Andere sluittijden voor Holtens Nieuwsblad Gemeente krijgt geen tips via vandalismelijn Holtens Nieuwsblad Slachtoffer vuurwerk Verwachting weer Boa's bekeuren Aanrijding Holterenk verhuist Dinsdag 3 januari 2006 - Nummer 1 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - Aan de Diessenplasstraat vond zondag I januari een ongeval plaats door het afsteken van vuur werk. Een 20-jarige jongen uit Borne raakte zwaar ge wond toen een stuk vuurwerk ontplofte in zijn hand. De 20-jarige werd overgebracht naar het ziekenhuis te En schede waar hij geope reerd is. Mogelijk dat hij meerdere vingers zal moeten missen. HOLTEN - Rond oud en nieuw heeft de poli tie in samenwerking met de BOA (buitenge woon opsporingsamb tenaar) van de gemeen te tientallen bekeurin gen uitgeschreven. Voor het bij zich hebben of afsteken van illegaal vuurwerk (strijkers en knalpatronen). Het bij zich hebben en schieten met een vuurwerkpis tool met bijbehorende knalpatronen. De meeste jongeren, tot 18 jaar, gaan naar Halt. De overigen krijgen bin nenkort bericht van Jus titie. E«n zogenaamd vuurwerkpistool valt on der de Wet Wapens en Munitie en degene die een dergelijk (vaak op een echt gelijkend) pis tool heeft riskeert een proces-verbaal ter zake verboden wapenbezit. MARKELO - Een 34- jarige vrouw uit Rijs- sen reed zondag 1 ja nuari om 14.00 uur in haar auto op de Leus- manweg in Markelo. Zij wil de Holterweg oversteken om haar weg via de Slagendijk te vervolgen. Op het kruispunt ziet zij een auto over het hoofd, die op de Holterweg rijdt en haar van rechts nadert. De vrouw kan de auto niet meer ontwij ken en raakt deze in de flank. Zowel de 34-jari- ge vrouw als een 13-ja- rig meisje uit Laren, die bij haar in de auto zit, raakten gewond en wer den voor onderzoek per ambulance naar het zie kenhuis overgebracht. RIJSSEN - Bij de ge meente zijn geen meldin gen binnengekomen op de speciale vandalismelijn. Burgers kondgn middels de speciale telefoonlijn vuur- werkvandalisme melden en hadden dan ook kans op een beloning. Met deze maatregel hoopte burge meester Bort Koelewijn de vernielingen door vuur werk, die vorig jaar de ge meenschap 37.000 euro kostte. "Er heeft niemand gebeld. De eerste indruk is wel dat het aantal vernie lingen een stuk minder is dan vorig jaar", vertelt Koelewijn. Hij gaat daarbij af op de informatie van de politie en opsporingsamb tenaren. Of het in gebruik stellen van de vuurwerkvandalis- melijn een preventieve uit werking heeft gehad, kan Koelewijn niet zeggen. "Dat hoop ik wel, alleen het bewijs daarvoor is niet te leveren", stelt hij. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692. 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling Cl 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) O 46.40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr. Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - Woensdag tot er met vrijdag over wegend droog weer. Het is dan meest wisse lend bewolkt, mét nu en dan zonnige perio den. Vanaf donderdag neemt de kans op bewolking weer toe, de neerslag kans wordt wat dan ook wat groter. Overdag komt de temperatuur maar net boven het vriespunt uit. In de nachten meest lichte vorst van -2.0 tot -4.0 graden. Met een matige noordoosten tot oosten wind wordt koudere lucht aangevoerd. Freddie Paalman HOLTEN - De Holte- renkschool aan de Kol- weg zal wellicht over enkele jaren verhui zen. De huidige panden zijn niet goed winddicht, waardoor stookkosten hoog op kunnen lopen. Een interne verbouwing zou geen goede optie zijn. Nu er over enkele jaren kansen komen op ruimte op het industriegebied De Kol, zou nieuwbouw daar goed passen. Enkco en Nido zijn be zig met het verhuizen naar het nieuwe indus trieterrein Vletgaarsma- ten. De huidige locatie op de Kol gaan ze over enkele jaren verlaten, waardoor ruimte wordt gecreëerd voor woning bouw. Het jaar 2006 is begonnen met veel vuurwerk. Niet alleen op straat, maar ook bij het Holtens Nieuwsblad. Een begin: een nieuwe start, (foto: Johan Bolink) HOLTEN - Een nieuw jaar; een nieuw begin. En we beginnen met vuur werk: voor u ligt Holtens Nieuwsblad nieuwe stijl. De krant is door makkelijker te hanteren en prettiger te le zen. Omdat de krant nu dinsdags wordt bezorgd, moet kopij voor de krant ook eerder worden aangeleverd. Zo moeten aankondigingen van activiteiten uiterlijk don derdags bij de redactie bin nen zijn en sportartikelen ui terlijk maandagochtend voor 9.00 uur. Aanleveren kan per post, door het te sturen naar het volgende adres: Holtens Nieuwsblad, Haarstraat 100. 7462 AT in Rijssen. Of per e- mail: holtens.nieuwsblad@whk.w egener.nl. Ook blijft het mo gelijk om post in te leveren bij Blokker van de Maat in Holten. Dit kan tot uiterlijk vrijdags 12.00 uur. Alle gegevens zijn verder te vinden in het colofon elders in deze krant. Ook de gege vens voor het adverteren in deze krant vindt men in het colofon. U ziet het. Uw krant wordt met ingang van het nieuwe jaar sterk verbeterd. Reden te meer om uw plaatsgenoten te wijzen op de rol van het Hol tens Nieuwsblad. Maak ze abonnee van deze krant. Zij krijgen een jaar lang het Holtens Nieuwsblad in de bus voor slechts 46,40 euro per jaar. Werft u een nieuwe abonnee? Dan belonen wij u met een fraaie Parker Jotter ballpoint. Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 46.40 Losse nummers 0.95 Inieveradres: Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1