ESS9H Oad-equipe haalt eindstreep Beijing Start nieuwbouw in Dijkerhoek Wis en waarachtig weGeNeR Holtens Nieuwsblad 2 Dinsdag 15 augustus 2006 3 Kindertentoonstelling Gestipt gestreept, Na- tuurdiorama Holterberg, zondag 30 april 2006 - zondag 3 september 2006 Braderie, Holten, don derdag 17 augustus 2006 Beachsoccertoernooi, Kalfstermansweide, za terdag 19 augustus 2006 Haffafa BBQ Party, Parkeerterrein Bonte Paard, zaterdag 19 au gustus 2006 Fokveedag en KOC- keuring, Espelo, zater dag 26 augustus 2006 Endurance Holterberg, Holter berg, vrijdag 1 septem ber 2006 - zaterdag 2 september 2006 Keunerit klassieke motoren, Holten, zater dag 2 september 2006, 11:00 Mountainbike Trophy, Zuurberg, zondag 3 sep tember 2006 Passage Holten: fiets tocht naar museumboer derij Pothaar in Bath- men. Kandelaar, don derdag 7 september 2006, 20:00 Keunefeesten, Kalf stermansweide, donder dag 7 september 2006 - zondag 10 september 2006 NBvP Holten: Avond over Turkse cultuur, Vosman, dinsdag 12 september 2006 Vrije markt HMV, Holten, zaterdag 16 sep tember 2006 Golden Tulip Rally, Beusebergerweg, zater dag 16 september 2006 Autocross, Schupperts- weg, zondag 17 septem ber 2006, 12:00 Nationale Vlinder nacht, Natuurdiorama, zaterdag 23 september 2006 Uitwisselingsmoto- cross, Zuurberg, zater dag 23 september 2006, 9:30 Holterbergherfsttoer ATB- en wegrit, Sport hal 't Mossink, zondag 24 september 2006, 9:00 Clubmotocross en ve- teranenzijspan, Zuur berg, zondag 24 septem ber 2006, 9:30 Passage Holten: ds. Ort vertelt over schilderijen van Marc Chagall, Kan delaar, donderdag 28 september 2006, 20:00 NBvP Holten: Familie relaties, Vosman, don derdag 12 oktober 2006 Rondje Kulturhus, Gemeentehuis Holten, zaterdag 14 oktober 2006 Jubileumconcert HGK, Dorpskerk, vrij- dag 20 oktober 2006 Diepe Hel Holterberg- 'oop, Holten, zaterdag 28 oktober 2006 Tentfeest, Dijkerhoek, zaterdag 28 oktober 2006 - zondag 29 okto ber 2006 Speelgoedbeurs, Boschkamp, zaterdag 4 november 2006 NBvP Holten: Verhalen gedichten in dialect, Vosman, woensdag 15 november 2006 Borrel 40-jarig jubi leum supportersver. der Roodzwarten, Meer manskamp, zaterdag 18 november 2006 HOLTEN - Oad-topman Louis Frankenhuis en Bex-directeur Yolanda Kroef hebben de finish bereikt in de Amsterdam - Beijing rally. Na vier weken, 14 landen en 17.500 kilometer konden ze de auto parkeren bij de Chinese Muur. De ontvangst in de Chine se hoofdstad was overwel digend. Louis Frankenhuis daarover: "Naarmate wij de finish naderde, werd het duidelijk dat ons een enorm onthaal te wachten zou staan. Alle wegen rich ting de Chinese Muur wa ren voor de rally afgezet, de auto werd besprongen door een enorme hoeveel heid kijkers. De ontvangst was zo ge weldig dat de koude rillin gen ons over de rug liepen. En we moeten ook zeggen, als je met een oude auto vier weken onderweg bent geweest door 14 landen, dan is aankomen bij een van de wereldwonderen als de Chinese Muur, een his torisch moment. Uniek in al zijn vormen". Team Frankenhuis/ Kroef werd bij de Chinese muur opgewacht door de direc teur van de Chinese orga nisatie voor inkomend toe risme in Beijing en door de directeur van het Ne- Juichend komen Louis Frankenhuis en Yolanda Kroef over de finish in China. derlands Bureau voor Toe risme, Hans van Driem. Deze werden vergezeld door een aantal Chinese dames in Nederlandse kle derdracht die team Fran kenhuis/ Kroef voorzag van tulpen. Na de ont vangst vertrokken de oldti mers voor het laatste stuk: Louis Frankenhuis: "Voor de karavaan werd een vol ledige route door het cen trum van de stad afgezet. Een stad met 16 miljoen inwoners. De weg leidde ons langs duizenden enthousiaste mensen naar het Plein van de Hemelse Vrede. Hier werd een korte stop ge maakt om vervolgens door te rijden naar het Beijing International Hotel daar vlakbij gelegen. Kortom, een ware heldenontvangst met het karakter van een Concours d'Elegance". De rally is voor team Franken huis/ Kroef zonder noe menswaardige problemen verlopen. Begin deze week keert team Frankenhuis/ Kroef huiswaarts. De auto wordt verscheept en zal naar ver wachting een maand later arriveren. Frankenhuis werd gedu rende de rally gesponsord door de Oad Groep. Oad heeft hiervoor een aan zienlijk bedrag beschik baar gesteld, dat in zijn ge heel ten goede komt aan de Stichting Doe een Wens, die als goede doelenpro ject aan de rally is verbon den. huis-aan-huiskranten Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis- aan-huiskranten