Nieuwe extra ruimte in Brandweerkazerne Veel loos alarm zowel in Rijssen als Holten Holtens Nieuwsblad [öhr Tijdpad in Holten Manon wint viswedstrijd Spinnen Schennis pleger Zonder gordel Kruidentuin Plannen woonwijk De Liesen Natuurtheater Uit de Mist Programma 4 Adres: Dinsdag 4 juli 2006 - Nummer 27 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - Een tijd pad tussen het cen trum van Holten en het hoofdsteunpunt op de Holterberg moet va kantiegangers gaan lei den naar beide punten. Ronald van der Veen die het project bij de ge meente begeleid, heeft het idee aangereikt ge kregen. "We werden bij de gemeente benaderd door iemand die via Tu- bantia een innovatie wedstrijd had gewon nen. De realisatie ervan werd echter te duur". Hij las de Recreatienota en vroeg of het tijdpad niet wat voor de gemeente Rijssen-Holten was. "Je moet je voorstellen dat het om een wandel route gaat, waarbij je vanaf het jaar nul steeds verder door de tijd reist. Op bordjes of via een kunstwerk wordt uitge legd wat er in dat jaar gebeurde. Dat kan op lo kaal niveau zijn, maar ook regionaal of bij voorbeeld landelijk". Het hoofdsteunpunt van het Nationaalpark komt ter hoogte van Natuurdi- orama Holterberg te lig gen. Het tijdpad kan daarbij goed dienen als verbindingsweg tussen dit punt en het winkel centrum. HOLTEN - Door buurtvereniging Beus- eberg werd vrijdag 30 juni de jaarlijkse vis wedstrijd gehouden. Er werd gevist in de Schipbeek bij de water zuivering. Het was erg mooi weer en er werd door de deelnemers be hoorlijk gevangen. Gro te winnaar van deze wedstrijd werd de acht jarige debutante, Manon Klein Teeselink, die bij de Jeugd de eerste prijs won voor de meest ge vangen vis. Daarnaast mocht zij de beker voor de grootste vis plus de wisselbeker mee naar huis nemen. HOLTEN - Bij boerde rij Zorgvliet aan de Larenseweg 106 zijn woensdag 5 juli de monstraties spinnen, dookrollen en ganzen- plukken. Deze vinden plaats van 10 00 tot 17.00 uur. HOLTEN - In de brand weerkazerne van Holten werd afgelopen vrijdag een nieuw deel geopend. Naast douches en toiletten voor dames en heren, staan hier de kapstokken voor de brandweerkleding en een ruimte voor het testen en vullen van ademluchtfles- Volgens de ARBO-wet mag brandweerkleding niet meer bij de wagens worden be waard. Daarom moest dit een andere plek krijgen. Tonnie Haan van de brandweer: "De EHBO, die achter de kazerne zat, ging verhuizen. Het Ro de Kruis zat naast ons en gaat nu gebruik maken van het achterste deel". Hierdoor kwam de ruimte naast de ka zerne vrij "Met de voormalige brand weercommandant Henk Wol- terink hebben we toen een plannetje gemaakt", vertelt Tonnie. "Het mag niets kos ten, was zijn antwoord". Er moest een ruimte komen voor de ademluchtflessen. "Na veel wikken en wegen, kwam deze niet in Rijssen maar in Holten terecht", geeft Tonnie aan. "De kazer ne in Rijssen heeft al een verbouwing achter de rug en in Holten ook iets. Maar er was nog geld over voor een aanpassing in Holten". Na de commandantenwisse ling gebeurde er een hele tijd niets. Later pakte waarne mend commandant Jan Har- bers het weer op. Er werd druk achter gezet. Er was een korpsbijeenkomst op 30 juni gepland, en dan moest het klaar zijn. En dat lukte. "Nu is de ingang verschoven naar de zijkant van de kazer ne", benadrukt Tonnie. "Daar wordt van kleding gewisseld en zo via de natte ruimte naar de wagens gelopen". Wie verkeerd loopt, krijgt een 'gele kaart' geeft hij aan. Buiten de officiële opening door burgemeester Bort Koe- lewijn, werden er nog enkele jubilarissen gehuldigd en di ploma's uitgereikt. HOLTEN-Aan deVal- kenweg te Holten vond donderdag 29 juni om streeks 13.30 uur een schennispleging plaats. Een man was daar aan het plassen. Op het mo ment dat een 13-jarig meisje voorbij kwam lo pen, draaide de man zich om en zei; "Hee, schat- je". Signalement van de man; zwart haar, boven op kalend. Hij droeg een zwarte jas, bruin T-shirt en had een zwarte zon nebril op. De man ver plaatste zich in een blau we Peugeot 307. HOLTEN - Op de Oranjestraat in Holten werd donderdag 29 ju ni omstreeks 21.20 uur geconstateerd dat de bestuurder van een personenauto zonder gordel reed. De 35-jarige bestuurder uit Enschede bleek ook nog een geldboete te hebben openstaan van 56 euro of buiten ge- bruikstelling van zijn auto. Aangezien de 35-jarige geen geld bij zich had, nam hij contact op met zijn werkgever. Deze kwam de boete be talen aan het politiebu reau in Rijssen. HOLTEN - De krui den- en groentehof op Huize Zorgvliet aan de Larenseweg 106 is van af woensdag tot 1 okto ber van 10.00 tot 21.00 uur is open voor pu bliek. HOLTEN - De brandweer van Rijssen is sinds dit jaar 115 keer uitgerukt. Holten 26 keer. In Rijssen ging het 42 maal om loos alarm en in Holten 8 keer. Het aantal loos alarmen lijkt te groeien. Om dit te voorkomen wordt door de brandweer bij een loos alarm nagekeken waardoor deze is ontstaan. "De brandweer valt nu on der de gemeentesecretaris", geeft burgemeester Bort Koelewijn aan. "Wel is het belangrijk om te voorko men dat de brandweer zich gaat isoleren en een kolom op zichzelf gaat worden. Het is juist belangrijk con tact te houden met mensen die zich onder meer bezig houden met verkeer en eve nementen en daarbij mee te helpen als het nodig is". Hij bedankte de brandweer voor hun mzet, en gaf aan dat het erg belangrijk is dat ook de wederhelft erachter staat. Als lezer van het Geef dat ook eensp Hollens Nieutvsblad tvordt aan efin door] POStCOde n goed geïnformeerd. J Woonplaats; Als abonnee bent u BON daarvan verzekerd. J Telefoon! TT Gebruik deze bon voor- U ontvangt he( een Geeft als abonnee voor bel een fraaie nieuwe ahonnee I Holtens Nieuwblad op: Parker-Jotter i ballpoint Inzenden aan: Dhr-/mevr': als u ons Holtens Nieuwsblad Adres: een nieuwe Postbus 692, j Woonpiaats: abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling I Postcode Telefoon: O 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Bankrekening: 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) u (losse nummers: 0,95) Handtekening. Ook werden jubilarissen gehuldigd. Voor 12,5 jaar: Herman Brinks, Jan Lammers, Berend Brinks, Bartjan Geerling en Gert Jan Koedijk. Voor 30 jaar: Herman ter Keurst en Marinus Nijzink. (Foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1