Knusse zomerbraderie met zweef en vrijmarkt Muziek en barbecuen bij Haffafa BBQ Party Holtens Nieuwsblad Engelsman opgepakt Engelsman opgepakt Openstelling Dorpskerk Winkeltje familie Kettelarij Examen voor koetsiersbewijs Topstars naar Keunefeesten Met de Boer Op langs geitjes Dinsdag 8 augustus 2006 - Nummer 32 JHoltens Nieuwsblad HOLTEN - Het nieuwe team van het Interker kelijk Recreatiewerk start de komende week met spetterende activi teiten om en bij de re creatietent op de Bor- keld (op het terrein van bungalowpark De Lindenberg). Het the ma van deze week is namelijk 'Onderwater wereld'. Het team bestaat uit de volgende teamleden: Diederik Markvoort, Stijn de Vrijer, Marlot van Zoelen, Anna Sku- bisz, Else Withaar en Kirsten Offringa. Zaterdagavond om 20.00 uur is iedereen van harte welkom om teamleden en vakantie gasten te leren kennen tijdens het broodjes bak ken. Er is elke dag wel wat te doen, voor jong en oud. Er staan fantastische ac tiviteiten gepland zoals op maandag 14 augustus om 14.30 uur het kwal- leballenspel (vergeet niet oude kleren aan te trekken), dinsdagmid dag om 14.30 uur staat het spetterende water festijn op het program ma en om 20.00 uur is er een toepasselijke film, woensdag om 11.30 uur is er een heerlijke brun ch (opgave voor dinsdag 12.00 uur), om 14.30 uur kunnen kinderen zich laten schminken en s avonds kan er gesmik keld worden bij de bar becue. Donderdagavond om 19.30 wordt de 'onder- waterwereldplayback- show gehouden waar jong en oud aan deel kan nemen (opgave voor woensdag 20.00 uur), op vrijdagmiddag is er om '4-30 uur een te gekke speurtocht die in het te ken staat van de wereld onder water. Kortom een druk en ge- zellig programma. Het wordt één groot onder waterspektakel. Bovendien is er iedere ochtend een kindermor gen voor kinderen van 4 'ot 12 jaar, waar lekker wordt geknutseld en spelletjes worden ge daan. Elke avond is er v°or de allerkleinsten fen 'knotsgek' kleuter- Kwartiertje. HOLTEN - Op het Zwartepad in Holten werd dinsdag 1 augus tus een 26-jarige En gelsman aangehouden. Hij had zich in de maan den mei en juni 2005 in Holten schuldig ge maakt aan diefstal, ver nieling en openbare dronkenschap. Kinderen deden goede zaken tijdens de vrijmarkt bij de Dorpskerk. (Foto: Harry Broeze) HOLTEN - De eerste zo merbraderie werd vorige week donderdag gehou den op Smidsbelt. Ook kinderen konden hieraan meedoen door een kleedje op de grond te leggen en hun waar uit te stallen. Piratenmuziek klinkt over het plein. Kraampjes met cd's waar voornamelijk Ne derlandstalige muziek wordt verkocht, zorgen hiervoor. Bezoekers kijken naar de namen op de hoes jes en zoeken door de cd- bakken. Verderop vermaken kinde ren zich met de zweefmo len. Lekker zwieren door de lucht, terwijl ouders nog even rondkijken of op het terras bij Nijkamp gaan zit ten. Dit jaar is gekozen voor een compacte brade rie, alleen op Smidsbelt. Wel was er nog een vrij markt rondom de Dorps kerk, waar kinderen goede zaken deden. Wie de zomerbraderie heeft gemist of nog een keer wil genieten, krijgt donderdag 17 augustus nog een kans" Dan wordt voor de tweede en laatste keer dit jaar deze markt gehouden. Van 14.00 tot 21.00 uur kunnen bezoekers er dan te recht. Daarnaast houden de winkels dan ook koop avond. Wie zich wil opgeven voor een kraam, kan bellen naar 06-55563398. De grond- plaatsen voor kinderen tot en met 15 jaar zijn gratis. Hij moest voor de ver schillende feiten nog een geldboete betalen van 450 euro of zeven dagen gevangenisstraf uitzitten. Tevens had hij voor andere feiten nog een gevangenisstraf van drie maanden open staan. De 26-jarige is vervolgens ingesloten in een Huis van bewaring. HOLTEN - In de maanden juni, juli en augustus wordt op de vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur de Dorpskerk opengesteld voor publiek. Belangstellenden kun nen het gebouw bezich tigen. Een interessant boekje met informatie over de geschiedenis van het kerkgebouw en van het mooie Naber-orgel is sa mengesteld. Dit en ook enkele ande re boekjes, kan men ko pen. Tevens zijn er foto's van zowel het gebouw als van het orgeï te koop. DIJKERHOEK - Vrien dengroep de Haffafa-club en partycentrum Het Bonte Paard houden za terdag 19 augustus de Haffafa BBQ-Party. Op het terrein staan barbe cues. Voor drie munten zijn barbecuepakketten te koop. De avond wordt opgeluis terd met lekkere muziek. Als eerste betreedt de groep Diezei het podium. Deze band met zangeres Geijanne Meijerman speelt pop-/ rockcovers. Daarnaast geeft ook de for matie Reiling co een spectaculair optreden weg. Het is voor de organisatie wel handig om te weten hoeveel personen er deze avond kunnen worden ver wacht, wegens de te bestel len vleespakketten. Dus graag opgave voor 12 au gustus via: e-mail: info@bontepaard.nl; bel of SMS naar 06-30790580. De entree bedraagt 3 euro. Bij slecht weer wordt het feest gehouden in Het Bon te Paard. Adres: Als lezer van het i Geer dat ook eens n Holtens Nieuwsblad wordt rOStCOde.' aan een ander door! u goed geïnformeerd. r Als abonnee bent u BON i Woonplaats: daarvan verzekerd. J Telefoon: Gebruik deze bon voor het opgever, van eenC'fef als abonnee voor het nieuwe abonnee Ho"ens Nteuwblad op: Parker-Jotter Inzenden aan.Dhr-/mevr- Holtens Nieuwsblad j Adres: Postbus 692,Woonnlaatv 7500 AR Enschede! W00nPlaats t.a.v. Service-afdelingPostcode: I Telefoon: O 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Bankrekening: O 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) 1 Handtekening: 597370 Advertentie: 0S48 - 597350 HoHemt.Nleuw«tl)lfli)r^vhk.w«iiifiner nl Abonnementsprijs - 46,40 losse nummers f1 0 'V, injrweradrês Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1