Gemeente zet jeugd en G-atleten aan de kant Volkstuinen mogen nog jaar langer blijven zitten Holtens Nieuwsblad Ondernemen in Enter Weer Verbod op parkeren Plannen in centrum mm ÜE Dinsdag 17 januari 2006 - Nummer 3 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - „Bij wie moeten onze onderne mers, ook uit Holten, zijn om voor grond op het industrieterrein in Enter in aanmerking te komen?", vroeg raadslid Willy Vene klaas van Gemeentebe lang. In de commissie Grond gebied was de samen werkingsovereenkomst tussen de gemeenten Wierden en Rijssen- Holten van het bedrij venterrein Enter-Rijssen aan de orde. Burgemees ter Bort Koelewijn gaf aan dat zowel Rijssena- ren als Holtenaren zich hiervoor kunnen melden bij het gemeentebestuur. Het industrieterrein moet nog ontwikkeld worden. Het ontwerp- structuurplan wordt bin nenkort ter inzage ge legd. HOLTEN - Woensdag tot en vrijdag wissel vallig weer, met veel bewolking en af en toe zon. Er valt elke dag wat neerslag in de vorm van regen. Temperatuur word zo'n 5.0 a 6.0 gra den. De wind zit voorna melijk in de zuidwest hoek. In de nach-ten komt het waarschijnlijk niet meer tot vorst. Wel blijft koude dicht bij ons in de buurt voorname lijk ten oosten van ons land en zach-tere lucht ten westen van ons land. HOLTEN - Burge meester en wethouders willen een parkeerver bod instellen aan de zuidzijde van de We versstraat. Vanaf de kruising met de Pan nenbakkersstraat tot over een lengte van tien meter, mag dan niet meer worden gepar keerd. B en W heeft dit besluit genomen omdat vracht wagens anders de uitrit van Nido niet goed kun nen gebruiken. Belanghebbenden die bezwaar maken tegen dit besluit, kunnen deze nog enkele weken indienen bij het college van B en W. 4BC Voor technische atletieknummers als verspringen is op het nieuwe terrein aan 't Vletgoor geen plaats meer. Daarvoor moeten de Holtenaren straks naar Rijssen. (foto: Johan Bolink) HOLTEN - Voorzitter Jan Teeselink van atletiekvereni ging Holten is laaiend op de gemeente wegens het gepre senteerde netwerkplan sport. De verhuizing van Meermanskamp naar 't Vletgoor. "We kunnen straks geen enkel technisch nummer meer aan bieden", benadrukt Jan. "Daarnaast is de lengte van de loopbaan met 450 meter min der geschikt en zijn er geen ac ceptabele veilige uitwijkmo gelijkheden in de omgeving bij slechte kwaliteit van de grasmat". Nu wordt vaak uit geweken naar het villapark of de Holterberg. "De accommo datie is ongeschikt voor ge handicapten, wat het einde van de G-atletiek zou betekenen". De bedoeling is dat de huidige ijsbaan op sportpark 't Vlet goor een betonlaag krijgt, zo dat skeelers er gebruik van kunnen maken. Daaromheen komt een natuurgrasloopbaan. Volgens de atletiekvoorzitter zit AV Holten daar niet op te wachten. "We hebben een 300 meter loopbaan nodig en een uitwijkmogelijkheid in de om geving. Verder een hoog- springmat met kunststof aan loop, een verspringbak, een discuskooi, kogelstootvoorzie ning en de mogelijkheid om te kunnen speerwerpen. Moge lijkheden die we nu ook heb ben". Deze laatste technische nummers kunnen straks alleen nog in Rijssen. "Ze denken bij de gemeente blijkbaar dat we een stel recre anten zijn en voor het echte werk maar naar Rijssen moe ten komen", zegt Jan. "De ge meente zet hiermee de atletiek en met name de jeugd en de G-atleten buitenspel en ont neemt de Holtense bevolking een laagdrempelige sportvoor- ziening." HOLTEN - Bij de ge meente is al een aantal plannen bekend die bij zouden kunnen dragen aan het realiseren van een 'hart voor Holten'. Dat maakte wethouder W. Stegeman tijdens de commissie Grondgebied bekend. De raadsleden worden hierover in een besloten bijeenkomst geïnformeerd. Donder dagavond werd de Structuurvisie Holten Kom en het projectvoor stel integrale gebieds- ontwikkeling Holten Kom-Noord besproken en de fracties gingen er, in bijna ongekende saamhorigheid, unaniem mee akkoord. Volgens de gemeente heeft de Structuurvisie Holten Kom Holten in beweging gebracht. Bij de gemeente zijn ver schillende initiatieven bekend, de een in een verder stadium dan een ander. De gemeente wil een plan van aanpak waarbij de plannen en initiatieven die in Holten leven verder uitgewerkt worden tot een geheel: 'Op papier hebben we een nieuw hart voor Holten. De kansen die nen zich nu aan om voorzichtig het nieuwe hart voor Holten te reali seren. Het is tijd om aan de slag te gaan: de struc tuurvisie is er en de ini tiatiefnemers zijn posi tief en bereid samen te werken aan een echt nieuw hart voor Holten. Wij kunnen als gemeen te een steentje bijdragen door het proces te bege leiden en de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en te stimuleren.' HOLTEN - De volkstuin tjes op sportpark 't Vlet goor verhuizen in 2007 wellicht naar een weiland tussen de Deventerweg en de Oude Deventerweg. Naast het nieuwe gedeelte van de algemene begraaf plaats, waar de gemeente nog een stuk grond heeft. Secretaris Ab Hofhuis van Volkstuinders vereniging Holten is blij dat de verhui zing in elk geval een jaar is uitgesteld. "Ik heb in een brief aan de tuinders dan ook geschreven: 'Beste le den. Het voorjaar komt er weer aan. Maar ik heb nog een beter bericht: we mo gen hier nog een jaar blij ven'. Daarna zien we wel weer". Volgens Ab kunnen de plannen van het nieuwe sportpark wel haalbaar zijn, maar er is nog veel te doen. "Eerst moeten de neuzen van alle partijen de goede kant op staan en dat is nu absoluut nog niet zo", geeft hij aan. "Maar het is wel een unieke kans om zo'n park te realiseren". Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. BON Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor U ontvangt het opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling O 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) O 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1