Kinderen vullen Cowboy Harry en de geheime goudklomp schoenendozen met cadeautjes 'Water... ik zit er bovenop' stem ook! Dwangsom permanent bewonen zomerhuisje Holtens Nieuwsblad 1t/m12 nov'04 waterschaps verkiezingen LETSELSCHADE? In dit nummer. Andere tijden busdiensten Meer kans op prijzen bij Decemberactie HHV Douwe Visser, Holtense kandidaat Waterschap Regge en Dinkel Cheque Triathlon voor EHBO Weekendweer Herdenkingszuilen op algemene begraafplaats VVzimc, Donderdag 28 oktober 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Holten - In de Dorpskerk en in de Kandelaar wordt zondag 31 oktober Operatie Schoenen doos gehouden. Dit is een we reldwijde actie waarbij kinde ren uit rijke landen een schoe nendoos met schoolspullen en speelgoed vullen voor kinde ren in arme landen. De actie is een initiatief van de Unie voor Christelijk Onderwijs in Amersfoort en De Barmharti ge Samaritaan in Cothen. In Nederland is het aantal inge leverde schoenendozen de afge lopen jaren behoorlijk gestegen. Van 186 duizend in 2002. naar Holten - Enkele lijndiensten van Syntus hebben andere vertrektijden gekregen. Hier door sluiten ze beter aan aan de behoefte van de klanten. Lijn 58 Nijverdal-Holten v.v. Zaterdag, zon- en feestdagen. De vertrektijden bij Nijverdal, Bezoe kerscentrum SBB in de richting Holten Station worden vijf minu ten vroeger gesteld. Bus vertrekt nu steeds om -.59 in plaats van -.04. De vertrektijden bij Nijverdal, Be zoekerscentrum SBB in de richting Nijverdal Station worden vier mi nuten later gesteld. Bus vertrekt nu steeds om -.33 in plaats van -.29. Lijn 91a Holten-Almelo Maandag tot en met vrijdag. De rit ten van Holten naar Goor met ver trektijd 7.03, 7.33, 8.03 en 8.33 vertrekken 2 minuten vroeger van af Holten Scholengemeenschap, terwijl de wachttijd bij het station vervalt. De aankomsttijd in Goor wordt 7.25, 7.55, 8.25 en 8.55 uur. Lijn 91b Almelo-Holten Maandag tot en met vrijdag. De rit ten van Goor Station naar Holten met vertrektijd 7.01, 7.31 en 8.01 gaan 3 minuten vroeger rijden. De aankomsttijd bij Holten Scholen gemeenschap wordt 7.25, 7.55 en 8.25 uur. Holten - Een Decemberactie zonder fratsen. Gewoon de kas sabon inleveren in een rode actiebus, met achter op naam en adres. De Holtense Handelsvereniging (HHV) gaat hiermee terug naar het oude vertrouwde concept. Geen grote prijzen zoals reizen en auto's, maar kleinere geldbedragen. Hierdoor hebben veel meer klanten kans om iets te winnen. HHV-bestuurslid Bert Wansink legt uit wat er te verdienen valt: Tijdens de actieperiode worden er wekelijks winnaars getrokken. Een getrokken kassabon met een bedrag minder dan 10 euro. le vert 5 euro op: een kassabon tussen de 10 en 20 euro, geeft kans op 10 euro: tussen de 20 en 50 euro, verdient 25 euro en daarbo ven wint een prijs van 50 euro.' Er wordt niet in categorieën getrokken, maar gewoon blind uit de hele stapel ingeleverde bonnen. Hierdoor kan het gebeuren dat er veel kassabonnen worden uitgehaald met een klein bedrag. De trekking gaat dan gewoon door totdat het maximum van het prij- zenbudget is bereikt. Dit levert dus alleen maar meer prijswin naars op. 'We houden het dit jaar simpel. Geen speciale actiebonnen, maar gewoon de kassabon', geeft Bert aan. 'Deelnemende bedrijven zijn duidelijk te herkennen aan een poster.' Soms is de kassabon echter ook het garantiebewijs. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een computer of televisie. Bert: 'De klant krijgt dan ook een speciale kopie van de bon mee, die gebruikt kan worden voor de Decemberactie.' Inleveren kan in de rode HHV-bussen die in verscheidene winkels komen te staan. De actie duurt van 22 november tot 4 december en van 13 decem ber tot 25 december. Trekkingslijsten hangen in de winkels, maar zijn ook na te lezen in het Holtens Nieuwsblad. 