Relaxte verwendag voor personeel Diessenplas Holtens Nieuwsblad Kermis verhuist weer naar Smidsbelt en Dorpsstraat Markt vol bloemen Herinrichten vrijdagmarkt Mortier Palen weg bij evenement Naber-orgel Keuze valt op Liesen BON HOLTEN - De kermis verhuist weer naar Smidsbelt. Daarnaast wordt ook het deel tussen Susan's Haarmode en 't Klavier van de Dorps straat gebruikt. Het ver keer zal van 26 tot en met 29 juli worden omgeleid via de Kalfstermanswei- de. De kermisexploitanten ble ken niet tevreden te zijn met hun plek op de Kalf- stermansweide. Uit het zicht en te weinig sfeer. Daardoor bleven de bezoe kers weg. Om de ouderwetse gezel ligheid terug te halen, krijgt de kermis weer een plek op Smidsbelt en tus sen de cafés aan de Dorps straat. Wel zal de tent van de Keunefeestcommissie blijven. Deze komt waar schijnlijk op het Rode Pleintje, tegenover Foto Ten Velde. (Lees verder op pagina 5) Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling O 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Cl 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - De bloe menmarkt wordt za terdag 20 mei gehou den op Smidsbelt. De markt duurt van 9.00 tot 16.00 uur, waarbij verscheidene producten op het gebied van tuin. bloemen en planten te koop zullen zijn. De intocht van Sinter klaas valt deze keer sa men met dc landelijke intocht op zaterdag 18 november. Een week la ter zou te dicht op 5 de cember uitkomen. De kerstfair was vorig jaar een groot succes. Daarom is ook voor za terdag 9 december geko zen voor twee locaties. Naast Smidsbelt, ook weer in de omgeving van het Losse Hoes. De fakkeloptocht van de ene plek naar de andere, bleek een succesnum mer en zal ook dit jaar worden gehouden. HOLTEN - De herin richting van de vrij dagmarkt laat nog op zich wachten. De Hol- tense Handelsvereni ging (HHV) ziet graag dat de kraampjes met de voorkant richting winkels gericht zijn. Nu staan de kramen er met de rug naartoe, waardoor winkels als Blokker Van de Maat en dierenspeciaalzaak Zan ting uit het zicht zijn. Daarnaast zijn ze moei lijk te bereiken. Door een wandelpad tussen winkels en kraampjes te creëren, ontstaat volgens HHV, een veel betere opstelling. Toch blijkt dat niet mak kelijk te gaan. HHV heeft bij de gemeente wel een tekening inge diend, maar na herbere kening komt het met de vierkante meters niet goed uit. Zo zouden er bloembakken in de weg staan. HOLTEN - In een wei- land aan de Doorlopen- dijk in Holten werd woensdag 10 mei een granaat aangetroffen. Op vrijdag 12 mei werd door de EOD een onder zoek ingesteld. Het bleek een reeds afge vuurde mortier te zijn. HOLTEN - De Holten- se Handelsvereniging (HHV) heeft het colle ge van B en W een brief geschreven over het weghalen van de paaltjes langs Kalfster- mansweide. HHV ziet graag dat de paaltjes weg worden ge haald bij evenementen. Bij activiteiten op Smidsbelt, zoals de ker mis, braderie of vrijdag markt, ontstaat er een parkeerprobleem en komt de veiligheid op de Dorpsstraat in bedwang. Als het verkeer dan kan wegvloeien via de Kalf- stermansweide, zijn die problemen verleden tijd. HHV ziet zich gesteund door de politie, die tij dens een gesprek met de gemeente de brief posi tief zal gaan ondersteu nen. HOLTEN - Als het aan het college van burge meesters en wethou ders ligt wordt het Na ber-orgel in de her vormde kerk in Holten een beschermd rijks monument. Het voorstel moet nog naar de gemeenteraad. De Rijksdienst voor mo numentenzorg vroeg de gemeenteraad om een advies uit te brengen hierover. Eerder diende de Kerkvoogdij Her vormde Gemeente Hol ten een verzoek in bij de Rijksdienst voor Monu mentenzorg om het or gel op de lijst van be schermde rijksmonu menten te plaatsen. De medewerkers van Diessenplas lieten zich vrijdag even lekker verwennen tijdens de Dag van de Verpleging. (Foto: Harry Broeze) lichamelijk welzijn en zichzelf dus konden ver waarmee de medewerkers wennen. HOLTEN - Vrijdag was de Dag van de Verpleging en die stond in het teken van Verwendag. Diessenplas gaf daar een relaxte draai aan door het geheel met een tropisch tintje te om lijsten. Daartoe werd de recreatie zaal in die sfeer omgetoverd en konden de medewerkers genieten van een heerlijke lunch die vooral ook be doeld was als ontmoeten-in- een-relaxte-sfeer. Daarna kon men deelnemen aan de salasa-danslessen en zo kon het gebeuren dat men de medewerkers vanuit de zorg, de keuken, receptie en directie heupwiegend voor bij zag komen; de één ech ter wat soepeler dan de an der! In kraampjes er om heen werden producten ver kocht die te maken hadden met zowel het geestelijk als Holten - De heer Deijk van de Holtense oudheidkamer nam het initiatief om uit te zoeken hoe de Liezen geschreven moest wor den. Dat vertelde wethouder W. Stege- man tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied. Deijk kwam in oude papieren in overwe gende mate 'Liesen' met een 's' te gen en gaf als advies dat als schrijf wijze te hanteren, overigens zonder dat het een bindend advies was. De gemeente heeft besloten het advies te volgen. De heer Deijk wordt van gemeentewege een attentie ge stuurd als dank voor zijn inzet. 0540 8isri iii AtiverigHlih. 0340 - §§7310 Ha»a08.M«iiW«bl#l<8l*t>li wogolio. ui AUitiiUmóntópdlS c 46.40 (.««as 0.S6 iHlo.o.mlioo Van «s Maal

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1