Koninklijke onderscheiding Derk Beldman Vraagbaak Al@din in trek RB -SPECTACULAIRE HEROPENING •JiLVAN BRUGMAN HENGELO! Beeldkwaliteitsplan moet er toch komen Medische Diensten KerkDiensten WeerWeekoverzicht Agenda Leerlingen Holterenkschool doen mee aan landelijk dansevenement 12 SHANTY KOREN Vervanging brug Beumersteeg Cybercafé Aanrijding Larenseweg Lees alles over de thuiszorg in Noord West, Thuis Best Thu Thuiszorg Noord West Twente f w -t Brugman GRATIS GRATIS GRATIS Expo I ZATERDAG 11 DECEMBER 2004 RESERVEER NU: BEL 074 - 255 95 59 weGeNeR Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 november 2004 Holtens Nieuwsblad 3 Holten - Met een smoes dat ie mand anders een lintje zou krijgen, werd Derk Beldman afgelopen maandag 22 novem ber naar Zaal Vosman 'ge lokt'. Burgemeester Bort Koe- lewijn en de familie van Beld man kwamen daarna binnen gewandeld. De onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau bleek voor Derk Beld man zelf te zijn. Beldman was en is op verschil lende terreinen in de samenle ving zeer actief. Naast een druk arbeidsleven (1950-1983 Ko ninklijke P. Sluis in Weesp; 1983-1996 regionaal weekblad Twente/ Salland) kende en kent hij een rijk vrijwilligersleven. Van 1961 tot 1972 was hij voor zitter van de Commissie van Be heer van de Gereformeerde Kerk in Holten. In deze periode was hij ook medeopsteller van de statuten van de Commissie van Beheer van het Landelijk Ver band der Kerken. Van 1975 tot 1986 vervulde hij het voorzitter schap van de Zendingscommis- Ook bij diverse veteranenorga- Arts Maatschap Huisartsen Holten, Keizersweg 32, telefoon 0548- 363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren (17.00 - 08.00 uur) en tijdens weekenden en feestdagen bellen met Centrale Huisartsenpost Salland, telefoon 0570-501777. Zie ook website: www.huisartsenholten.nl. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111 Geopend op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Buiten de openingstijden is voor spoedrecepten geopend de Dienst Apotheek Salland, Fesevurstraat 7 te Deventer. De Dienst Apotheek is gevestigd in hetzelfde gebouw als de huisartsenpost, naast het Deventer Ziekenhuis, telefoon 0570-606202. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. K. van Aken, 0548-361787. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, te lefoon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 - 13.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tele foon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 28 november: 10.00 uur, 19,00 uur,. Eerste collecte:: tweede collecte:. Okkenbroek, 10.00 uur: ds. J. Lugtigheid, Markelo. Collecte: Artsen zonder grenzen. Gereformeerde kerk Zondag 28 november: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, cantatedienst V en T in Dorpskerk. Eerste collecte: kerk, tweede collecte: collecte algemene christelijke doeleinden. Evangeliegemeente De Loofhut (Dorpsstraat. HMV-gebouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst. Katholieke kerk Holten, zondag 28 november: 10.00 uur, eucharistieviering. V oorganger pastor Wolters. Zang: dameskoor. Nieuw-Heeten, zaterdag 27 november: 17.30 uur, gezinsvie ring. Voorganger: past. Wolters. Zang: kinderkoor: zondag 28 november: 09.00 uur, communieviering. Voorganger: werk groep liturgie. Zang: gemengd koor. Maandag Tijdens brede opklaringen in de nacht daalde de temperatuur naar 2.4 graden in de weerhut, aan de grond kwam het niet tot vorst met 0.3 graden. In de vroege ochtenduren raakte het geheel be wolkt, dit was ook in de