praten over nieuw NOS Journaal NHet leek wel een wervelwind, het draaide zo onder onze luifel door' Holtense jongoren Stichting Tirgu Mures krijgt Oad-bus Holtens Nieuwsblad met politiehelikopter Campinggasten 'vluchten' niet weg door slecht zomerweer Minister Veerman opent nationaal park MAC Holterberg haalt Supermoto naar Holten In dit nummer. Grote zoekactie Valkenier te gast bij Dondertman Weerverwachting komend weekend Dorpsfeest met kermis, touwtrekken en DJ Botox Donderdag 22 juli 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Pagina 7 Het Interkerkelijk Recreatie- werk bij bungalowpark De Lindenberg heeft weer veel activiteiten op het program ma. Holten - De NOS is bezig met een vooronderzoek naar het op starten van een programma dat waarschijnlijk in de vorm van een jongerenjoumaal wordt ge goten en in 2005 van de grond zal komen, mits hiervoor vol doende belangstelling zal zijn. Jongeren in de grote steden droegen hun steentje al bij aan het voortraject, maar de NOS wil ook aan de mening van plat- telandsjeugd niet voorbijgaan. De NOS koos daarvoor onder meer Holten uit, nam contact op met Ingrid Scharrenberg van De Boschkamp en zij selecteerde in samenspraak met collega's een gemêleerde groep jongeren in de leeftijd van 15 tot 25, de doel groep waar de NOS naar op zoek is. Bedoeling is een journaal op te zetten in de leeftijd boven de jeugdjournaalkijkers en onder het gewone journaal. Een pro gramma dat dagelijks circa der tig minuten in beslag zal nemen. Maar hoe het er uit moet gaan zien, dat ligt aan de wensen van de doelgroep. En om dat te in ventariseren kwamen de Holten- se jongeren vorige week woens dagavond bij elkaar om mee te doen aan de discussie hierover en zodoende een serieuze bijdra ge te leveren aan het onderzoek. Men besprak onder meer de wij ze van presentatie die vooral niet te populair zou moeten zijn, niet te hip, geen MTV-figuur, bij voorbeeld. Bovendien vonden de Holtense jongeren dat er gedegen achter grondinformatie moet worden gegeven, wel humor maar geen cabaretachtige voorstelling. Met andere woorden, goede informa tie en leuk om naar te kijken. NOS-vertegenwoordigster Tan- ja Jadnanansing vond de ont moeting en de bijdrage van de Holtense jongeren zeer inspire rend. Ingrid Scharrenberg hier over: 'Er blijkt een groot verschil te zitten tussen de reacties van jongeren in de Randstad en jon geren van het platteland. Men blijkt hier nuchterder te reage ren, ze willen feiten weten en achtergronden, zoals 'Wie is die man met die theedoek op z'n hoofd, wanneer Yasser Arafat in beeld komt bijvoorbeeld. Dan wil men meer weten over zijn achtergrond. In het westen wil men meer Engels in zo'n jour naal, hier juist niet. Qua presen tatie zit er ook verschil in de wensen, hier kiest men niet voor een bekende Nederlander als presentator, in de Randstad juist wel. Voor de Holtense jeugd mag het best iemand zijn met een accent, een onbekend ie mand, als hij zij het werk maar goed doet. Dat zijn van die klei ne verschillen die Tanja zijn op gevallen maar die wel degelijk meetellen in de afweging bij de samenstelling van een program ma. De NOS blijft contact hou den met de Holtense jongeren en misschien zit er wel een kans in dat ze er in een later stadium weer bij betrokken worden'. Holten - 'Deze bus gaat precies op tijd', grapte W. Visscher die als voorzitter van de Stichting Tirgu Mures de sleutels ontving van een streekbus uit handen van president-commissaris de heer J.G.J. ter Haar van OAD Groep BV. Visscher, voormalig directeur van Soweco NV Almelo, heeft vanuit die positie een sterke band met de Roemeense stad Tirgu Mures waar de stichting bezig is een kopie op te zet ten van Soweco en waar gehandicapten niet alleen opgeleid worden