Molen De Hegeman zet deuren weer open Holtens Nieuwsblad Tweedaagse Nordic Walking Speciale kinderkoopavond voor inkopen moederdag Rood licht bouw panden Poging tot inbraak Ongeval met quad Vrij gebruik gymlokaal Dinsdag 9 mei 2006 - Nummer 19 Redactie: Q548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597350 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 46,40 Losse nummers 0,95 Inleveradres: Blokker Van de Maat HOLTEN - Bouwbe drijf Lichtenberg uit Rijssen krijgt geen toe stemming voor de bouw van zes wonin gen op een perceel aan de Deventerweg in Holten. Burgemeester en wethouders geven aan dat eerst voldaan moet worden aan de voorwaarden van de Rood voor Roodrege- ling en de Ontwikke lingsvisie De Telgen. Als aan die voorwaarden voldaan wordt, wil de gemeente meewerken aan de bouw van een nog nader te bepalen aantal woningen. Het voorstel gaat nog naar de commissie Grondge bied. De locatie die Bouwbe drijf Lichtenberg op het oog heeft maakt onder deel uit van het bestem mingsplan Holterberg 1968. Voor dit bestem mingsplan is met de pro vincie afgesproken dat het herzien wordt. Daar bij is ondermeer afge sproken dat in het nieuw op te stellen bestem mingsplan geen nieuwe woonbestemmingen buiten de rode streek plancontour rond Holten mogelijk wordt ge maakt. Dit geldt tevens voor de driehoek Burg. Van der Borchstraat/ Molenbelterweg/ Spar- renweg en de driehoek Oude Diepenveenseweg/ Jeurlinksweg/ Raalter- weg. Eind vorig jaar werd de Ontwikkelings visie De Tegen opge steld, waar het gebied langs de Deventerweg deel van uitmaakt. Eerder kwamen verzoe ken om woningen te mo gen bouwen aan de Deventerweg binnen bij de gemeente. De be langrijkste reden om die af te wijzen was de ge luidsoverlast van de spoorlijn en omdat de uitbreiding van het aan tal woningen in het bui tengebied in strijd was et het beleid van rijk en provincie. Binnen de Ontwikke lingsvisie is onder voor waarden woningbouw acceptabel, stelt de ge meente. De Deventer weg leent zich volgens de gemeente goed voor Rood voor Rood loca ties, die elders in het buitengebied niet kun nen worden ingevuld. HOLTEN - Wegens moe derdag wordt vrijdag 12 mei de jaarlijkse kinder koopavond in Holten ge houden. De winkels in het centrum zijn dan tot 20.00 uur geopend. Voor de kinderen is er op Smidsbelt een springkus sen en er lopen twee clowns in het dorp. Een clown maakt voor de kin deren ballonnen en de an dere maakt suikerspinnen voor alle kinderen die in het dorp inkopen doen. Deze clowns zijn van 17.30 uur tot 19.30 uur aanwezig. Aangezien dit de week voor moederdag is en om dat in de eerste week van mei de koopavond verviel in verband met 4 mei, ho pen de winkeliers dat deze avond druk bezocht zal worden door de kinderen met de vaders. Immers een uitgelezen moment om moeder thuis te laten en met vader op pad te gaan voor een leuk cadeau. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling Q 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuw blad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - In een wo ning aan de Oranje straat in Holten werd dinsdag. 2 mei gepoogd in te breken. Daarbij was schade toe gebracht aan de achter deur. Het is bij een po ging gebleven en de da ders zijn niet binnen ge weest. HOLTEN - Op de Hol- terbergweg vond zater dag 6 mei om 14.55 uur een ongeval plaats. Een 56-jarige man uit Made. maakt een ritje met een quad. Ter hoog te van restaurant De Zwarte Ruyter raakte hij met de wielen van het voertuig in de berm. waardoor hij over de kop slaat. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het zie kenhuis gebracht. HOLTEN - De ge meente stelt zwembad De Koerbelt en een gymlokaal in Holten gratis beschikbaar aan Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten. De kinderen komen van 20 september tot 13 no vember naar Holten. Zij kunnen in zwembad De Koerbelt terecht op vrij dag van 13.30 tot 15.00 uur. Wanneer de gym zaal gebruikt kan wor den is nog niet bekend. HOLTEN - De Nordic Wal king Tweedaagse, die 20 en 21 mei in het heuvelachtige gebied rond Markelo wordt gehouden, mag op een groot aantal deelnemers re kenen. Van de ruim tweehonderd cursisten, die afgelopen pe riode de beginnerscursus Nordic Walking hebben ge volgd, zal 90 procent deelne men aan minimaal een dag van de tweedaagse. Digitaal hebben zich inmiddels ruim zestig deelnemers aange meld en ook via de VVV stromen aanmeldingen bin nen. Deelnemers kunnen kie zen uit routes van 8, 10 en 15 kilometer. Liefhebbers kunnen zich nog aanmelden via de website: www.nordicwaikingtwente/e venementen.nl of via de VVV. Telefonische inlichtin gen bij: Henk Nikkels, 0547- 363054. DIJKERHOEK - Het sei zoen van molen De Hege man in Dijkerhoek zal za terdag 13 mei worden geo pend. Daarnaast is het die dag Landelijke Molen- Fietsdag. Iedereen is van harte wel kom om de molen van bin nen te bekijken. Als er ge noeg wind is, zal de molen op eigen kracht meel gaan malen. De molenaars zul len belangstellenden uit leg geven hoe alles in z'n werk gaat. Mocht er te weinig wind zijn, dan kan er toch gemalen worden. Hiervoor staat op de bega- negrond een grote Deutz- motor beschikbaar, die het werk van de wind over neemt. De molen is van dinsdag tot en met zater dag open van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur geopend voor het publiek. Molenaar lllfman zal bezoekers graag uitleggen hoe de molen in Dijkerhoek werkt. (Foto: Sander Scheperman)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1