Wij zijn gewoon geopend 6 dagen per week Grootste gezin als jury bij bakbattle Ontmoetingsgroep mantelzorgers www.mobiliteitscentrum.nl DE HAAR Tel. (0548) 513 193 www.dehaar.nl Fuchsiatuin o Erve Knopert Tel. (0548) 531 500 Tel. (0548) 538 638 www.opel-kamp.nlwww.ford-bloemendal.nl Jaarlijks onderzoek naar baarmoederhalskanker OPEL Butaanstraat 2 t/m 6, Rijssen. Drie bedrijven, één mobiliteitscentrum! *excl. afmeldkosten, roetmeting of 4-gastest REGIO - Calvé is op zoek naar het grootste gezin van Overijssel. Dit gezin vormt vervolgens de jury op een wel heel bijzondere bijeen komst: de regionale Aardappel Bakbattle. Over de smaak van het grootste gezin van de provincie valt toch niet te twisten? Na een uitgebreide voor selectie strijden per pro vincie vier Aardappel Bakbattle-finalisten te gen elkaar met hun zelf bedachte aardappelre cept. Aan het grootste ge zin - als waardige repre sentanten van de hele provincie - de taak om 'de lekkerste aardappel tjes van de provincie' uit te kiezen. De jurering zal plaatsvinden tijdens de Bakbattlefinale in de tweede helft van oktober in een grote supermarkt ergens in de provincie. Dit alles onder het mom van: de lekkerste aardap peltjes verdienen de lek kerste mayonaise. Graag komt Calvé in contact met grote gezinnen die, eventueel samen met opa en oma, bereidt zijn om aan deze actie mee te werken. Dit uiteraard te gen passende vergoe ding. De aanmeldingspe riode loopt tot en met 15 september. Voor meer informatie of aanmeldingen kan men contact opnemen met: Adviesbureau exPRtea- se, contactpersoon: Mel- anie Bosveld, Vondelkerk Amsterdam, telefoon: 020-5721753, e-mail: melanie@exprtease.nl MARKELO - Tuil liefhebbers moete eens een kijkje komt nemen in de pracht! fuchsiatuin van 'Er Knopert' aan de W mersweg 3 in Mark lo. Deze tuin is te bezichl gen tot eind septernh Midden in het fraaie rustieke landschap to nen bezoekers geniet! van veel pracht praal. De tuin is ing richt met honderd! soorten fuchsia's kuipplanten en is lust voor het oog. Gtoj pen op afspraak via lefoon 0547-36 14 0< RAALTE - Carinova Steunpunt Mantelzorg organiseert in samen werking met verpleeg huis de Hartkamp in Raalte een ontmoe tingsgroep voor man telzorgers van mens met dementie. De groep start maan 18 september van tot 15.30 uur. In totaal zijn er zes kelijkse bijeenkomst Dinsdag 15 augustus 2006 gen huisarts. Op de a gesproken tijd gaat me met de uitnodiging na; de huisarts. Deze maal het uitstrijkje. Het ui strijkje wordt opgi stuurd naar een labor; torium waar het won onderzocht. De uitslag wordt naar d huisarts gestuurd. U huisarts vertelt u precii wanneer u hem of ha; kunt bellen voor de ui slag. Uw gegevens wo den opgenomen in de n gistratie van het bevo kingsonderzoek. De persoonsgegevei voor de uitnodiging ki men uit de Gemeenteli ke Basis Administrat (GBA). Zodra ei vrouw zich inschrijft een gemeente, wordt de persoonsgegevens deze administratie opg nomen. Vrouwen ou vangen via hun eigt huisarts of via de Stic ting Bevolkingsonde zoek Baarmoederhal kanker Twente (SBB' een oproep voor het b volkingsonderzoek. Hiervoor vindt geg vensuitwisseling plaa met de GBA. Op dei gistratie van de geg vens is de Wet Besche ming Persoonsgegeve van toepassing. Uile aard worden de geg vens strikt vertrouwd behandeld en alleen g bruikt in het kader v dit bevolkingsonde zoek. De regels voort gistratie liggen vast een privacyreglement. Voor specifieke vragt kan men telefonist contact opnemen met i SBBT: 074-24701' (op werkdagen tusst 9.00 en 12.00 uur). Wie in Markelo, Holt of Dijkerhoek wool kan met vragen terec bij de SBBS: 05 5058610 of 05 5058613 (ma t/m v van 8.30 tot 17.00u). II»III RIJSSEN/ HOLTEN - Begin september star ten weer de computer cursussen van Senior- Web Rijssen/ Enter voor iedereen die niet met de computer is op gegroeid. SeniorWeb Rijssen/ Enter is één van de 300 afdelingen