Bussen Syntus rijden anders Win entreekaarten Toernooi voor Hazes Avond Agenda tafeltennis Hoogste punt Kinderen en kunst Cursus Word en internet Dinsdag 3 januari 2006 HOLTEN - Bij de nieuwe cursus Kunst 4 kidz, die dinsdag 24 ja nuari van start gaat in dorpshuis de Bosch kamp, zijn nog enkele plaatsen vrij. Deze cur sus is bedoeld om kin deren van 10 tot en met 12 jaar kennis te laten maken met kunst. Via de tv, computer, tijd schriften en boeken ko men allerlei beelden voorbij die bepaalde vormen en kleuren heb ben. Soms is het kunst en heeft de maker of kunstenaar er een be doeling mee. Met Kunst 4 kidz gaan kinderen de wereld van de kunst verkennen door er zelf actief mee bezig te gaan. Hoe zorg je voor diepte, krijg je schaduw of meng je kleuren? Wat is oude en nieuwe kunst en wat voor vormen van kunst bestaan er? Door de theorie met de praktijk te combineren leren ze meer over kunst. De laatste les gaan de kinderen naar een museum. Kunst 4 kidz duurt van 16.00 tot 17.00 uur en is onder leiding van Corry de Groot. Overige data zijn: 7 februari, 28 fe bruari, 14 maart en 21 maart. De kosten voor de vijf lessen zijn 15 eu ro. Voor meer informatie en aanmeldingen kan men terecht bij dorpshuis de Boschkamp Tuinstraat 2, telefoonnummer: 0548-362755. Aanmel den kan vanaf maandag 9 januari. HOLTEN - In het be gin van het nieuwe jaar gaan in dorpshuis De Boschkamp in Holten een aantal computer cursussen van start. De cursus Word begint maandag 16 januari van 9.30 tot 11.30 uur. Deze is bedoeld voor degenen die de basisvaardighe den van Windows onder de knie hebben. De mo gelijkheden van Word worden tijdens de zes lessen stap voor stap aangeleerd. De cursus Internet start dinsdag 17 januari van 9.30 tot 11.30. uur Tij dens de vijf lessen wordt er gewerkt met de moge lijkheden die door Inter net geboden worden. Onderwerpen zoals zoekmachines gebrui ken, e-mail versturen worden behandeld. De cursus Excel start donderdag 19 januari van 19.30 tot 21.30 uur. Excel is een rekenpro gramma. Maar in dit programma kunnen ook adressenbestanden wor den aangemaakt. Tijdens deze vijf lessen wordt het programma Excel uitgelegd en behandeld. Meer informatie: Soci aal Cultureel Werk, De Boschkamp, telefoon 0548-362755. H3 Enkele lijndiensten van Syntus zijn aangepast. Ook enkele die via Holten rijden, (foto: Sander Scheperman HOLTEN - De busdiensten van Syntus zijn sinds de cember aangepast. Ook de lijndiensten die via Holten rijden zijn gewijzigd. Lijn 54 van Zutphen naar Rijssen en omgekeerd, rijdt zowel in Zutphen als Rijssen anders. In Zutphen gaat de bus nu via de Kleine Omleg ging naar Warnsveld/ Eefde. In Rijssen rijdt de chauffeur via Rijssen-zuid naar het sta tion. Voor lijn 91 Holten - Goor - Rijssen - Almelo zijn de ver trektijden in de avonduren en op zaterdag aangepast. Hier door ontstaat een betere aan sluiting vanuit Hengelo rich ting Markelo. Wie verder rijdt vanaf Rijs sen, kan met lijn 96 van Rijs sen, Nijverdal naar Hellen- doorn. Deze rijdt nu name lijk door naar Hellendoorn Schapenmarkt. Als het Avon- turenpark is geopend, rijdt de bus nog even een stukje door. Daarnaast rijdt de lijn in Rijssen een andere route. Vanaf de Veeneslagen via de Holterstraatweg naar het sta tion en daarna een lus door het centrum. Nieuwjaarsbijeenkomst NBvP Holten, Vosman, woens dag 4 januari 2006 Winter(stamppot)wandeling, Natuurdiorama, woensdag 4 januari 2006 Passage: nieuwjaarsbijeenkomst, Kandelaar, donderdag 5 januari 2006, 10:00 Nieuwjaarsreceptie VV Holten. Meermanskamp, zater dag 7 januari 2006, 20:00 Oliebollencross VV Holten, Meermanskamp, zondag 8 januari 2006, 10:00 Koffieochtend, Boschkamp, vrijdag 13 januari, 9:30 Bijeenkomst NBvP Dijkerhoek, Bonte Paard, maandag 23 januari 2006, 20:00 Passage: jaarvergadering en Meyberg over geheim ge weld, Kandelaar, donderdag 26 januari 2006, 20:00 Jubileumuitvoering OCH Holten, vrijdag 27 januari Jaarvergadering NBvP Holten, dinsdag 31 januari 2006 V&T Holten: lezing over De Weg, Irene, dinsdag 31 janu ari 2006, 20:00 Sportverkiezing Rijssen-Holten, Lucky Co, Rijssen, vrijdag 3 februari 2006 