Aanvullende verzekering kiesBeter.nl wijst u de weg in de zorg Naast premie ook inkomensafhankelijke bijdrage De nieuwe Zorgverzekering nr. 7 DECEMBER 2005 De betaling van uw zorgverzekering Vanaf 1 januari 2006 betaalt u op twee manieren voor goede zorg in Nederland. In de eerste plaats betaalt u aan uw verzekeraar premie voor uw zorgverzekering. Daarnaast betaalt u de overheid een bijdrage voor de kosten van de zorg. De hoogte van die bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage. Deze bijdrage heet de inkomensafhankelijke bijdrage. Als u geen inkomen heeft, betaalt u deze bijdrage dus niet. Hoe betaalt u de inkomens afhankelijke bijdrage? Er zijn twee mogelijkheden: de werkgever of uitkeringsinstantie houdt de inkomensafhankelijke bij drage in op uw loon of uitkering, óf de Belastingdienst stuurt u een aanslag. Ontvangt u loon, pensioen of een uitkering? Dan houdt uw werkgever of Vraag: Mijn werkgever onderhan delt met een aantal zorgverzekeraars over een collectief contract voor mij en mijn collega's. Had ik dat aanbod óók voor 16 december in de bus moeten krijgen? Dat kan, maar dat hoeft niet. De afspraak is dat u van uw eigen zorgverzekeraar in ieder geval voor 16 decem ber een aanbod heeft gekre gen. Zit u in 2005 in een collectief contract en is er voor 2006 door uw werkge ver een nieuw collectief contract gesloten, dan heeft u waarschijnlijk meteen een collectief aanbod gekregen. Is de huidige collectieve afspraak vervallen of zijn de contractbesprekingen nog gaande, dan heeft u van uw huidige zorgverzekeraar als het goed is voor 16 decem ber een individueel aanbod gekregen. U kunt dan later, als uw werkgever met een verzekeraar tot overeenstem ming is gekomen, ook nog een collectief aanbod krijgen. Uw werkgever kan u daar over informeren. Daarnaast bieden andere partijen als vakbonden, verschillende ouderenbonden en beroeps verenigingen collectieve contracten aan waar u wel licht aan kunt deelnemen. uitkeringsinstantie de inkomens afhankelijke bijdrage in en betaalt die bijdrage aan de Belasting dienst. In de meeste gevallen is uw werkgever of uitkerings instantie verplicht deze bijdrage aan u te vergoeden. Deze vergoeding is wel belastbaar: uw werkgever of uitkerings instantie houdt er loonbelasting en premies volksverzekeringen over in. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als de werkgeverspremie zoals die nu voor de Ziekenfondswet geldt. Ook als u nu particulier verzekerd bent en van uw werkgever een tegemoetkoming in de ziekte kosten ontvangt, is die vergoeding belast. Heeft u inkomsten waar niet vooraf een toonheffing af gaat? Dat kan bijvoorbeeld wanneer u ondernemer, freelancer of alfahulp bent. Dan moet u de inkomens afhankelijke bijdrage zelf betalen. Halverwege 2006 stuurt de Belastingdienst u hiervoor auto matisch een voorlopige aanslag. Hoeveel betaalt u? Hoe hoog uw inkomens afhankelijke bijdrage is, hangt af van uw situatie: U bent in loondienst, of u krijgt WW of WAO Uw werkgever of uitkeringinstantie houdt 6,5 procent van uw loon of uitkering in, tot maximaal 1.950 per jaar (in 2006). Uw werkgever of uitkeringsinstantie vergoedt dit bedrag volledig. