Fienpreuvers gaan toeten bloasen WD: 'Drempels weg in Beuseberg' Holtens Nieuwsblad Plannen Wansinktracé Hotel Rwanda Jan Smit en Jannes Weer Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597350 Holtens.Nleuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 46,40 Losse nummers t 0,95 tnfeveradres: Blokker Van de Dinsdag 14 februari 2006 - Nummer 7 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - De ge meente presenteerde vorige week de ver keersplannen rond de H.J. Wansinkstraat tij dens een inloopbijeen komst in het Holtense gemeentehuis. Ter hoogte van bloemen winkel Marjo en restau rant Vosman zal de Oranjestraat gaan afbui gen richting H.J. Wans inkstraat, naar de Indus triestraat. Aan weerszij den komen fietsstroken, zoals op de Kolweg. Wie vanuit Markelo toch het winkelcentrum in wil rijden, zal net voorbij de nieuwe bocht een nieuwe verhoogde inrit moeten inrijden. Het stuk tot aan de Pas toriestraat wordt een klinkerweg, met op de kruising een ronde ver hoging. Bezoekers maakten zich vooral zorgen over be paalde kruisingen met de nieuwe weg. Zo zou de nieuwe T-splitsing met de Waardenborch- straat gevaar op kunnen leveren. Te onoverzich telijk, zo net na een bocht. Verder zou de kruising met de Kolweg gevaarlijk zijn, wegens colonnes overstekende fietsende scholieren. HOLTEN - Filmhuis Holten draait donder dag 16 februari om 20.15 uur in de Bosch kamp de film Hotel Rwanda. Hotel Rwanda vertelt de aangrijpende en ware geschiedenis van een echte held. Zijn naam is Paul Rusesabagina. ESPELO - Het Pira- tenrockfeest in Espelo heeft vrijdag 21 april twee kanjers van dit moment op het pira- tenfront weten te con tracteren, namelijk Jan Smit en Jannes. De organisatie raadt ie dereen dan ook aan om op tijd te komen. Kaar ten van 12,50 euro kan men nu al kopen door een bedrag over te ma ken op rekening num mer: 32 85 57 951 t.n.v. Stichting Sociaal en Cultureel Werk Espelo. Onder vermelding van: aantal kaarten, naam en adres. Met name gebrui kers van de Postbank moeten in de omschrij ving het adres opgeven, aangezien dit anders niet op het bankafschrift wordt vermeld. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er waarschijn lijk geen kaarten aan de tent verkrijgbaar, aange zien de voorverkoop vo lop loopt. Voor meer in fo zie: www.espelo.nl Woensdag tot en met vrijdag krijgen we te maken een depressie met kerndruk van maar liefst 955 Hpa. Maar de ze trekt naar West-Euro pa. Hierdoor komt er een zuidwestelijk stro ming op gang, storingen trekken dan over ons land. Woensdag veel be wolking. perioden met regen en een stevige zuidwesten windkracht 5 a 6. Temperatuur word 5.0 a 7.0 graden. Don derdag en vrijdag is het overwegend bewolkt kans op wat regen of en kele buien. Temperatuur 7 a 8 graden. Prins Carnaval Hagelsteen en Adjudant Dikke vermaakten zich opperbest in de boeskoolstad tijdens Toeten Blo asen. (foto: w ww.dj-beestje.nl) HOLTEN/ OLDENZAAL - Het was toeten bloasen afgelopen zondag in Olden- zaal. Met twee bussen vol ging CV De Fienpreuvers naar het kapellenfestival in Oldenzaal. Het was voor de vijftiende keer dat De Fienpreuvers naar dit evenement afreisde. Vanaf residentie Bierlokal am Bahnhof verzamelden vele carnavalliefhebbers, ge kleed in de raarste uitdossin gen. Het buskaartje was deze keer in de vorm van een zak doek met logo van Prins Car naval. Onderweg wordt bij café Boerbiet nog even ge stopt voor wijn en watten kratten bier aanboord. Daar na werd meteen doorgereden naar de boeskoolstad. In een discotheek en een grote tent, lieten blaaskapellen zien wat ze konden. De Holtenaren liepen meteen door naar hun vaste stek in de discotheek: een kleine zaaltje met twee daarin twee podia. Hier wis selden de dweilorkesten zich af. Prins Hagelsteen en Adju dant Dikke vermaakten zich opperbest. Even de 'malaise' wegdrinken die zich voord eed tijdens het Schlagerfesti val van carnavalsverenigin gen. Daar eindigde het duo op de tiende plek. HOLTEN - 'Drempels weg', roept de WD. Gerda Wibbe- link wil de slogan echter wel wat nuanceren. 'Allemaal weg, zal niet lukken. Maar het moeten er zeker stukken minder worden. Daarnaast moeten de drempels in de Beusebergerweg minder stijl.' De verkeersdrempels in deze weg zijn inderdaad zeer stijl. 'Zo abnormaal hoog zie je ze nergens. Daar moetje bijna voor stop pen om er zonder kleerscheu ren overheen te kunnen.' Met planken op de drempel, laat Gerda zien hoever ze eigenlijk afgeplat zouden moeten wor den. 'In het buitengebied moe ten de drempels wel allemaal weg, want die dingen zijn een crime voor het landbouwver- keer', stelt Gerda. (foto: Harry Broeze) Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. I U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door BON Gebruik deze bon voor het opgeven van eet nieuwe abonnee Inzenden aan. Holtens Nieuwsblat Postbus 692 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling Cl 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieutvblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1