i Havenzangers en Annet Röthengatter in Espelo Bijna elk week evenement in centrum dorp Holtens Nieuwsblad Mooie lasershow opent triatlonweekend #1dn tm Misschien voor laatste keer kindervakantieweek kist van de chemist Ochtendwandeling over Holterberg Sploder Feest kent bomvol programma Kerkelijk recreatiewerk ook voor Holtenaren Zoekactie oorlogsmunitie gebied Twenhaarsveld Programma Weekendweer Sing-ln-dienst in Kandelaar Donderdag 8 juli 2004 Redactie: 0548 -597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0,90 Inteveradres: Blokker Van de Maat Pagina 5 Jan Manenschijn breekt zijn elitewedstrijd bij de triatlon af wegens gezondheidspro blemen. Pagina 5 Pagina 9 Holten - In overleg met de cam pings en de VW heeft de Hol- tense Handelsvereniging (HHV) een activiteitenkalender ge maakt voor de zomer. Het doel was om minimaal een activiteit per week te organiseren. 'Dat is bijna gelukt', zegt HHV- voorzitter Jan-Herman ten Vel de. Naast de kermis van dinsdag 27 juli tot en met zaterdag 31 ju li en de zomerbraderieën van donderdag 15 juli en donderdag 5 augustus, is er touwtrekken op woensdag 28 juli en beachsoccer op zaterdag 21 augustus. 'Op de oproep van de HHV rich ting verenigingen, is geen re- 1 spons gekomen', betreurt Jan- Herman. Om verenigingen te sti muleren een activiteit op te zet- 1 ten in het zomerseizoen, wil de HHV namelijk een vergoeding geven. Tot nu toe heeft zich nie mand hiervoor aangemeld. 'Jam mer', vindt Jan-Herman. 'Want i we moeten met z'n allen probe- j ren van Holten een gezellig en leefbaar dorp te maken. Ook voor toeristen.' De kermis op Kalfstermanswei- de wordt gehouden van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 juli. De attracties zijn dagelijks vanaf 13.30 uur geopend. Naast bekende attracties als de grijpers en de autoscooters, komt er ook een zeventien meter hoge Spinner. Speciaal voor de genen met ijzeren zenuwen. Net als vorig jaar, organiseert (Anonieme) nieuwstip voor de redactie? Surf naar: www.holtensnieuwsblad.nl Holten - De Holtense kinder vakantieweek zal dit jaar als thema hebben: De kist van de alchemist Bijna honderd kin deren zullen maandag 12 juli beginnen aan een dagenlange speurtocht naar deze geheim zinnige kist, daarbij flink ge hinderd door allerlei zonder linge figuren. Figuren die ook in het verleden al eens in een vakantieweek optraden en nu dus voor terugblik zorgen. De belangstelling voor de kin dervakantieweek in Holten is elk jaar erg groot. Vanaf de in schrijvingsdatum (in april) be staat er al een lange wachtlijst van jeugdigen die mee willen doen. Daarbij worden kinderen die niet op vakantie gaan met voorrang geplaatst. Een der tigtal vrijwilligers zorgt er voor dat alles in goede banen wordt geleid, terwijl tal van bedrijven en particulieren ge heel belangeloos materialen en terreinen beschikbaar stel len. Naast de eigen bijdrage van de kinderen, stellen ook de Rabo bank Holten - Markelo en het Oranjefonds financiële midde len ter beschikking. Tot groot verdriet van de organiserende stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk, heeft het Oranje fonds dit jaar echter aange kondigd met de subsidiering van vakantieweken in Neder land te willen stoppen. Dat be tekent voor Holten een flinke aderlating. Jaarlijks konden de organisa toren een bedrag van rond de 1500 euro tegemoet zien, waarmee een groot deel van de kosten kon worden gedekt en waardoor de deelname aan de vakantieweek voor iedere deelnemer betaalbaar bleef. Nu deze subsidie komt te ver vallen is het onzeker of de week volgehd jaar een vervolg kan vinden. De Stichting zal zich in het komende najaar be raden of hiervoor extra geld uitgetrokken kunnen worden. Maar vooralsnog staat een al chemist op de kinderen te wachten die ongetwijfeld een spannende vakantieweek tege moet zullen gaan. Holten - Natuurdiorama Holterberg houdt drie ochtendwandelin gen met ontbijtbuffet. Deze worden gehouden op woensdag 21 en 28 juli en 4 augustus. De wandeltocht start bij het Natuurdiorama om 7.