Burgemeester Koelewijn: 'Ik vind dit op het randje' 'Woonlasten stijgen met 16 procent' Holtens Nieuwsblad fi Gezellige kerstmarkt ondanks regen Nominaties bekend van vr ij williger spr ijs Kraak bij dagcamping In dit nummer. Trainer stopt bij W Holten Nieuwstip Rijssense kinderen toch bij herdenking begraafplaats Weekendweer Canadese Begraafplaats verlicht met kaarsen HS Support hoopt op heropening discussie VSP Een en al gezelligheid op kerstmarkt Zozijn Holtens Nieuwsblad Donderdag 23 december 2004 Redactie: 0548 597370 Advertentie: 0548 597351 Holtens.NieuwsbladSwhk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0.90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Pagina 3 Pagina 11 Met als motto Recht toe rechtan, doar hoal ik van, gaan prins Velocitas en adju dant Toon zij aan zij de car- navalstijd in. Pagina 11 Cathrien Jongen en Paul Ak kerman organiseren opnieuw een groepsreis naar Bedan- da. Holten - Trainer Edwin van de Berg en het bestuur van VV Holten hebben in goede har monie en met wederzijds re spect besloten hun samenwer king per het einde van dit sei zoen te beëindigen. Van de Berg kwam over van DAVO en is bezig aan zijn eer ste seizoen bij VV Holten. Rijssen-Holten -„Het is niet de bedoeling om tot een herope ning van de discussie te ko men. Ik vind dit op het rand je", gaf burgemeester B. Koe lewijn te kennen nadat de heer Snippert namens H.S. Support had ingesproken. Snippert reageerde op de notu len van de voorgaande vergade ring, waarin het besluit ten aan zien van een deel van het Ver- keerStructuurPlan Holten geno men werd. Hij hield een referaat, niet over de tijdens de vergade ring gesproken tekst, maar vroeg zich af of datgene wat gezegd werd door wethouder W. Stege- man, wel klopte. Volgens HS Support is dat niet het geval en dat werd uitgelegd in een notitie van meerdere kantjes. Fractievoorzitter A. Hofhuis van Gemeentebelang stelde dat hij de tekst van HS Support nog eens bekijken wilde, maar had daar meer tijd voor nodig. Hij stelde voor het behandelen van de notulen uit te stellen tot de raadsvergadering van januari 2005. Fractievoorzitter J. Keve- lam van de VVD was het daar mee eens: ,.Het is wel prettig als mensen zich bezig kunnen hou den met één dossier. Meestal heb ik er een aantal tegelijkertijd onder handen", grapte hij. Ook hij wilde de HS Support-notitie nader bekijken en vervolgens de notulen vaststellen in de januari vergadering. De PvdA-fractie was het daar absoluut niet mee eens; het leek hen onzin om het vaststellen van de notulen daar voor uit te stellen. „In de notulen wordt vastgelegd Rijssen - De Vrijwilliger van het jaar 2004 worden tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandagavond 3 januari be kendgemaakt in het Rijssense gemeentehuis. De jury heeft geconstateerd dat er veel inwoners van Rijssen- Holten zijn die zich bijzonder verdienstelijk maken als vrijwil liger. Uit alle inzendingen heeft de jury per kern drie vrijwilli gers genomineerd. Voor de kern Holten zijn dat J.M. Giesen-Pe- ters, M. ter Borg en L. Steen- huis-Wierenga. J.M. Giesen-Peters is sinds 1983 vrijwilliger van het Rode Kruis, de eerste tien jaar als vrijwilliger bij Welfare, later als coördinator en bestuurslid, heeft daarbij de leiding over meer dan twintig dames, zij werkt aan de voorbe reiding van handwerkartikelen voor ouderen van de Diessen- plas, coördineert en is een enor me stimulator voor iedereen. M. ter Borg leidt al meer dan tien jaar de nationale collecte voor verstandelijk gehandicap ten; helpt ook bij de rondleiding en uitleg van de Nagelhoutexpo sitie en oudheidkamer Hoolt'n. leidt nu de avondgroep leeskring bij NBvP, als wijkverpleegster in Holten is zij zeer gezien. Het lidmaatschap van L. Steen- huis-Wierenga bij de Nederland se Bond van Plattelandsvrouwen begint al in de jaren vijftig; ge durende deze periode heeft ze diverse functies bekleedt, zowel plaatselijk als provinciaal; ook binnen de ANBO is ze zeer ac tief als vrijwilliger en was ze zelfs een periode voorzitter; na mens de SWOH intensief be trokken bij seniorenvoorlichting en personenalarmeringen; de motor achter de wekelijkse kof fie ochtend bij en met de Bosch kamp. Holten - Stichting Viering Nationale Feestdagen re ageerde zeer verrast op de actie van Comité Herden kingen Rijssen. R. Wolte rink van dit comité heeft na melijk vijftig schoolkinde ren met hun ouders uitgeno digd om ook kaarsjes neer te leggen bij de graven op de Canadese Begraafplaats. Volgens M. Hanewinkel van de Holtense stichting echter zonder overleg vooraf. 