Commissie neemt nog geen besluit over Dorperdijk 'Het is een echt geschikte plek voor jongerenwerk' Holtens Nieuwsblad LETSELSCHADE? 0 Sinterklaas met bakfiets naar station Gemeente ruilt met Autobedrijf Paalman Straathoekwerker Hendrik Mink over Liezenboerderij: In dit nummer... Henri Stam opvolger Blauw Wit-trainer Brands toppe Verderop in deze krant vindt u nieuws en informatie over uw provincie. cie Overijssel Weekendweer Nieuwstip Tijdschriften digitaal in bieb Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 november 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsbiad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0.90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Rijssen-Holten - De commissie Grondgebied, taakveld Open bare Werken, boog zich don derdagavond over het voorstel van het college om een krediet van 300.000 euro beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Dorperdijk in Holten. Al jaren is er gepraat over het verbeteren van de fietsverbin- ding tussen Holten en Bathmen. De gemeente stelt dat de meest doelmatige optie de reconstruc tie van de Dorperdijk is. Deze moet dan ingericht worden over- i eenkomstig de eisen van Duur zaam veilig. Het college wil de Dorperdijk duurzaam veilig in richten, met twee fietsstroken aan weerszijden van de rijbaan en verhoogde plateaus op de ge vaarlijke (kruis)punten. Daar hoort ook een maximum snel heid van 60 km per uur bij. De kruispunten van de Dorperdijk met de Doorlopendedijk en de Oude Stationsweg worden kruis punten van gelijke rangorde. Op deze kruispunten komen kruis- puntplateaus'warvan verwacht wordt dat deze de snelheid van het verkeer afremmen. Van deze route van Holten naar Bathmen wordt veel gebruik ge maakt door scholieren die vanuit Bathmen het voortgezet onder wijs in Holten volgen. Dat het college kiest voor de Dorperdijk heeft ook te maken met het feit dat fietsers op de Dorperdijk de N332 veilig door middel van een viaduct oversteken. Bij een fiets route die via het industrieterrein Vletgaarsmaten is dat niet het geval. Gemeentebelang-raadslid W. Veneklaas wil graag argumenten waarom het college voor de Dorperdijk kiest. En vanaf Hol ten zouden de plateaus wat vloeiender kunnen verlopen. „Op de terugweg mogen de pla teaus dan wel iets steiler, want op weg naar de kazerne heeft de brandweer toch geen haast meer", grapt hij. Hij wilde we ten waarom het college niet voor vrijliggende fietspaden heeft ge kozen. CDA-raadslid W. Beld- man-Wegstapel zag graag een lantaarnpaal op de kruising Dor perdijk en Doorlopendijk. Be woners hadden haar daar naar gevraagd. Ze vroeg zich af of Bathmen haar deel van de weg ook zo inrichtte, zodat het Hol- tense en Bathmense deel van de weg op elkaar aansloten. Ze pleitte er voor om de Dorperdijk toch voorrangsweg te laten en de gelijkvloerse kruisingen te laten vervallen. Ook VVD-fractie- voorzitter J. Kevelam vond het beter om de Dorperdijk zijn voorrangsfunctie te laten hou den. ChristenUnie-raadslid J. Tijhof vroeg zich af welke voor zieningen Bathmen ten aanzien van het veiliger maken van de fiets verbinding heeft getroffen. Wethouder J. Ligtenberg vertel- Holten - Met ingang van het voetbalseizoen 2005-'06 is Henri Stam de nieuwe trai ner van Blauw Wit '66. Na twee seizoen Harfsen en twee seizoenen Avanti Twello keert hij dus terug bij de ver eniging waar hij ooit in het eerste elftal acteerde. Stam is in het bezit van het oefen- meester-twee-diploma. In overleg met de spelers groep, seniorencommissie en dagelijks bestuur kwamen de partijen maandag 22 decem ber tot een akkoord. Henri Stam tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Henri Stam werd vier jaar geleden trainer bij Harfsen. Bij deze vereni ging was ook de huidige trai ner van Blauw Wit, Dick Brands actief. Brands is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Blauw Wit en is op zoek naar een vereniging voor het ko mende seizoen. (Foto: Johan Bolink) Gratis informatielijn 0800-2255555 www.houkes.nl HnTTFïïQ LETSELSCHADE 1 IvJ LJ iVLu ADVOCATEN Holten - De gemeente gaat grond ruilen met Autobedrijf Paalman. Daarnaast verkoopt de gemeente aan Paalman nog een aantal vierkante meters grond. Burgemeester en wethou ders maakten dat bekend tijdens de wekelijkse persconferen- Autobedrijf Paalman verzocht in eerste instantie de gemeente om een deel van de Molenaarsweg aan de openbaarheid te onttrek ken. Het college heeft namelijk de aansluiting van de Schreurs- weg op de Rijssenseweg laten vervallen, met als gevolg dat buurt bewoners de Molenaarsweg als ontsluiting zullen