Bestuursleden Radio 350 per direct treden FF 1 Bij velen is het kommer en kwel, maar bij ons gaat het zeer goed' w PEN DAG FC twenteRB Holtens Nieuwsblad Drieduizend ballonnen de lucht in In dit nummer. Paul van der Meulen krijgt op vijftigste ballonvaart cadeau Blijkbaar te lui om vuil in prullenbak te stoppen Schapenmarkt met honderden schapen Louis Frankenhuis nieuwe directeur Oad Groep Weekendweer Zomerbraderie Zomerspelen ZONDAG 8 AUGUSTUS VAN 10.00U TOT 17.0GTTgfe Haffafa Open Air met Shitt Happens en Theo the King Holtens Nieuwsblad Donderdag 5 augustus 2004 Redactie: 0548 597370 Advertentie: 0548 597351 Holten*.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat 1 j Holten - Voor de tweede keer in 1 korte tijd is het bestuur van Ra dio 350 opgestapt. Voorzitter Lous van Dijk en bestuursleden René de Koff, Gert Jan van 't Holt en Cees Schoute stoppen per direct, omdat ze niet de tijd 5ri erin kunnen steken die van hen door de werkvloer wordt ver- J wacht. Volgens Van Dijk was het de bedoeling dat het bestuur zich op afstand zou bezighouden met de dagelijkse activiteiten van Radio 350. Het bestuur zou zich met de zakelijke kant bezig moeten houden en als woord voerder van de lokale omroep naar buiten treden. De leden zouden geen programma's mo gen presenteren en zich ook af zijdig houden van wat er dage lijks op de werkvloer gebeurt. De programmaleiding zou als direct aanspreekpunt dienst Holten - Paul van der Meulen werd vorige week vrijdag vijf tig en zijn familie wilde de baas van camping Ideaal een origineel cadeau geven. Een ballonvaart bleek het te moeten worden. Hopen op mooi weer, maar dat was het die dag. Blijverrast zag Paul de ballonvaarder met zijn aan hanger het terrein oprijden. Eerst was het de bedoeling om de luchtreis vanaf het cam pingterrein te beginnen, maar de ballonvaarder durfde een start tussen de caravans niet aan. Daarom werd gekozen voor een weiland. Het plezier was er niet minder om en Paul ge noot met volle teugen van zijn verrassing. (Foto: Johan Bolink) Holten - Of het luiigheid is of a' niet, het blijft een slechte zaak. Na een doos ijsjes te hebben ver orberd op een bankje in het cen trum van Holten, kon de gebrui ker niet het fatsoen opbrengen n de troep in de vuilnisbak te stop pen. ,g Terwijl die bak ook nog eens e binnen handbereik staat. Zelfs zittend had het vuil kunnen wor- i;'den gedumpt waar het thuis- j hoort. Ook bleek de bak niet uit j te puilen van rommel en was er best plaats geweest voor wat pa- pierresten. De Holtense Handelsvereniging klaagden vorig jaar al steen en been over het vervuilen van het centrum. Zij vroeg de gemeente dan ook om grotere vuilnisbakken of bakken op meer plaatsen. De ge meente zou frequenter de bak ken leeghalen. Het heeft blijk baar niets uitgehaald, want de troep ligt er nog steeds naast. Hellendoorn - De schapenmarkt begint elk jaar met de afdaling van ruim honderd schapen vanaf de Hellendoornse berg. Voorafgegaan door de schaapsherder en de dorpsomroeper Klepperderk trekt de kudde het dorp binnen. Op de markt in de Dorpsstraat staat dinsdag 10 augustus van 9.00 tot 16.00 uur een keur aan kraampjes met een grote diversiteit aan marktartikelen. Veel belangstelling is er voor de rommelmarkt en de demon straties van de oude ambachten en boerendansers. Op de terrasjes en bij de biertent is het, onder het genot van een drankje, volop genieten van de Hellendoornse gezelligheid. Elk jaar is de schapenmarkt een feest voor jong en oud. doen. De verwachting van het personeel blijkt echter net an dersom te zijn. Het vindt dat het bestuur zich te weinig laat zien, waardoor volgens Van Dijk me dewerkers en bestuur steeds ver der van elkaar afkomen te staan. Een onwenselijke situatie. 