'We wilden geen dag meer verder op deze manier' De sleutel van succes ligt bij de nationale parken zelf' o- K3 ■Bylgj zaterdag! 2004 Holtens Nieuwsblad Werkzaamheden aan verbetering spoor Feestelijke opening Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug LETSELSCHADE? 13 NOVEMBER 16.00 OOR Leerlingen Bosschool herdenken razzia In dit nummer. Wethouder Ligtenberg opent riolering in Flishoek Nieuwe manege Weekendweer In Twente ligt er voor 312 miljoen op zolder! Qn Donderdag 21 oktober 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Rijssen-Holten -„Het moment was daar. We wilden geen dag verder op deze manier. Want dan is de lol er af." Aan het woord was Sportraadvoorzit ter R. Vermaas tijdens de commissievergadering maat schappelijke dienstverlening. Via de pers waren de communi catieproblemen tussen sportwet houder J. Flim-Gerritsen en de Sportraad naar buiten gekomen. CD A-raadslid H. Kuipers stelde vragen over het krantenbericht. Officieel is de Sportraad het eer ste aanspreekpunt voor sportver enigingen voor alle beleidsmati ge sportzaken en heeft een advi serende rol voor de verenigingen richting de gemeente. Volgens Kuipers moest de Sportraad van sportverenigingen horen dat de ze zelf zaken deden met de wet houder. Mede daardoor vroeg de Sportraad zich af welke taak ze nog had. „Voor het eind van het jaar willen we weten waar we aan toe zijn", aldus Vermaas, die aangaf dat er nog steeds on rust was over de manier van sa menwerken en communiceren. De manier waarop de Sportraad haar ongenoegen naar buiten had gebracht en de vragen van Kuipers daarover, wekten wre vel bij VVD-schaduwfractielid F. Noordam, die wat hem betrof in een discussie was verzeild waar hij niets van begreep om dat hij het krantenartikel niet ge lezen had. Noordam vond de aanpak 'on volwassen'. „We hebben alleen ons standpunt aangegeven. We Espelo - Het eerste deel van het buitengebied werd vorige week donderdag 14 oktober officieel aangesloten op de drukriolering. Kinderboer derij Dondertman in de Flis hoek werd als locatie uitge kozen om de openingshande ling te verrichten. Wethouder Jan Ligtenberg drukte op een knop, waarna de rioleringspomp in werking trad. Het water in de put werd daarbij weggezogen. Om dit aan de aanwezigen zichtbaar te maken, dreef er een vlotter op het water met een markerings- paal. Langzaam zakte deze naar beneden. Ligtenberg bedankte voor de hulp van omwonenden en vooral die van GLTO. 'Er zijn inmiddels veertig percelen aangesloten op de drukriole ring. Dat moeten er aan het eind van het jaar 374 percelen zijn.' Volgens de wethouder liggen de twee aannemers op schema, zodat het waarschijn lijk gaan lukken om de gestel de datum van 1 januari 2005 te halen. Aannemers Ballast Ne- dam en Van Heteren lagen wat prijs betreft, dicht bij elkaar. Daarom werd voor beide geko zen. Daarnaast is het project zo sneller klaar, omdat de streef datum nu erg dichtbij komt. (Foto: Sander Scheperman) ZORGSERVICES TWENTE Pigmentstoomissen? Laserkliniek Twente - Hengelo Zie de Gezonde Krant over twee weken bij uw weekblad Krant niet ontvangen? Telefoon (074) 290 49 50 Holten - In opdracht van ProRail verricht aannemer Volker Stevin Rail Traffic vernieuwingswerkzaamheden aan het spoor tussen de overweg Oude Stationsw eg en het overpad ter hoogte van het perron van het NS-station in Holten. De aan nemer voert het eerste gedeelte van het werk uit van maandag 1 november tot en met vrijdag 19 november. Na de jaarwisse ling komt de aannemer terug om het tweede gedeelte van het werk uit te voeren. Het vernieuwen van ballastgrind en bielzen zal van vrijdag 12 no vember 23.00 i^ur tot maandag 15 november 6.00 uur gebeuren. Voorbereidende werkzaamheden gebeuren zaterdag 30 op zondag 31 oktober van 23.00 tot 7.00 uur. en zaterdag 6 op zondag 7 no vember van 