Vooral mannen naar contactuur burgemeester 'Binnen twintig minuten maak je er toch weer iets heel moois van' Holtens Nieuwsblad [Vanmelding reünie SG De Waerdenborch Romke van de Kaa vertelt over tuinieren Jubilerende Wander Drent over zijn kapperswerk: In dit nummer Scholieren voelen zich even echt artiest in Keunetent Geluidsoverlast zorgt voor smet op Keunefeesten Weekendweer Zwemvierdaagse goed verlopen Enschede Festival Najaarskledingbeurs voor kinderen en volwassenen Holtens Nieuwsblad Donderdag 16 september 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Holten - Vijfendertig aan dachtspunten noteerde burge meester Bort Koelewijn afge lopen maandagmorgen. De burgemeester stond van tien jot twaalf uur op de markt in jie kern Rijssen. Hij kreeg velerlei vragen, zoals Ie vraag waarom het carillon niet een uurtje speelde als er markt is. Andere mensen maak ten hem er op attent dat er in Rijssen met enige regelmaat een gebedsuur gehouden wordt en nodigden hem en de collegele den daarvoor uit. Maar ook een kuil in de weg en bomen die 'het licht wegnamen' werden ge meld. 'Er waren ook mensen die Holten - 'Ware artiesten' zorgden vorige week don derdagmiddag voor een sfeervolle Keuneplayback- show. j Van alle Holtense basisscho- I len mochten de winnaars van i de voorrondes op de basis scholen donderdagmiddag op- I treden in de Keunefeesttent. I De culturele commissie van de Holtense basisscholen had, in samenwerking met de Keu- nefeestcommissie, ervoor ge- I zorgd dat het een afwisselend programma werd. Sommige artiesten stonden alleen op het podium, terwijl anderen in een grote groep optraden. De 'artiesten' mochten optre den op een echt podium met een echte lichtshow. In de zaal zaten 450 leerlingen en hun leerkrachten. Ook vele ouders kwamen kijken. Vaak stonden de leerlingen zenuwachtig, tussen de coulissen, te wach ten tot ze aan de beurt waren. Eenmaal op het podium viel de spanning weg en traden ze op als echte artiesten, waarbij het publiek vaak enthousiast meedeed. Na menig optreden werd herhaaldelijk vanuit de zaal geroepen: 'We want mo re'. Er heerste in de zaal daar door ook een fijne sfeer. De gepresenteerde liedjes varieer den dan ook van Oerend hard tot Help ik weet niet waar mijn schoenen zijn. Het ge heel werd op een luchtige wij ze. in verhaalvorm, gepresen teerd door Pleun en Teun, ter wijl de begin- en eindpresen tatie in handen was van Johny. Na afloop ontvingen alle, 56 artiesten een aandenken aan hun optreden. De leerlingen werden door de Keunecom- missie nog getrakteerd op drinken. Gelet op de vele posi tieve reacties is zoiets zeker voor herhaling vatbaar (Foto: Sander Scheperman) lolten - Scholengemeenschap Waerdenborch is een echts tien jaar 'jonge' school, oortgekomen uit Scholenge- leenschap Holten, Thomas Insworth College Goor en De larke in Holten. En deze drie holen hadden natuurlijk ook en eigen geschiedenis met ei- en voorlopers. Het zijn er te eel om op te noemen. Bij het enjarig jubileum van de ieuwe school is gekozen voor en combinatie met een reünie p zaterdag 25 september. .11e oud-leerlingen en oud- erknemers die op de scholen voor voortgezet onderwijs in Holten of Goor hebben gezeten, zijn van harte welkom. Het belooft een gezellige dag te worden. Ontmoetingen, bijpra ten, foto's bekijken, van een lek ker buffet genieten, dansje ma ken op de muziek en als herinne ring het jubileumboek aanschaf fen. Dat boek is samengesteld door oud-directieleden Koele- maij, Kurz, Langendoen en Van Zwieten. Opgeven kan nog met een formulier, dat op de school in Holten of Goor is te krijgen. Telefoon 0548-378371 of zoek op internet www.reuniecommis- sie.nl voor aanmelding. lolten - Romke van de Kaa vertelt maandag 11 oktober op lijn eigenzinnige en humoristische wijze over tuinieren. De le- :ing begint om 20.00 uur en vindt plaats in het dorpshuis in lolten. .aarten voor de lezing, die georganiseerd is door de Stichting unst en Cultuur Holten en de openbare bibliotheek Rijssen-Hol- en, zijn verkrijgbaar in beide bibliotheken en in het dorpshuis in ■lolten. De