Burgers praten mee over recreatienota Tentoonstelling, activiteiten en bijpraten tijdens reünie K3 Holtens Nieuwsblad LETSELSCHADE? Laatste brandweeroefening Henk Pekkeriet Opgeven voor reüniefeest Waerdenborch nog mogelijk kmm 10 december „«jsïïï In dit nummer. Toga's School Party na reünie Waerdenborch 50 Plus Beurs Valkenier naar Dondertman Weekendweer feestje s §M~ Plateau op Vianenweg Voor erveer nu: Bei: 074-2559559 Schuurman Schoenen Politie vindt kinderlijkje in kofferbak auto Holtens Nieuwsblad Donderdag 23 september 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Hoitens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Holten - Inwoners en onderne mers kunnen maandag 27 sep tember mee-discussiëren over de op te stellen recreatienota Rijssen-Holten. De bijeen komst in het gemeentehuis Holten begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De inge brachte discussie wordt mee genomen bij de basisnota Re creatie, die vervolgens bespro ken wordt in college, commis sie en raad. Bij de gemeentelijke herindeling is het toeristische Holten samen gevoegd met het industriële Rijssen. De nieuwe gemeente is zich be wust van de mogelijkheden die er zijn op toeristisch en recre atief gebied. Om aan te geven op welke wijze de gemeente als toeristische trekpleister op de kaart moet worden gezet is het zaak in een beleidskader, de re creatienota, vast te stellen hoe de Holten - De Togaclub geeft zaterdag 25 september een ouderwets schoolfeest. Di rect na afloop van de reünie in scholengemeenschap De Waerdenborch zal rector Piet Bakker hoogstpersoon lijk aan de deur staan van Grand Café 't Keuntje om de gasten te verwelkomen. De deuren van zullen vanaf 22.00 uur geopend zijn voor deze eenmalige happening. Op vertoon van je eindexa mencijferlijst heb je gratis toegang. Studiebollen met negens op hun lijst ontvangen van de da mes van de kantine een gratis consumptie of eventueel een cocktail van natuurkundele- raar Helmer, uiteraard geassi steerd door Fred Flantua. Dj van deze avond is muziek leraar Franssen die de dance- classics en andere eighties toppers als Level 42 en Dan Hartman een ouderwets aula- gevoel geven. Voor de munten moet men bij Frits Groene- woudt zijn. De oud-wiskunde leraar weet immers met getal len om te gaan. Op dit mo ment van schrijven is de To gaclub nog in onderhandeling over een paaldansact met En gelvaart (lerares Nederlands). Mocht dit niet rondkomen, dan geven de Vrije Jongens een heuse Pastrelli Act. Voor de beste spijbelsmoes is een heuse trofee in het leven geroepen. Deze is postuum vernoemd naar conciërges Calkhoven en Kapen. Uiter aard wordt deze uitgereikt door Piet Bakker zelf. Voor de slechtste cijferlijst wordt door economieleraar Meendering een voetreis naar Tsjechië aangeboden. Mochten er toch nog kwetsen de spreekkoren zijn, dan zul len de sportleraren Frits Wes- sels en Tammo Lukkien de gasten op vakkundige wijze naar buiten werken. Om 03.00 uur zal special guest Jan Maats zijn laatste rondje ge- De Vrije Jongens zullen tij dens de School Party een heuse Pastrelli Act geven. e DZ Zorg Service krant verschijnt 22 september 22-26 September Jaarbeurs Utrecht Ruim 500 stands en shows 10% Korting met deze bon Betaal 13,50 (1 bon p.p.) Deze bon kopiëren mag! Gratis informatielijn 0800-2255555 www.houkes.nl HOTTTfTTQ LETSELSCHADE IW U IVL/U ADV OCATEN nieuwe gemeente daarover denkt. Bij het opstellen van de recreatienota is het de bedoeling om eerst naar de wensen van on dernemers en eigen inwoners te luisteren en pas daarna de recre atienota vorm te