'In de praktijk blijkt dat de me dewerkers juist behoefte hebben aan een krachtige leiding die een hoge mate van betrokkenheid heeft bij de dagelijkse gang van zaken binnen Radio 350'. zegt de ex-voorzitter. 'Als mij vooraf gevraagd was onder die voor waarden voorzitter te worden, was ik daar niet op ingegaan. Echter nu ruim een jaar de zaken liggen zoals ze nu liggen, heb ik besloten om af te treden als be stuurslid en voorzitter.' Volgens haar is het hoogst nood zakelijk dat er een aantal be stuurders uit het midden van de radiomakers wordt gekozen, die leiding kunnen geven aan de da gelijkse gang van zaken binnen de lokale omroep. Holten - Camping De Holterberg was een van de locaties in Nederland waar ballonnen de lucht in gingen voor het goede doel War Child. Voor een euro per stuk kon een ballon worden gekocht met een naamkaartje eraan Op de site www.footzy.nl kunnen deelnemers kijken waar hun ballon straks wordt gevonden. Onder vrolijke muziek werd het speelveld op de camping gevuld door kleurige ballon nen. Net iets over zeven werd het startsein gegeven en was het een zee van oranje in -de lucht. Op hetzelfde moment gingen ook op de andere locaties de ballonnen los. In totaal een dikke 58 duizend stuks. (Foto: Johan Bolink) Holten - Louis Frankenhuis wordt per 1 november de nieuwe directievoorzitter van Oad Groep. Hij volgt de heer G.W. Boven op die per 1 juli zijn func tie neerlegde. Frankenhuis was voorheen ge neral manager en mede-eigenaar van Kras Stervakanties. Na overname van dit bedrijf door het Tui-concern bekleedde hij diverse functies binnen deze reisorganisatie en was de laatste jaren eindverantwoordelijk voor de Nederlandse tak van Tui. Volgens Oad's president com missaris ir. J.G.J. ter Haar is dit een man met een geweldige er varing en bereid om de reeds uit gezette lijnen van Oad te volgen en nog meer te optimaliseren. De loyale houding die Oad tot nu toe heeft gehad ten opzichte van de reisbureaus zal blijven gewaarborgd. In de tijd die ligt tussen het vertrek van de heer Boven en de komst van de heer Frankenhuis neemt Ter Haar de honneurs waar, terwijl hij eigen lijk al afscheid had genomen. Het tachtig jaar oude bedrijf dat z'n oorsprong vindt in Borne waar opa Ter Haar de eerste bus kocht, behoort inmiddels ,tot de top van Nederlands touropera tors. "Bij velen is het kommer en kwel", zegt de heer Ter Haar ti j dens de persconferentie. "Maar bij ons gaat het goed. We groei en nog steeds, breiden ons dien stenpakket steeds meer uit. Er komt binnenkort weer een nieuw reisbureau bij in Borne en in middels hebben we een aantal van de Raboreisbureaus overge nomen. En natuurlijk wordt er inmiddels veel gebruik gemaakt van boekingen via internet. Bo vendien hebben we steeds meer bijzondere reizen in ons bestand, met name naar de Caribbean, In donesië, Afrika, Scandinavië en de enorme explosie naar Tur kije." V Pagina 3 De Boertjes hebben het gc- wichttouwtrckken van Okia gewonnen. Dit werd tijdens het Dorpsfeest gehouden. Pagina 9 De Erwin Autocross trok veel plaatselijke coureurs en publiek. Het werd gezellig aan de Schuppertsweg. Pagina 9 Blauw Wit is klaar voor het komend seizoen. De voorbe reiding beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Aanhoudend rustig zomerweer, perioden met zon en plaatselijk een regen- of onweersbui. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag perioden met zon, afge wisseld door wat stapelwolken. Kleine kans op een regen of on weersbui, Zomerse temperatu ren van 27.0 tot 28.0 graden. Het fraaie zomerweer hangt samen met een hogedrukgebied boven Scandinavië, met een oostelijke wind wordt droge en warme lucht aangevoerd. We hebben dus niets te klagen. Weerman, Freddie Paalman Holten - De Zomerbraderie wordt donderdag 5 augustus ge houden rond Smidsbelt. De helft van Smidsbelt wordt gebruikt, zodat er toch parkeer ruimte overblijft. Wel geldt er tijdens de braderie eenrichtings verkeer aan vrije kant van het plein. Verder loopt de braderie langs de Dorpskerk. Hiermee hoopt de organisatie de gezelligheid terug te halen, die vaak wordt gemist bij activitei ten op Kalfstermansweide. Holten - De Zomerspelen staan voor vrijdag 13 augustus ge pland en worden gehouden op Kalfstermansweide. Met behulp van water en grote opblaasattributen wordt een spellencircuit gemaakt. Het waterspektakel begint om 18.00 uur. Joop ter Haar, Louis Frankenhuis en Julius ter Haar. (Foto: Rinus Vrijdag) Omzetcijfers en de prognose voor 2004 werden toegelicht door zoon Julius ter Haar die als commercieel directeur aan het bedrijf verbonden is, zich daar als een vis in het water voelt en de eerste paar jaar nog geen en kele behoefte heeft om de rol van directievoorzitter te vervul len. "Met een omzet van 645 miljoen euro in 2003 en een prognose van 740 miljoen euro omzet in 2004 kan er inderdaad gesteld worden dat het goed gaat met het bedrijf. We blijven waakzaam, boren nieuwe bron nen aan en spelen in op de wens van de klant. Op punten waar de animo sterk verminderd nemen we maatregelen, zoals bij de nachtpendeldiensten naar de Spaanse Costa's. Daarvoor is de belangstelling dusdanig vermin derd, onder meer door de goed kope vliegreizen, dat we daar achter een punt hebben gezet. De pendeldiensten naar de Itali aanse Bloemenrivièra blijven bestaan, met overnachting on derweg en maaltijden. Op alle punten zorgen we ervoor dat we de prijs/ kwaliteit in de gaten houden." Zoals Ter Haar senior ook al opmerkte: "We zijn waarschijnlijk niet de goedkoop ste ,maar daar staat wel kwaliteit tegenover. Wc zorgen er voor dat de accommodaties piekfijn in orde zijn en dat de gehele va kantie of trip zeer goed verzorgd is. Vakantie vieren is een emotio nele belevenis, waarschijnlijk één van de grootste uitgaven die iemand of een gezin in een jaar doet. En dan moet je geld wel besteed zijn, iets om met heel veel plezier op terug te kijken". Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Dijkerhoek - Haffafa Open Air wordt zaterdag 21 augus tus vanaf 21.00 uur gehouden bij 't Bonte Paard in Dijker- hoek. Het evenement bestaat enkele jaren en is een soort mini-pop festival. Dit jaar komen Shitt Happens, Paper Plane en Theo the King langs. Het parkeerterrein van 't Bon te Paard wordt er helemaal voor ingericht met een groot podium, tafeltjes, achterin een bar in een partytent en verder eetkraampjes. Het staat garant voor een ge zellig spektakel en is zeker niet alleen voor Dijkerhoekers bedoeld. Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Geef dat ook eens Woonplaats: aan een ander door! 1 Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Qj Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon j voor het opgeven van een nieuwe abonnee Dhr./mevT.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Inzenden aan: 1 Holtens Nieuwsblad 1 Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede j Bankrekening: i Handtekening:_ i €46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) 1 (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1