gaan gebruiken. De Molenaarsweg loopt over het terrein van Autobedrijf Paal man, en dat zal de bedrijfsvoering niet ten goed komen. Door grond te ruilen schuift de Molenaarsweg op. Paalman krijgt een logisch ingedeeld perceel en de gemeente krijgt grond zodat de achterliggende percelen toch ontslo'ten kunnen worden via een ietwat verplaatste Molenaarsweg. de dat de fietsstroken aan weers kanten van de weg anderhalve meter breed worden en in rood worden uitgevoerd. Vrijliggende fietspaden zijn te duur. „Het is nu al moeilijk om het geld hier voor bij elkaar te sprokkelen", gaf hij aan. De voorgestelde plateaus zijn wat betreft de ver keersveiligheid besproken met brandweer en de Verkeers Over leg Groep. Lees verder op pagina 14. Zie elders in dit blad Holten - Drommen kinderen en ouders stonden afgelopen zaterdag 21 november bij het treinstation in Holten te wachten op Sinterklaas. De Holtense Muziekvereniging HMV zorgde voor muzikale sfeer. In de verte kwam de trein aan met daarin enkele uit het raam han gende en zwaaiende Zwarte Pieten. De trein vertrok weer en alleen de Pieten stonden op het perron. Waar was Sinterklaas? In de verte kwam hij, zittend in een bakfiets, aangereden. Hij had de trein gemist. Gelukkig kwam alles goed en kon er feest worden gevierd in de aula van scholengemeenschap De Waerdenborch. Hier werd de Sint officieel door burgemeester Bort Koelewijn ontvangen. (Foto: Johan Bolink) Holten - Hendrik Mink, straathoekwerker in de ge meente Rijssen-Holten, werkt inmiddels 2,5 jaar in de kern Holten. Een straathoekwerker werkt met jongeren. 'Maar tussen straathoekwerker en jongerenwerker is een ver schil. Een jongerenwerker werkt in ruimtes; een straathoekwerker werkt alleen op straat, legt daar contacten en observeert', legt Mink uit. Het straathoekwerk kwam in de jaren zeventig op, w erd ver volgens wegbezuinigd en is on derhand terug van wegge weest. Mink werkt 22 uur per week in Rijssen-Holten en kent zowel de bekende als de minder bekende ontmoetingsplekken van jonge ren. Bekende hangplekken in Holten zijn Kalfstermansweide en de plek tegenover Albert He- ijn. 'De groep bij AH ken ik al vanaf het begin. Daar was niks mis mee, keurige jongeren. Maar bij die groep kwamen nieuwe jongeren, die een auto hadden en de autoradio keihard aan zetten. Dus toen kreeg je klachten uit de buurt.' De klach ten komen meestal bij de politie terecht, die dan de straathoek werker inschakelen. Mink noemt het contact met de wijk en jeugdagent goed. Soms vertrekken jongeren ook naar een minder bekende stek. 'Dan zijn ze het zat dat de politie langskomt en hun namen vraagt', weet Mink. Mink kent die plekken wel, maar wil ze niet noemen. Straathoekwerk in de zomer kan nog wel aantrekkelijk zijn, in de herfst en winter sta je ook met minder mooi weer bui ten. 'Winterse kou? Als je dicht bij een groep staat heb je daar weinig last van. Die groep staat ook niet in een weiland, maar op een redelijk beschutte plek, vaak onder een luifel. En een echte hangjongere kent het klappen van de zweep: die loopt in oktober 's avonds echt niet meer in een spijkerjasje buiten.' Hij werkt nu in twee kernen van dezelfde gemeente en vindt toch enkele verschillen tussen de Rijssense en de Holtense jeugd. 'Ik vind het gedrag van de straat- groepen in Rijssen anders. Ze zijn vrijer, reageren anders dan de jeugd in Holten. Jongeren in Rijssen zoeken meer de grenzen op. Met de Holtense jongeren blijf je altijd in gesprek; bij de jongeren uit Rijssen is dat nog Hendrik Mink: 'In Holten klagen sommige burgers al als er alleen een groepje jongeren bij elkaar staat.' (Foto: Johan Bolink) wel eens anders.' Ook de burgers van de beide kernen reageren in 't algemeen verschillend. 'De to- leratiegrens in Rijssen is hoger. Dat komt waarschijnlijk doordat men in Rijssen meer gewend is aan jongeren, Rijssen heeft meer wijken met veel jongeren. Komt er vanuit Rijssen een klacht bin nen, dan heeft het echt met van dalisme of rotzooi te maken. In Holten klagen sommige burgers al als er alleen een groepje jon geren bij elkaar staat.' Veel Holtense jongeren, weet hij, doen mee in het verenigings leven. 'Maar na de pubertijd zie jc een aantal jongeren die daar door toch niet meer geboeid wordt. En deze jongeren gaan de straat op.' Het beoogde onderkomen voor de Holtense jongeren, de Lie zenboerderij, vindt Mink een prachtig mooie plek. 