'Maak er dan maar een asfaltweg van' Holtens Nieuwsblad Gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor Liesen Onderzoek dode zwanen Regels in verkeer Collecte Jantje Beton Gestolen Akkoord Lokerbroek Weer Dinsdag 7 maart 2006 - Nummer 10 HaUensNkuwshlad Al drie keer heeft de gemeente de gaten in de Vianenweg moeten dichten, maar ze blij ven terugkomen. De bewoners zijn het nu helemaal zat. De reparatiekosten van de auto lopen hoog op. (Foto: Sander Scheperman) HOLTEN - Bij het Katsmeertjes aan de Oude Stationsweg in Holten kwam maan dag 27 februari om 14.00 uur de melding binnen dat er enkele doden zwanen in het weiland lagen. Drie dode zwanen wer den in het weiland aan getroffen. Een medewer ker van de AID kwam ter plaatse om de ganzen veilig te stellen voor na der onderzoek bij het NFI. HOLTEN - De laatste koffieochtend in dorpshuis De Bosch kamp wordt vrijdag 10 maart om 9.30 uur ge houden. Het seizoen wordt afge sloten met een bezoek van Talen. Hij vertelt uitgebreid over de ver keersregels die op dit moment gelden, aange zien deze in de laatste jaren flink veranderd zijn. Aan het eind van de ochtend kunnen de aan wezigen hun ideeën kwijt over activiteiten voor het volgende sei zoen. De toegang is gra tis, alleen voor een kop je koffie betaalt men een klein bedrag. HOLTEN - De Jantje Beton Collecte wordt van 7 tot en met 12 maart gehouden. Een collecte voor en door het jeugdwerk waarbij 50 procent van de opbrengst bestemd is voor de deelnemende clubs. De andere helft van de opbrengst be steedt Jantje Beton aan allerlei zinvolle projec ten voor de jeugd in Ne derland. Scouting de Waardenborch en de peuterspeelzalen Drib bel, Kruimeltje en 't Knötterheukske komen langs de deur. HOLTEN - Aan de Han delsweg" werd tussen vrijdag 24 februari 16.00 uur en maandag 27 februari 7.00 uur een graafmachine gestolen. HOLTEN - De bewoners van de Vianenweg zijn het zat. In de weg zitten grote diepe gaten en de gemeente is zeer nalatig in het onder houd. De gaten worden zo nu en dan dichtgemaakt, maar het duurt slechts een aantal weken en dan is het soms nog erger dan ervoor. Eerst was het. een zandweg, maar de gemeente wilde af van het vele onderhoud dat de weg nodig had. Uit een en quête onder de bewoners kwam naar voren dat het een natuurlijk aanzicht zou moe ten houden. Dus, liever geen asfalt. Volgens de permanen te bewone^ is de enquête niet helemaal goed uitge voerd. Een groot deel van de bewoners is namelijk alleen maar tijdens vakanties aan wezig en voor hen hoefde het allemaal niet zo nodig. De stem van degenen die er het hele jaar door wonen, was in de minderheid. Maar juist zij hebben het meeste belang bij een goede toegangsweg. Er werd gekozen voor Gravi- lux. In de omgeving van Haaksbergen waren hiermee goede resultaten geboekt. Dat het op de Vianenweg dan ook meteen goed zou wer ken, bleek niet uit te komen. Door het bosrijke gebied en het ontbreken van zonlicht, is de weg veel vochtiger. De meeste bewoners zijn twee verdieners en hebben dus vaak twee auto's. Daarnaast krijgt de weg in het zomersei zoen extra last te verduren door vakantiegangers die er een huisje huren. In het begin zag het er erg mooi uit. Een geasfalteerd fietspad en aan de andere kant een ruiterpad. Daar mid- HOLTEN - De gemeente raad stemde donderdag avond in met de raam overeenkomst voor de Liesen en stelde een be drag van 3.854.000 euro beschikbaar voor het ver werven van de nodige grond en voor het uitwer ken van een structuur plan en bestemmings plan. De planvorming rond de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk in het ge- denin een met gravel ingeleg de weg, met als afscheiding aan weerszijden paaltjes. De positieve reacties van de bewoners, veranderden ech ter al snel in negatieve toen de eerste gaten in de weg vie len. De regen nam het gravel mee, waardoor het ruiterpad en fietspad bedolven raakte onder een soort gelige lee- machtige substantie. Wie in de auto wil stappen, kan soms beter laarzen