Eerste optreden Diezei op Haffafa BBQ-Party Bello over Holterberg Expositie Gardenier Tochtje met huifkar Werven dicht holten/ hellen- Dinsdag 15 augustus 2006 MiaiiMiiiBW DOORN - Treintje Bel lo is een wegtreintje dat elke dinsdag in de maand augustus tus sen Holten en Hellen- doorn over de Salland- se Heuvelrug rijdt. De data zijn 15, 22 en 29 augustus. Deze rit is een leuke ma nier van vervoer om de Sallandse Heuvelrug eens op een andere ma nier te bezichtigen. Te vens is Treintje Bello een prima vervoersmid del voor iedereen die slecht ter been is en toch een keer van de Salland se Heuvelrug wil genie ten. Bello vertrekt elke dins dag om 9.30 uur bij Landal Greenparks Twenhaarsveld in Hol ten, gaat via VVV Hol ten en VVV Nijverdal/ Hellendoorn naar Bui tencentrum Hellendoom en arriveert rond 13.00 uur weer in Holten. De ze rit wordt twee keer per dag verzorgd. Het middagtreintje vertrekt om 14.00 uur uit Holten en is om 17.45 uur weer terug. De tochten duren ongeveer vier uur. Re servering vooraf is noodzakelijk, want Bel lo kan maar een beperkt aantal passagiers ver voeren. Opgave bij één van de genoemde ver trekpunten. Telefonisch reserveren kan ook bij VVV Hellendoorn/ Nij verdal, telefoon 0548-61 27 29. Prijzen: volwas senen 5,00 euro, kinde ren tot 3 jaar 1,25 euro en van 4 tot en met 6 jaar 2,50 euro. Naast de ritten op de dinsdag rijdt Treintje Bello op de zondagen in augustus en september voor Staatsbosbeheer. Vertrektijden zijn 14.00, 15.15 en 16.30 uur van af het bezoekerscen trum. Kosten: volwasse nen 2,50 euro en kinde ren tot en met 12 jaar 1,50 euro. HOLTEN - De exposi tie 'Jaap Gardenier, toen en nu', is tot en met 29 september te zien in het gemeente huis aan Smidsbelt 6. De toegang is gratis. Geopend tijdens kan tooruren. De organisatie is in han den van de Stichting Collectie Nagelhout Holten (SCNH). In de collectie Nagelhout be vinden zich zes interes sante werken van Garde nier, door J.P.Nagelhout verworven in de jaren 60. Ook staat een zestal nooit eerder vertoonde tekeningen ter beschik king. De SCNH is ver heugd dat de in Frank- r|jk levende kunstenaar zich bereid heeft ver- Waard ook een aantal re cente acrylschilderijen w bruikleen te geven om mede zijn ontwikkeling m de afgelopen decen nia te tonen. DIJKERHOEK - De gloednieuwe band van Gerjanne Meijerman, Die zei, treedt voor het eerst op. En wel zaterdag 19 au gustus tijdens de Haffafa BBQ-Party bij het Bonte Paard in Dijkerhoek. "Zolang ik weet, zing ik al", vertelt Gerjanne. "Toen ik een jaar of dertien was, zong ik zelfs tijdens de Dijker- hoekse Revue in de feest tent. Hartstikke leuk om te doen". Haar broertje drumt. "Zijn drumstel staat in een hok en met z'n beiden maakten we vaak muziek. Hij op de drum en ik zingen", geeft ze aan. Diederik Bronsvoort kwam erbij op gitaar en zo ont stond haar eerste bandje: Coldshot. Rond 2002 viel deze groep echter weer uit elkaar, omdat enkele leden overstapten naar de Reeperbahner Stim- mungsmacher. Gerjanne kreeg de kans waar ze van gedroomd had, zin gen in de band Vaag. "Colds hot was vooral rock en Vaag speelt van alles wat", geeft ze aan. Haar nieuwe groep, die tegenwoordig Monroe heet, speelt veel in disco's, têrwijl Coldshot het bij cafés hield. "Het is allemaal groter opgezet en professioneler. Zo speelden we in disco- Gerjanne Meijerman uit Dijkerhoek is zangeres in de groep Diezel. Een jaar na oprichting gaat de band nu voor het eerst optreden. En wel in Dijkerhoek. (Foto: Jo- han Bolink) theek De Radstake in Heel- weg en kwam er een bus vol uit Dijkerhoek. Zoiets ver geet je nooit meer", zegt Gerjanne. "Eén groot feest was het en iedereen stond te swingen en mee te zingen". Ze kreeg het echter te druk met studie en werk en be sloot te stoppen. "Wel erg jammer, want vroeger droomde ik ervan om in zo'n band te mogen spelen, en nu moest ik er een punt achter zetten", geeft ze aan. "Maar zo'n band doe je er niet even bij. Daar moetje echt voor honderd procent inzetten". Tijdens de triatlon van vorig jaar kwam ze Ronald Brinks tegen. Hij vroeg haar of ze nog zong en of ze zin had om een groep op te richten. Dat leek Gerjanne wel wat. "Het blijft toch kriebelen. Zingen is voor mij een leuke uitlaatklep". Ronald haalde bassist Cris- tian Hut en gitarist Aart Bie leman erbij. Via een adver tentie werd Roel Brinks als tweede gitarist aangetrokken en kon het oefenen begin nen. "Roel kwam op het idee om de band Diezel te gaan noe men. Die naam is kort en krachtig. Blijft goed hangen. Iedereen was er dan ook snel uit dat dit de naam moest zijn". De muziek die ze spelen zijn covers van bands die op fes tivals staan. Zoals