PvdA: geld voor toerisme straks echt hard nodig HHV: 'Er moet wat gebeuren, liever gisteren dan vandaag' Zitplaats voor meeuwen Holtens Nieuwsblad Keunefeesten wellicht naar andere locatie Intocht Sinterklaas en groot kinderfeest Verhuizing Aldi naar pand Albert Heijn LETSELSCHADE? In dit nummer Blauw Wit en Dick Brands na vijf seizoenen uit elkaar Helpers gezocht voor intocht Sint Weekendweer Sporters aanmelden voor sportverkiezing gemeente Donderdag 11 november 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsbladfewhk.wegener.nl Abonnementsprijs f 44,60 Losse nummers 0,90 fnleveradres: Blokker Van de Maat Holten - In het kader van te treffen bezuinigingsmaatrege len stellen burgemeester en wethouders voor om 50 dui zend euro te schrappen voor het jaar 2005 voor de uitvoe ring van projecten op het ter rein van Recreatie en Toeris me. 'Het is onzeker of in 2005 grotere projecten worden uitgevoerd, vandaar ons voorstel om het geld voor dat jaar te schrappen', ver klaart het college zich nader. Wanneer begin 2005 de recre atienota in concept klaar is, moet wat het college betreft worden besloten hoeveel geld er de ko mende jaren beschikbaar wordt gesteld voor Recreatie en Toeris- Het CDA vindt dat de projecten in het kader van Recreatie en Toerisme moeten doorgaan. 'Het structureel schrappen maakt uit voering in latere jaren opnieuw afhankelijk van de beschikbare middelen. Wij willen het structu rele karakter, gezien de doelstel ling voor het economisch draag vlak en de regionale potentie ech ter handhaven', aldus fractievoor zitter H. Dul. Het CDA denkt daarbij aan ont wikkelingen die rondom de Sal- landse Heuvelrug opgezet wor den en aan mogelijke ontwikke lingen vanuit het recreatieplat form. Fractievoorzitter A. Hofhuis van Gemeentebelang vraagt zich af of de extra werkgelegenheid in deze sector nog wel gehaald wordt als er 50 duizend euro geschrapt Vletgoor - Na vijf seizoenen goede samenwerking gaan Blauw Wit '66 en Dick Brands uit elkaar. Ondanks de matige resultaten in dit seizoen is de samenwerking binnen de vereniging prima. De jonge selectiegroep maakt echter nog niet waar, waar ze volgens de trainer wel toe in staat moeten zijn. Dick Brands heeft samen met de selectie nog een doel. Het derde klas- serschap te continueren. Geen makkelijke opgave, maar wel een reële volgens de trainer. In het eerste seizoen bij Blauw Wit '66 wist Brands de promo tie naar de derde klasse net niet te halen. In het tweede seizoen werd de groep over tuigend kampioen cn was pro motie een feit. Twee seizoe nen in de derde klasse deed de ploeg van zich spreken. De nacompetitie werd in die sei zoenen nipt gemist. Het huidige seizoen verloopt heel anders. De jonge groep moet effectiever opereren. Het spel niveau van de bekerwed strijden wordt in de competitie niet gehaald. Waar Brands in het komend seizoen trainer wordt, is nog niet bekend. Er hebben zich nog geen clubs bij hem gemeld. Echter, de trainerscarrousel is alweer in volle gang. Wie de opvolger bij Blauw Wit '66 wordt is ook nog niet bekend. (Foto: Johan Bolink) Holten - 'Waarom moeten we Kalfstermansweide behouden voor een paar evenementda- gen in het jaar', hield HHV- voorzitter Jan-Herman ten Velde de aanwezige leden bij de najaarsvergadering van de lloltense Handelsvereniging in Zaal Vosman voor. Beter is het volgens hem om de weide te betrekken bij een herinrich ting van het winkelcentrum en het daarmee levendiger te ma ken. De Keunefeesten zouden ook best op het huidige hoc keyveld of industrieterrein Vletgaarsmaten kunnen wor den gehouden. Volgens Ten Velde zijn er nog wel enkele grote evenementen meer te noemen, die op het plein worden gehouden. Maar volgens hem blijft het in totaal bij slechts een aantal dagen in het jaar. 