Hondenbelasting blijft spelen in gemeenteraad 'Met een melder kan de brand al na drie minuten ontdekt worden' 30% Holtens Nieuwsblad Willy Veneklaas gekozen tot Prins Carnaval LETSELSCHADE? Parkeerplek zwembad krijgt toch renovatie Brandweer: tijdwinst bij brand door installatie rookmelders Cursus Pilatus bij Bato Mark Tuitert wint eerste wereldbeker In dit nummer... Prijzen Kinderboekweek m» mm mm 20+21 NOV. kassakorting op de hele collectie! Ter Stal Weekendweer Donderdag 18 november 2004 Redactie: 0548 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0.90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Pagina 3 Anton Klein Twcnnaar heeft zijn opdracht volbracht. De opbrengst van de groene zeep heeft hij overhandigd aan het Kankerfonds. l .m Pagina 7 Het gemengd koor Amazing beslaat tien jaar. Dit wordt volgende maand gevierd met een jubileumconcert. Pagina 7 De HOT-club doet het met tractoren. En dat alweer vijf tienjaar lang. Van Hanomag tot Deutz. HYPOTHEEK? 0800-0223345 Holtens Nieuwsblad groep van 4 tot en met 5 ging de prijs naar Wouter Stigter. in de leeftijdsgroep 6 tot en met 7 naar Lisa Rensen en in de leeftijdsgroep van 8 tot en met 9 jaar naar Melissa Prins. Kinderen van 10 tot en met 12 jaar bogen zich over vragen die te maken hadden met mu ziek. Max Schuppert. Mat- theus de Koning en Birgit Schuppert wonnen hiermee een tas met een tijdschrift en een pen. Bibliothecaresse Ti ny Bekkernens reikte de prij zen uit. (Foto: Sander Scheperman) Rijssen-Holten - De discussie om al dan niet hondenbelas ting te heffen lijkt het eeuwige leven te hebben. Want in het voorjaar 2005 staat het item opnieuw op de gemeentelijke agenda. En dat nadat de ChristenUnie, de VVD en Ge- meentebelang deze discussie Izo graag voor altijd af wilden ronden en met ingang van 2006 tot de afschaffing van hondenbelasting over wilden gaan. Voor de ChrU was het duidelijk: de kosten van de hondentoiletten bedragen 65.000 euro en de in- ningskosten van de hondenbe lasting bedragen 86.000 euro, oftewel 130 procent van de kos ten van de hondentoiletten. Kortom, de inningskosten zijn in relatie tot de kosten van de hon dentoiletten buitensporig hoog. 'Wij zijn voor de stelling dat de vervuiler betaalt. Maar we moe ten in dit geval concluderen dat van de 50 euro maar ruim 20 eu ro besteed wordt aan hondentoi letten. We kunnen de burgers, die netjes hun hondenbelasting betalen, niet uitleggen dat er 30 euro aan de strijkstok blijft han gen. De hondenbezitters betalen veel te veel', aldus ChrU-fractie- voorzitter B. Wolterink. Verder stellen de indieners dat circa 40 procent van de hondenbezitters niet kan worden aangemerkt als vervuiler omdat deze honden in het buitengebied gehouden wor den en geen overlast qua hon denpoep veroorzaken. De ChrU wil het onderhoud van de hondentoiletten betalen uit het budget voor Beheer Openba re Ruimte, dat in 2006 dan met 100.000 euro verhoogd zou moeten worden. VVD-fractie- voorzitter J. Kevelam, sowieso al tegen de hondenbelasting, had moeite met de 35.000 euro die berekend werd voor controle van de belasting. 'De APV-con- trole wordt in andere gevallen ook niet berekend. Waarom dan wel bij de hondenbelasting?', vroeg hij zich af. En hij had twij fels over de uren en kosten die toegeschreven werden aan het onderhoud van de hondentoilet ten. Het CDA is het wel met het prin cipe van de motie eens, maar wil eerst zien waar de ChrU het geld voor het onderhoud van de toi letten vandaan haalt. 