23.00 tot 7.00 uur. Werkzaamheden overdag zijn er op maandag 1 november, maandag 8 tot en met vrijdag 12 no vember en van maandag 15 tot en met vrijdag 19 november. Tijdens de werkzaamheden worden de overgangen Oude Sta tionsweg, Doorlopendedijk en het overpad op het perron afgeslo ten. Er zullen dan ook geen treinen rijden, maar extra bussen. hebben geen mensen ge schoffeerd en dat is ook niet de bedoeling", benadrukte Ver maas. „Waarom toch de pers ge zocht?", vroeg ChrU-raadslid J. Tijhof. Vermaas: ..Er zijn mo menten datje niet de juiste golf lengte te pakken hebt. Dan kies je voor een andere inbreng." Wethouder Flim-Gerritsen, ge zeten naast de Sportraadvoorzit- ter, gaf te kennen dat ze van de grieven niets wist. ..Ik heb geen signaal vooraf gehad. De deuren zijn niet gesloten." Ze gaf aan dat ze verenigingen die met haar wilden praten niet kon weigeren en vertelde dat ze alleen nog op vergaderingen kon komen op uitnodiging van de sportraad- voorzitter, en ze had geen uitno diging gekregen. Misschien dat de problemen toch nog opgelost worden. Vermaas en Flim-Ger ritsen spraken deze avond af om met elkaar om tafel te gaan zit ten. „We zullen een systeem moeten vinden om met elkaar verder te gaan", aldus de wet houder. Espelo - Leerlingen van de Bosschool hebben vorige week donderdag 14 oktober de Sallandse razzia herdacht. Zij deden dit bij het mo nument van Marinus Stevens aan de Haarlerweg. Het monument en de daar in de buurt liggende onduikershut is door de Bosschool ge adopteerd. De Sallandse razzia werd in de vroege ochtend van 14 oktober 1944 gehouden door de Duitsers. Marinus Stevens kwam hierbij om het leven. (Foto: Sander Scheperman) Holten - Een deel van de Sal landse Heuvelrug is sinds afge lopen zaterdag dan eindelijk omgedoopt tot Nationaal Park. Het heeft enkele jaren geduurd voordat het zover was. Eigen lijk was de officiële opening al enkele maanden eerder ge pland, maar toen bleek minis ter Veerman verhinderd. In een grote partytent op de dag camping werd tijdens een echte boerenlunch lovende woorden gesproken over het ontstaan van het nationaal park. Voorzitter R. Lanning van het Overleg Orgaan de Sallandse Heuvelrug vertelde dat er een lange periode overheen was ge gaan. 'De Toeristenweg werd in 1963 geopend en dat leverde veel emotie op. Het werd een symbool voor het toerisme tus sen Holten en Hellendoorn. Het loopt door een groot stuk heide gebied, waar korhoenen hun nest hebben.' In 2002 kende de popu latie van het korhoen een diepte punt, maar nu gaat het weer de goede kant op. 'Straks gaan we de samenwer king van beide gemeenten sym boliseren op de gemeentegrens bij de witte steen in de Diepe Hel', gaf hij aan. 'Ook het punt waar vroeger veel marken aan el kaar grensden.' Lanning uitte zich blij met de samenwerking van particulieren, die toch in een later stadium tot stand is geko men. Hierdoor is het predikaat Nationaal Park mogelijk gewor den. Minister Veerman was aanwezig om de officiële opening te ver richten. Hij was duidelijk nog onder de indruk van het vooraf gaande optreden van de Hoolter Zelfs een tweede borrel zag hij wel zitten. Hij kreeg een hele fles mee, zodat hij thuis nog eens kon nagenieten. De bedoeling was om de boom stam doormidden te zagen, zodat er verder kon worden gereden. De motorzagen werden gestart, maar het bleek niet nodig. Minis ter Veerman en burgemeester Koelewijn staken hun handen uit de mouwen en tilden de boom stam naar de kant van de weg. Onderweg kwamen ze enkele malen 'reuzen' tegen, die puzzel stukken uitdeelden. Aan het eind van de rit werden deze in elkaar gezet, waarmee het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug officieel was geo pend. Pagina 5 Diessenplas en Stichting Welzijn Ouderen organise ren gezamenlijkt het Cultu reel Diner met orkest Abra ham