morgen het weerbeeld, het bleef nog wel droog. Ook in de middag bepaalde bewolking het weerbeeld, soms viel er wat lichte motregen. We moesten het zonder zon doen. Het werd toch nog 7.0 graden als maximum. Dinsdag In de nacht bleef het bewolkt en zacht, het werd niet kouder dan 6.8 graden. Daarna liep de temperatuur alleen maar op. In de vroege ochtend viel er wat regen. De morgen zag er grijs en nat uit, er waren perioden met motregen. Er kwam slechts een enkel opklaring voor. Het grootste deel van de middag viel er motregen. Daarna was het even droog. Te zacht met 10.4 graden. Woensdag Opnieuw een zachte bewolkte nacht, met een minimumtempera tuur van 9.6 graden was het zeer zacht voor de tijd van het jaar. De dag begon zwaarbewolkt met lichte motregen, 's Morgens ook motregen en regen, even was het droog. In de middag was het niet veel beter, droge momenten werden afgewisseld door nu en dan wat regen. Opnieuw werd het een zonloze dag. De hoeveelheid neerslag viel erg mee. Erg zacht met 11.7 graden. Donderdag In de avond van woensdag viel de meeste neerslag, in de nacht was het grotendeels droog. Het werd weer een zachte nacht met 9.7 graden. In de morgen weer veel bewolking, later kwam er een enkele opklaring voor met wat zon. De middag eerst nog een en kele bui. daarna perioden met regen door het passeren van een koufront. Holten noteerde 11.0 mm en Espelo 11.5 mm. Vrijdag In de avond van donderdag viel er langdurig regen. In de nacht ging de regen over in natte sneeuw. De temperatuur was toen ge daald naar 1.3 graden. In de morgen viel er ook nog een enkele bui met een winterse lading van hagel en natte sneeuw. Tijdens opklaringen was er geregeld zon. Ook in de middag regel matig buien, met af en toe zon. Over het etmaal veel neerslag: Holten 16.2 mm, Espelo 16.7 mm. Het werd 5.5 graden. Zaterdag Rond middernacht kregen we met buien te maken, ook in de nacht vielen er van tijd tot tijd winterse buien met natte sneeuw zodat het tijdelijk plaatselijk glad was. De minimumtemperatuur kwam uit op 0.8 graden. In de morgen en middag enkele buien met natte sneeuw, afgewisseld door opklaringen en geregeld zon. Neerslag in Holten 8.2 mm en in Espelo 9.1 mm. Zondag De nacht verliep onbewolkt, het kwam op uitgebreide schaal tot lichte vorst. De temperatuur was in Holten gedaald naar -2.1 gra den, aan de grond was liet wat kouder met -3.8 graden. In de eer ste helft van de morgen vormde zich mist. Daarna onbewolkt en zonnig. In de loop van de middag toenemende bewolking. Meteo HoltenFreddie Paalman nisaties en bij de oorlogsherden kingen kon altijd op Beldman worden gerekend. Van 1979 tot heden is hij voorzitter van het bestuur van de Club Veteranen Holten. Hij organiseert diverse evenementen en wordt gezien als de bindende kracht binnen de vereniging. Eveneens vanaf 1979 tot heden is hij de mede-initiatiefnemer en organisator van de 4 mei herden king in Holten en is hij vanaf 2001 initiatiefnemer/ organisa tor van de 11 november herden kingen, waarbij speciale aan dacht is voor de oorlogsgraven, veelal op gemeentelijke begraaf plaatsen, in de regio. In 1984 werd hij vrijwilliger bij het Contact Oud-Mariniers, waarbij hij vaak (zieke) vetera nen bezoekt en problemen voor hen weet op te lossen. Zijn ma ten hier noemen hem 'een gou den jongen'. Van 1993 tot 1996 was Beldman vrijwilliger bij de Bond van Ne- Derk Beldman wordt gefeliciteerd met zijn onderscheiding. (Foto: Johan Bolink) derlandse Oorlogsslachtoffers. In die hoedanigheid was hij re gelmatig actief voor de Sociaal Medische