W Veilig zwemmen in open water Overijssel Openbaar vervoer in West-Overijssel krijgt nieuwe zone-indeling Burgerjaarverslag commissaris Kort nieuws Bekendmakingen Zoekplaatje Inspraak Provinciale Staten vr/tici Overiissel.nl Op deze pagina vindt u informatie over uw provincie Overijssel Provincie Overijssel adres Postbus 10078, 8000 GB Zwolle telefoon 038 425 23 18 e-mail nieuwsredactie@prv-overijssel.nl www. prv-overijssel. nl zie ook de portal www.overijssel.nl Het eerste burgerjaarverslag van de Commissaris van de Koningin Geert Jansen is onlangs verschenen. In het verslag rap porteert Jansen over zijn werkzaamheden als commissaris in Overijssel over het jaar 2003. Het jaarverslag is gratis op te vragen bij de provincie, telefoon 038 425 23 46. Provincie pakt jeugdwerkloosheid aan De Jongerenraad Overijssel organiseert op 23 september aaanstaande in De Scheg in Deventer een provinciaal breedtesport- en cultuurevenement voor jongeren uit de hele provincie. Tijdens dit evenement strijden diverse scholen uit Overijssel in verschillende toernooien (basketbal, volleybal, voet bal) tegen elkaar. Daarnaast worden er diverse interessante clinics georga niseerd. De Sportraad Overijssel bege leidt en ondersteunt de Jongerenraad Overijssel bij de organisatie en uitvoe ring van het project PROVsports. Staatssecretaris Ross van het Ministerie van VWS heeft een certifi caat ter waarde van 18.710,- uitgereikt aan de Sportraad Overijssel. De provincie Overijssel droeg eerder al 28.500,-- bij aan PROVsports. www.jrov.nl De provincie Overijssel verruimt bij wijze van proef de openingstijden van de sluizen bij Blokzijl en Beukers in Noordwest-Overijssel. Vanaf 1 juli zul len deze twee maanden lang tussen 12.00 en 13.00 uur draaien voor al het scheepvaartverkeer. Tijdens de proefperiode zal gedeputeerde Job Klaasen op maandag 5 juli de nieuwe waterkaart van Overijssel aan de pas santen van de Blokzijlersluis presente ren. Uit de vorig jaar gehouden enquête kwamen de krappe ope ningstijden van de sluizen als een min punt naar voren. Veel vaarweggebrui kers gaven aan om de bruggen en sluizen ook tussen de middag te bedienen. Wachttijden lopen nu op tot twee uur. Ook hindert de wach tende recreatievaart de beroepsvaart. Overdonderend en een 'aanslag' op de zintuigen, zo kan de Overijsselse blind date omschreven worden, waar mee het provinciebestuur jongeren aan cultuur probeert te koppelen. Breakdansers zullen vanaf september het project 'Woord in Uitvoering' op MBO scholen in Overijssel presente ren, waarin stand-up comedy, rap, poëzie en breakdance centraal staan. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een subsidie van ruim 100.000,- verleend aan het project. www. prv-o verijssel. nl met een druk op de knop Binnen aanzienlijke tijd kan er met één druk op de knop worden gezocht naar een aangepaste woning in Twente die geschikt is voor een gehandicapte of oudere bewoner. De provincie kent 90.000,- toe aan Arcon Belangenbehartigers (Hengelo) voor de invoering van een registratie systeem waarmee per gemeente aan gepaste woningen in kaart worden gebracht. Zorgvragers en instellingen kunnen hiermee makkelijk zoeken naar geschikte woningen die het woongemak van ouderen en gehan dicapten snel verbeteren. www. aangepastewoning. nl Hoe gaat het met de grutto? Hoe her ken je een baltsende Kemphaan? Welke weidevogels broeden langs de waterkant? En welke weidevogels worden zeldzamer of zelfs met uit sterven bedreigd? Allemaal vragen waarop u de antwoorden vinden kunt op de vernieuwde internetpagina's over weidevogels in Overijssel. www. prv-overijssel. nl/weidevogels De zones in West-Overijssel zijn groter dan de zones in andere provincies. Dit betekent dat reizigers in Overijssel een grotere afstand met het openbaar ver voer kunnen afleggen dan reizigers in andere delen van het land. Gedeputeerde Job Klaasen, portefeuil lehouder Bereikbaarheid en Bestuur in Overijssel: "De prijzen voor het stads en streekvervoer in West-Overijssel zijn relatief laag. Met de herzonering wordt dit verschil gecorrigeerd, zodat de zones voor het openbaar vervoer in Nederland allemaal van ongeveer gelij ke grootte zijn. Hierdoor gaat iedereen in Nederland