Passage: creatieve middag, Kandelaar, donderdag 9 fe bruari 2006, 14:00 Koffieochtend. Boschkamp, vrijdag 10 februari, 9:30 Keunedarp lacht, Zaal Vosman, zaterdag 11 februari 2006, 20:00 Mindervalidencarnaval, Manege Snorrewind, zaterdag 18 februari 2006, 15:00 Passage: diaserie over zelfgemaakte schilderen door ds. Maliepaard, Kandelaar, donderdag 23 februari, 20:00 Bijeenkomst NBvP Dijkerhoek, Bonte Paard, donderdag 23 februari 2006, 20:00 Carnavalsweekend, Holten, donderdag 23 februari 2006 - dinsdag 28 februari 2006 V&T Holten: avond over Ave Maria, Irene, dinsdag 28 fe bruari 2006, 20:00 Koffieochtend, Boschkamp, donderdag 9 maart. 9:30 Toneel COV: Ouwe jongens, krentenbrood, Kandelaar, vrijdag 10 maart 2006 - zaterdag 11 maart 2006, 20:00 Compostactie VV Holten, Holten, donderdag 16 maart 2006 - vrijdag 17 maart 2006 Bijeenkomst NBvP Dijkerhoek. Bonte Paard, dinsdag 21 maart 2006,20:00 V&T Holten: presentatie over Byzantijnse kunst. Kande laar, dinsdag 21 maart 2006, 20:00 Passage: weerman Ton ten Hove, Kandelaar, donderdag 30 maart 2006, 20.00 Batoshow, Sporthal 't Mossink, zaterdag 1 april 2006 V&T Holten: lezing over Mozart. Kandelaar, dinsdag 4 april 2006, 20:00 RIJSSEN - Lucky Co aan de Morsweg 8e in Rijssen houdt vrijdag 27 januari om 20.00 uur een heuse Hazes Avond. Met de originele André Hazes liveband Hollywood Bou levard en vrienden van André, onder andere Pe ter Beense, Mick Harren en Rob Zorn, wordt het een feest om nooit te ver geten. Lucky was een van de wei nige clubs waar André Ha- zes in de laatste jaren voor zijn overlijden nog live concerten gaf. Wie deze unieke concerten heeft meegemaakt, zal met wee moed terugdenken aan de ze memorabele avonden. Vlak voor Andrés overlij den stond een volgend con cert alweer gepland. Tot groot verdriet heeft dit concert echter nooit meer plaats kunnen vinden en moest afscheid worden ge nomen van Nederlands grootste volksentertainer. Nu, ruim een jaar na zijn dood heeft Lucky samen met zijn originele live band het idee opgepakt een Ha- zes Avond te organiseren in de club waar hij nog een aantal van kijn sporadische concerten gaf. Tijdens deze avond zal ook een aantal artiesten, waar André een speciale band mee had, op treden.Het wordt dus een avond van vrienden van André en zijn allergrootste fans. Een avond voor de echte fan om beslist niet te missen. De voorverkoop is inmid dels gestart bij Ticketservi ce en bekende regionale adressen. Gezien de te verwachten grote belangstelling uit het hele land wordt aangeraden zo snel mogelijk kaarten te kopen. In de voorverkoop kosten ze per stuk 12,50 euro en aan de kassa 15 eu ro. Maar het is ook mogelijk om kaarten te winnen, want het Holtens Nieuwsblad mag twee paar kaarten weggeven aan de winnaars die het antwoord weten op de vraag: Hoe heet de vrouw van André Hazes? Mail het antwoord, je naam, adres en telefoon nummer uiterlijk donder dag 12 januari naar hol tens. nieuwsblad@whk.we- gener.nl of stuur een kaart je naar Holtens Nieuws blad, Haarstraat 100, 7461 AT in Rijssen. Voor meer informatie over de avond: Lucky Co, Morsweg 8e Rijssen, tele foon 0548-544422 of www.lucky.nl/podium HOLTEN - De Holtense Kampioenschappen Ta feltennis wordt zaterdag 7 januari gehouden in de gymzaal aan de Vrij heidslaan. Inschrijven is mogelijk voor iedereen; jong en oud, recreanten en com petitiespelers. De jeugd speelt vanaf 10.00 uur tot ongeveer 13.30 uur, daar na zijn de senioren aan de beurt. Er wordt in een meerkampsysteem ge speeld, zodat iedereen meerdere partijen speelt. Bij genoeg belangstelling zal er ook een dubbeltoer- nooi gehouden worden. RIJSSEN - Het hoogste punt van het nieuwe ge meentehuis wordt dins dag 31 januari bereikt. Dit wordt dan om 16.00 uur gevierd. De bouw van het eerste bouwdeel op de plek van 't Bunne loopt goed op schema. Inmiddels is de ruwbouw klaar. Het gebouw krijgt alvast een eerste dakbedekking. Daardoor is het bouw werk van boven dicht en hebben de werkers minder last van de weersomstan digheden. Om die reden worden de ramen ook dichtgemaakt met folie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 3