aantrek ken. De gele drab zit tegen de wagens aan en wordt de wo ning ingelopen. De meesten moeten veelvul dig de auto na laten kijken, omdat de diepe gaten funest zijn voor onder meer de schokdempers. "Ik heb mijn auto net voor 600 euro moe ten laten repareren. Zou ik bied de Liesen in Holten verloopt al enkele jaren erg traag. Dat kwam door de zeer starre houding van één van de projectontwikke laars die mede rechtheb bende was van een groot perceel in het te ontwikke len gebied; deze trok zich eind november 2005 terug. Hierdoor kan de gemeente, met Rotij Planontwikke ling BV, een groot deel van het gebied aankopen. Lees verder op pagina 3 die kosten kunnen verhalen op de gemeente?", vraagt een bewoonster zich af. Om de gaten met de auto te kunnen omzeilen, worden aan weerskanten de paaltjes weggehaald. Zo kan er wor den uitgeweken naar het fietspad of het niet-gebruikte ruiterpad. "Het lijkt zo wel een driebaansweg hier". Het nieuwe wegdek werd af gelopen jaar april aange bracht. Binnen een halfjaar moest al twee keer de gaten worden gedicht. Ondertussen is dat zelfs al voor de derde keer gedaan. Ondanks beter weten in, wil de gemeente geen asfalt neer leggen of de weg terugbren gen tot zandweg. Want, vol gens de bewoners, was die si tuatie zelfs nog beter dan nu. "Het lijkt erop dat ze de toe risten willen wegjagen", is hun mening. Vakantiegangers die dit weekend in Holten zouden verblijven, zijn zelfs vroegtijdig teruggegaan. Zo'n slechte weg hadden ze nog nooit gezien. "Het eerste wat visite zegt, bij binnen komst: 'Goh, wat een slechte weg'. Dat zegt toch al meer dan genoeg?" De gemeente wil nu pas in mei een grovere gravelsoort aanbrengen. De bewoners blijven tot die tijd met de gro te gaten zitten. "Het is geld verspilling. Je kunt er op wachten tot de eerste gaten weer in de weg vallen", zeg gen bewoners. "Maak er dan maar asfalt van, maar dan wel met drempels. Anders wordt het een racebaan". HOLTEN - De ge meenteraad ging don derdagavond akkoord met de verdere plan vorming voor bedrij venterrein Lokerbroek en stelde daar een kre diet van 110.000 euro voor beschikbaar. Tegen stemden Gemeen tebelang en VVD. De PvdA stemde, na een schorsing, toch voor het plan. "Ten aanzien van dit project liggen er kan sen bij de provincie, en die kansen willen we be nutten", gaf burgemees ter B. Koelewijn aan en benadrukte dat vooral ook rekening gehouden moest worden met de grootte van Holten en de ligging van de industrie gebieden. Hij noemde Genemuiden als voor beeld hoe het niet moest: "Dat willen we voor Holten niet." Lees verder op pagina 5. Een nieuwe depressie trekt vanaf de oceaan naar West-Europa. Deze zorgt voor zachtere lucht in onze omgeving, zodat de winter tijdelijk zal gaan verdwijnen. Woensdagavond pas seert een warmte front vanuit het zuidwesten, deze verdrijft de koude lucht dit kan gepaard gaan met ijzel of regen. Daardoor kan het erg glad gaan worden op koude ondergrond. Don derdag en vrijdag valt er regen bij temperaturen van 6.0 a 7.0 graden, met weinig zon. In de nachten geen vorst meer. Adres: Als lezer s an het Geef dat Ook eens p Holtens Nieuwsblad wordt aan e£n ander door, fOStCOüe u goed geïnformeerd. Woonplaats: Als abonnee bent u BON daarvan verzekerd. J Telefoon: Gebruik deze bon voor U ontvangt het opgeven van ee„ Geeft als abonnee voor hel een fraaie nieuwe abonnee Holtens Meuwblad op: Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: ^1L'mevr als u ons Holtens Nieuwsblad! Adres: een nieuwe Postbus 692, Woonplaats: abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling! Postcode: Telefoon: i O 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) [Bankrekening: 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) [u (losse nummers: 0,95) Handtekening. Radactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 597350 Holtens.Nleiiw$blad#wtik. Wegener,lil Abonnementsprijs 46,40 losse nummers 0.95 Inlovnradros: Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1