van SeniorWeb lande lijk, die computercur sussen geeft aan senio ren met als uitgangs punt dat dit voor én door ouderen gebeurt. RIJSSEN - Elk jaar wordt in Nederland bij ongeveer zevenhon derd vrouwen baar moederhalskanker vastgesteld. Dit is de reden dat in Nederland het bevolkingsonder zoek wordt georgani seerd. Omgaan met de muis, een mailtje sturen, chat- ten met de andere kant van de wereld, of snel even iets opzoeken op het internet, is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Voor veel senioren ligt dat echter wat moeilij ker en daar houden veel computercursussen te weinig rekening mee. De cursussen van Seni orWeb voor mensen uit Enter, Holten, Markelo en Rijssen, zijn speciaal gericht op mensen die pas op latere leeftijd be ginnen met het werken met een computer. In kleine groepjes van maximaal 6 cursisten en in uw eigen tempo maakt u met behulp van een docent kennis met de computer. De lessen duren 2 tot 2,5 uur en worden even onderbro- Door aan dit onderzoek mee te doen en een uit strijkje te laten maken, kan baarmoederhalskan ker al heel vroeg worden ontdekt. Zelfs nog voor er klachten zijn. Als baarmoederhalskanker vroeg wordt opgespoord en behandeld, is gene zing vrijwel altijd moge lijk. Het is dus belang rijk om aan het bevol kingsonderzoek mee te doen. Er zijn in Nederland twaalf screeningsorgani- saties die verantwoorde lijk zijn voor de organi satie van het bevolkings onderzoek. Iedere scree- ningsorganisatie heeft haar eigen werkgebied. De Stichting Bevol kingsonderzoek Baar moederhalskanker Computers ziin er niet alleen voor jongeren. Ook ouderen kunnen er veel voordeel uit halen. Daar- Twente (SBBT) organi- om geeft SeniorWeb in september weer cursussen. seert het bevolkmgson- derzoek in de regio de aanmelding zal er een Twente, specifiek vallen indeling gemaakt wor- hieronder de onder den en krijgt iedereen staande gebieden, bericht met alle nodige Iedere vrouw van 30 tot gegevens. Voor alle be- en met 60 jaar ontvangt langstellende heeft Seni- automatisch eens in de 5 orWeb cursusinformatie jaar een uitnodiging om beschikbaar samen met aan het bevolkingson- een aanmeldingsformu- derzoek deel te nemen, lier. Deze zijn te verkrij- In het jaar dat men 30, gen bij de Rabobank te 35, 40, 45, 50, 55 en 60 Enter, Markelo, Holten wordt, krijgt men een en Rijssen, bij de Ge- uitgenodiging van de ei- meentewinkel gen huisarts of de Stich- Rijssen/Holten en de Bi- ting Bevolkingsonder- bliotheek in Rijssen. zoek Baarmoederhals- Voor meer informatie kanker Twente (SBBT). kan men altijd terecht De adresgegevens en ge- bij de cursusleiding van boortedata worden door SeniorWeb de heer C. de gemeente aan de Schults, tel. 0548- SBBT verstrekt. 541586, e-mail Men maakt vervolgens cschults@hetnet.nl een afspraak met de ei ken voor een gratis kop je koffie en per cursus zijn er 6 lessen, of in de ochtend of in de mid dag. De Rabobank Rijs sen heeft hiervoor een prachtig leslokaal be schikbaar gesteld. Voor elke leerling is er een computer met LCD- beeldscherm en de do cent laat door middel van een beamer en pro jectiescherm zien wat er ook bij de cursist op het beeldscherm moet staan. De cursuskeuze is in de loop der jaren flink ge groeid. Voor hen die zelf nog geen computer heb ben is er een Kennisma- kingscursus. Deze duurt 3 lessen en hiermee maakt u kennis met de computer en er wordt verteld over wat zo de mogelijkheden zijn. Voor wie deze kennis making goed is bevallen en diegene die wat meer over computeren wil we ten kunnen starten met een basiscursus Win dows '98 of Windows XP. Voor de vervolgcur sussen hierop, o.a. Word 2000, Internet/ E-mail, Excel 2000, PowerPoint, Fotobewerking is kennis van een basiscursus no dig. De start van al deze cursussen is begin sep tember in de Rabobank, Boomkamp 31 te Rijs sen. Na ontvangst van

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 12