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Juist als de natuur op haar mooist is, vertelt een deskundige gids over flora en fauna. Na afloop wacht de wandelaars een uitge breid ontbijtbuffet in restaurant De Wielen. Vervolgens wordt er een bezoek gebracht aan Natuurdiorama Holterberg. Deelname kost 13,50 euro per persoon. Vooraf aan melden is verplicht op: 0548-361979. Espelo - De school- en volksfeesten van Espelo worden vrijdag 9, zater dag 10 en zondag 11 juli gehouden rond de feesttent aan de Espelodijk. Met de uitvoering van de 29ste edi tie van de Sploder Revue: 'Splo löt zich wier hörn' begint het feest vrij dagavond om 20.00 uur. De tent is geopend vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt 5 euro en hiervoor krijgt men een kop koffie aangeboden. Na afloop van de revue is er het Kleintje Sploder Feest met muziek van Blind Date. Dit duo bestaat uit Marcel Oosterkamp en Stephan Masselink. Wie de optocht zaterdag wil zien. moet 's ochtend vroeg opstaan. Waarschijnlijk de enige optocht die langs geen enkel woonhuis komt. De opstelling en keuring van de op tocht is om 8.30 uur bij de Koewei- deweg en de parallelweg, nabij de Bosschool. De optocht wordt voor afgegaan door de Holtense Muziek Vereniging en eindigt op het feest terrein. Hier starten om 11.00 uur de kinder feesten met diverse attracties en spe len voor de jeugd. Van 13.00 tot 17.00 uur is er een grote rommelmarkt. Standplaatsen kosten 5 euro. Voor inlichtingen en opgave hiervoor kan men contact opnemen met telefoon 0572 - 320320. Tijdens de rommelmarkt, van 14.00 tot 16.00 uur, zijn er diverse oud- Hollandse volksspelen, waaraan ie dereen mee mag doen. Deelname is gratis en men kan zich hiervoor za terdag tot 14.00 uur opgeven. In de feesttent is er muziek van het duo Johnny Rodijk en Jan Steegink. Ook dit jaar zullen er Oud-Hollandse spelletjes worden gehouden tijdens het school- pelo. (Foto: Johan Bolink) volksfeest in Es- De bekende band Melrose zal 's avonds voor een groot feest zorgen. Deze wordt ondersteund door de Black Light Drive-In Show. De en tree kost 7 euro. Het feest wordt die zondag om 11.00 uur voortgezet met de brunch. De toegang is de gehele zondag gra tis. Om daadwerkelijk mee te doen aan de brunch moet men wel een brunchkaart kopen. Annet Röthen gatter staat om 11.00 uur op het pro gramma. Deze Nieuw-Heetense zingt eigenlijk een halve thuiswed strijd, aangezien de tap het gehele weekend ook bevolkt wordt door le den van de Nieuw-Heetense carna valsvereniging. Het wellicht meest bekende dwei- Holten - Het interkerkelijk re creatiewerk is weer begonnen op het terrein van bungalowpark De Lindenberg. Iedereen is welkom en zeker niet alleen bedoeld voor de gasten van het park. Team I, bestaande uit Miranda, Chantal, Selma en Linda, zorgen voor een beestachtige leuke week. Rond een kampvuur wordt za terdag brood gebakken. Zondag is er een tentdienst met da. C.G.J. de Jonge. Volleyballen staat maandag avond op het programma. Zoek het dier is een leuk spel, dat dinsdagmiddag wordt ge speeld. De junglebarbecue staat woensdagavond gepland. Opge ven hiervoor kan tot dinsdag middag. Een feestje maken in je pyjama kan volgende week donderdag avond tijdens de pyjamadisco. Om het extra gezellig te maken, mogen knuffels ook mee. Volgende week vrijdagmiddag worden de animal games gehou den. Voor de avond staat een film gepland. Het blijft nog een verrassing welke film het gaat worden. Ouders zijn ook uitge nodigd. De kindermorgen wordt maan dag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur gehouden. Kinde ren van vier tot en met twaalf jaar zijn hierbij welkom. Het kleuterkwartiertjc begint maandag tot en met vrijdag om 18.45 uur. Dinand de Olifant en Pluis de Muis komen dan samen om een spannend avontuur te beleven. Holten - De gemeente is op grond van een onderzoek tot de conclusie gekomen dat een proefvak van circa zes hectare in Twenhaarsveld onderzocht moet worden op niet gespron gen munitie. Het gaat om het terrein van Vitens. Wanneer dit proefvak is on derzocht, wordt bekeken of een nog groter terrein moet worden bekeken. Pas dan wordt ook een besluit geno men of de waarschuwingsbor den bij de Geskesdijk en de Veenweg verwijderd