'Als een raadsmeerderheid zegt dat de hondenbelasting wel afgeschaft kan worden als er een adequate dekking is, moeten we daar in het voorjaar van 2005 mee ko men. Hebben we geen dekking, dan vervalt de afschaffing', hakte Kevelam de knoop door. De in dieners trokken daarop de motie in en proberen in het voorjaar 2005 een degelijk dekkingsvoor- stel op tafel te leggen. Holten - In de bibliotheek in Holten werden donderdag de prijzen uitgereikt aan de w innaars van de prijsvragen van de Kinderboekenweek, die onlangs gehouden werd. De jury heeft zich inmiddels gebogen over de kleurplaten en over de antwoorden op de muziekprijsvraag. Kinderen tot en met 9 jaar konden mee doen aan de kleurwedstrijd. Bij de bibliotheek kwamen veel kleurige inzendingen bin nen, waaruit de jury moeilijk kon kiezen. In de leeftijds- Keunedarp - Willy Veneklaas werd afgelopen zaterdag tijdens de Elfde van de Elfde in het Bonte Paard, de nieuwe Prins Carnaval. Hij gaat tijdens gaat het nieuwe seizoen door het leven als Prins Velocitas. Anton van Beek zal daarbij zijn Adjudant zijn. Velocitas is ook de naam van hun vriendenclub, waarbij een gier als symbool wordt gebruikt. (Foto: Johan Bolink) Gratis informatielijn 0800-2255555 www.houkes.nl f-iOTTTTTTQ LETSELSCHADE 1 IWUIVJuO ADVOCATEN Holten - De parkeerplaats van Twenhaarsveld krijgt toch een opknapbeurt, maar wel een kleinere dan oorspronkelijk ge pland. Dat zegde wethouder J. Ligtenberg toe tijdens de raadsvergadering. Het college had eerder al gezegd de par keerplaats te zullen renoveren, maar trok die toezegging on langs om financiële redenen weer in. Gemeentebelang diende, samen met VD en SGP, naar aanleiding van het collegevoorstel om de renovatie van de parkeerplaats niet uit te voeren, een amendement in. De indieners wilden in 2005 een bedrag van 30.000 euro uittrek ken voor renovatie van de parkeervoorziening bij zwembad Twenhaarsveld. 'De toestand van de parkeergelegenheid ligt be neden het onderhoudsniveau laag. Toeristen krijgen een verkeerd signaal van onze gemeente als ze deze parkeerplaats zien', aldus de indieners. 'Abominabel' was het woord waarmee GB-raadslid W. Veneklaas de toestand van het parkeerterrein omschreef. Dat het oorspronkelijke renovatieplan door het college afgevoerd werd, stak-Veneklaas nog het meest. Wethouder .1. Ligtenberg was het met de indieners eens dat de parkeerplaats er inderdaad niet florissant bij lag. 'Willen we dat het terrein een goede uitstra ling krijgt, dan moeten we totaal renoveren en uitbreiden. Maar de kosten daarvan leggen teveel beslag op de gemeentelijke midde len', vond hij. Wel wilde Ligtenberg toch iets doen aan het parkeerterrein. 'We kunnen een beperkte slag maken, de gaten en kuilen dichten en er een dunne asfaltlaag over aanbrengen.' Dat was precies wat de in dieners wilden en na de toezegging van de wethouder werd het amendement ingetrokken. HENGELO menoven w Holten - Als je door het instal- leren van een of twee rookmel ders je woning een stuk brand veiliger maakt, waarom zou je dat dan niet doen? Deze vraag legt de brandweer Rijssen- Holten voor aan met name de bewoners van het buitenge bied. Want voor de woningen in het buitengebied is de aanrijtijd van de brandweer een aantal minu ten langer. 'Kostbare minuten', zo leggen de brandweermensen Bartjan Geerling en Jan Harbers uit. Onderzoek wees uit dat het gewoonlijk een kwartier duurt voordat een brand door de be woners ontdekt wordt. 'Met een melder kan de brand al na drie, vier minuten ontdekt worden. De brandweer kan eer der gealarmeerd worden en de bewoners hebben zelf meer tijd om het huis te verlaten en heb ben minder kans bedwelmd te worden door rook', benadrukken Harbers en Geerling. Een brand ontwikkelt zich in het algemeen langzaam. Na onge veer een kwartier is het vertrek waarin de brand woedt zo opge warmd dat vlamoverslag plaats vindt en de ruimte ineens in lich terlaaie staat. 'Het is juist in deze eerste fase van de brand dat je het beste kunt vluchten: er is minder rook en minder hitte', leggen de brandweermensen uit. Rookmel ders zijn in alle woningen be langrijk. maar de brandweer at tendeert met name de bewoners van het buitengebed hierop. 