'Moeten we voor die paar dagen in het jaar zo'n groot, leeg en ongezellig plein behouden?' Beter is het volgens hem, om het plein af te slanken en een groot deel van de ruimte te gebruiken voor de veranderingen van het centrum. Wethouder Wim Ste- geman was het volledig met hem eens. Het huidige plein is hem een doorn in het oog. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Holten - Sinterklaas komt zaterdag 20 november Holten een bezoek brengen. Hij zal om 14.20 uur met de trein aankomen. Met de fanfare voorop gaat de optocht richting scholengemeen schap De Waerdenborch. Samen met Sinterklaas, de pieten en de Magie Melodie Drive-In-Show wordt hier een groots feest ge vierd. Wie weet heeft Sint ook nog cadeautjes bij zich. Als verrassing voor Sinterklaas mogen alle kinderen een mooie tekening maken. Deze worden als versiering opgehangen. De drie kinderen met de leukste tekening, mogen bij Sinterklaas op het to neel komen. De tekeningen kunnen tot en met vrijdag 19 novem ber worden ingeleverd bij Bakker Nijkamp, in de grote bus. De optocht gaat via Stationsstraat, Dorpsstraat, Kerkstraat, Larense- weg, Wilhelminastraat, Vrijheidslaan (Diessenplas) naar scholen gemeenschap de Waerdenborch (hal, ingang onderbouw). Aankomst bij de Waerdenborch zal ongeveer om 15.00 uur zijn. De zaal is om 14.30 uur open. Het programma duurt tot 16.00 uur. Omdat de ruimte dit jaar beduidend minder is dan vorig jaar, vraagt de organisatie aan ouders hiermee rekening te houden. Het is immers een feest voor de kinderen van Holten. wordt. De PvdA stelt dat recre atie en toerisme belangrijke pei lers voor de lokale economie, in het bijzonder voor de Holtense economie, zijn. 'Dit belang wordt onder andere onderstreept door het vrij recentelijk opgerichte platform voor recreatie en toeris me; ook wordt er gewerkt aan de totstandkoming van de recreatie nota. De PvdA-fractie kan zich voor stellen dat één en ander niet di rect leidt tot uitvoering van één of meerdere grote projecten in 2005. Het incidenteel schrappen van een halve euroton (50 dui zend euro) in 2005 kunnen wij dan ook steunen', aldus de fractie. Structureel wil de PvdA de halve euroton voor 2006 en verder la ten staan vooral om het grote be lang dat de PvdA aan dit beleids punt hecht, te onderstrepen. 'On ze verwachting is dat wij het echt nodig zullen hebben in de toe komst', aldus de PvdA-fractie. Tijdens de begrotingsvergade ring van 12 november komt dit punt opnieuw aan de orde. Holten - Het lijkt of de meeuwen hun stekkie hebben gevonden: een lantaarnpaal langs de weg. Of zitten ze op de uitkijk en houden ze alles wat onder hen bevindt goed in de gaten? Ook zou het de laatste rustplaats kunnen zijn, voordat ze aan een lange reis gaan begin nen. Ze hebben het er in elk geval wel naar hun zin en genieten van de hoge plek. (Foto: Johan Bolink) Holten - De plannen zijn al in een gevorderd stadium: de Al di gaat verhuizen naar het voorste deel van het huidige pand van de Albert Heijn. De Albert Heijn zal dan zelf een uitbreiding naar achteren krijgen. Een verhuizing van Café Klavier naar de locatie Gall Gall kan voor nog meer lucht zorgen, zodat ook de C1000 groter kan worden. Deze plannen werden afgelo pen maandag gepresenteerd tijdens de najaarsvergadering van de Holtense Handelsver eniging (HHV) in Zaal