Begeleiding als ge spreksleider voor groepen men sen met een oorlogssyndroom. Van 1993 tot 2003 was hij be stuurslid van de Bond van Wa penbroeders. Ook in 1993 werd hij vrijwilliger bij de Vereniging Oud Militairen Indië. Tenslotte is Beldman ook al jarenlang vrij williger bij Welcome Again Ve terans in Holten, waar hij onder andere organisator is van de plaatselijke collecte ter dekking van de kosten van de vijfjaarlijk se herdenking met Canadese ve teranen op de Canadese begraaf plaats in Holten. Holten - De zestig jaar oude betonbrug in de Beumersteeg wordt vervangen. De commissie stemde donder dagavond in met het voorstel van burgemeester en wethouders om daar een bedrag van 68.000 euro voor beschikbaar te stellen. Met de werkzaamheden wordt zo snel mogelijk begonnen. Aannemer Platenkamp uit Borne verrichtte onlangs onderhouds werkzaamheden aan de brug. Geconstateerd werd dat de wa pening in de brug dusdanig is aangetast dat de draagkracht van de brug sterk is afgenomen. De onderhoudswerkzaamheden werden stopgezet en onder zoeksbureau Aveco de Bondt bekeek, in opdracht van het col lege, hoe groot de schade was. Uit dat onderzoek bleek dat de hoofdbewapening wel is aange tast, maar niet de verdeelbewa- pening. Inmiddels zijn er tijde lijke verkeersmaatregelen geno men: wagens met een asdruk van meer dan vier ton mogen er niet over. De huidige onderhoudstoestand van de brug is zodanig slecht dat reparatie van de huidige brug niet rendabel is. Bovendien maakt het (zware) landbouwverkeer veel gebruik van deze brug. Vandaar dat het college voor stelde om de hele brug maar te vervangen. Rijssen - SeniorWeb houdt dinsdag 7 december om 14.00 uur weer het Cybercafé in de Rabobank in Rijssen. Deze keer is het onderwerp Leu ke dingen doen met Word en XP. Natuurlijk kan men als bezoeker ook vragen op tafel leggen. Holten - Muziek, boeken, cul tuur, gezondheid, sport, ge schiedenis, economie, weten schap, psychologie, opvoeding. Over al deze en vele andere onderwerpen zijn in het afge lopen jaar bij elkaar meer dan 130.000 vragen gesteld aan Al@din, de digitale vraagbaak van de openbare bibliotheken. De grote publieke belangstel ling heeft ertoe geleid dat al@din nu ook via i-mode van KPN geraadpleegd kan wor den. Al@din is de digitale vragen- dienst van de openbare bibliot heken op internet. Iedereen kan hier terecht voor een betrouw baar antwoord op een informa tievraag, die voortkomt uit bij voorbeeld werk, studie of per soonlijke belangstelling. Na het stellen van een vraag ontvangt de vragensteller binnen één tot maximaal vijf werkdagen een antwoord. Meer dan tweehonderd lokale en regionale bibliotheekorganisa ties dragen zorg voor de beant woording van de vragen. De bi bliothecarissen verzamelen en selecteren alleen informatie uit betrouwbare bronnen. De bron wordt dan ook bij ieder antwoord vermeld. In veel ge vallen is dat een website maar er kan ook worden verwezen naar bijvoorbeeld tijdschrift- of kran tenartikelen, boeken of andere informatiedragers. Naast de per soonlijke service en een ant woord op maat, is de selectie van betrouwbare bronnen datge ne wat Al@din onderscheidt van andere informatiediensten zoals bijvoorbeeld zoekmachines. Sinds de officiële start in no vember 2003 is de Al@din-web- site meer dan 600.000 keer be- Holten - Op de Larenseweg deed zich maandag 22 novem ber om 03.50 uur een aanrij ding voor. Een 21-jarige automobilist uit Oldenzaal was op weg naar zijn werk, maar viel achter het stuur in slaap, de auto stond stil op de rechter rijstrook van de