3 "t f 3 5 MN j&M Meer dan 1000 fietsers bij Beemd en Bergtoer CBS® 'jtSfm Klankschalenconcert door Danny Becher Holtens Nieuwsblad [Dh Cursussen computer Activiteiten kinderen Cursussen Controle met lasergun Weer Wandelen met stokken I Sallandlied in Twents stadhuis NBvP Espelo viert jubileum ier neemt afscheid Diene Ophof verkoopt jam Dinsdag 10 januari 2006 - Nummer 2 Holtens Nieuwsblad n .pj V HOLTEN - Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de computercursussen van dorpshuis de Boschkamp. De cursus Internet start dinsdag 17 januari van 9.30 tot 11.30 uur start. Op donderdag 19 januari start de cursus Windows XP van 13.30 tot 15.30 uur. De cursus Excel start donderdag 19 janu ari van 19.30 tot 21.30 uur. Verdere Informatie over de cursussen kan men verkrijgen bij de stichting Sociaal Cultu reel Werk voor Holten, De Boschkamp aan de Tuinstraat 2, telefoon 0548 - 36 27 55. HOLTEN - De Bosch kamp start een aantal kinderactiviteiten. Op woensdagmiddag 25 januari gaat van 14.00 tot 15.30 uur Vakwerk van start. Vakwerk is voor jongens en meiden die de handen even flink uit de mouwen willen steken. Een super geheim alarm voor op de slaapkamer, een eigen gereedschaps kist, een klok, noem het maar op. Vakwerk is be doeld voor kinderen van af 8 jaar en het is een maal in de veertien da gen. Computercursus voor kinderen start don derdag 19 januari start om 16.00 uur. Tijdens deze cursus leren kinde ren omgaan met de pro gramma's Word, Power- point, Paint en het inter net. Deze cursus is be doeld voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar. Voor informatie: telefoon 0548-36 27 55. HOLTEN - Psycho-so- ciaal Welzijnsconsulent Ria Eilander houdt ze vendaags cursussen Be wustwording. Situaties gebeuren in het leven. Daar heeft nie mand directe invloed op. Wel is invloed mogelijk op de manier hoe iemand reageert. De lessen zijn donderdag van 20.00-21.30 uur, da ta: 26 januari, 9-23 fe bruari, 16-30 maart, 13 -27 april. Meer informa tie: eilander_ria@hot- mail.com of bel: 0570- 654424 De Beemd en Bergtoer liep onder meer over de Holterberg. (foto: Johan Bolink) HOLTEN - De negentiende editie van de Beemd en Bergtoer werd zondag 8 ja nuari onder prima weer somstandigheden verre den. Er deden dit keer 1362 fietsers mee aan deze ATB- tocht over de Zuurberg, Beuseberg, Borkeld en na tuurlijk de Holterberg. Dit grote aantal deelnemers werd soepel verwerkt door 65 leden van de Wielerver eniging Holten. Er kozen 396 fietsers voor de korte route van 30 kilometer en 966 deelnemers voor de lange afstand van 50 kilome ter. De vele deelnemers kwa men niet alleen uit ons eigen land maar er verschenen ook veel fietsers uit Duitsland aan de start. Het kwalitatief hoge niveau van de organisatie en de mooie heuvelachtige omge ving blijven jaarlijks veel fietsers naar Holten lokken. De deelnemers waren zeer tevreden over de uitgestip pelde routes die veelal over terreinen gaan die normaliter zijn afgesloten voor fietsers. Het parcours lag er droog bij en was daardoor zeer goed berijdbaar. Er deden zich geen ongevallen voor. Bij de rust was het gezellig druk en werd er citroenthee, bouillon en een krentenbol geserveerd. Een fietsherstel- ler was hier druk bezig om mankementen aan de twee- wielers te verhelpen. De volgende tocht die de Wielervereniging Holten or ganiseert, is de Omloop van Holten op zondag 5 maart. Deze 50 kilometer lange tocht is traditioneel de ope ning van het wegseizoen. HOLTEN - Door de politie werd vrijdag 6 januari op de Raalter- weg met een lasergun een snelheidscontrole gehouden. Er werden 98 voertuigen gecontroleerd, waarvan er vijf de maximumsnel heid overschreden. De hoogst gemeten snelheid was 114 kilometer per HOLTEN - Woensdag overdag veel bewolking en kans op wat regen, af en toe zon. Bij een matige zuiden wind wordt het 5.0 graden. Donderdag en vrijdag perioden met zon, afge wisseld door wat wol kenvelden. Het lijkt droog te blijven. De temperatuur in de nacht ligt rond het vriespunt. Overdag wordt het zo'n 4.0 a 5.0 graden. Zo kunnen we dus nog steeds niet echt spreken van winter weer, dus nog geen natuurijs. HOLTEN - Bij hotel Het Losse Hoes wordt de laatste week van fe bruari en de eerste week van maart een in troductie nordic wal king gegeven. Belangstellenden kun nen daarna starten met de basiscursus bij Nor dic Walking Twente. Meer informatie: e- mail: info@nordicwal- kingtwente.nl HOLTEN - De internatio naal bekende Danny Be cher geeft vrijdag 20 ja nuari om 20.00 uur in De Kandelaar een klank schalen- en boventoon- zangconcert. De meditatieve muziek van Danny Becher is een con stante beweging, door ver innerlijkte klanksferen en - werelden. Hij heeft een brede achtergrond met be trekking tot zowel westerse als oosterse klassieke mu ziek. Het uitgebreide ins trumentarium van klank schalen uit Japan, Thailand, India en Tibet; de kalimba, de lithofoon (Indiase gra nietsteen) en Danny's stem bieden een prachtige toon- schildering in klankkleuren en -vormen. Hij heeft drie cd's op zijn naam staan en geniet internationale be kendheid. De kosten zijn 5 euro per persoon. Opgeven kan per e-mail: holten.bezieling@planet.nl of anders telefonisch bij Carola Stam, telefoon 0548-363123 en Gaby Tempelman, telefoon 0548-362056. Adres: Als lezer van het Geef dat ook eens j Holtens Nieuwsblad wordt aan ee„ ander door, «'Stootte u goed geïnformeerd. I Woonplaats: Als abonnee bent u BON j daarvan verzekerd. Telefoon: Gebruik deze bon voor U ontvangt het opgeve„ van een Geeft als abonnee voor het een fraaie nieuwe abonnee j Holtens Nieuwblad op: Parker-Jotter Inzenden aan: 1 Dhr./mevr. als u ons Holtens Nieuwsblad Adres: een nieuwe Postbus 692,1 Woonplaats abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t a-v- Service-afdelingPostcode: Telefoon: 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Bankrekening: 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) tt jf t (losse nummers: 6 0,95) Handtekening. Advertentie; 0548 597351 Molh»ns.N(euwsblacf#whk,wegener.nl Abonnementsprijs 46,40 Losse nummers 0,95 Inleveradres: Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1