uóoÉeeldenl Informatieavond en cursus EHBO (O, Bibliotheek zoekt 2 bestuursleden Catalpa komt met BSO-strippenkaart «rwv ExtrgVoordeelü msl Whisky <H) Vruggink Webprint D)nl Erwin Autocross met afvalrace Afdrukken digitale foto's Pieter Cruythoff mm CADEAU!! A Giant Take-Away Donderdag 23 september 2004 HO 10 MIAMI Karakteristieke bank in Leatherlook. DAIUTE Prachtige bank Suedino. vanavond zitten en pas betalen tot. V 20071 Slechts 2 minuten Jevertijdüj 3i2 VENTURA Comfortabel bankstel, met een ideale lende- en armsteun. Verkrijgbaar in meerdere kleuren Alinesse: Normaal 1495.- NU 749,- 3.2 CHICAGO Stijlvolle zitcombinjl poten. Verkrijgbaar rr Sussy Normaal 1195. Toto: Johan Bolink} Formaat 10 x 15 In één dag op de post naar je toe Kijk op www.webprint.nl Cabernet Sauvignon/Merlot/Cinsaut Pinotage/ Chardonnay/Pinotage Rosé EXCLUSIEF BIJ BOTTELIER 75 cl Malibu O* Coconut Liqueur 70 cl Absolut Vodka 100 cl ujJJT W Sonnema Beerenburg 100 Cl Mansion House Delaforce Port HBy Ruby/Tawny/White W Af:Ol(c75 cl e0* Bokma ^A Jonge Graanjenever f I 100 cl TBoomsma Vlierbessenjenever Bramenjenever 100 cl Teacher's IITO Stationsstraat io, Holten, T (0548) 3613 75 BOTTELIER geidigt/m2oktober200- Foto's afdrukken met het gemak van internet. JOTTELIER, DE SLIJTER DIE VERRAST... KIJK OOK OP WWW.BOTTELIER.NL Holten - Voor alle leden van EHBO Holten wordt maandag 27 sep tember een informatie avond gehouden. Tij dens deze avond zal er informatie worden ge geven over het nieuwe lesseizoen. Zo wordt bekend ge maakt wanneer de leden hun herhalingslessen kunnen volgen. Daar naast is er deze avond AED-apparatuur aanwe zig. De Automatische Externe Defibrillator is een apparaat waarmee mensen eenvoudiger ie mand kunnen reanime ren. Ook de gemeente Rijssen-Holten over weegt dergelijke appara tuur aan te schaffen. Dan moeten er wel mensen EENMAL j j U jxj r ■■■■■Mhééh £J i I 1 ARMOUR i Strak design met chromen poten, in Leatherlook: k 3+2 TOSCANE (S) R Dit prachtige bankstel p is ideaal voor elke j| huisstijl. In Buffellook uitvoering: E Normaal 995,- NU 499,- PER ELEMENT k Recliner 2-zits 3-zlts. g Uitgevoerd in zeer soepel H'leder en in diverse kleuren t I mogelijk. NU 999,- zijn die hiermee mogen werken. Daarom wil de EHBO dit seizoen starten met het geven van AED- cursussen. De EHBO start maandag 4 oktober met een cursus voor nieuwelingen. Wie wil leren hoe eerste hulp te verlenen, kan zich hiervoor opgeven. De EHBO-cursus (inclusief reanimatie) wordt maan dags van 19.45 tot 21.45 uur gehouden in scholen gemeenschap De Waer- denborch en duurt onge veer veertien weken. De cursus wordt afgeslo ten met een examen. Bij een gunstig resultaat krij gen deelnemers een offi cieel erkend diploma. Om aan de cursus deel te mogen nemen moet men minstens zestien jaar oud zijn. Om het diploma gel dig te houden, moeten jaarlijks herhalingslessen worden gevolgd. De kosten van deze EH BO-cursus bedragen 95 euro. In dit bedrag is in begrepen het lesboek, materiaal en de kosten van aanmelding van het examen. Enkele ziekte kostenverzekeraars ge ven een tegemoetkoming in de cursuskosten. Opgave/ inlichtingen (bij voorkeur via e-mail) bij Henk Markvoort. E-mail: ehbo.holten(rt}planet.nl, telefoon: 0548-361648. Kijk ook op website: www.home.zonnet.nl/eh- bo-holten/ Maandag 11 oktober is er een oefenavond met LO- TUS-slachtoffers. Een aantal leden zullen die avond eerste hulp verle nen aan de verschillende slachtoffers. Als ze vol gens de kaderinstructeur dit goed hebben gedaan, hoeven ze geen herha lingslessen te volgen. Al le leden worden uitgeno digd om te gaan kijken of mee te doen aan deze oe fening. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte wel kom bij scholengemeen schap de Waerdenborch. De meeste leden in de vereniging kiezen ervoor om zes herhalingslessen op de avond te volgen. De eerste herhalingsles start maandag 25 okto ber. In een blok van zes lessen krijgen de leden de kans om te laten zien dat ze nog steeds eerste hulp kunnen verlenen. Leden hebben ook de mogelijk heid om twee herhal ings- j lessen overdag te volgen. Meer informatie hierover vindt men op de website. Holten - Ondanks dat het de laatste tijd be hoorlijk heeft gere gend, kon de Erwin Au tocross afgelopen zon dag gewoon doorgaan aan de Schuppertsweg. Het was weer gezellig druk langs het circuit, met een hoge opkomst aan deelnemers. Na de finales was er zelfs tijd om een afval race te houden. Deze bleef deze laatste keren achterwege. In totaal deden maar liefst 65 deelnemers mee, waaronder acht ve teranen en negen dames. Uitslag: Heren: 1. Henry Kevelam; 2. Stephan Bui tenhuis; Bert Baltes. Da mes: 1. Maaike Dommer- holt; 2. Joan Vrielink; 3. Yvonne Vlogtman. Vetera nen: 1. Gerrit Jansen; 2. Albert Muller; 3. Henk Poelakker. Clubkampioenen: Heren: Stephan Buitenhuis: da mes: Maaike Dommerholt; veteranen: Gerrit Jansen. Afvalrace Evert Jan Lubbers. De clubkampioenen Gerrit, Maaike en Stephan. (Foto: www.plakkie.nl) Holten - Het bestuur van de Stichting Open bare Bibliotheek Rijs sen-Holten is op zoek naar twee nieuwe be stuursleden. In verband met het ver strijken van de zittings termijn van twee van haar leden, is het bestuur van de bibliotheek Rijs sen-Holten op zoek naar twee nieuwe bestuursle den. Er wordt gezocht naar één kandidaat uit Rijssen en één uit Holten, waarvan één van beide bij voorkeur een vrouw is. Van bestuursleden van de bibliotheek wordt ver wacht dat zij affiniteit hebben met het biblio theekwerk, een actief netwerk hebben in Rijs sen of Holten en bij voor- j keur bestuurlijke erva ring hebben. Geïnteresseerden wordt verzocht voor 15 oktober i contact op te nemen met K. Pennewaard, telefoon I 0548-513431. Voor kan didaten ligt een profiel schets klaar. Groenewegenstraat 23-25, direct a/d A.8 Noordzee 10, Ind.terr. Nieuwe Warerv.eg Rendementsweg 10b, Ind.terr. Mijdrecht De Liesbosch 72, A12 afsl. 18 Ind. Liesbosch Nwgein Conradstraat 8, schuin t/o station De Meerstoel 14, A27 Oosterhout-Zuid, Woonboulevard Industrielaan 20, op de Woonboulevard 8727 Schoolstraat 100, parallel aan de Bevrijdingslaan Edisonstraat 26, Meubelstr, Ind. terr. Hengelder Van Voordenpark 21, pal aan de A2 Hoge Rijndijk 307, Rijneke Boulevard Copeliaschouw 10,1e verd., Woonhart Zoetermeer ASSEN Borgstee 7, afsl. Assen Noord - A28 CAPELLE A/D IJSSEL Lylantsebaan 7a, gelegen aan de A20 Bij aankoop van oen bankstel een hard heat* tuinset geheel gratis!! DEVENTER Essenstraat 15, afsl. 24, borden de Smpperling DRACHTEN Dr. M.LKingsingel 10, M.LKingboulevard DEN HAAG Waldorpstraat 144, Megastores Haaglanden EINDHOVEN Kanaaldijk-Noord 5, stadsdeel Tongelre GOES Marconistraat 17-19, N256, afsl. Goes, Woonboulev. GRONINGEN Energieweg 13, Meubelboulevard Hoendiep HEERLEN In De Cramer 74, Woonboulevard Heerlen, a/d A76 HENGELO Wegtersweg 82, langs de A1 (afsl. 30), bij Expo-Centre Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 09.30 tot 21.00 ZOETERWOUDE ZOETERMEER zaterdag: 09.00 tot 17.00 uur. zondag: altijd gesloten. Holten - Op de Buiten schoolse opvang Ben gels Co van Catalpa bestaat met ingang van heden de mogelijkheid om een BSO strippen kaart te kopen. De buitenschoolse op vang is bestemd voor kinderen van vier tot der tien jaar. Wanneer ouders een inci denteel probleem hebben met de opvang van hun kinderen, bijvoorbeeld na schooltijd, op woensdag middag of op vrijdagmid dag of op een studiedag van school, biedt de BSO-strippenkaart uit komst. Met deze strippenkaart wordt het mogelijk ge maakt om op incidentele basis gebruik te maken van de buitenschoolse opvang. De kaart is alleen te ge bruiken bij opvang zon der vervoer. Er is geen sprake van een contract en heeft een vaste prijs binnen een van tevoren vastgestelde geldigheids duur. Verdere informatie, Ben gels Co. lageweg 2 te lefoon: 0548-361887.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 10