Langer zelfstandig kunnen blijven wonen Holten behoudt met Ter Schure wethouder Holtens Nieuwsblad College bekend Boottocht Rode Kruis Lijndiensten Piratenfeest Verkeersexamen scholieren Winkeltje in SG Waerdenborch Holtens Mannenkoor jubileert Rokende motor Erik Davids rI Dinsdag 18 april 2006 - Nummer 16 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - „Er is witte rook", gaf Remi de la Haye woensdagmiddag aan. CDA, Gemeente belang en PvdA gaan samen het college vor men in Rijssen-Holten. De drie partijen leveren elk één wethouder en presenteren maandag 8 mei hun raadsprogram- ma. Na een ultieme po ging op 10 en 11 april, waarbij gepraat werd met de SGP, is duidelijk ge worden dat de SGP niet wil deelnemen aan de coalitie. Eerder had de Christenunie de deur al dichtgedaan. „We had den het liever anders ge wild, met vier partijen, maar we kijken vooruit en gaan er voor", aldus woordvoerder Remi de la Haye (PvdA). De coalitie wil voortvarend te werk gaan. „We gaan door op de ingeslagen weg." De wethouders zijn Wim Stegeman (CDA), Wil lem ter Schure (GB) en Hans ter Keurst (PvdA). Door het innemen van hun wethoudersposten komt er in de raad een aantal plaatsen vrij. Voor de PvdA zijn dat: Mi- chiel Paetzel, voor Ge meentebelang is dat Arie Nijkamp. Zij worden op 8 mei als raadslid geïn stalleerd, en dan worden ook de wethouders geïn stalleerd. Het raadsprogramma van de drie partijen wordt ge baseerd op datgene wat speelt in de maatschap pij. Hiervoor vinden ge sprekken plaats met bij voorbeeld Kring Werk gevers Rijssen, Holtense Handels Vereniging en andere organisaties van bedrijven, maar ook met maatschappelijke instel lingen zoals de Sportraad en het Gehandicapten platform. Organisaties en bedrijven worden hier voor actief benaderd, maar evengoed is het mogelijk dat verenigin gen. bedrijven zelf actie nemen en de drie partijen via de griffie om een ge sprek vragen. He coalitiepartijen gaan ®>or op de ingeslagen weg- „Verwacht van ons geen spectaculair ander beleid", zegt Remi de la ™ye. „We willen met plannen komen die door meer dan dertien raadsle den gesteund worden. Het wordt geen aardver schuiving in Rijssen en Holten." (Lees verder op pagina 9) tRij SS Onder andere de wethouders Jan Ligtenberg en Wim Stegeman ondertekenden de intentieverklaring. (Foto: Sander Scheperman) HOLTEN - De stuurgroep, bestaande uit zestien in stanties, hebben afgelopen woensdag 12 april in het Holtense gemeentehuis een intentieverklaring onderte kend. Hiermee is een begin gemaakt met het realiseren van woonzorgvoorzienin gen in de gemeente. Door de vergrijzing wordt zorg in de komende jaren steeds belangrijker. Daarom hebben betrokken partijen met elkaar een Masterplan Wonen, Zorg en Welzijn ont wikkeld. Er is gekozen voor een geza menlijke aanpak. Een extern projectleider begeleidt het traject. Het Masterplan bestaat uit twee delen. Een gezamenlij ke visie en uitgangspunten met betrekking tot wonen, welzijn en zorg; een uitvoe ringsprogramma om deze vi sie daadwerkelijk gestalte te geven in beide kernen van de gemeente. De zestien betrokken partij en, gemeente Rijssen-Hol ten, Carinova, Thuiszorg Noord West Twente. Regge- land Zorgvoorzieners, Stich ting VRO Maranatha, Zorg groep De Leiboom, Gehan dicaptenplatform, Spectrum Wonen, Woningbouwvereni ging De Goede Woning, Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Be jaarden, Stichting De Koe pel, Stichting Welzijn Oude ren Holten, Ouderen Advies Raad Rijssen-Holten, Stich ting Zozijn, Stichting Phi ladelphia Zorg en Algemeen Maatschappelijk Werk Noord West Twente, onderte kenden de intentieverklaring. (Lees verder op pagina 3) HOLTEN - Met Willem ter Schure houdt de kern Holten een wethouder in het college. „De onderhandelingen zijn in een open dialoog verlo pen, met begrip voor el- kaars standpunten, waarbij natuurlijk wel verschil van inzicht was maar dat is ook begrijpelijk", vertelde Ab Hofhuis van Gemeentebe lang. Gemeentebelang heeft vanaf het begin van de onderhandelingen dui delijk aangegeven geen deel te willen uitmaken van een coalitie met twee refor matorische partijen. „Dat zou volgens ons ook geen recht doen aan de verhou dingen, de reformatorische partijen hebben slechts 40 procent van het aantal stemmen gekregen. Wel wordt door andere partijen gesteld dat de nieuwe co alitie 48 procent van de stemmen heeft, maar in ons democratisch land tellen het aantal zetels. (Lees verderop pagina 3) Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan ver zekerd. BON Gebruik deze bon om u als nieu we abonnee op te geven. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. fService-afdeling D 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) HOLTEN - Rode Kruis Holten houdt maandag 8 mei de jaarlijkse boottocht. De tocht start in Giet hoorn en is bedoeld voor Holtenaren die alleen zijn of moeilijk in de ge legenheid zijn om zelf standig een dag uit te gaan. Opgeven kan uiterlijk tot 5 mei bij Nelly Ste vens-Krekel, telefoon 0548-364622 of Jolanda Boode, telefoon 0572- 320003. ESPELO - Aan de Es- pelodijk in Espelo wordt vrijdag 21 april het Piratenrockfeest gehouden. Hiervoor worden speciale bus lijndiensten opgezet vanuit de omliggende plaatsen. Voor 6 euro per persoon kunnen de bezoekers heen en terug vanuit de onderstaande plaatsen. Aanmelden is niet no dig. Vertrekplaatsen: Holten, Smidsbelt - 19.30 uur; Bathmen, Braakhekke -19.30 uur; Heeten Dorpsplein - 19.30 uur; Lettele, Café Spikker - 19.45 uur; Nieuw-Heeten, centrum - 19.45 uur. De bussen vertrekken 's nachts van uit Espelo om 02.00 uur. De organisatie wijst er op dat Jan Smit al om 21.15 uur optreedt. Daarnaast treden Jannes en Gewoon Jansen op. Kaarten voor dit Pira tenrockfeest zijn uitver kocht. Ja. ik wil graan een abonnement op het Holtens Nieuwblad: Dhr./mevr.: Adres:' Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:. '>97350 Holtent.,Ni<suyvsblntl®whk,wsgnntsr.nl Abonnwmmlsprijs 46,40 Usio nummers 0,95 Irrievoradrov BiOkterttM d« Maal

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1