Gezien. Pagina 7 De Diepe Hel Holterberg- loop wordt de laatste zater dag van oktober gehouden. De eerste keer door het na- tionaal park. Pagina 7 De hockeyclub gaat wellicht niet naar 't Vletgoor, maar naar Meermanskamp. Hope lijk met kunstgras. HCB GRO€P Holten - Burgemeester en wet houders willen de nodige moeite doen om aan de Bor- keldsweg een manege annex binnenrijbaan van de grond te krijgen. Hoewel het ambtelijk advies luidde om geen medewerking te verlenen aan het verzoek wil het college het verzoek aanhouden en inbrengen als pilotproject in het kader van de Reconstructie- Aanhoudend wisselvallig met kans op regen. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag veel bewol king en wat opklaringen en af en toe zon. Mogelijk dat het met de regen hoeveelheid mee gaat val len. Omdat in een zuidwestelijke stroming weliswaar vochtige lucht wordt aangevoerd, blijven de regenzones vaak buitengaats. Wel zachte temperaturen van 16.0 tot 18.0 graden. Bij dit alles een stevige zuidwesten w ind. Dc puzzelstukken worden bijeengebracht. Het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug is officieel geopend. (Foto: Johan Bolink) Korhanen in de tent. 'Ik had de neiging om ertussen te gaan staan en mee te deinen', vertelde hij. 'Ik vond het prachtig. Het zelfde heb ik ook eens in Zee land gedaan. Maar nu stond er een dirigente voor, en daarom ben ik toch maar blijven zitten.' Hij schrok als CDA'er wel even van de naam van het inrichtings plan: Levend Paars. 'Ik dacht dat dat al lang dood en begraven was', grapte hij. 'Maar ik weet nu dat er een andere betekenis aan moet worden gegeven.' Volgens hem is het Overleg Or gaan nog niet helemaal klaar met hun taak. maar komt dat wel in Gratis informatielijn 0800-2255555 www.houkes.nl HnTTI/rC LETSELSCHADE 1 lv-J U XvT-jO advocaten V Hoeveel ligt er bij u? T maakt u er euro's van! orde. Een nationaal park moet niet versnipperd zijn. De gebie den horen bij elkaar. Het gaat om natuurbeheer dat duurzaam is; liefde voor natuur, en dat door geven aan kinderen. Er moeten niet alleen fiets- en wandelroutes zijn. maar ook horeca en vol doende mogelijkheden voor ou deren. En educatie, want daar mee geef je de liefde voor de na tuur mee door.' Het nationaal park moet niet al leen staan voor natuurontwikke ling, maar het moet juist gaan le ven onder de bevolking. 'Het is geen middel of doel op zich. De sleutel van succes ligt bij de na tionale parken zelf. Daarom moeten de besturen van alle na tionale parken elkaar versterken.' Om het park officieel te openen, werd met een bus. treintje Bello en een op zpnne-energie rijdend treintje naar de Diepe Hel gere den. Bij de dikke witte steen daar, moesten puzzelstukken neer worden gelegd op een hou ten tafel. Voordat de genodigden naar de ze plek konden rijden, werden ze tegengehouden door een grote boomstam over de weg. De on dernemers op Sallandse Heuvel rug hadden die daar neergelegd. Zij vonden namelijk dat de mi nister eerst een borrel moest gaan drinken, voordat hij de daadwerkelijke opening ging doen. Meuten is namelijk een ou derwets gebruik in deze streek en daar ontkwam de minister ook niet aan. Zichtbaar blijverrast, liet hij het over zich heen komen en dronk hij een borrel mee. 1st INTEHNKTIOgjU INFO a TICKETS: 09001234501 www.indoorarnliem.nl Expo (center ma. t/m vrij.: 14 - 22 uur 6s+'ers en kind. tot 12 jr. 3,50 za. en zo.: 11 -18 uur kind. tot 6 jr. gratis U vindt het Expo Center aan de Al (afrit 30). Tel.: (074) 255 95 59, www.huishoudhobbybeurs.nl Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Adres: Postcode:i Woonplaats:j Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats:j Postcode:j Telefoon: Bankrekening: Handtekening:i €46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) j (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1