'We hebben er ooit wel eens over gehad om samen te gaan werken, maar dat is nooit ver der gekomen', vertelt Hane winkel. De actie van de Rijssense stichting verraste haar. Er is helemaal geen rekening mee gehouden om de Rijssense kinderen kaarsjes neer te laten leggen.' Wolterink wil zijn actie echter niet terugdraaien en komt toch met de kinderen en hun ouders naar de herdenking op vrijdag 24 december. 'De Club van oud-militairen en verzet uit Holten heeft mij hierom ge vraagd', geeft Wolterink als aanleiding van zijn actie. 'Ie dereen is immers welkom om bij de herdenking aanwezig te zijn.' Of ze ook daadwerkelijk kaarsjes bij de graven gaan leggen, blijft afwachten. Koelewijn stelde vervolgens vast dat door geen van de raads leden is gezegd dat de notulen tekstuele onjuistheden bevatten, en dat de notulen dus vastgesteld konden worden. Hij stelde Snip pert voor om de informatie als brief aan te bieden aan de raads leden. zodat de brief tijdens een volgende raadsvergadering op de lijst ingekomen stukken zou komen en behandeld zou kunnen worden. De burgemeester bena drukte wel dat het bespreken van de brief geen enkele consequen tie heeft voor het genomen be sluit. Dat blijft gewoon gelden. De meerderheid van de raads fracties ging hiermee akkoord, alleen VVD en Gemeentebelang waren tegen. Burgemeester B. Koelewijn: 'Het is niet de bedoeling om tot een heropening van de discussie van het verkeersstructuurplan te komen.' (Foto: Harrv Broeze) AA-team.nl 0900-0777 Vergelijk je rijk! Pechhulp v.a. 25,-p. Vereniging voor automobilisten Holten - Wie een nieuwstip heeft voor de redactie kan de ze (anoniem) doorgeven aan de redactie van het Holtens Nieuwsblad. Dit kan op de website www.holtensnieuws- blad.nl Natuurlijk is het ook mogelijk om uw mening over de krant kenbaar te maken. Bijvoorbeeld wat zou u absoluut niet willen missen in dc krant, wat moet zo snel mogelijk verdwijnen of wat had u anders verwacht. Wisselvallig weer met buien. Vrijdag overdag veel bewolking met wat regen of enkele buien, voor de zon is weinig ruimte en er blaast er een stevige wind. Wel is het zacht met 7.0 graden Tijdens de Kerstdagen wordt het weer kouder, in een noordweste lijke stroming wordt onstabiele lucht aangevoerd waarin buien kunnen vallen en die nemen la ter ook hagel en wat natte snqeuw mee. Temperatuur op zaterdag rond de 6.0 graden, op zondag is het wat kouder met 4.0 graden. In de nachten ligt de temperatuur dicht bij nul. wat Stegeman tijdens die verga dering gezegd heeft. Als dat klopt kunnen we de notulen ge woon vaststellen." ChrU-fractievoorzitter B. Wol terink stelde voor het verslag bij de notulen te voegen, en de no tulen zelf vast te stellen. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad wordt «gMdgcMOTKeri. a|s u ons een nieuwe Ais abonnee bent u r daarvan verzekerd. I 300111166 Opg66ft! Dhr./'meyr.: Adres: Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon I voor bet opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad j Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Postcode: j Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: j Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: I Postcode: Telefoon: Bankrekening:j Handtekening: €46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90) Holten - De Canadese Begraafplaats wordt vrijdag 24 decem ber (kerstavond) verlicht door kaarsen die bij elk graf zullen branden. Nu Nederland haast in de ban lijkt te zijn van angst en onbegrip, hoopt mede-organisator Stichting Viering Nationale Feestdagen dat het licht van de kaarsen en de warmte van het vuur iedereen tot nadenken stemt over de betekenis van vrijheid. Vrijheid in Ne derland is mede te danken aan al diegenen die hun leven hebben gelaten om ons land van dwingelandij en tirannie te verschonen, aan al die mensen die hun leven gaven voor de vrijheid, in de hoop dat iedereen die vrijheid goed wist in te schatten. Zij kwamen, vaak op jonge leeftijd, van elke kleur van elk ge loof, in de hoop op een wereld van vrede en verdraagzaamheid. Stichting Viering Nationale Feestdagen nodigt iedereen uit om 16.30 uur aanwezig te zijn bij het plaatsen van de brandende kaar sen. Schoolkinderen zullen onder muzikale begeleiding van midwin terhoornblazers en doedelzakspelers bij ieder graf een kaars zet ten. Deze herdenking is heel informeel. Na een inleidend woord zul len licht en muziek de boventoon voeren. Holten - Stichting Zozijn heeft vorige week donder dag en vrijdag de eerste kerstmarkten gehouden in en om Erve Deijk tussen Diessenplas en het herten kamp. Hoewel het donderdagavond bijzonder slecht weer was, was de aanblik bijzonder idyl lisch. Het geluid van de mid- winterhoomblazer kwam je