BV, beho rende tot Wegener NV, in sa menwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad. Stich- tings-bestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4, 7451 XC Holten, Klachten bezorging: Tel. 053 - 4842383 0548-363637 of 0548-597357 Abonnementen: tel. 053-4842383 of e-mail: abonnementen@whk. wegener.nl Abonnementen worden automatisch met een jaar verlengd, tenzij uiterlijk voor 15 december schriftelijk wordt opgezegd. Eindredactie: Peter Bulthuis Tel: 0548-597370 Fax: 0548-597369 Adres Holtens Nieuwsblad: Haarstraat 100 7462 AT Rijssen E-mail: holtens.nieuwsblad@whk. wegener.nl Inleveradres: Blokker Van de Maat, Smidsbelt 7, 7451 BL Holten (tot vrijdags 12.00 uur) Hoofd redactie: A. Schepers Advertentie-adviseur: D.J. Schuppert, tel. 0548-597357 mobiel: 06-51531406 Fax: 0548-597359 E-mail: dj .schuppert@whk. Wegener, nl Bladmanager: B.A. Zieleman, tel 06- 51198351 of 0548-597350, fax: 0548-597359 Commercieel regiodirecteur: G.J.M. ter Hedde Directie: J.V.Munsterman Algemeen hoofdredacteur: M.G.J. Jochemsen Algemene voorwaarden www.wcgenerhuisaanhuiskranten.nl De börgemeister geet proat'n met de CU en de SGP. En det wordt tied ok. Loate ze mar is helderop vertel'n, dat wat ze an't doo bint hêêmoa neet kan en neet meer van disse tied is. Zie wilt neet dat der een Elsrockfestival kump op het voet- balveeld van RKSV. En woerumme neet, het lig buut'n Riess'n en zie goat der toch neet hen! Woerumme dan wa? Umdet de heer'n Otten en Beens de tekst'n van de be treffende muziekkêêrls neet ansteet. Zie beroopt zich op de plaatselijke APV, diet in tweiduuzenddreie is anne nömm'n. Toen hebt ze meka mooi zaand in de oog'n e streujt, want det had volgens de wet gineens e meugt. Zie wilt, koste wat kost, met eur beid'n bepaal'n wat de Riessner en de Hoolter wal of neet meugt heur'n en zeen. De vergunning is a lange gelêne duur de gemeente offe e gêêm'n. Gen mêênse diet ter toen wat van heffe e zeg. Noe hebt sommige kark'n zich ioat'n heur'n, umdet die meziek neet in eur streuitje is. En noe begint die beire kêarls toch an te goan, as of de wêê- reld vergeet. Noe kan det wa, ma neet duur Elsrock. Det veuilt nog wa met. Wie lóópt neet in zeum'n sleute teglieke en het is vuur gen mê-nse verplich um der hen te goa. In óónze gemeente is iederene ma-ns zat um zelf te be paal'n watte wil heur'n en zee. Wêês noe eerleke as n'o- amd vuurbie is, klinkt de meziek op zundagman'n vuur ie derene wier net zo as altied. Ik zitte mie of te vroag'n of die beire kêêrls warkelijk altied de tekst'n opvraagt van wat ter amoai e zung'n en e doane wórdt op zukke oamde. Dan könnt ze wa uut de raad goa, want dan hebt ze doar allêne a wark zat met. Oaver Haffafa bie't Bont Peerd in'n Diekerhook hek niks e heurt, dus ie hebt gróöte kaans dat ze det wa móói vi-ndt. Vanuut Bethanie hek ok neet e heurt, det't neet mog, dus lo- at goa. Misschien kómmt de beire heer'n nog wa eff'n kiek'n. Misschien kump der wa nen extra busse vol volk uut Riess'n. Ik kann't eu anroa, want Gerjanne van Moat- man is't allêne a weert um noar te kiek'n, loat stao at zie be gint te zing'n. Het kan natuurijk mis goa, want ik heb de tekst'n van Rei- ling Co neet e lêêz'n, ma een betje vertrouw'n möj höóld'n. Och en ie wêêt wa, noa de pauze, as heur'n en zeen oe vergeet, lustert der toch gen mê-nse meer noar de tekst. Dus amoal de munt'n uut de óöle sökke haal'n, vuur de vieisrösterieje en de vertering. Amoa een betje extra brilcrême in'n kuif en op noar Haffafa. Loat de organisatie ma vaste een paar vfeispakkett'n extra besteH'n, want as't een betje metzit bin ik der ok. Wis en waarachtig. De vêêrkaante viefkop De eerste huizen van de nieuwbouw in Dijkerhoek zijn al zichtbaar. Ook is de eerste weg al aangelegd. (Foto: Harry Broeze) DIJKERHOEK - Aan de nieuwbouw in Dijkerhoek is inmiddels al begonnen en de eerste weg is aangelegd. Ook al is begonnen met de bouw van de eerste wonin gen. Het heeft jaren geduurd voordat er uiteindelijk uit breiding in Dijkerhoek kwam. Toch was er behoor lijk veel vraag naar, omdat jongeren steeds voor een wo ning moesten uitwijken naar bijvoorbeeld Holten. Terwijl ze toch liever in hun eigen woonplaats wilden blijven. Er werd gesproken over nieuwbouw tegenover molen De Hegeman. maar uiteinde lijk komt er een wijk voorbij de Hakkertsweg, richting Es pelo. Op dit moment ligt de bouw stil en zal na de vakantie weer worden hervat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 3