Gezamenlijke oefening brandweren Geldactie hervormde kerk brengt 12 duizend euro op K1A 2004 K3 Holtens Nieuwsblad LETSELSCHADE? ZATERDAG 13 NOVEMBER 16.00 UUR Schooluitbreiding SG De Waerdenborch Opbrengst gebruikt voor muziek en zang Programma muziekschool In Twente ligt er voor 312 miljoen op zolder! KJ Floralia school Dijkerhoek Weekendweer Binnenkort in Rijssen!!! U hoort nog van ons!!! Voorkom ernstige ziekte met jaarlijkse griepprik Donderdag 7 oktober 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Rijssen-Holten - Een brande rige lucht hing maandagavond boven de brandende en smeu lende puinhopen op het terrein van de voormalige Cobercofa- briek aan de Karei Doorman straat in Rijssen. Midden op de afgezette weg lag een auto op de kant, het dak openge scheurd. Een bus stond met open deuren midden op straat. De chauffeur was op de rem gaan staan en zelf met het hoofd tegen de voorruit gesla gen. Leerlingen van Regge- steyn, die in de bus zaten, mankeerden niets. Ze werden opgevangen door mensen van het Rode Kruis. Zwaailichten van brandweerauto's lichtten op in het donker. Kortom, het brandweerkorps Rijssen-Hol ten hield een grote oefening. Op het Cobercoterrein had een explosie plaatsgevonden en een aantal mensen was bedolven on der puin. Reddingswerkers van het Korps Landelijke Politie Dienst èn hun honden werden ingezet om slachtoffers die on der het puin liggen te kunnen traceren. Geblaf maakte duide lijk dat één van de honden een slachtoffer gevonden heeft. Voorzichtig werden door brand weermensen brokstukken ge ruimd. Even later werd een ker mende vrouw uit het puin ge sleept. Rode Kruis mensen bo gen zich over haar. Al snel werd ze op een brancard afgevoerd naar de hulppost in een lokaal van scholengemeenschap Reg- gesteyn aan de andere kant van de straat. Vier vrijwilligers waren 'begra ven' onder het puin. Ze zaten verstopt in oude rioolbuizen, die door brokstukken aan het zicht onttrokken waren. De reddings werkers wisten niet hoeveel mensen er onder het puin lagen en moesten zien de slachtoffers te traceren. Twee keer per jaar houdt het ge meentelijk brandweerkorps Rijs sen-Holten een grote oefening. 'We beginnen wekelijks met kleine oefeningen. Deze oefe ningen worden verwerkt in twee grote oefeningen waar de brand weer van Rijssen en Holten ge zamenlijk aan meedoet', vertelt Henk van den Noort van de brandweer. Hij was tevreden over het terrein waar de hulpver leners bezig waren: 'Een groot sloopterrein met veel puin. Als er zoiets binnen de gemeente is, kun je daar prachtig gebruik van maken.' Deze keer stonden drie tankau tospuiten en twee hulpverle ningswagens op het terrein, mét de bijbehorende manschappen. Gratis informatielijn 0800-2255555 www.houkes.nl HnTTFFQ LETSELSCHADE 1 IvJUjVCju advocaten 18! INTERNATIONAL INFO TICKETS: 09001234501 www.indoorarnliem.nl Holten - Burgemeester en wethouders willen meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan dat een eventuele uitbreiding van scholengemeenschap De Waerdenborch mo gelijk maakt. De toekomstige uitbreiding kwam ter sprake bij de plannen voor de bouw van een sportzaal. Om de sportzaal te kunnen realiseren is een herinrichting van het terrein noodzakelijk. De fietsenstal ling moet dan ook verplaatst worden. Daarvoor is geen bestem mingsplanwijziging nodig. Die is wel nodig voor de toekomsti ge uitbreiding, omdat deze buiten de aangegeven bebouwings- vlakken gerealiseerd moet worden, op het voormalige sportter rein. Het college vindt uitbreiding op dit terrein alleszins accep tabel. Holten - De cursus Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs is bij het Muziek Onderwijs Centrum in De Boschkamp van start gegaan. Kinderen krijgen daarbij de kans om verschillende instrumenten uit te proberen en pas later een echte keuze te maken welke ze willen leren bespelen. Ook is het mogelijk om woensdag 24 november van 14.00 tot 16.00 uur naar Irene te komen naar de voorspeelmiddag. Be langstellenden kunnen dan ook zelf instrumenten uitproberen en een keuze maken. Begin volgend jaar starten namelijk de cur sussen. Het eindconcert van leerlingen wordt vrijdag 26 november om 19.30 uurgehouden in de Dorpskerk. Voor meer informatie: dorpshuis De Boschkamp, telefoon 0548-362755. Niet alleen de brandweer, maar ook politieagenten mét honden en leden van de Rode Kruis co lonne. 