Beëdiging van nieuwe gemeenteraadsleden Laat caravan controleren op betrouwbaarheid Holtens Nieuwsblad Informatie gastgezin Weer Markt bij Erve Deijk Zeskamp Slag IJssel Nieuwe stijl Informateur benoemd Holtenaar op Sallandshoeve Martijn Spijker krijgt lintje Goed verloop Run-Bike-Run Wijziging fietsparcours triatlon HOLTEN - 3VO Holten stelt Holtenaren ook dit jaar weer in de gelegen heid hun caravan op vei ligheid en betrouwbaar heid te laten testen. Iedere bezitter van een ca ravan uit Holten of de om geving wordt uitgenodigd voor een keuring op vrij dag 7 of zaterdag 8 april bij Autobedrijf Erik Huzen, Handelsweg 2 in Holten, Industrieterrein Vletgaars- maten. Ook de politie Zuid-West Twente verleent op beide dagen vrijblijvend en belangeloos haar mede werking. Voor leden van 3VO Holten is de keuring gratis. Voor niet-leden is het een mooie gelegenheid om zich aan te melden voor 3VO en door het betalen van het jaarlidmaatschap, slechts 15 euro, de caravan gratis aan een grondige in spectie te doen onderwer pen. Meer informatie: Au tobedrijf Erik Huzen. tele foon 0548-366101. WÊfmmimmÊimÊiËÊmiÊiÊÊmiimmmmmiimimÊiiammmm j Adres: Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door, j ROStCOde u goed geïnformeerd. \y00nplaats: Als abonnee bent u BON| daarvan verzekerd. J Telefoon: Gebruik deze bon voor U ontvanqt Geeft als abonnee voor net u het opgeven van een een fraaie Holtens Nieuwblad op: nieuwe abonnee 1 Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: Dhr-/mevr: als u ons Holtens Nieuwsblad! Adres: een nieuwe Postbus 692,Woonplaats- abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdelingPostcode Telefoon: D 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Bankrekening: 46.40 per jaar (betaalwijze: automatisch) j Handtekenj (losse nummers: 0,95) Dinsdag 21 maart 2006 - Nummer 12 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - Van 20 sep tember tot en met 13 november zullen zo'n dertig kinderen uit Wit-Rusland in Holten en Rijssen te gast zijn. Net als bij de voor gaande projecten in 2001 en 2004 zorgt de Stichting Hulp aan Tsjernobvlkinderen Holten voor de organi satie van dit verblijf. De Stichting houdt 4 april voor (potentiële) gastouders een informa tieavond. Naast infor matie over de ramp, de gevolgen en de actuele situatie zal een gastou der van het vorige pro ject vertellen over haar ervaringen. Verder is er gelegenheid tot het stel len van vragen. De avond begint om 20.00 uur in kerkelijk centrum De Kandelaar, aan de Stationsstraat. Wie vooraf al meer in formatie wil, kan con tact opnemen met de Stichting, telefoon 0548-36 33 88 of via e- mail info@tsjernobyl- holten.nl. Woensdag tot er met vrijdag. Het blijft droog. Met een wissellènde be wolking en nu en dan of geregeld zon komt de temperatuur overdag te liggen rond de 6.0 a 7.0 graden. En dat is nog al tijd te laag voor de tijd van het jaar, want nor maal is 10.0 graden. In de nachten daalt de tem peratuur tijdens opkla ringen onder het vries punt met -1.0 a -3.0 gra den en dat is ook te koud. HOLTEN - Bij Erve Deijk aan de Churchil- lstraat 19 houdt Erve Deijk en AC Holten woensdag 5 april van 13.00 tot 17.00 uur een Voorjaarsmarkt. Er wordt hierbij mede werking verleend door de Parabool - Zuivel Kaarsen, De Verbeel ding - Keramiek en De Kassei - Textiel en Ba by-artikelen. Ook komt Vrouwtje FRATS langs. HOLTEN - Zowel Dij- kerhoek en Espelo zijn uitgeloot om mee te doen aan Slag om de IJssel. De loting werd gedaan door Jan Smit van Hera cles, tijdens het pro gramma Studio Oost van afgelopen vrijdag. Gelders en Overijsselse teams strijden straks te gen elkaar. Espelo werd als eerste gekozen en is over drie weken al aan de beurt. De voorrondes vinden van 8 tot en met 15 april plaats op het outdoor- complex van Aktief Overijssel in Hellen- doorn (www.aktief- overijssel.nl). De provinciestrijd wordt uitgevochten op hinder nissen als een klimpira- mide, een zeephelling, een megagrote buizen constructie, een profes sionele stormbaan en het water van het Over ijssels Kanaal. HOLTEN - Holtens Nieuwsblad nieuwe stijl valt ondertussen voor de negende keer bij de abonnees in de bus. Graag wil de re dactie uw mening we ten. Wie tips of opmerkingen heeft: schroom niet deze op te schrijven en naar de redactie te sturen. Dit kan naar het e-mailadres onderaan op de voorpa gina of per post: Holtens Nieuwsblad, Haarstraat 100, 7462 AT Rijssen. Inleveren bij Blokker Van de Maat is ook mo gelijk. Wie liever ano niem tips doorgeeft, kan dit doen via: www.holtensnieuws- blad.nl Burgemeester Bort Koelewijn wenst fractievoorzitter Ab Hofhuis van Gemeentebelang succes in de komende raads periode. (Foto: Johan Bolink) RIJSSEN - In een speciale raadsvergadering, werden af gelopen donderdag 16 maart de raadsleden beëdigd. Na de gemeenteraadsverkiezin gen van 7 maart is er een nieuwe samenstelling van de raad. Voor dat zij echt aan het werk mogen, moesten ze afgelopen donder dag eerst de eed afleggen. De samenstelling is nu als volgt: SGP: B. Beens, G.J. Steunen berg, J. Slagman, J. Ligtenbeig. G. Kreijkes en J. Slootweg; Christenunie: W. Often, B.D. Tijhof, WL. Riezebos-Tessema- ker en J. Tijhof; Gemeentebe lang: A. Hofhuis, W.A.J. ter Schure en W.H. Veneklaas; CDA: G.H. Kastenberg, H.J. Dul. I. Kahraman, H.J.W. Kui pers, G. Tigelaar-Vruggink; Pv dA: R.M.C. De la Haye, J.J.A. ter Keurst, M.J. Tijhof-Zwijnen- berg, R.W. Meijerink en J. Plui- mers; WD: A.J. Kevelam en R.A. de Koe. RIJSSEN - Vertegenwoordi gers van de zes fracties heb ben besloten de raad voor te stellen om prof. dr. ir. E. Schuurman te benoemen als informateur. Schuurman is lid van de Eer ste Kamer voor de Christenu nie. Hij krijgt in eerste instan tie als opdracht te inventarise ren waar de wensen en gren zen voor de diverse partijen liggen. Dit onderzoek resul teert in een rapportage aan de raadsfracties en maakt duide lijk welke werkbare combina ties er zijn te maken en welke voorwaarden daarbij horen. Als deze fase is afgerond bera den de fracties zich op een vervolgopdracht. Redactie: ÖS4E 597370 Advertentie: 0549 597350 Holtens,Nieuwsb!«dsANvhk,vve|jener.nl Abonnementsprijsr 46,40 Losse nummers r 0.95 Inteveradres: Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1