geven. Wat willen we? Meer evene menten? Meer en betere fietspa den en -routes? Meer of minder toeristische druk? Een betere sa menwerking tussen onderne mers en overheid? De aanwezi gen worden actief in het proces betrokken en kunnen aangeven wat volgens hen de recreatieve en toeristische toekomst is van de gemeente. De avond wordt inhoudelijk be geleid door adviesbureau Arca- dis. Dit adviesbureau onder steunt de gemeente bij het op stellen van dc rccrcatienota. Wethouder Stegeman zit de bij eenkomst voor. Voor de avond is een aantal or ganisaties expliciet uitgenodigd. Daarnaast is degene die geïnte resseerd is, van harte welkom. Pagina 3 Erik Davids wint gouden medaille tijdens afgelopen zesdaagse WK-enduro in Polen. Pagina 7 De Mountainbike Trophy trok veel publiek en deelne mers. Zelfs Studio Sport was aanwezig om verslag te doen. Oude Deventerweg - Henk Pekkeriet werd afgelopen maandag door de brandweer in het zonnetje gezet. Zijn laatste oefening stond he lemaal in het teken van hem. Henk wordt volgende week 55 jaar, waardoor hij per 1 oktober uit dienst treedt. De oefening was bij zijn ouderlijk huis aan de Oude Deventerweg. Een schoorsteenbrand, die hij moest blussen vanuit de ladderwagen. Op het moment dat hij naar boven wordt getransporteerd, klinkt uit de portofoon: 'Dag Sinterklaasje, daag, daag, dag Zwarte Piet.' Met het vegen van de schoorsteen was de klus geklaard. Zijn familie keek ondertussen toe. 'Mijn vader zat altijd al bij de brandweer en met hem mocht ik vaak mee', legt Henk uit waarom hij 27 jaar geleden voor de brandweer koos. Zijn mooiste herinnering: 'De brand bij het Natuurdiora- ma, zo'n twintig jaar terug. Er waren op dat moment niet meer dan drie man beschikbaar en met z'n drieën hebben we het vuur kunnen blussen.' (Foto: Johan Bolink) Pagina 7 Kringgroep Oost houdt ko mend weekend een Open Kampioenschap IPO voor Belgische herdershonden. HYPOTHEEK? zie flNZE Aovs HuvriE 0800-0223345 Holten - Wie zich nog niet heeft aangemeld voor de grote reünie van scholengemeen schap De Waerdenborch, kan zich nog aanmelden door te bellen naar: 0900-7386437, mailen naar: reacties@reunie- commissie.nl of kijken op de site wmv.reuniecommissie.nl. Het belooft een groot en feeste lijk evenement te worden met hapjes en drankjes, groepsfoto's en een jubileumboek. Er is een aantal activiteiten, een tentoonstelling en een trouba dour die liedjes zingt en zichzelf begeleidt op gitaar. 'Geen toespraken', aldus rector L.G.M. van Minderhout. 'Want krijg jij zo'n zaal met mensen die elkaar zo lang niet hebben ge zien maar eens stil.' Reden van deze grote reünie is het tienjarig bestaan van scho lengemeenschap De Waerden borch en zestig jaar voortgezet onderwijs in Goor en Holten. Dat laatste blijkt een soort van gemiddelde te zijn. 'In 1880 al werd in Goor het eerst plan op gezet om een school voor voort gezet onderwijs te stichten,' zegt Van Minderhout, die zitting heeft in de jubileum- en reünie commissie. 'In Holten werd in 1953 de Ulo j Holten - De voor vrijdag 24 september geplande demon- J stratie door valkenier Gerrit Zandvoort bij Kinderboerde rij Dondertman, is uitgesteld naar dinsdag 19 oktober, aan vang 14.30 uur. Tijdens de herfstvakantie is Dondertman dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De de monstratie met de roofvogels is gratis. Bezoekers betalen wel de normale entreeprijs van de kin derboerderij. De reüniecommissie druk in vergadering om de laatste puntjes op de 'i' te zetten. (Foto: Sander Scheperman) 50 jaar ianSchoenen Tijd voor ©en Kijk voor alle AANBIEDINGEN