'De aanrijtijd van de brandweer is zo'n acht minuten. In het bui- Brandmcldcrs zorgen ervoor dat brand sneller wordt ontdekt en de brandweer sneller ter plaatse kan zijn. (Foto: Harry Broeze) tengebied kan het wel tien tot twaalf minuten duren voor de brandweer komt. Dan is het be langrijk of je de brand al na vier minuten opmerkt, of pas na een kwartier. Door gebruik te maken van de rookmelder knabbel je van die eerste brandtijd belangrijke mi nuten af. Een snellere ontdek kingstij d maakt de opkomsttijd van de brandweer tot tien minu ten korter.' De brandweer Rijssen-Holten startte onlangs, samen met plaat selijke installateurs, een actie om de veiligheid van het buiten gebied te vergroten. Een type rookmelder dat aangesloten wordt op het lichtnet wordt door deze installateurs aangeboden voor 35 euro; de normale prijs is 50 euro. 'Aansluiting op het lichtnet betekent dat je er in ja ren niet naar om hoeft te kijken. De melder is gemakkelijk te be vestigen. Desgewenst kunnen de Holten - SV Bato heeft een nieuwe cursus: Pilatus. Er hebben zich al veel cursisten ingeschreven, maar er zijn nog plaatsen vrij. Deze cursus van tien lessen wordt gegeven in het gymlokaal aan de Vrijheidslaan op de donderdag van 20.45 tot 21.45 uur. Het zijn uitsluitend grondoefeningen op muziek, goed voor de buik-, been- en rugspieren. Voor meer informatie, M. Eggink, telefoon 0548-366030. Hamar - Mark Tuitert heeft in het Noorse Hamar afgelo pen zaterdag de eerste we reldbeker overwinning be haald op de 1.500 meter. Na een teleurstellend NK af standen in Assen, wist hij zich in de afgelopen week weer uit stekend te herstellen. Hij reed de 1500 meter tegen de Nederlandse Kampioen op deze afstand, Beom Nijenhuis. Tot de 1100 meter keek hij nog steeds tegen een achterstand aan maar in de laatste ronde wist Mark zich terug te knok ken zodat hij in de laatste bin- nenbocht onder Beorn Nijen huis door kon gaan. Mark klok te 1.46.88. Nijenhuis kwam in 1.47.46 over de streep. Het aankomend weekend wor den de wereldbekerwedstrijden gereden in Berlijn. Op zaterdag 27 november schaatst Mark de 1500 meter bij de Worldcup Wedstrijden in Heerenveen. installateurs tegen betaling de melder bevestigen.' De bewoners van het buitenge bied werden aangeschreven. On geveer tien procent van de aan geschrevenen heeft inmiddels rookmelders geïnstalleerd. 'Het is geen slechte score omdat het toch om een investering van 35 of 70 euro gaat. Maar we hopen wel op een score van 20 procent uit te komen.' De actie loopt nog tot en met 31 de cember van dit jaar. 'In de nieuwbouwwoningen is het al verplicht dat rookmelders ge plaatst worden: één in de hal en één op de overloop. We zouden graag zien dat de be woners in het buitengebied daar ook naar overgingen. Voor deze actie is men niet verplicht om twee melders te kopen. Eén mel der geeft al een verhoogde vei ligheid.' Bij de receptie of in de winkel van de volgende installateurs in Holten kan men terecht voor rookmelders: Electrotechnisch Bureau van Bruggen, Kerkstraat 10, Installatiebedrijf Heijco, On- dernemersweg 1 en Reilink Elektrocervice BV, Onderne mers weg 17. De PARANORMALE BEURS 20 21 nov. Twentehallen Enschede Vele stands op spiritueel gebied. Entree 6.50 incl. gratis lezingen. Za. 12-18 uur. Zo. 11-18 uur P= gratis Kortingsbon op: www.paraview.nl Zondag ook REPTIELEN beurs! Guur weer met eerst veel wind en buien. Vanaf vrijdag kou der en winterse buien met kans op hagel of natte sneeuw. Zaterdag moeten we ook reke ning houden met buien en koud weer. De buien worden afgewisseld door opklaringen en geregeld zon. Zondag wat minder buien, het blijft nog wel koud. Tempera tuur 5.0 a 6.0 graden, in de nach ten rond 1.0 a - I 0 graden tijdens voldoende opklaringen. Hoge- druk boven het noorden zorgt voor aanvoer van koude lucht. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Geef dat ook eens J Woonplaats: aan een ander door! Telefoon: Geeft als abonnee voor het BON ^°^teDS Nieuwblad op: Gebruik deze bon J Dhr./mevr.: voor het opgeven van Adres: een nieuwe abonnee i Woonplaats: Inzenden aan: j Postcode: Holtens Nieuwsblad Telefoon: Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Bankrekening Handtekening: 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1