Vos man. Beide supermarkten worstelen al jaren met een te krappe ruimte en te weinig uitbreidingsmoge lijkheden. Wisselen van panden zou dit probleem op kunnen gaan lossen. Volgens de HHV en onderzoek bureau LEF zou dit zorgen voor een compacter en levendiger winkelcentrum. Zeker wanneer Smidsbelt autovrij wordt ge maakt en Café Klavier verhuist richting Smidsbelt, tegenover lunchroom Nijkamp. Het zal wel betekenen dat Kalf stermansweide kleiner gaat wor den, dan de huidige vorm. Ook zou de bereikbaarheid ervan ver groot moeten worden om de au to er neer te kunnen zetten. De leden van de Holtense Han delsvereniging waren het tijdens de najaarsvergadering allemaal mee eens: de paaltjes weghalen, die nu de weide nog scheiden van de parkeerplaats van Albert Heijn. Eventueel zouden de paaltjes van 8.00 tot 20.00 uur weg kunnen worden gehaald, om ze daarna weer neer te zet ten. Wethouder Wim Stegeman be nadrukte dat er een oude af spraak bestaat, waardoor deze gewraakte barricade niet zomaar Legenda lokalisering Foodsector (Wogeti)ke) Won-Foodsector (Jtogelijke) Horeca Parkeerplaatsen De illustratie geeft aan hoe het winkelcentrum zou moeten ver anderen. weg mogen. Ook hij vindt het een onmogelijk besluit. HHV-voorzitter Jan Herman ten Velde: 'Er moet wat gebeuren. Liever gisteren dan vandaag. Op dit moment is het centrum niet aantrekkelijk voor nieuwe on dernemers om zich hier te vesti gen.' Wethouder Wim Stegeman vindt de voorgestelde plannen goed om over te discussiëren. 'Leegstand in het centrum moet je zien te voorkomen. Wat mij bijzonder aanspreekt, is het idee om de detailhandel geconcen treerd te houden. Smidsbelt zie ik het liefst autovrij, zodat het een verzamelplek wordt waar al les gebeurt.' Ook de leden van HHV vinden het een mooi plan, maar sommi gen zetten vraagtekens bij de re alisatie ervan. Het lijkt meer een langetermijnvisie. Stegeman denkt echter dat het best meevalt en het zeker geen vijftig jaar hoeft te duren. Nu er vergaande plannen zijn om de Aldi naar de Albert Fleijn te verhuizen, zorgt dat wel voor een versnelde tot standkoming. Enkele leerlingen van Saxion Hogeschool hebben onder de naam LEF een onderzoek ge daan onder ondernemers in Hol ten. Hierbij werd gevraagd hoe zij het winkelcentrum van Hol ten zien. Opmerkelijk bleek dat meer dan de helft van de mid denstanders helemaal niet zitten te wachten op een Kulturhus in het gemeentehuis. Wel moet Smidsbelt autovrij worden, maar daarnaast wel een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Volgens de onderzoekers zijn er enkele botsende functies in het centrum, namelijk het doorgaan de verkeer en het laden en los sen. Met het verkeersstructuur- plan van de gemeente bij de hand, moet het eerste op te los sen zijn. Het laden en lossen zou aan be paalde tijden gebonden moeten worden. De Holtense Handels vereniging denkt zelf aan laden en lossen tot en met 11.00 uur, of het moet op eigen terrein zijn. Om parkeergelegenheid te ga randeren in de toekomst, zouden er in 2025 zeker 76 extra plaat sen nodig zijn boven de huidige vierhonderd. Een blauwe zone moet daarbij voorkomen dat er te lang wordt geparkeerd. Voor al 'knobbeltoeristen' zijn vaak boosdoener. Zij zetten de auto in het centrum neer en gaan daarna de Holter- berg op om te fietsen of te wan delen. Ook al wordt er niet ge controleerd, een blauwe zone kan ervoor zorgen dat deze groep de auto ergens anders neerzet. Het zorgt ervoor dat winkels be ter bereikbaar zijn, en dat is wat de ondernemers ook graag wil len. Uit het onderzoek