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt over de vergoeding loonbelasting in. U krijgt AOW Uw uitkeringsinstantie houdt 6,5 procent van uw AOW in, tot maxi maal 1.950 per jaar (in 2006). In de vaststelling van de hoogte van uw AOW is daarmee rekening gehouden. U ontvangt pensioen Uw uitkeringsinstantie houdt 4,4 procent van uw pensioen in, tot maximaal 1.320 per jaar (in 2006). De uitkeringsinstantie ver goedt dit bedrag met. U heeft inkomsten waarover geen toonheffing wordt ingehouden U betaalt 4,4 procent van uw inkomsten, tot maximaal 1.320 per jaar (in 2006). De Belasting dienst stuurt u daarvoor halverwege 2006 een aanslag. Meer informatie over de inkomensafhankelijke bijdrage staat op: www.belastingdienst.nl/zvw en www.denieuwezorgverzekering.nl Het aanbod dat u van uw huidige verzekeraar heeft gekregen, lijkt zoveel mogelijk op uw huidige verzekering. Natuurlijk zit het wettelijk verzekerde pakket in het aanbod. Dat pakket is gelijk aan het huidige ziekenfondspak ket. Maar daarnaast kan het aanbod ook een aan vullende verzekering bevatten, wanneer u in 2005 voor méér dan het ziekenfondspakket verze kerd bent. De verzekeraar zal in het aanbod duidelijk onderscheid moeten maken tussen het basispakket en de eventuele aanvullende verzeke ring. Het basispakket bevat: Geneeskundige zorg Ziekenhuiszorg Tandheelkundige zorg tot 18 jaar (vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit) Hulpmiddelen Geneesmiddelen Kraamzorg Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer) Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefen therapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvies) Zorg die niet in het basispakket zit, wordt aangeboden in de aan vullende verzekering. Bijvoorbeeld tandartskosten, fysiotherapie, kuuroorden, brillen of de anticonceptiepil. U kunt natuurlijk nagaan of die aanvullende verzekering ook past bij wat u wilt hebben. Ziekenfondsverzekerden hebben een aanvullende verzekering aan geboden gekregen die, als het goed is, vergelijkbaar is met wat zij nu hebben. Voor particulier verzekerden hangt het er van af. Als zij nu een verzekering hebben waar meer in zit dan in het zieken fondspakket, dan hebben zij, als het goed is, voor dat meerdere een aanvullende verzekering aan geboden gekregen. Als zij nu een kleinere verzekering hebben dan het ziekenfondspakket hebben zij waarschijnlijk geen aanvullende verzekering aangeboden gekre gen. Het kan voorkomen dat het aanbod voor de aanvullende ver zekering niet precies aansluit bij wat u nu heeft. In dat geval komt dat omdat uw verzekeraar de aan vullende verzekeringen anders heeft ingedeeld ten opzichte van 2005. Het aanbod dat u heeft gekregen kan wat groter zijn dan uw huidige pakket of iets kleiner. Is dat bij u het geval en vindt u het aanbod voor uw aanvullende ver zekering te uitgebreid of te beperkt, dan kunt u kiezen voor het naastliggende grotere of klei nere pakket. Neem daarover con tact op met uw verzekeraar. U moet in ieder geval minimaal kiezen voor het basispakket. Het is niet mogelijk om onderdelen van het basispakket uit uw verzekering te halen. Het basispakket verze kert de zorg die wij in Nederland gezamenlijk betalen. Accepteert de verzekeraar u voor de aanvullende verzekering? De minister van VWS heeft met de zorgverzekeraars afgesproken dat iedereen bij zijn eigen verzekeraar voor de aanvullende verzekering wordt geaccepteerd voor dezelfde dekking als die men nu ook heeft, ongeacht leeftijd of gezondheid. De overheid let daar ook op. Ook andere verzekeraars zullen u dit jaar voor vrijwel alle aanvullende pakketten accepteren, zonder ver dere voorwaarden. Een uitzonde ring is het meest uitgebreide pak ket voor de tandarts: daarvoor kan de verzekeraar een medische ver klaring vragen of er kan een wachttijd gelden. Natuurlijk kan het gebeuren dat u in januari of februari kosten maakt op uw aanvullende verzekering, en dat u daarna nog van verzekeraar wilt veranderen. De verzekeraars gaan ervan uit dat u dan bij de 'nieuwe' verzekeraar wel kiest voor een aanvullende verzekering die óók die schade dekt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 19