'Het is een echt geschikte plek voor jonge renwerk. En daar tekenen andere burgers dan bezwaar tegenaan. Dat vind ik dan zo jammer: gun die jongeren nu die plek, want daar komt ook een professionele kracht bij. Zo iemand houdt ook contact met de buurt.' In de boer derij komt een geïntegreerde ruimte: voor elke groep is een zithoek en in het gemeenschap pelijke midden van de ruimte staan spelen als tafeltennis, voet balspel en biljart. Dat er voordien locaties afgewe zen werden door een aantal Hol tense jongeren, vindt Mink on begrijpelijk. 'Die jongeren die zo graag Het Paalhuus wilden heb ben, hebben toen gesproken voor alle Holtense jongeren. Het ging nooit om een plek voor de jongeren, maar het ging om Het Paalhuus. Ik weet wél dat andere Holtense jongeren het helemaal niet met hen eens waren, maar die werden daarin niet gehoord.' Mink prijst de inzet van wethou der J. Flim-Gerritsen. 'Ze is heel gedreven en heeft heel veel ge probeerd. Dan droeg de gemeen te weer iets aan, maar dat werd door die bepaalde groep steeds afgewezen.' In de groep die het gesprek met de gemeente aan gaat, zitten nu onder andere drie jongeren uit de groep Kalfster mansweide en drie jongeren uit de groep bij AH. Mink schat het aantal jongeren uit Holten dat graag onderdak wil, op zo'n veertig personen. Minder te spreken is de straathoekwerker over SoCuWe. 'SoCuWe ontplooit weinig ini tiatief voor jongeren, terwijl het wel een taak vopr zo'n stichting is. Je bent een sociaal-culturele instelling of je bent het niet. Zo ja. dan doe je ook iets voor deze leeftijdscategorie.' Hij verbaast zich erover dat er op straat in Holten jongeren staan, die niet weten wat SoCuWe is. 'Ze zijn er, behalve misschien een blau we maandag in de tienerdisco, niet binnengeweest.' Toen Mink in Holten begon, ging hij op zoek naar ruimte. 'Maar bij SoCuWe was geen ruimte te krijgen, alles zat vol. Ik ben er nog niet helemaal van overtuigd dat er binnen SoCuWe geen ruimte voor jongeren te re gelen was. En vervolgens kreeg je politieke spelletjes zo van: 'als de gemeente vindt dat er ruimte voor jongeren moet ko men, moet ze daar maar voor zorgen'. Maar op 1 januari van 2005 gaan het sociaalcultureel- werk in Nederland, dus ook in Rijssen-Holten. prestatiegericht werken. Je wordt dan afgere kend op het resultaat. Misschien dat SoCuWe dan wél op jonge ren inzet.' De straathoekwerker heeft erva ren dat de jongeren, als ze de ge legenheid krijgen om zelf mee te denken, best reëel zijn. Hij is van mening dat de gemeente Rijssen-Holten dat ook oppikt. 'De gemeente voert een positief beleid ten aanzien van jongeren. Ze gaat altijd uit van het stand punt van de jongere en als jon geren een idee hebben kunnen ze bij de gemeente terecht. Dat wil niet zeggen dat het altijd door kan gaan, maar er wordt wel serieus naar hen geluisterd', aldus Mink. KP Pagina 3 Derk Beldman werd afgelo pen maandag onderscheiden met een lintje als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Pagina 5 Enkele Holtense comités hebben afgelopen dinsdag een petitie aangeboden aan de burgemeester. Zij zijn het niet eens met het VSP. Pagina 7 De Hooi ter Daansers gingen er met de Zaagmolentrofee vandoor. Het was de vijfde keer, dus ze mogen de beker HC.B GRO€P ■ÜJUI'fiW* Veel bewolking met regelmatig regen of buien. Vrijdag, zater dag en zondag is het opnieuw weer zacht. Er is af en toe zon tijdens wat opklaringen. Temperaturen overdag komen uit op 7.0 a 9.0 graden. 's Nachts meest boven nul met 4.0 tot 5.0 graden. Een depressie bepaalt in groten lijnen het weer. En zo hebben we nog steeds een kat en muis spel van wat zachter en dan weer wat kouder weer. Weerman, Freddie Paalman Holten - Wie een nieuwstip heeft voor de redactie kan de ze (anoniem) doorgeven aan de redactie van het Holtens Nieuwsblad. Dit kan op de website www.holtensnieuws- blad.nl Daarnaast is het er mogelijk om een advertentie op te geven of een abonnement af te sluiten op het Holtens Nieuwsblad. Holten - Wie een blik wil wer pen in bijvoorbeeld de laatste Elsevier, kan voortaan ook te recht bij de Tijdschriftenbank op de computers in de biblio theek. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. I Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Geef dat ook eens Woonplaats: aan een ander door! 1 Telefoon: Geeft als abonnee voor bet BON Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon J Dhr./mevr.: voor het opgeven van Adres: een nieuwe abonnee i Woonplaats: Inzenden aan: j Postcode: Holtens Nieuwsblad Telefoon: Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Bankrekening: j Handtekening: 1 46,20 per jaar (betaalwijze: pci* acceptgiro) 1 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) j (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1