'Zo'n vijftig hulpverle ners deden mee', telt brandweer vrouw Diny Heijda. Daarnaast liepen over het terrein nog de nodige waarnemers, oefenlei ders en veiligheidsfunctionaris sen. Heijda is coördinator oplei ding en oefening en zette samen met de instructeursgroep van het korps de oefening uit. Bijzonder aan deze oefening was de inzet van de grootschalige hulpverle ning, de enige in Twente. De grootschalige hulpverlening wordt ingezet bij rampen: men sen die onder het puin bedolven zijn, instortingen, explosies, moeilijk te bereiken slachtoffers op rampterreinen. Het bij deze vorm van hulpverlening beho rende zwaardere reddingsge reedschap is door de regio opge slagen in Rijssen. Twaalf brand weermensen van de post Rijssen kregen voor het gebruik van dit materiaal instructie en oefenden daar maandagavond mee. 'Zij zijn bezig geweest met het trace ren van de slachtoffers onder het puin. in samenwerking met de politie en de politiehonden. Zoiets is tijdens een cursus met mogelijk, maar kan alleen als je de praktijk oefent.' Een aantal mensen van de brandweer werd in duikers gelegd en onder puin verstopt: ze werden allemaal ge vonden. Heijda: 'Eén jongen zat ruim twee uur in zo'n duiker. Dat was een hele ervaring.' Rond tien uur 's avonds begon de nabespreking. Echte knelpun ten waren er niet, de oefening was goed verlopen. Wel werd gepraat over de grootte van het terrein. Heijda: 'Op zo'n terrein had eigenlijk best nog een pelo ton van een andere cluster mee kunnen oefenen. Maar dan had je iedereen niet aan het werk ge had. We hebben er voor gekozen om iedereen bezig te laten zijn. Er waren veel leersituaties en er is veel geoefend. En daarvoor wordt zo'n oefening ook opge zet.' Holten - De geldinzamelings actie van de Nederlandse Her vormde Gemeente Holten heeft zaterdag 2 oktober twaalfduizend euro opge bracht. Dezelfde opbrengst als vorig jaar. Het geld wordt dit keer gebruikt voor muziek en zang. Dat het steeds grotere belang stelling krijgt bij het publiek, was dit jaar zeer duidelijk te merken. De veiling, rommelmarkt en de boekenmarkt waren allen goed verzorgd. Zo waren onder meer alle activiteiten overdekt. Het werk van de vrijwilligers werd de gehele dag ruim beloond. De weergoden waren hen welge zind. De veiling trok dit jaar wel de bijzondere aandacht. Een ruime sortering met goede kwaliteit. Veilingmeester, de heer Groten huis uit Harfsen, liet een prima staaltje verkooptechniek zien met veel humor. Haast per meu belstuk kon hij uitdrukken hoe veel kuub hout dit wel was. Dit was dan bepalend voor de start- prijs. Schilderijen van Kees Stoop en Riemko Berends bleken wel de kopstukken. Maar ook drie Chinese bordjes brachten 140 euro op. In tegen stelling tot een orgel, schommel- wieg en enkele fauteuils. Die gingen voor 1 euro weg. De veiling bracht toch maar liefst 3300 euro op. Er was ook dit jaar een duidelij ke scheiding aangebracht tussen (Foto: Johan Bolink) veiling en rommelmarkt. Toch was rommel soms ook echt rom mel, want de tent van 150 vier kante meter bleek 's avonds nog voor de helft gevuld. In de wintermaanden worden al le boeken gesorteerd. Deze wij ze van werken levert twaalfdui zend boeken keurig gesorteerd per rubriek of schrijver op. Tientallen mensen stonden al ver voor de opening te popelen om naar binnen te mogen. Hun geduld werd beloond. Zowel de handelaren als het publiek waren enthousiast. Holten staat al en kele jaren op de agenda van ie dere handelaar en dat zegt veel over de kwaliteit van de boeken. Onbekendheid heeft plaats ge maakt voor nieuwsgierigheid. Met zestig vrijwilligers en