toegangsprijs bedraagt 3 euro voor scholieren. Leden an de bibliotheek of de Stichting Kunst en Cultuur betalen 5 eu- o en voor niet-leden kost een kaartje 8 euro. Dit is inclusief een topje koffie of thee. Romke van de Kaa heeft biologie gestudeerd 'n is nu kweker en freelance publicist. Sinds 1984 schrijft hij zijn weerbarstige columns in het tijdschrift Onze eigen tuin. lij verzorgt radio- en televisieprogramma's voor regionale om- oepen en schreef Buiten de perken-(1999), Tuinieren gaat niet iver rozen en De getemde wildernis. Samen met Paul Geerts haakt hij elk jaar de Tuinscheurkalender. bereid waren met ons mee te denken bijvoorbeeld over de be zuinigingen. Volgende week komt er nog iemand terug met een advies', vertelt hij. Het waren merendeels mannen die hem aanspraken, stelde Koe lewijn vast. Hij had gedacht dat het op de maandagmorgen juist veelal vrouwen zouden zijn die met hem over gemeentelijke za ken van gedachten zouden wil len wisselen. 'Tachtig procent van de bezoekers was man. Ken nelijk mankeert er iets aan mij', lacht hij vrolijk. Hij zou daarom de volgende keren zijn wethou ders wel mee willen nemen naar de markt om de mensen te woord te staan, wellicht zou dat ook meer burgers van de andere kunne trekken, en ook omdat de wethouders iets meer kunnen vertellen als er zaken ter sprake worden gebracht die zij in hun portefeuille hebben. Maar de wethouders voelen daar duide lijk niets voor. (Lees verder op pagina 3) Holten - Volgens voorzitter Coen van Hoevelaak was dit het best bezochte Keunefeesten tot nu toe. Het Meedeinfestijn op de zater dagmiddag bleek zelfs een daverend succes. Zelfs het vriendenclubjeskoor zorgde voor verbaasde gezichten: hun liedjes klonken be hoorlijk zuiver. De enige smet op dit weekend was alleen de controle op geluidsoverlast, welke vrijdagnacht door een ambtenaar werd gedaan. Hierdoor was de Keunefeestcommissie genoodzaakt het feest bijna een uur eerder af te breken. (Foto: Johan Bolink) Holten - Wander Drent vierde maandag 13 september zijn veertigjarig jubileum als kap per. Het kapperwerk blijkt in het bloed van de Drents te zit ten. Zijn vader was het al, Wander zijn broer is het en zijn zus heeft het gedaan. Daarnaast hebben enkele van de kinderen het kappersvirus overgenomen en zijn ook in het vak bezig. 'Alleen mijn oudste zus heeft er niets mee', vult Wander aan. 'Het is een prachtig beroep. Als ik opnieuw zou moeten begin nen, dan werd ik beslist weer kapper', verzekert Wander. 'Ze komen met een bos haar binnen en in twintig minuten maak je er dan weer iets heel moois van. Je maakt het van begin tot eind. En het belangrijkste: de omgang met mensen.' Zijn vader is in 1946 met de zaak begonnen, op de plek waar deze nog steeds staat: Oranje straat 18. Wel een stuk kleiner. Als een echte herenkapper. 'Mannen kwamen hier twee tot drie keer per week langs om zich te laten scheren. Dat deden ze niet thuis.' Het was dan ook een sociale plek waar mensen elkaar ontmoetten voor een praatje. 'Mijn vader zat nooit verlegen om een praatje. Met hem viel al tijd wel te lachen. Hij kon goed ouwehoeren.' Wander mocht zijn vader in de zaak helpen. 'Mijn vader had met Gerrit Soer, Boy Pieffers, Ab Meijerink, Johan en Berend Meijer afgesproken dat ik ze mocht knippen. Een keer in de week had ik zo mijn eigen klant op wie ik het vak mocht leren.' Hij begon het in de vingers te krijgen en moest van zijn vader op zijn veertiende werk gaan zoeken. 'Hij wilde niet dat ik maar bleef lanterfanten. Ik moest maar werk gaan zoeken', zegt de jubilerende kapper. Hij moest het vak bij een ander ver avonds om 19.00 uur weer thuis. Ik heb er zes jaar gewerkt en een perfecte tijd gehad." Hij heeft nog twee jaar gewerkt bij een kapper in Doetinchem om daarna weer bij zijn vader in de zaak te komen. 'Daar kreeg ik volledig mijn kans om me te ontplooien.' Collega Gerrit Aaf- tink (Spier) nam rond die tijd af scheid. waardoor Wander deze vacature mooi kon opvullen. Het bleef bij Wander niet alleen bij het knippen in de zaak. Hij ging zich bezighouden met het wedstrijdknippen en zat zelfs vijfjaar in de Nationale A-selec tie. 