Larense weg. Een 38-jarige automobilist uit het Duitse Dalum zag, ko mende vanuit de richting Al, de auto te laat staan en raakte met zijn auto de rechter achterzijde van de stilstaande auto. Beide voertuigen waren dusdanig be schadigd dat ze moesten worden afgeslecpt. Bleek dat de 21-jari ge onder invloed van alcohol verkeerde. Holten - Het beeldkwaliteits plan voor de kom Holten moet er toch komen. Het plan, dat 25.000 euro kost. stond op het bezuinigingslijstje van burge meester en wethouders, maar werd door de gemeenteraad nadrukkelijk weer in beeld ge bracht. Het amendement hier over kwam van CDA. SGP, Gemeentebelang en VVD en werd ook gesteund door de Pv dA. Alleen de ChrU onder steunde het amendement niet. De fracties vonden dat een beeldkwaliteitsplan belangrijk is als leidraad bij de planvorming voor de kom Holten, zeker nu de middenstand met plannenTs ge komen voor de verdere ontwik keling van het dorpscentrum. „Hieraan moet met de meeste spoed gewerkt worden"", bena drukte A. Hofhuis, fractievoor zitter van Gemeentebelang. Pv- dA-fractievoorzitter R. de la Haye, vond het beeldkwaliteits plan eveneens van belang voor de herstructurering van het cen trum van Holten. De PvdA had een eigen amende ment insediend, maar trok dat zocht. Er zijn ruim 130.000 vra gen gesteld en beantwoord. Uit een onderzoek onder gebruikers blijkt dat de overgrote meerder heid (zeer) tevreden is over de vraagbeantwoording en voorne mens is deze service vaker te ge bruiken. Gemiddeld zijn vragenstellers tot nu toe een keer teruggeko men om opnieuw een vraag te stellen. Het merendeel van de gebruikers komt binnen via de website www.bibliotheek.nl en de websites van de lokale bibli otheken. Vanaf 18 november kunnen de gebruikers van I-Mo de van KPN de vraagbaak vin den in het hoofdmenu, naast diensten als het telefoonboek en de Van Dale woordenboeken. Via de mobiele telefoon kunnen vragen worden verstuurd. Het antwoord komt per mail terug en kan dus met de mobiele telefoon via I-Mode worden opgehaald. Van degenen die een vraag stel den aan Al@din. is 60 procent lid van de bibliotheek. Lidmaat schap is op dit moment niet ver eist om gebruik te maken van de dienst. Eveneens 60 procent van de vragenstellers is jonger dan 19 jaar. Hel Het huis-aan-huismagazine van Thuiszorg Noord West Twente. Deze week bij u in de bus. Tel. 0900-0678 www.tnwt.nl Holten - Om het bewegen te be KEUKENS BADKAMERS Bij aankoop van een Keuken Montage en aansluiten* Bij aankoop van een Badkamer Vloer- en wandtegels t.w.v. 500,-* Bij apnkoop van een Keuken Porsche-set t.w.v. 450,-* Hengelo, Holtersweg 55, Telefoon 074-2506366 MAN IIUÖN Of IA0KAMTS fN KT UI C«U1MINGSMCC(UBJ Bj/of ACllEMCOtUBJ. VfcAAG NAAK 0t VOCtWAAJMN H K SHCAWOOM DdUK- EN OTOUItN VOCCKWXOCN vorderen, werd er vorige week donderdag 18 november in heel het land gedanst. Zelfs leden van de Tweede Kamer deden mee aan deze actie. Maar ook leerlin gen van de Holterenkschool in Holten. Feestelijk getooid met een klep werd er gedanst op het nummer Reset Your Brain. (Foto: Sander Scheperman) Van 19.00 24.00 uur. Aonvong 18.