Gerrit Vorkink gekozen tot Holtense vrijwilliger Johan verrast Containers anders Minder naar bureau Halt Radio 350 Holterberg Classic Dinsdag 3 januari 2006 HOLTEN - Politie Twente heeft dit jaar minder jongeren hoe ven door te verwijzen naar Halt dan het voorgaande jaar. In totaal werden 29 en 30 december 39 jonge ren doorverwezen naar Halt. Dit in verband met het te vroeg afsteken van vuurwerk. Daarnaast werd er acht tien keer proces-verbaal opgemaakt, aan zowel minder- als meerderjari gen, voor de wet wapens en munitie, (in bezit hebben van alarmpisto len en knalpatronen). Verder werden er zes be keuringen uitgeschreven aan volwassenen die te vroeg vuurwerk afsta ken. De Politie Twente heeft, met ongeveer dezelfde inzet als vorig jaar, ge werkt aan het opsporen van strafbare feiten spe ciaal met betrekking op het vuurwerk. Daaruit is gebleken dat er dit jaar aanmerkelijk minder jongeren zijn doorge stuurd naar bureau Halt. In totaal zijn er vanaf augustus 2005 in totaal 77 jongeren doorge stuurd. Vorig jaar lag dit aantal op 124 personen. HOLTEN - Sommige mensen hebben moeite om de goede frequentie van lokale omroep Ra dio 350 te vinden. Niet 350 geeft de fre quentie aan. Dit is na melijk een referentie naar de provinciale weg N 350 (Rijssenseweg). In Holten is de omroep te vinden op FM 105.2 en op de kabel op FM 104.1. Zo worden de raadsver gaderingen uitgezonden en is er woensdags van 20.00 tot 21.00 uur het actualiteitenprogramma Midweekspecial met Marinus Sanderman en Freddie Paalman. Op zondags tussen 12.00 en 15.00 uur pre senteert Freddie Paal man het programma Op Verzoek. Luisteraars kunnen dan plaatjes aan vragen. Voor meer info: www.radio350.nl HOLTEN - Op Meer manskamp wordt zon dag 15 januari door Stichting Holterberg Classic in samenwer king met de Rotary- club Hellendoorn-Nij- verdal en Wielerver eniging Holten voor de vijfde keer een ATB- tocht over de Holter berg gehouden. Een evenement met een bijzondere positieve uit straling, waarbij het sportief bezig zijn van gezonde mensen gekop peld wordt aan het fi nancieel ondersteunen van de activiteiten van Nederlandse Fonds Sport Gehandicapten. Lekker knallen met carbid op Beuseberg BEUSEBERG - Het sput terde soms een heel klein beetje, maar dat de carbid- schieters aan de Beuseberg niet deren. Nadat Prins Carnaval Tonnie Brands en zijn Adjudant Bart Soer het eerste schot hadden ge lost, was burgemeester Bort Koelewijn aan de beurt. Hij was voor de eerste keer aanwezig, maar bleek het een zeer leuk evenement te vin den. Zo leuk zelfs, dat hij la ter op de middag nog een keer schoot. Hij genoot met volle teugen. Net als de rest van de aanwezigen overi gens. Effe Dimmen zorgde voor muziek, terwijl iedereen een borrel kon pakken en een hapje mocht nuttigen. Organisator Gert Jansen is erg blij met de opkomst. 'Het loopt lekker door.' De veilig heid stond daarbij voorop. Bezoekers stonden op een veilige afstand, zich te war men aan vuurkorven. Aan het eind van het evene ment werden de prijzen ver deeld. Inge Kerkdijk won in de categorie Dames. Thomas ten Velde mocht de beker van de junioren in ont vangst nemen. Zijn opa ver diende deze in de categorie Heren. ESPELO - Johan Boode van de Okkenbroekseweg ging op 1 januari voor de vijftigste keer mee met de traditionele nieuw jaars rondgang. De buren van de groep Espelodijk/ Okken broekseweg verrasten hem daarom met een bos bloemen om dat te vieren. HOLTEN - Gerrit Vorkink is gekozen tot Holtense vrijwilliger van het jaar. Burgemeester Bort Koele wijn huldigde hem afgelo pen maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in Rijssen. Gerrit is sinds 1974 enthou siast lid van de supporters vereniging van de Holtense Muziekvereniging en vanaf 1997 hiervan voorzitter. Hij organiseert al jaren allerlei geldopbrengende acties voor HMV Gerrit runt al geduren de diverse jaren, samen met anderen, de kringloopwin kel. Hij zorgt voor inzame ling van goederen voor de kringloopwinkel en is be stuurslid van de stichting 'sa men verder'. Dat is een orga nisatie voor reïntegratie van mensen die een herseninfarct hebben gehad. Hij is verder diaken geweest-van de Ne derlandse Hervormde Ge meente en is lid van het Hol- tens Mannenkoor. De Rijssense vrijwilliger is Geurt Leppink geworden. Hij is ruim 10 jaar lang se cretaris en voorzitter scheidsrechtersvereniging Almelo; ruim twaalf jaar tweede voorzitter KNVB Twente; vier jaar voorzitter gymvereniging DOS; mede oprichter Stichting Sportpro- moting Rijssen; zes jaar voorzitter Atletiekvereniging Rijssen; drie jaar voorzitter Sportraad Rijssen-Holten; vele andere vrijwilligers- werkzaamheden, met name bestuursfuncties; al geduren de 35 jaar op diverse fronten (waaronder de bovenstaande activiteiten) als vrijwilliger actief. Hij-is een sporter die niet alleen 'consumeert', maar daarnaast nooit be stuurlijke verantwoordelijk heden uit de weg gaat. Bij jeugd werd Jan Pongers gekozen. Hij is 4 tot 5 jaar vrijwilliger bij Stichting paardrijden gehandicapten 't Zoekerveld. Hij verzorgt de paarden en begeleid gehandi capten bij het rijden. HOLTEN - De containers moeten vanaf januari anders bij de weg worden neergezet. De plek wordt aangegeven met een blauwe afbeelding van een container. Ook is de dag van op halen verschoven, (foto: Sander Scheperman) Burgemeester Bort Koelewijn mocht het tweede schot lossen bij het carbid schieten op de Beuseberg. (foto: Johan Bo- link)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 5