202 duizend in 2003. Dit jaar wordt ernaar gestreefd in Neder land de 220 duizend te halen. Vanuit Nederland wordt een deel van de schoenendozen naar Oost-Europa gestuurd. Verder een aantal landen in Afrika en Azië. Enkele zijn: Tanzania. Oe ganda en Pakistan. Het project is vooral waardevol omdat het de bedoeling is dat kinderen, naast schoolspullen en toiletspullen, iets van hun eigen speelgoed delen met kinderen die zoveel minder hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een knuffel, auto of Barbie in de doos doen. Het is de bedoeling dat de doos eerst door de kinderen wordt versierd. Het moet immers een mooi cadeau zijn. De verzend kosten 4 euro per doos, mogen in een envelop bij de doos wor den gedaan, maar dat hoeft niet. Kinderen die mee willen doen, kunnen de dozen inleveren bij: de Dorpskerk, de Kandelaar en tijdens de openingsuren, maan dag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, bij gebouw Irene. Holten - Toneelgroep COC speelde woensdag 27 oktober een toneelstuk speciaal voor kinderen. Cowboy Harry en de geheime goudklomp is geschreven en geregisseerd door Liannc Jongsma, één van de eigen leden. Het stuk speelt zich af in de lobby van Hotel De Toeter en begint wanneer Cowboy Harry arriveert. Een stoere cowboy die al vele avon turen heeft beleefd. Maar hij is niet de enige die incheckt. Twee zeer onvriendelijke mannen nemen ook hun intrek in het hotel. Dat blijkt allemaal niet geheel toevallig. (Foto: Sander Scheperman) Holten - Bij menig Holte- naar valt deze week de uit nodiging in de bus om hun stem uit te brengen op de ^kandidaten voor het bestuur van Waterschap Regge en Dinkel, waaronder een deel van Holten valt. Holten heeft dit jaar een eigen kandidaat in de persoon van Douwe Visser, die zich beschikbaar stelt om zich de komende ja ren in te zetten in de strijd met en om het water. 'Water... ik zit er bovenop!' Dat is de verkiezingsleus van de 58-jarige Douwe-Visser. Met ingang van 1 december legt hij zijn functie neer als di recteur Oost (Overijssel en Gelderland) bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Hiervoor heeft hij dertig jaar in verschillende betrekkingen te maken gehad met bestem ming, inrichting en beheer van het platteland. Douwe gaat dus eigenlijk met pré-pensioen, maar is volgens eigen zeggen veel te kwiek om nu maar achter de geraniums te gaan zitten. Bovendien zou het jammer zijn om zijn kennis en erva ring in de kast te zetten. Lie ver zet hij de bagage, die hij in zijn werkzame leven heeft meegekregen, in om anderen ten dienste te zijn. 'In mijn dagelijkse werk heb ik veel te maken gehad met water en waterschappen. Bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied speelt water een heel bepalende rol voor de kwaliteit van wonen. Douwe Visser: 'Schoon water is van het allergrootste belang.' (Foto: Sander Scheperman) werken, recreëren maar zeker ook voor de natuur en de land- bouw.' 'Ook in stedelijk gebied is wa ter een belangrijke factor. Te weinig is niet goed, maar te veel ook niet. Al direct bij het ontwikkelen van bouwplan nen, zeker de grotere projec ten. moet daarmee rekening w orden gehouden.' 'Voor water moet ruimte zijn. Bij hevige regenval moet het water kunnen worden opge vangen. Niet in kelders van woningen, maar op plekken die je met natuur kunt combi neren. Water wordt door de gebrui ker betaald. Zaak voor het Waterschap is dan ook om steeds naar kostenbesparende maatregelen te zoeken. Geen schoon regenwater via de rio lering afvoeren bijvoorbeeld.' 'Schoon water is natuurlijk van het allergrootste belang en terecht steekt het Waterschap veel energie in het zuiveren van water. Dat is in ieders be- lang.' 'In mijn werk bij LNV heb ik mij zeer ingespannen om een verbinding te slaan tussen "het veld" en "Den Haag". Voor het Waterschap wil ik mij inzetten om eenzelfde rol te spelen tussen de "ingelan den" en het Waterschap.' Pagina 5 Kinderdagverblijf Kakel bont aan de Lageweg bestaat 12.5 jaar en dat werd vorige week gevierd. Er waren leu ke activiteiten. Pagina 7 Blauw Wit heeft de statuten gewijzigd. Verder zijn enke le jubilarissen in het zonne tje gezet. Harry Paalman werd lid van Verdienste. Pagina 5 Er doen enkele topatleten mee aan de Diepe Hel Hol- terbergloop. VijfKenianen hebben zich ingeschreven HCB GRO€P Holten - Stichting Triathlon Holten reikte