een organisatiecommissie van acht personen lukte het om ook nu weer een dag te organiseren waar voor ieder wat wils is. Want naast een loterij, veiling en boekenmarkt hebben de her vormde vrouwengroepen Holten en Dijkerhoek er ook voor ge zorgd dat er drieduizend oliebol len en een niet te tellen hoeveel heid broodjes hamburger wer den verkocht. Het Hervormd kerkkoor en Campanella verzorgden dit jaar de extra activiteiten. Met diverse spelen hebben zij een goede bij drage geleverd aan de totale op brengst. Heel tevreden zijn de organisa toren over de grote animo van de Holtenaren en Rijssenaren. Hol ten is groot in het relativeren van een doel. Als ze het nut ervan inzien, zet ten ze hun beste beentje voor. Alle vijfduizend loten waren al ruim voor de dag zelf verkocht. Veel bedrijven en verenigingen boden kosteloos hun diensten aan. Uitslag loterij: Boodschappenche- que Cl000: Familie Stegeman To- mopsweg Holten; dvd-recorder: A Wechstapel. Maatmansweg Holten; Dinerbon restaurant De Poppe: fa milie Hofman. Kolweg Holten. Pagina 3 De gemeente heeft de revita lisatie van woonwijk De Kol in de ijskast gezet. De kosten zijn te hoog. Pagina 3 Bomen worden in de ge meente helemaal verkeerd gesnoeid Voorbeeld voor leerlineen hoe het niet moet. Pagina 5 VV Holten staat op dit mo ment in drijfzand en zoekt hopeloos naar het reddende twijgje. Dijkerhoek - Basisschool Dij kerhoek houdt vrijdag 8 okto- berde jaarlijkse Floralia. Het onderwerp van dit jaar is Sport. Tal van spelen, een springkus sen, het rad van avontuur en de zorg voor de inwendige mens, moeten samen weer voor een ge slaagde dag zorgen in en rond het schoolgebouw aan de Dij- kerhoekseweg. De Floralia is geopend van 14.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22 00 uur. Geregeld zon en kans op een enkele bui. Vrijdag en zaterdag overdag overwegend droog, afgewisseld door wolkenvelden en zon. Zon dag ook wolkenvelden en af en toe zon. In de loop van de middag of avond wel kans op wat regen of een enkele bui. Door een hogedrukgebied bij Schotland draait de stroming naar noordoost tot het oosten. Dit heeft voor de temperatuur gevolgen, het wordt minder warm met 13.0 a 15.0 graden Ook de nachten worden kouder. Weerman, Freddie Paalman Advertentie HYPOTHEEK? WêÊw 1 HCB GRO€P 0800-0223345 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Holten - Griep is voor jonge, gezonde mensen een verve lende maar onschuldige ziekte. Voor andere mensen kan griep wel ernstige gevol gen hebben. Elke winter worden er in Nederland hierdoor gemiddeld twintig duizend mensen in het zie kenhuis opgenomen en twee duizend mensen overlijden als gevolg van griep. Dit zijn meestal 65-plussers of mensen met een verminderde afweer, diabetes of een hart-, long- of nierziekte. Voor hen is een jaarlijkse griepprik dus belangrijk. De prik wordt al leen voor deze mensen aanbe volen en gratis gegeven. De mensen die in aanmerking komen voor een gratis griep prik, krijgen een uitnodiging thuisgestuurd. Hierop staat de tijd vermeld wanneer zij in de gymzaal worden verwacht. Er wordt gevaccineerd tussen 15-30 en 18.30 uur in de gym zaal aan Vrijheidslaan, achter de praktijk van dq.huisartsen. Mensen die niet in aanmer king komen voor een gratis griepprik kunnen, indien zij toch een griepprik willen ont vangen, een recept afhalen bij de groepspraktijk. Met dit re cept kunnen deze mensen ook terecht op de vaccinatiemid dag op woensdag 13 oktober. Naderhand ontvangen deze mensen een nota. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Geef dat ook eens Woonplaats: aan een ander door! 1 Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon [Dhr./mevr.: voor het opgeven van Adres: een nieuwe abonnee i Woonplaats: Inzenden aan: j Postcode: Holtens Nieuwsblad Telefoon: Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Bankrekening: j Handtekening: €46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) J (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1