kunnen worden. Maar dat is pas na het onderzoek van de eerste zes hectare. Verwacht wordt dat dit eind 2004/ begin 2005 plaatsvindt. De gemeente heeft in 2003 op basis van een historisch on derzoek een verdacht gebied aangewezen van circa 28 hec tare oppervlakte, waarin mo gelijk niet gesprongen explo sieven uit de Tweede Wereld oorlog kunnen liggen. Het be treft het gebied Twenhaars veld. Alle eigenaren van de grond hebben hierover vorig jaar bericht gehad. De ge meente heeft vorig jaar ook infrarood foto's laten maken. Deze zijn gescand op mogelij ke verstoringen in de grond, die kunnen wijzen op het ge bruik van expïosieven. Daar bij werden ook foto's uit WOU gebruikt. vrijdag 9 juli Revue Splo löt zicht wier hörn. Tent open 19.15 uur. Aanvang 20.00 uur. Entree: 5 euro. Na afloop Kleintje Sploder Feest met Blind Date. zaterdag 10 juli Optocht Opstellen om 8.30 uur. Vertrek om 9.30 uur. Kinderspelen 11.00 uur. Rommelmarkt 13.00 - 17.00 uur. Volksspelen 14.00- 16.00 uur. Johnny Rodijk en Jan Steegink 15.00 uur. Melrose 's avonds entree: 7 euro. Black Light. I 11 juli De gehele dag GRATIS entree Brunch 11.00 - 12.30 uur. Wie daadwerkelijk mee wil doen aan de brunch moet wel een brunchkaart kopen. Lijsttekenaars krijgen deze gratis. Annet Röthengatter 11.00 uur. C'estTout 13.00 uur. De Havenzangers 15.00 uur. Holten - In de gereformeerde kerk De Kandelaar wordt don derdag 15 juli om 19.30 uur een Sing-In gehouden. De liederen die worden ge zongen staan in het liedboek, geroepen om te zingen en in een samengestelde bundel van liederen uit Johannes de Heer en het evangelische liedboek. De aanwezigen bepalen zelf voor het grootste deel wat er göaoneon -"Orj,,., J - - ter plekke een keuze te ma ken. Zeer wisselvallig weer met geregeld buien en weinig zon. Vrijdag, zaterdag en zondag veel buien met kans op on weer, hagel en windstoten. De buien worden afgewisseld door opklaringen en nu en dan zon. Temperaturen niet hoger dan 17.0 a 18.0 graden. Jammer voor de mensen die vakantie hebben, en ze krijgen absoluut nog geen zomerweer voor op de camping. Dit niet al te beste weer wordt veroorzaakt door depressies die ons gemakkelijk kunnen bereiken en hogedrukgebieden die te ver van ons land weg liggen. Weerman, Freddie Paalman lorkest van Nederland staat om 13.00 uur op het podium: C'est Tout. Dit orkest heeft door de jaren heen al diverse cd's uitgebracht. Het laatste optreden tijdens het Sp loder Feest wordt verzorgd door de bij iedereen bekende Havenzangers. Voor meer info over de diverse ar tiesten en programmapunten kan men ook even kijken op de website van Splo: www.espelo.nl U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalw ijze: automatisch) (losse nummers: 0,90) TTV Okia woensdag 28 juli vanaf 19.30 uur een gewicht- touwtrektoernooi. De bedoeling is dat teams een gewicht om hoogtrekken. Wie het zwaarste gewicht naar boven krijgt, heeft gewonnen. Op de kermis wordt vrijdag 30 juli een verloting gehouden. Hiermee zijn mooie prijzen te winnen. DJ Botox staat vanaf 22.00 uur in café 't Keuntje te draaien. De laatste dag is omgedoopt tot Eurodag. Dan kosten attracties 1 euro per rit. Ook nu zal DJ Bo tox vanaf 22.00 uur muziek gaan draaien in café 't Keuntje. Daarnaast staat er tijdens de ker- misweek op het terrein een feesttent van carnavalsvereni ging De Fienpreuvers. Hier kan gezellig een glaasje worden ge dronken, terwijl er muziek aan wezig is. Dirk Jan Wieldraayer vertelt over zijn eerste triatlonwed strijd. Hij doet volgend jaar zeker weer mee. De jeugd Run-Bike-Run werd dit jaar in bet centrum gehouden. Dit bleek een goede keuze te zijn. Holten - Alle lichten op Smidsbelt gingen er vorige week vrijdagavond voor uit. Zelfs het licht van de klokken op de toren van de Dorpskerk werden gedoofd. Het was dan ook zeker de moeite waard. Rook en kleurrijke lichtstralen namen bezit van het plein. Het ge heel werd omlijst door muziek en dansers. De opening van het triatlonweekend was daarmee een feit. De deelnemers konden zich op maken voor de wedstrijd die de dag erna zou komen. (Foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1