'Het is erg jammer dat er nu geen wedstrijden meer worden gehouden, want het was toch een mooie promotie voor de zaak.' Volgens de Holtenaar komt dat vooral, doordat er steeds meer vrouwen in het kappersvak werkzaam zijn. Juist de mannen zijn meer gericht om hun kapsa lon te promoten, waardoor er de laatste jaren steeds minder ani mo is voor het wedstrijdknip pen. (Lees verder op pagina 7) Pagina 3 Hockeyclub Holten heeft er weer enkele jeugdteams bij. De toekomst ziet er dan ook goed uit. Pagina 5 Boer Biet is voor de veertig ste keer weggeweest met reisvercniging De Ooievaar. Deze keer naar Rudesheim. Pagina 7 Erik Davids eindigde de eerste dag van de zesdaagse enduro in Polen als 22ste, doordat hij was gevallen bij een proef. HCB GROïF Perioden met zon, wel toene mende kans op een bui. Vrijdag en zaterdag nog goed weer met zon en een kleine kans op een enkele bui. Temperatuur wordt zo'n 20.0 tot 22.0 graden door de matige zuiden wind. We profite ren even van een hogedruk bo ven het continent. Zondag krij gen we weer met fronten te ma ken van een depressie waardoor de buienkans groter wordt. Door de westen wind wordt de tempe ratuur wat lager met 18.0 a 19.0 Weerman, Freddie Paalman Holten - De Zwemvierdaagse. welke van 23 tot en met 27 au gustus in zwembad Twen- haarsveld werd gehouden, is goed verlopen. Er waren bijna elke middag wel buien, maar 's avonds kwam de zon toch weer door. Het spon- sorzwemmen voor het Ronald McDonald's Kinderfonds was sterk aanwezig, ondanks dat de kinderen toch soms het ophalen van geld moe waren. In totaal werd toch 478,89 euro opgehaald. Dit is door ZPC Twenhaarsveld aangevuld tot 500 euro. Hiervan worden alle met watergebruiksartikelen, zo als vaatwassers en wasmachines aangeschaft. Wander: 'Het is een prachtig beroep. Als ik opnieuw zou moeten beginnen, dan werd ik beslist weer kapper.' (Foto: Sander Scheperman) der leren. Dat was volgens zijn vader beter, want dan kwam hij ook eens met andere werkwijzen in aanraking. Hij kreeg van zijn vader tot 1 au gustus de tijd om werk te zoe ken. Anders had hij nog wel werk voor hem in de melkfa briek. 'Zo kwam ik eerst op de melkfabriek terecht, maar later kon ik aan de slag bij kapper Finkers in Almelo', vertelt Wan der. 'Elke dag stapte ik 's och tends rond 7.00 uur bij Hotel Holterman op de bus en kwam 's FAUST JOE'S GARAGE HERMAN VAN VEEN THE BLACK PIRATE ORKEST VH OOSTEN NIEUW ENSEMBLE DI-RECT CAREL KRAAYENHOF BRAINPOWER £clo 10-18 september 2004 EB^I kaartverkoop 053-485 85 00 of www.enschedemuziekfestival.nl Holten - Gerda Kwaker- naak-Limburg houdt 23 tot en met 25 september een kledingbeurs in haar winkel aan de Kerkstraat 5. Het gaat om een najaars- en win- terkledingbeurs voor zowel kinderen als volwassenen. Kleding kan alleen in overleg worden ingebracht voor deze beurs. De kledingstukken moeten ge wassen en gestreken zijn. Inle veren kan donderdag 16 sep tember van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag 17 september van 10.00 tot 18.00 uur en zater dag 18 september van 10.00 tot 17.00 uur. De verkoop van de kleding is donderdag 23 september van 9.00 tot 21.00 uur. vrijdag 24 september van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag 25 september van 10.00 tot 17.00 uur. Niet-verkochte kleding kan maandag 27 september van 15.00 tot 19.00 uur worden opgehaald. Wat de dag erna overblijft, gaat naar een goed doel. Voor meer informatie: Gerda Kwakernaak-Limburg, Kerk straat 5, telefoon 0548- 362782. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. J Dhr./mevr.: J Adres: Postcode: Geef dat ook eens J Woonplaats: aan een ander door! Telefoon: Geeft als abonnee voor bet BON ^°^teDS Nieuwblad op: Gebruik deze bon Dhr./mevr.: voor het opgeven van Adres: een nieuwe abonnee i Woonplaats: Inzenden aan: j Postcode: Holtens Nieuwsblad Telefoon: Antwoordnummer 97 1 0 7500 VB Enschede i Bankrekening: Handtekening: 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) i 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1