afgelopen zater dag een cheque van 750 euro uit aan EHBO Holten. Voor zitter Johan Schuppert nam de cheque in ontvangst tijdens de feestavond die voor vrijwil ligers was georganiseerd in de Poppe. Dit ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van de Triathlon Holten. Voorzitter Hans Tutert schonk het bedrag namens de Stichting als dank voor al die jaren dat de vrijwilligers van de EHBQ klaarstonden tijdens de triatlon. Schuppert laat weten dat de in tentie is het geld te gebruiken voor het project Externe Defi- brillatoren. Het gaat om het plaatsen van dertien defibrilla tors op openbare plaatsen en het opleiden van zoveel mogelijk mensen die gebruik kunnen ma ken van het apparaat. Geregeld zon en kans op wat re-i gen of een bui. Vrijdag zaterdag en zondag licht wisselvallig met kans op wat neerslag, verder zijn er wolkenvelden, opklaringen en perioden met zon. Door een noordoostelijke stroming, wat nog niet zeker is, wordt wat kou dere lucht aangevoerd zodat dt temperatuur overdag niet veel meer hoger komt dan 10.0a 11.0 graden. De nachten verlopen vorstvrij, want het wordt niet kouder dan 6.0 en 8.0 graden. Holten - De bewoners van een recreatiewoning aan de Via- nenweg krijgen van dc ge meente een dwangsom opge legd wegens het permanent be wonen van een zomerhuisje. De dwangsom bedraagt 500 eu- Holten - Op de begraaf plaatsen in Holten en Rijs- sen worden natuurstenen herdenkingszuilen geplaatst. In Holten komt de zuil op de nieuwe begraafplaats. De aanschafkosten van de zui len bedragen 4.523,60 euro. Op de zuil kunnen gedenk plaatjes bevestigd worden van overledenen, wier of wiens as verstrooid is op de strooiveldjes. Bij de gemeente kwamen meerdere verzoeken binnen van nabestaanden die een naamplaatje zouden willen plaatsen nadat ze de as van hun dierbare verstrooid had den over het daarvoor bestem de veld. Tot nu toe kon de ge meente Rijssen-Holten niet te gemoet komen aan deze ver zoeken. Met het plaatsen van de zuilen kan ook aan de vraag van deze nabestaanden vol daan worden. Eén herden kingszuil biedt ruimte aan 48 gedenkplaatjes. De zuilen worden in het najaar van 2004 geleverd en geplaatst. Een naamplaatje gaat 56 euro kos ten. ro per week, met een maximum van 50.000 euro. Wethouder H. ter Keurst vertelt desgevraagd dat er momenteel acht trajecten lopen in het kader van illegale bewoning, waaronder ook tra jecten voor het aanzeggen van bestuursdwang. De familie die het zomerhuisje bewoont, schreef zich in september 2001 in de Gemeentelijke Basisadmi nistratie op het adres aan de Via- nenweg. Volgens de gemeente gaf de familie door die inschrij ving wettelijk aan dat dit hun woonadres is. Ook uit controles die door MB- ALL worden uitgevoerd blijkt, aldus de gemeente, dat dit adres permanent bewoond wordt. En dat is in strijd met het geldende bestemmingsplan Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Helemaal over uw toeren van oude singles7 Compleet van slag door een zeldzame koekkoeksklok? U krijgt kriebels in uw buik van oud speelgoed7 Bezoek dan de vlooien markt in het Expo Center Hengelo. Want. wat u ook zoekt de kans is groot dat u het op één van de éeie caampjes vindt Geopend van 09.00 tot 17 00 uur Zaterdag 30 en zondag 31 oktober gjjrj Entree: Volwassenen €4,- Kinderen tot 12 )aar en 65+ €2,- Kinderen tot 6 jaar GRATIS entree Wegtersweg SS. 7556 BP Hengelo(O) tel. 074 2 559 559. 074 - 2 505 022 EENVOUDIG PER AUTO TE BEREIKEN: A1 RICHTING HENGELO. AFRIT 30 Gratis informatielijn 0800-2255555 www.houkes.nl Hni TTfFC LETSELSCHADE I Iv7 U IVLiO ADVOCATEN Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede J Dhr. mevr.: I Adres: Postcode: j Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: i Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: l 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) i 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90) tjoVEiVie. of bel de verkiezingslijn I 323 46 36 Waterschap Regge en Dinkel Postbus 5006 7600-GA Almelo T 0546 83 25 25 F 0546 82 11 76 www.wrd.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1