om op die plek werkzaamheden te verrichten maar zich zelfs een plaats kunnen verwerven in het bedrijfsleven. Dat is inmiddels al met zeven mensen gelukt. Lees verderop pagina 7. (Foto: Johan Bolink) Pagina 3 Ruitervereniging De Berg- ruiters heelt afgelopen weekend een Concours Hip- pique gehouden op eigen ter- Pagina 7 G.H. Vlogtman komt met een eigen verkeersstructuur- plan. Kan de politiek er niets mee, dan misschien DAT. Espelo - Met verschillende soorten valken, een gier en een buizerd verzorgt Rijssenaar Ger- rit Zandvoort vrijdag 30 juli vanaf 14.30 uur vliegdemonstra- ties vanaf de weide op Kinder boerderij Dondertman. Wie wil mag een roofvogel ook zelf op de arm nemen. De de monstratie kan gratis worden be zocht. Wel geldt de normale en treeprijs van de kinderboerderij. Met zijn hobby is Zandvoort be kend in de wijde regio. Holten - De politie heeft af gelopen maandag met een helikopter een grote zoekac tie gehouden, naar een ver miste man. Omdat het in de persoonlijke sfeer valt, wil de politie verder geen mede delingen doen. Wel vloog een politieheli kopter continu over Holten en de Holterberg. Daarnaast waren drie politiebusjes in de weer, op zoek naar de man. Om met elkaar te kun nen discussiëren, maakte de helikopter zo nu en dan een landing op het hockeyveld. Drie politiebusjes werden bij de hockeykantine gepar keerd en op hel veld werden de laatste gegevens uitgewis seld. (Foto: Sander Scheperman) 'Dat spelletje waarbij je zoveel mogelijk stokken moet vangen. Nou. dat is ons dus niet gelukt! De luifel is er in z'n geheel afge scheurd en mijn man ging bijna mee de lucht in omdat hij de stangen vast wilde houden.' En hij is hartpatiënt dus hij was er na die tijd toch wel erg naar van door die krachtsinspanning. Gelukkig heeft iedereen ons hier heel erg geholpen. We mogen deze dagen gebruik maken van de luifel van onze buren die naar huis zijn gegaan.' Iets verderop zit Nelly Doom, samen met haar man ook al jaren een vertrouwd gezicht op de camping. Het leek wel een wer velwind. het draaide zo onder onze luifel door. Die is op een paar plekken dan ook gescheurd. Maar het was angstaanjagend, die lucht en ik heb vroeger al zoveel meege maakt met het onweer, dan ben je extra angstig.' De rust is echter weergekeerd en hopelijk kunnen de vakantiegas ten straks toch terugkijken op een goed verblijf in Holten! Zo werkt hij geregeld mee aan schoolprojecten en tal van eve nementen. De Rijssense valkerij verzorgt tevens veijagingen (van duiven) in voetbalstadions, waaronder het Arkestadion van FC Twente. Perioden met zon maar ook ge regeld buien. Vrijdag overdag perioden met zon en een zuidoosten wind. de temperatuur komt uit op 25.0 a 27.0 graden. Later op de dag weer onweers buien. Zaterdag en zondag wolkenvel den, afgewisseld door perioden met zon. Temperaturen van 22.0 tot 24.0 graden, wel is er kans op een re gen of onweersbui. Dit past precies bij de hondsda gen, echt een Hollandse zomer. Weerman, Freddie Paalman Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Adres: i Postcode: Woonplaats:I Telefoon: Geefl als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: j Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) j (losse nummers: 0,90) Holten - Het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug bevindt zich sinds augustus 2000 in de oprichtingsfase. Dit wil zeggen dat er nog een aantal inspannin gen verricht moest worden om een officieel nationaal park te worden. Minister Veerman van het mi nisterie van Landbouw, Natuur beheer en Voedselkwaliteit (LNV) zal zaterdag 16 oktober het nationaal park haar officiële status geven. Op verschillende manieren zal hieraan aandacht worden be steed. Zo is onder de basisscho len in de directe omgeving