach Soccer Toernooi. Vooral vriendenclubs en teams uit de buurtschappen. De Knetterzoepers, Club Logo, Club Corruptus, Club Gi gantisch. De Beuseberg, Dijkerhoek en de Kelder blaffers. "Verder nog een team van vrienden die met elkaar op vakantie zijn ge weest, maar nog geen naam voor de club hebben", lacht William. Suffendo zelf doet niet mee. "Het is vakantie- tijd en er zijn enkele leden weg. Daarnaast zijn andere leden druk langs de lijn, zo- -r i Het voetballen op een dikke laag zand is moeilijker dan het lijkt. Zaterdag is het te zien op Kalfstermansweidc tijdens het Beach Soccer Toernooi. (Foto: Johan Bolink) dat we te weinig mensen hebben om een team te vor men", legt hij uit. Een team bestaat uit vier veldspelers en een keeper. "Het is echt behoorlijk zwaar, zo in het zand te voetballen. De wedstrijden duren daarom ook slechts tien minuten, maar daarna ben je echt helemaal ka pot". William hoopt natuurlijk op mooi droog en zonnig weer, zoals dat bij een mooi zand strand het beste past. Mocht het toch gaan regenen, dan kunnen bezoekers schuilen in een grote partytent naast het veld. Het is aan team Corruptus om dit jaar de titel te verde digen. Vorig jaar won deze club en ook het eerste jaar dat het Beach Soccer Toer nooi werd georganiseerd. Ondertussen het vijfde jaar, maar voor Suffendo geen reden om extra groot uit te pakken. "We hebben eerder dit jaar een grote investe ring gedaan, zodat er geen geld meer beschikbaar voor was", geeft William aan. Wel zit het Heerengenoot schap te denken om het vol gendjaar anders aan te pak ken. "Het mooiste zou op Smidsbelt zijn. Maar daar staat een grote paal in het midden en dat voetbalt erg lastig". Iedereen is zaterdag wel kom om langs te komen. De entree is gratis. HOLTEN - De christe lijke maatschappelijke vrouwenbeweging Hol ten heeft het jaarpro gramma voor het sei zoen 2006/ '07 weer ge reed. Passage is een vereniging, die vanuit haar christelijke iden titeit vrouwen bewust wil laten bezig zijn in gezin, maatschappij en andere levensbanden. Wat de landelijke en provinciale activiteiten betreft zijn er jaarverga deringen en studiedagen voor de vrouw, die naast haar gezin en/of waarbij eigen initiatieven van de leden bijzonder op prijs worden gesteld. Belang stellenden zijn altijd welkom. Voor meer informatie kan men zich wenden tot J. Heemskerk-Beldman (voorzitter) telefoon 0548-363879 of M. Stam-Ebrecht (secreta ris) telefoon 0548- 363271. De bijeenkom sten worden gehouden in de Kandelaar, aan vang 20.00 uur. Meestal op donderdagavond. In september worden de volgende bijeenkomsten gehouden: donderdag 7 september 2006: fiets tocht naar museumboer derij Pothaar in Bath- men. Donderdag 28 sep tember 2006: ds. Ort uit Dieren vertelt over de schilderijen van Mare Chagall. Onderwerp: Loflied op de liefde. HOLTEN - Stichting Yentl begint een weekendlogeer huis voor kinderen. Het liefst zou de stichting een huis in Delden betrekken, maar daarvoor kan zij de kosten nog niet rondkrij- gen. Daarom wordt in Hol ten in een bungalow ge start. Zodra er genoeg aanmeldin gen zijn, wordt begonnen in september of oktober op bungalowpark Landal Twen- haarsveld. "Er is heel veel vraag naar logeeropvang", weet Fatima Burgarello van Yentl. "Rede nen daarvan kunnen uitlo pen. Sommige ouders zijn blij een weekendje ontlast te zijn van de kinderen. Ande ren hebben het financieel niet goed en willen toch graag het kind een vakantie geven. Of ze hebben geen fa milie waar kinderen kunnen logeren". In eerste instantie richtte de stichting zich vooral op zorg- kinderen, maar 'zorg' is nu weggehaald. "We willen nie mand in een hokje drukken. Daarnaast is het bedoeld voor alle kinderen. Zo ko men kinderen met een zorg ook in aanraking met ande ren". De logeerpartijen zijn ook bedoeld voor zieken en ge- jpiifi gilSli j Romaney vermaakt zich prima op de Yentl dag in Almelo, terwijl Joyce een oogje in het zeil houdt. Yentl verzorgt logeerpartijen voor kinderen. handicapten. Maar wel met minimaal een gemiddelde in telligentie. Fatima: "Voor verstandelijk gehandicapten bestaat er al zoveel". De stichting heeft een huis in Delden op het oog dat uiter mate geschikt is voor logeer opvang. "Het staat dichtbij het station, bij de A 1 en de N 35. Dus zeer goed bereik baar. Daarnaast is de omge ving er erg mooi met een grote tuin, veel bos en kas teel Twickel in de buurt", geeft ze aan. "Kinderen kun nen zich er erg goed verma ken". Yentl heeft ondertussen een sponsor kunnen aantrekken: Stichting Help uit Deventer. Deze ondersteunt kleine stichtingen, die zich inzetten voor mens, natuur en dier. "Sponsoren zijn best bang om geld te geven. Zeker, om dat we net beginnen en we dus niets concreets kunnen laten zien", weet Fatima. "Maar voordat je iets kunt la ten zien moet er wel geld zijnV Landal Twenhaarsveld werd bereid gevonden om een bungalow ter beschikking te stellen aan Stichting Yentl. Het blijft echter een noodop lossing. "Het nadeel is dat we alleen in het weekend te rechtkunnen. Daarnaast is het alleen voor gezinnen die een persoonsgebondenbud get toegekend hebben gekre gen. En moeten we anderen afwijzen die dat niet heb ben". Er kunnen zes kinderen per weekend logeren. "Er is een compleet dagprogramma", vertelt Fatima. "De logeetjes worden helemaal in de wat ten gelegd. Lekker ravotten, een dagje naar het pretpark, spelletjes doen en een disc'o". De kinderen voelen zich in het dagelijks leven vaak af gestoten en krijgen nu juist het idee er helemaal bij te horen. "Alles is verzorgd. Daarnaast proberen we de bungalow een beetje in Engelse stijl in te richten. Die warme kleu ren zorgen voor rust en heel veel sfeer. Het mag best een beetje luxe uitademen". Wie meer wil weten over de stichting of een kind aan wil melden, kan terecht bij Fati ma Burgarello, telefoon 06- 40314377, e-mail: stichtin- gyentl@home.nl of op de website: http://members.ho- me.nl/stichtingyentl/home

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 7