Kermis wel op Smidsbelt maar niet op Dorpsstraat Duizenden ballonnen voor project War Child Holtens Nieuwsblad Interkerkelijk recreatiewerk Werven gesloten Gemeente gesloten Fotowedstrijd bibliotheek Zwemmen in open water Dinsdag 25 juli 2006 - Nummer 30 HOLTEN - Een nieuw team van het Interker kelijk Recreatiewerk start vanaf zaterdag bij bungalowpark De Lindenberg. Onder een gezellig kampvuur begint het team zaterdag vanaf 20.00 uur en wordt er kennisgemaakt met de verschillende leden. Er is verder voor de hele week een spetterend programma bomvol leu ke activiteiten gepland. Maandag tot en met vrij dag is er elke morgen een gezellige kinder morgen van 10.00 tot 12.00 uur voor kinderen tot en met 12 jaar. Hierin worden allerlei leuke activiteiten geor ganiseerd. Ook is er elke avond een kleuterkwartiertje vol humor en gekkigheid voor de kleine kids. Jong en oud kunnen ver der terecht voor diverse activiteiten zoals volley bal, Nacht om de Bor- keld, levend stratego en vele andere leuke, spor tieve en gezellige activi teiten. Iedereen is van harte welkom en de teamleden hopen iederen te mogen ontvangen bij de tent op bungalowpark De Lin denberg. HOLTEN - De gemeen- tewerven in Holten en Rijssen zijn de zaterda gen 5, 12 en 19 augustus gesloten. RIJSSEN/ HOLTEN - Het gemeentehuis en de balies zijn donder dag 27 juli van 13.00 uur, vrijdag 28 juli en maandag 31 juli dicht negens verhuizing. Een deel van de ge meente verhuist dan naar de nieuwbouw in Rijssen. Het gemeentebestuur en de afdeling communica tie zal een plek krijgen in het gemeentehuis in Holten. Aanvragen van bijvoor beeld rijbewijs en pas poort zijn tijdens de ver huizing niet mogelijk. Voor aangifte van ge boorte of overlijden~kat^ men dan terecht bij de balie van de gemeente winkel in Rijssen. Dat kan vrijdag 28 juli van 11.00 tot 23.00 uur en maandag 31 juli van 11.00 tot 12.30 uur. HOLTEN - Bibliothee kleden, die deze zomer op vakantie gaan, wor den uitgedaagd hun bi bliotheekboek op hun vakantieplek op de foto te zetten. De beste foto graaf maakt kans op een mooie prijs. Tot en met en 9 septem ber kan men een origi nele foto bij de biblio theek in Rijssen of Hol ten inleveren, waarop een vakantievierend bi bliotheekboek te zien is. Het formaat mag maxi maal 13 bij 18 centime ter zijn. Een deskundige jury be staande uit de fotografen Gerrit Eertink en Hans Wissink zal de foto's be oordelen. Men kan hier mee een klok en een gratis jaarabonnement van de bibliotheek win nen. HOLTEN - Water schap Regge en Dinkel adviseert iedereen om niet te gaan zwemmen in de Twentse beken, sloten en vijvers. Door de droogte en de warmte zijn de waters tanden in de Twentse wateren sterk gedaald. Dc kans op het ontstaan van onder meer botulis ms en blauwalg wordt daarmee vergroot. HOLTEN - Camping De Holtcrberg aan de Ree- bokkenweg 8 staat don derdag 27 juli in het te ken van War Child en ballonnen. Precies om 19.00 uur worden daar 250 ballonnen losgelaten. Iedereen is welkom. Website Footzy.nl wil sa men met de Nederlandse recreatiesector wat doen voor kinderen die het min der goed getroffen hebben. De volledige opbrengst gaat naar het War Child- project in Afghanistan waar sport- en spelactivi teiten centraal staan. In totaal nemen honderd vijftig recreatiebedrijven deel aan het evenement. Om exact 19.00 uur wor den in heei Nederland bijna 56.000 ballonnen opgela ten. Een ballon is te koop voor 1 euro per stuk. De hoofdprijs is een set mountainbikes. En verder honderden toegangskaart jes voor attractieparken. Dhr./mevr.: Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad «ordt aaR een ander door, u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u BON daarvan verzekerd. Woonplaats: Telefoon: Uebruik deze bon voor U ontvangt hef opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Woonplaats: n 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46.40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0.95) Bankrekening: Handtekening: Lekker zweven in de lucht kan vanaf deze week weer op trouwde plek: Smidsbelt. (Foto: Johan Bolink) HOLTEN - De kermis wordt dit jaar op Smidsbelt gehouden en voor een deel bij de Dorpskerk. In eerste instantie zouden er ook at tracties op de Dorpsstraat, tussen Klavertje en Susan's Haarmode komen. Wegens bezwaar van de vrijdag markt, gaat dit niet door. Het had zo mooi kunnen zijn. Vier dagen lang kermis op Smidsbelt en een deel van de Dorpsstraat. Tussen de cafés De Stadskelder, 't Keuntje en 't Klavier in. De horecavereniging is, volgens Jos Kamphuis van 't Klavier, dan ook niet blij met het te rugdraaien van dit deel. "De vrijdagmarkt heeft tijdens de triatlon al op de Tuinstraat gestaan en wil dat maar een keer per jaar", geeft hij aan. "Nu wil de markt juist in de Dorpsstraat staan". En de markt vanaf Susan's Haar mode richting Oranjestraat, zoals bij de braderie, vindt de Holtense Handelsvereni ging (HHV) geen optie. de kermis. En vanaf diTjaar "Misschien dat dit een oplos sing is voor volgend jaar, maar op zo'n korte termijn vindt de HHV dit niet be spreekbaar". De kermisexploitanten wil den graag van de Kalfster- mansweide af, omdat het aantal bezoekers daar be hoorlijk tegenviel. Daarom is gekozen om de kermis terug naar Smidsbelt te halen. Normaal duurt de kermis echter vijf dagen. Maar omdat er ook attracties op de Dorpsstraat zouden weer terug op de oude ver- komenjAverd er een dag af gehaald. "Wé-wilden dat deel van de Dorpsstraat zo kort mogelijk afsluiten", zegt Jos. De feesttent van carnavals vereniging De Fienpreuvers krijgt nu een plek bij Sill. Kinderen kunnen zich woensdag vanaf 14.00 uur laten schminken bij lunch room Nijkamp. Okia houdt 's avonds van 19.30 uur een touwtrektoernooi op Kalf- stermansweide. Verder is het zaterdag Eurodag en kosten alle attracties 1 euro.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1