*) our. Entree: 8,50 Expositie Rian Jurjens en Erika Thalen, Medisch Centrum, maandag 13 september 2004 - vrijdag 31 december 2004 Aparte schildertechniek R. Bosman-Brinks en L. Klooster- Leemkuil, Diessenplas, maandag 1 november 2004 - vrijdag 31 de cember 2004 Passage: diaserie over gekroond wild op Veluwe, Kandelaar, don derdag 25 november 2004, 20:00 Leerlingenconcert MOC, Dorpskerk, vrijdag 26 november 2004, 19:30 Swing Night Dance Classics. Café 't Keuntje, zaterdag 27 no vember 2004, 21:00 Jeugdplaybackshow. Bonte Paard, zondag 28 november 2004 Vorming en Toerusting: canta tedienst met koor Campanella, Hervormde kerk, zondag 28 no vember 2004, 19:00 Bejaardensociëteit. Irene, dins dag 30 november 2004, 14:30 Lezing Els Dijkerman, Bosch kamp. woensdag 8 december 2004, 20:00 Kerstmarkt. Smidsbelt, donder dag 9 december 2004 Filmvoorstelling Frida. Bosch kamp, donderdag 9 december 2004, 20:15 Koffieochtend: uitleg over een icoon, Boschkamp. vrijdag 10 december 2004,9:30 - 11:00 Lustrumconcert Amazing. SG De Waerdenborch, zaterdag 11 december 2004 Kerstmarkt. Dijkerhoek, vrijdag 17 december 2004 Kerst- en entertainmentshow door kinderen. Boschkamp. vrijdag 17 december 2004. 19:30 Kindertheater Quatsch. Bosch kamp. zondag 19 december 2004, 14:00 Kerstviering Bejaardensocië teit. Kandelaar, dinsdag 21 de cember 2004, 14:30 Levende Kerststal. Kinderboer derij Dondertman, woensdag 22 december 2004 - donderdag 23 december 2004, 16:30 - 19:30 Passage: kerstviering, Kande laar, donderdag 23 december 2004, 20:00 Kerstpuzzelrit, Beusebergerweg 37, zondag 26 december 2004. 14:00 Levende Kerststal. Kinderboer derij Dondertman, zondag 26 de cember 2004, 15:00- 19:30 Keunestatjesoamd. Bierlokal am Bahnhof. dinsdag 28 decem ber 2004, 20:00 Vrijwilligers van het jaar. Ge meentehuis Rijssen, maandag 3 januari 2005, 19:30 Nieuwjaarsbijeenkomst. Ge meentehuis Rijssen. maandag 3 januari 2005, 19:30 Passage: nieuwjaarsbijeenkomst. Kandelaar, donderdag 6 januari 2005. 14:30 Films oorstelling Goodbye Le nin, Boschkamp. donderdag 13 januari 2005. 20:15 Koffieochtend: nieuwjaarsmor gen, Boschkamp, vrijdag 14 ja nuari 2005, 9:30 - 11:00 Lustrumavond St. Kunst en Cultuur met Kees van Kooten, SG De Waerdenborch, vrijdag 14 januari 2005, 20:00 Holterberg Classic 2005, Meer manskamp, zondag 16 januari 2005, 8:45 Kinderfilm Pietje Bell, Bosch kamp. zondag 16 januari 2005, 14:00 huis-aan-huiskranten Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad. Stichtings-bestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4, 7451 XC Holten, Klachten bezorging: Tel. 053 - 4842446 Abonnementen: tel 053-4842383 of e-mail: abonnemententó;whk.wegener.nl Eindredactie: Peter Bulthuis Tel: 0548-597370 Fax: 0548-597369 Adres Holtens Nieuwsblad: Maarstraat 1007462 AT Rijssen E-mail: holtens.nieuwsblad^whk.wegener nl Inleseradres: Blokker Van de Maat, Smidsbelt 7. 7451 BL Holten (tot dinsdags 12.00 uur) Advertentie-adviseurs: O IJspeert. tel: 0548-597353. mobiel 06-51 19 83 42 H. Schotten, tel: 0548-597351, mobiel 06-51 19 83 21. Fax: 0548-597359 Hoofd redactie: H. Eskes Commercieel regiodirecteur: G. ter Hedde Directie: J V Munsterman Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Tieben Druk: Wegener Nieuwsdmk Twente Op 3l onze advertentiecontracten en aan biedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Adv enen tie voor-waarden huis- aan-huiskranten Koninklijke Wegener NV Een exemplaar van de Algemene Adver tentie-voorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden Wegener Huis- aan-huiskramen BV is een onderdeel van het Koninklijke Wcgener-concem. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij op genomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze administratie en om u te laten) in formeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorg vuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan- huiskranten BV. afdeling Marketing, post bus 692.7500 AA Enschede.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 3