Kaiser Chiefs, Queens of the Stone Age, maar ook Pink en Skunk Anansie. Haffafa wordt hun eerste op treden. "Ik ben erg benieuwd hoe het met deze band op het podium gaat klinken. Het blijft afwachten hoe het overkomt en wat het publiek ervan zal vinden". Daarnaast volgen snel achter elkaar nog twee optredens, zoals vrijdag 1 september bij de Larense kermis bij café Ste- geman. Gerjanne: "Ik heb er echt behoorlijk veel zin". HOLTEN - Het na tuurgebied rondom Holten staat bekend om de fraaie natuur en rijke flora en fauna. Er wordt dan ook elke woensdagmiddag on der deskundige leiding een huifkartocht ge houden bij voldoende deelname (minimaal tien personen). De voerman zelf is een zeer enthousiaste vertel ler en weet veel over het prachtige gebied te ver tellen. De huifkar ver trekt om 14.00 uur vanaf de VVV Holten en gaat dan via het Beukenlaan tje door het prachtige Nationaal Park de Sal landse Heuvelrug over de Holterberg. De deelnemers zijn om ongeveer 15.00 uur weer terug bij de VVV Hol ten. Reserveren dient van tevoren te geschie den. Dit kan tot dinsdag 16.30 uur bij de VVV Holten, telefoon 0548- 361533 of via e-mail in- fo@vwholten.nl. De kosten zijn voor vol wassenen 5,00 euro, kinderen onder 10 jaar 2,00 euro en kinderen tot 1 jaar gratis. HOLTEN/ RUSSEN - De gemeentewerven in Holten en Rijssen is za terdag 19 augustus ge sloten. Muziekfeest met een gezellige barbecue DIJKERHOEK - De ka- meradengroep Haffafa uit Dijkerhoek houdt zater dag 19 augustus vanaf 21.00 uur de Haffafa BBQ Party. Maar ook wie bar- becueën niets vindt, is van harte welkom. Er zijn op tredens van Reiling Co, de band Diezel en het duo Gerjanne Meijerman en Yanieke Paalman. Zij zor gen voor een feestelijke stemming. De entree be draagt 3 euro. De naam van de vrienden club die bestaat uit negen kameraden, is ooit ontstaan na een volleybaltoernooi. "We zaten redelijk aange schoten bij mijn moeder thuis en spraken volgens haar alleen nog maar war taal", vertelt Hens Janssen. "Ze zei: 'Ik weet niet wat jullie allemaal zeggen, maar het klinkt als haffafa!' Daar na gebruikten we dat woord zelf ook wanneer iemand dronken was. Van: was je weer haffafa?" Nadat wegens een treinon geluk in 2000 het Dijker- hoeks Feest werd afgelast, kwam er in augustus een kleiner opgezet feestje op het parkeerterrein van het Bonte Paard. De band The Scene was hiervoor uitgeno digd. Eigenaar Aaldrik Paalman De leden en aanhang van de Haffafa zijn er klaar voor. Mark ten Wolthuis, Wilco Paal man, Ivonne Veneklaas, Hans Pinkert, Wendy Bronsvoort, Hester Pasman, Geert We- ijers, Bennert Rensen, Wendv Montink, Erik Blumink, Wendy Podt, Erwin Noteboom, Geert Roerterdink, Svlvia Noteboom, Sandra von Ingen, Hens Janssen en Hanneke Aaf- tink. (Foto: Johan Bolink) van Het Bonte Paard kreeg veel goede reacties en wilde er daarom wel een jaarlijks terugkerend evenement van maken. De feestcommissie zag twee feesten kort achter elkaar organiseren echter niet zitten, zodat Aaldrik het aan Haffafa vroeg. De vriendenclub ging er voor en nam het roer over van de feestcommissie. Nu vijfjaar later wil Haffafa eens iets anders proberen. Hans Pinkert: "De Open Air wordt elke derde zaterdag van augustus gehouden. Maar dan zit je in de vakan tieperiode en zijn veel men sen weg. Daarnaast zijn er in de regio tal van tentfeesten". Daarom wilden de vrienden een tentfeest net buiten het seizoen gaan houden. Hens: "Het gaat Rocktoberfest he ten en wordt zaterdag 28 en zondag 29 oktober gehou den". Voor de zaterdag avond zijn de Heinoos ge boekt. En verder DJ Jeroni- mo (Jeroen Wibbelink). De zondagmiddag is nog niet rond en daarvoor wordt nog een artiest gezocht. "We willen het dan een beetje in de frühshopsfeer houden", legt Hens uit. Mocht dat niet rondkomen, dan blijft het bij een avond. Hans: "Het is gewoon een kwestie van proberen. Mocht het niet aanslaan, dan blijft het bij die ene keer". Vanwege het Rocktoberfest is ervoor gekozen om de Haffafa Open Air anders aan te kleden. Naast muziek, sfeervolle aankleding en veel gezelligheid, komen er vijf barbecues te staan. Voor drie munten kunnen bezoe kers een vleespakket kopen en gezellig rondom een bar becue vlees braden. Hens: "Mocht het slecht weer zijn. dan gaat het feest gewoon door in de zaal van Het Bon te Paard. De barbecues ko men dan buiten onder een afdak te staan". Wie wil barbecueën wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden, zodat er bij het vlees inkopen rekening kan worden gehouden. Dal kan door een sms'je te stu ren naar: 06-30790580 of een mail te sturen naar: in- fo@bontepaard.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 5