in deze krant! opgezet, dus hadden we daar voor vorig jaar al een jubileum kunnen houden. Maar in de loop van de jaren vonden er samenvoegingen plaats met verschillende leerwe gen, waaronder de agrarische en huishoudelijke richting, die na tuurlijk ook al een groot aantal jaren hadden bestaan. Dan zou De nieuwste collectie bruidskleding 2005. voor showdata en reserveringen zie advertentie elders in dit blad. het ene na het andere jubileum we dat in één vorm gegoten en zijn gevolgd. Daarom hebben vieren we nu zestig jaar voortge zet onderwijs in Goor en Hol ten.' 'En niet te vergeten: het tienjarig bestaan van scholengemeen schap De Waerdenborch, ont staan na de fusie tussen het Tho mas Ainsworth College in Goor en de scholengemeenschap Hol ten. We zijn er bijzonder trots op dat deze samenwerking een goe de zet blijkt te zijn geweest.' Herfstachtig weer met gere- 'We hebben met elkaar bereikt geld buien en eerst nog veel dat beide vestigingen beschik- wind. ken over een goede huisvesting en daar wordt overigens nog steeds aan gewerkt.' Van Minderhout ruimt inmid dels de bouwtekeningen op voor de nieuwbouwplannen waaraan men nu met de voorbereidingen bezig is voor de Holtense vesti ging. 'Maar daarover later meer.' zegt hij. 'Op onderwijskundig vlak zijn we klaar voor de toekomst en we kunnen slagvaardiger en effi ciënter werken door meer spe cialismen op verschillende disci plines in eigen huis.' Alle reden dus om met plezier terug te kijken op de afgelopen tien jaar. Vrijdag veel buien, afgewis seld door enkele opklaringen en wat zon. ook staat er dan veel wind uit het noordwesten. Temperatuur niet hoger dan 14.0 tot 15.0 graden. Zaterdag en zondag geleidelijk minder buien en minder wind. De zon zal af en toe schijnen tijdens wat opklaringen. Ook dan geen hoge temperatu ren, het wordt zo'n 15.0 tot 16.0 graden Depressies bepalen het weer beeld. Na het weekeinde lijkt het er op dat we onder invloed van een hogedrukgebied komen. H eerman, Freddie Paalman Holten - Burgemeester en wethouders hebben besloten een plateau aan te brengen op het kruispunt Pannenweg - Via- nenweg. Aan weerszijden van het plateau wordt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur ingesteld. Deze maatregelen worden ge nomen om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verhogen." ;eens japen verloot! www. treschic. nl - ÉÉHMALIGE A Giant Take away agerparatte.nl Dennie Christian MMIAA' ftm Klausund Klaus W t Voorverkoopadressen: Holten - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een kinderlijkje in de kofferbak van een auto gevonden. Het meisje is door een mis drijf om het leven gebracht en werd vervoerd door een man zonder woon- of verblijfplaats en een vrouw uit Alphen aan de Rijn. Deze twee zijn door de politie aangehouden. Agenten zagen de auto rond 3.00 uur 's nachts de Toeris- tenweg oprijden, terwijl die weg rond die tijd afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer. Bij controle van de auto, werd het lijkje gevonden. Om de exacte doodsoorzaak vast te stellen, wordt sectie op het lijkje verricht. Politie Twente heeft de zaak overgedragen aan Politie Hol lands Midden. De man en vrouw worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! J Dhr./mevr. Adres: Postcode: j Woonplaats: Telefoon: BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: I Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: i Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:, i 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 1 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1