blijkt dat win kels in de non-foodsector, zoals Blokker en drogist Wedda, graag in het centrum willen blij ven zitten. Ze zijn daarbij erg af hankelijk van de foodsector, zo als de supermarkten. Dit zijn na melijk de grote klantentrekkers in Holten. Kledingzaken en een juwelier wordt gemist. Verder zou meer horeca en een hotel niet mis staan in het centrum. Het win kelhart moet volgens de onder nemers compact en levendiger gaan worden. Ook na sluiting stijd. Pagina 3 Mark Tuitcrt moet nog even wennen aan het ijs. Bij de NK Afstanden in Assen bleef hij daardoor achter. Pagina 7 De nieuwe Prins C arnaval wordt tijdens het Elfde van de Elfde bal onthuld. Wie is de opvolger van Erik de Miene? Pagina 9 De handbaldames moesten thuis A AC voor laten gaan. Het is de eerste nederlaag in het zaalseizoen. HYPOTHEEK: 0800-0223345 HCB GRO€P Holten - Er zijn bijna geen vrijwilligers te vinden voor het organiseren van de Sinter klaasintocht en de kerstmarkt. De Holtense Handelsvereni ging is dan ook naarstig op zoek naar mensen die zich hiervoor enkele uurtjes in wil len zetten. Bij de intocht van de Sint gaat het onder meer om vrijwilligers die helpen met het neerzetten van dranghekken of de kinderen in de gaten houden, dat ze niet op het treinspoor gaan staan Wie Sinterklaas een handje wil helpen, kan contact opnemen met Ingrid Nijkamp, telefoon 0548-363703. Af en toe zon en enkele buien. Vanaf vrijdag weer wisselvalli ger, we maken dan grote kans op buien mogelijk met hagel. Ook zaterdag en zondag is er bewol king en enkele buien, tussen de buien door opklaringen en gere geld zon. De temperatuur over dag 7.0 a 9.0 graden, 's Nachts temperaturen rond de 2.0 a 3.0 graden. Gratis informatielijn 0800-2255555 www.houkes.nl HnTTTTFQ LETSELSCHADE IV/ U IVLjO advocaten 11 t/m 14 november 2004 Openingstijden donderdag en vrijdag zaterdag en zondag Toegangsprijzen: 7,- per persoon Kinderen tot 12 jaar en 65+ ers 3,50 Kinderen tot 6 jaar gratis toegang vindt net Expo Center aan de A1 (afrit 30) Wegtersweg 65, 7556 8P Hengelo Telefoon: 074 - 2 559 559 Fax: 074 2 505 022 Internet: www.expocenter Holten - Er zijn in het lopen de sportjaar door inwoners van Rijssen-Holten opval lend veel uitstekende presta ties geleverd. En dat in zeer uiteenlopende disciplines. Dit rechtvaardigt de ver wachting. dat voor de ko mende sportverkiezing op 25 februari een flink aantal genomineerden zal worden aangemeld. Alle sportclubs in de gemeen te zijn inmiddels door de orga niserende commissie via een brief benaderd met het ver zoek leden die uitzonderlijk hebben gepresteerd, op te ge ven voor de verkiezing sport vrouw, -man, -ploeg, senio rensporter of sporttalent. Ook is voor de komende editie de titel gehandicaptensporter op genomen. Naast aanmelding via de clubs is het ook mogelijk als fami lielid of fan je favoriete spor ters) aan te melden. Het evenement zal, evenals voorgaande jaren, plaatsvin den in Lucky Co in Rijssen. Deze accommodatie leent zich namelijk bij uitstek voor dit evenement. Na de officiële verkiezingen barst een dave rend sportfeest los met goede muziek. Wie meer informatie wil over de sportverkiezingen kan via het secretariaat van de com missie contact opnemen met Jenny Burgers, telefoon 0548- 542000 of de voorzitter Jan Nïkkels, telefoon 0548- 366760. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u i verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door' BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44.60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1