al tegemoet, hoewel deze ook al gauw een droog heenkomen moest zoeken. Sfeervolle ver lichting buiten en binnen een en al gezelligheid. De schuur was ingericht met allerlei arti kelen, gemaakt door de ver standelijk gehandicapten die op Erve Deijk werken. Kera- mieken in combinatie met kaarsen, houten attributen, kleine hebbedingetjes, kaar ten, het werd allemaal te koop aangeboden en de opbrengst ging naar de Stichting Zozijn, die daarmee allerlei verbete ringen aan kan brengen in Er ve Deijk. Ook aan de inwendige mens was gedacht door de verkoop van warme chocolademelk, glühwein en oliebollen. Hier door was het goed toeven in de 'koffiehoek', wat overigens geen openbaar koffiehuis is. Het is meer als vriendendienst bedoeld voor bejaarden uit de buurt, die het gezellig vinden om een keer' te komen buur ten. Holten - Bij de dagcamping op de Holterberg vond maandag middag de 20e december een autokraak plaats. Uit de auto van een 70-jarige man uit Hoorn (NH) werd de tas van zijn echtgenote ontvreemd. De auto was opengebroken door de inzittenden van een grijze au to waarvan door getuigen merk en kenteken waren genoteerd. Op de afrit Twello werd deze grijze wagen aan de kant gezet en werden de twee inzittenden, mannen uit Arnhem, aangehou den. De gestolen tas werd zonder in houd even later teruggevonden aan het begin van de afrit. Het vermoedelijk uit de tas wegge nomen geld werd bij de twee aangetroffen. Zij ontkennen ech ter de inbraak. Vera Kruiper van scholenge meenschap De Waerden- borch werd derde bij het Groot Dictee Rijssen-Hol ten. wel toegezegd waren, niet door gevoerd werden. „De verhoging van de gemeentelijke woonlas ten komt voor 12 procent of meer op het bordje van Zalm", hield Wolterink de VVD'er voor. CDA-fractievoorzitter H. Dul vroeg Kevelam wat hij dan voor het komende jaar wilde schrappen, als er minder geld zou binnenkomen. Burgemeester B. Koelewijn be nadrukte dat er in de voorgaande commissievergaderingen en tij dens de begrotingsvergadering uitgebreid over deze zaak is ge discussieerd. Hij vond niet dat die discussie weer overgedaan moest worden. SGP-fractievoor- zitter H. Voortman deed even eens een duit in het zakje: ,,De VVD begint nü al met goede sier naar de kiezer. Wij doen dat la ter, dan ligt het nog vers in het geheugen", grapte hij. Het be lastingvoorstel 2005 werd aan genomen; alleen de VVD stem de tegen. Dijkerhoek - Kerstmarkten komen steeds meer in zwang. Vrijwel elk dorp of stad in de regio staat in de weken voor kerst in het teken van de feestdagen. Buurtschap Dijkerhoek doet er ook al een jaar of acht aan mee. Het was de ouderraad van de openbare basisschool die op bescheiden schaal met een kerstmarkt begon om zodoende de kas te kunnen versterken. Anno 2004 is deze markt niet meer weg te denken rond de sfeervol verlichte molen De Hegeman. 'Sinds 2001 wordt de kerstmarkt verzorgd door alle verenigingen', benadrukt penningmeester Gerrit Aanstoot. 'Het is een hele klus om de boel te organiseren. Daarvoor moet een breed draagvlak zijn', aldus de zegsman. 'We hebben geen winstoogmerk, maar hopen wel dat het financiële plaatje er na afloop gunstig uitziet. De opbrengst wordt onder de verenigingen verdeeld, zoïs de afspraak.' Het was vrijdagavond weer een gezellige boel op het molenplein. Niet alleen Dij kerhoekers, maar ook oud-inwoners kwamen een kijkje nemen en trotseerden de regen. Naast wat kopen bij de kraampjes met goederen en lekkernijen kon het publiek ook luisteren naar het kerstkoor The Swinkling Stars uit Raalte. Verder kon men meedoen aan kerstcur- ling, van de glijbaan met een sleetje en luisteren naar de klanken van de midwinterhoorn. (Foto: Johan Bolink) Rijssen-Holten - „De woonlas ten voor de burgers van Rijs sen-Holten stijgen in 2005 met 16 procent, ik vind dat niet uit te leggen aan de burger, zeker niet in deze tijd", aldus VVD- fractievoorzitter J. Kevelam maandagavond tijdens de ge meenteraadsvergadering. Hij beschuldigde de andere raads fracties ervan dit gegeven 'dood te zwijgen'. „Als de VVD het niet had aan gekaart, was het een hamerstuk geworden. Het wordt door de andere fracties niet eens ter dis cussie gesteld", aldus een ver bolgen Kevelam. Hij wist zeker dat dit volgend jaar anders zou gaan, want dan komen de ge meenteraadsverkiezingen in zicht. „Dan worden de woonlas ten niet met zoveel procent ver hoogd." Fractievoorzitter B. Wolterink van de ChrU wees er Kevelam fijntjes op dat niet alleen van re geringswege de Zalmsnip afge schaft werd, maar dat eveneens van regeringswege een tweetal compenserende maatregelen, die

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1