Jacobus Ver kade viert "aar dag Presentatie over leven van Amadeus Mozart Holtens Nieuwsblad Jaarfeest van CJV Weer Quilt voor Koelewijn Contract Oad Reizen Dinsdag 28 maart 2006 - Nummer 13 HOLTEN - De interker kelijke commissie Vor ming Toerusting Hol ten houdt dinsdag 4 april om 20.00 uur een presen tatie over het leven en werk van Wolffgang Ama deus Mozart (1756-1791). De avond wordt gehou den in de Kandelaar te Holten. De lezing ter gelegenheid van het Mozartjaar 2006 wordt verzorgd door Cees van Zutphen, docent aan de muziekschool in Goor. De presentatie over het le ven en werk van Mozart gebeurt aan de hand van beelden en muziekfrag menten. Van Zutphen geeft een zékere visie op het le ven en de muziek van Mo zart. Aan de orde komen onder andere zijn vroege werken, operaconcerten, symfonieën en missen. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De toe gang is gratis. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Als abonnee bent u BON daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) O 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwbtad op: Dhr./mevr. Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Holtens Nieuwsblad DIJKERHOEK - De leiding en de kinderen van de CJV Dijker- hoek zijn alweer een aantal maanden druk in de weer met de voor bereidingen van het jaarfeest. Ook dit jaar zal het jaar feest weer bestaan uit di verse stukjes, dans en zang. Vanwege de vele geïnteresseerden vorig jaar en de beperkte ca paciteit van het Bethanië heeft de CJV besloten om het jaarfeest in par tycentrum het Bonte Paard te laten plaats vin den. De uitvoering zal plaats vinden op zater dag 8 april. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Woensdag tot er met vrijdag. Eindelijk is het dan zachter geworden in ons land. Dit hebben we danken aan een lage- drukge-bied ten westen van Ierland 980 Hpa en een hogedrukgebied bo ven zuid Europa 1024 Hpa. Tussen deze twee systeemen staat een ste vige zuidwestelijk stro ming. Deze zorgen voor opklarin-gen zachte lucht maar ook voor sto ringen. Het weer voor de komende dagen blijft dan onbestendig er val len regelmatig buien, wel blijft het zacht met normale tempereraturen van 11.0 a 12.0 graden overdag, en in de nacht rond de 6.0 a 7.0 graden. Groeizaam weer dus voor de natuur. Freddie Paalman HOLTEN - Als dank baarheid aan de Hol- tense- gemeenschap, ontving burgemeester Bort Koelewijn giste ren een quilt. Hij ontving deze op de Canadese Begraafplaats, van Mr. Jared McNabb, ijshockeyers Derek Ei- chelle, Scott Jenkins, Bryan Peck en Ryan Kucharski. En Irene Bakker van de Neder landse Consul in Calga ry enDavid Gill namens de Ambassade. De quilt krijgt een plaatsje in de oudheid kamer. Koning Toby onderte kende 24 maart, onder grote belangstelling van zijn schoolklas en de complete Oad en Doe Een Wens hofhou ding, het contract tus sen Oad Reizen en de Doe Een Wens Stich ting Nederland. Op deze feestelijke dag liet de Doe Een Wens Stichting Nederland de liefste wens van de ze venjarige Toby, 'Een dag koning zijn', in vervul ling gaan. Met een eigen lakei en limousine werd de jonge koning opge haald om naar zijn kas teel 'het oude Slot' in Heemstede te gaan. Na het vinden van zijn 'schatkist', heel veel pakjes voor Koning To by en zijn schoolklas, een koninklijke lunch en een prachtige voorstel ling was het moment daar: Koning Toby mocht zijn officiële handtekening zetten on der dit bijzondere con tract. Moe maar voldaan werd Koning Toby 's avonds naar huis gere den. Het was een in drukwekkende wensdag. Oad Reizen gaat Doe Een Wens op structurele wijze ondersteunen. Veel wensen van kinde ren met een levensbedr eigende ziekte hebben te maken met reizen, va kantie of vervoer. Oad Reizen zal zijn expertise op deze gebieden aan wenden om Doe Een Wens te helpen de wen sen van kinderen te ver vullen. Doe Een Wens vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levens bedreigende ziekte. HOLTEN - Morgen (woensdag 29 maart) hoopt Jacobus Verkade zijn hon derdste verjaardag te vie ren in serviceflat De Mo lenbelt waar hij sinds een aantal jaren met genoegen woont. Alleen is hij nooit; daar zor gen de verpleegkundigen en zijn kinderen wel voor. Beur telings houden zij deze sym pathieke oud-Zaandammer gezelschap en steken de hel pende hand toe wanneer dit nodig is. De heer Verkade is aan zijn rolstoel gekluisterd en zijn gehoor en het ge zichtsvermogen worden er niet beter op. Niet zo vreemd, natuurlijk, hij wordt immers een dagje ouder. Hoewel zoon Frans af en toe even een geheugensteuntje geeft, weet hij zelf veel her inneringen op te halen aan zijn één eeuw durende leven. "Vader is altijd opgewekt, dat mag er wel bij gezegd worden." Dat is de mening van schoondochter Anneke die samen met haar man Frans elke woensdagochtend vader Jacobus gezelschap houden. En na de eerste ken nismaking met de bijna hon derdjarige blijkt die opmer king zeer terecht. Een man met een opgeruimd karakter en humor. Bescheiden en eenvoudig gebleven na het "mede-grootmaken" van het famil i ebedrij f Verkade Zijn grootvader zette in 1886 een brood-en beschuitfabriek op in Zaandam; zijn vader stapte in het bedrijf en was mede-ontwikkelaar van een aantal nieuwe producten: koek en biskwie. Lees verder op pagina 5. Meneer Co kende de Meisjes van Verkade bij naam en had altijd een goed woordje klaar. (Foto: Sander Scheperman) Redactie: 0548 - 597370 Advertentie; 0548 - 597350 Holten#,NI»UtwWad®whk.*veBenef,nl Abann«nmnt«prl|* *r 48,40 Iq*m nummer*0,98 Mewnwdr*»: Blokker Vtm de Mant

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1