van het nationaal park een scholie renkrant verspreid: Joeps Nieuwsbode. Lees verder op pagina 3. Holten - De kermis op Kalf- stermansweide wordt gehou den van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 juli. De attracties zijn dagelijks vanaf 13.30 uur geopend. Naast bekende attracties als de grijpers en de autoscooters, komt er ook een zeventien meter hoge Spinner. Speciaal voor degenen met ijzeren ze nuwen. Net als vorig jaar, organiseert TTV Okia woensdag 28 juli vanaf 19.30 uur een gewicht - touwtrektoemooi. De bedoe ling is dat teams een gewicht omhoogtrekken. Wie het zwaarste gewicht naar boven krijgt, heeft gewonnen. Op de kermis wordt vrijdag 30 juli een verloting gehouden. Hiermee zijn mooie prijzen te winnen. DJ Botox staat vanaf 22.00 uur in café *t Keuntje te draaien. De laatste dag is omgedoopt tot Eurodag. Dan kosten at tracties 1 euro per rit Ook nu zal DJ Botox, vanaf 22.00 uur muziek gaan draaien in café t Keuntje. Daarnaast staat er tijdens de kermisweek op het terrein een feesttent van carnavalsvereni ging De Fienpreuvers. Hier kan gezellig een glaasje wor den gedronken, terwijl er mu ziek aanwezig is. Holten - Het zal weinigen zijn ontgaan: de bui die afgelopen zaterdagavond over ons land trok. Velen zagen het aankomen, de kolkende, zwarte lucht met de snel naderende witte vlagen die je aan een windhoos doen den ken, daarachter een groene, on heilspellende lucht en hier bene den een totale verduistering. Angstaanjagend. Iedereen zocht snel een veilig heenkomen. In de regio werden bomen geveld, delen van daken gingen de lucht in en het onweer dat ons gebied teisterde liet ook z'n sporen na. Holten - Super Moto is een uiterst spectaculaire snelheidssport die vanuit Amerika naar Europa is overgewaaid. Het is een com binatie van wegrace en motocross die wordt gereden op een rela tief kort circuit dat voor zo'n zeventig procent bestaat uit asfalt en dertig procent onverhard terrein. Ook in Nederland wint Super Moto snel aan populariteit. MAC de Holterberg houdt als eerste in Oost-Nederland zondag 22 au gustus op het industrieterrein Vletgaarsmaten een wedstrijd die meetelt voor het Open Nederlands Kampioenschap. ONK houdt in dat ook buitenlandse deelnemers kunnen starten. Verwacht wordt, dat uit Duitsland en België coureurs op het circuit in Hol ten in actie zullen komen. De KNMV, onder wiens supervisie de wedstrijd wordt gehou den, telt momenteel meer dan honderd startbewijshouders en dat aantal is nog groeiende. Ook de publieke belangstelling zit dui delijk in de ïift. Maar hoe ging het op de cam pings en de bungalowparken in Holten die op dit moment vele vakantiegasten herbergen? Op een paar adressen was wei nig tot niets aan de hand. Bunga lowpark De Lindenberg had al leen schade aan de recreatietent. Op de Holterweide had de fami lie van Nes uit Dordrecht puur geluk: een boom werd door het natuurgeweld ontworteld en kwam net naast hun bungalow neer. Coen van Rhee van cam ping De Prins vertelt dat er nog- (Foto's: Johan Bolink) al wat schade is ontstaan aan tenten en luifels, gelukkig geen persoonlijke ongelukken. De ei genaren waren vanwege de slechte weersvoorspellingen naar huis gegaan. Op camping Ideaal had de fami lie Van der Meulen net alles keurig aangeharkt voor het weekend, maar na de bui lag al les weer bezaaid met takken. Dat was nog niet het ergste want dat is snel weer opgeruimd. Proble men waren er onder andere bij de heer en mevrouw Vollmaan uit Zaandam die al jaren een vaste plek hebben op de cam ping: de luifel van hun stacara van vloog de lucht in. 'We moesten grijpen naar de stangen, het leek wel op dat spelletje van de tv', zegt me vrouw Vollmann, nu lachend.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1