evenveel betalen voor een reis met een overeenkomstige lengte." Door de herzonering in West-Overijssel worden de bestaande zones kleiner. Dit betekent dat er meer zones in een tra ject passen. Ondanks dat de prijs per zone gelijk blijft, gaat de busreiziger in Overijssel dus gemiddeld meer betalen. De extra opbrengsten worden weer geïnvesteerd in het openbaar vervoer om de kwaliteit en frequentie zo goed mogelijk te handhaven. Eerdere besluitvorming van het College van Gedeputeerde Staten was erop gericht om de herzonering in Overijssel al in juli van dit jaar te laten Er gaat niets boven een frisse duik in koel water als het kwik boven de 20 a 25 graden komt. In de warme zomerpe riode trekken veel mensen er daarom op uit om te gaan zwemmen in meren en plassen. In Overijssel is waterrecreatie in meren en zandwinningpiassen heel goed mogelijk. Toch kunnen er risico's aan de frisse duik verbonden zijn. Vervuiling kan het water ongeschikt maken om in te zwemmen, het kan zelfs gevaarlijk zijn. De provincie Overijssel heeft dertien plas- Wet Ammoniak en Veehouderij Besluit Gedeputeerde Staten van 18 mei 2004. Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij een aantal gebieden klei ner dan 10 ha eveneens moeten aan merken als kwetsbaar op grond van arti kel 2 van de Wet Ammoniak en Veehouderij. Daarvoor wijzigen zij hun besluit van 3 februari 2004. Kwetsbare gebieden zijn verzuringsge- voelige bos- en natuurgebieden in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In een zone van 250 meter rondom deze kwetsbare gebieden mogen zich geen nieuwe veehouderijen vestigen en mogen de bestaande veehouderijbedrij ven niet meer ammoniak uitstoten dan een bepaald maximum. Op 3 februari 2004 hebben Gedeputeerde Staten een definitief besluit genomen over het aan merken van kwetsbare gebieden groter dan 10 ha. Gedeputeerde Staten hebben op 18 mei 2004 een besluit genomen welke verzu- ringsgevoelige gebieden kleiner dan 10 hectare in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur zij eveneens als kwets baar moeten aanmerken. Deze gebie den zijn aangegeven op de ontwerp- kaarten bij het besluit. Inzage Het besluit en de kaarten liggen ter inzage van 7 juli tot 21 september 2004. U kunt het besluit en de bijbeho rende kaarten tijdens kantooruren sen aangewezen die geschikt zijn om in te zwemmen. Deze dertien plassen, ver spreid over de provincie, worden door provinciale medewerkers gecontroleerd op de kwaliteit van het water en de aan wezigheid en de veiligheid van bijvoor beeld speeltoestellen, strand, toiletge bouwen en parkeerplaatsen worden onder de loep genomen. Het water wordt elke twee weken door de water schappen op de aanwezigheid van bac teriën onderzocht. inzien: in de bibliotheek van het provinciehuis in Zwolle; in het gemeentehuis van alle gemeen ten in Overijssel. Mondelinge informatie Voor nadere mondelinge informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat van de eenheid LNL, telefoon 038 425 24 07. Bedenkingen Belanghebbenden kunnen schriftelijke bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel ter attentie van de eenheid LNL, kamer 3.67, postbus 10070, 8000 GB Zwolle. Wilt u in de lin kerbovenhoek vermelden: 'Bedenking WAV'. Het is ook mogelijk mondeling beden kingen over het ontwerpbesluit en de bijbehorende kaarten in te dienen. U moet daarvoor een afspraak maken met het secretariaat van de eenheid LNL, telefoon 038 425 24 07. Schriftelijke bedenkingen moeten vóór 24 september 2004 bij de provincie binnen zijn. Vastgestelde partiële herziening 2003 van het Streekplan, Waterhuishoudingsplan en Milieubeleidsplan Overijssel 2000* Gedeputeerde Staten van Overijssel maken mede namens burgemeester en ingaan. De tijd tussen het besluit en de ingang van de nieuwe zonering bleek echter te kort om reizigers in Overijssel en omliggende provincies afdoende te kunnen informeren over de wijzigingen in het stads- en streek vervoer. Voor het provinciebestuur was dit reden om voor een latere ingangsdatum te kiezen, waardoor de herzonering in West-Overijssel op 1 januari 2005 van start gaat. Meer informatie Voor meer informatie over veilig zwem men, kijk op: www.prv-overijssel.nl en nos-teletekstpagina 725. Ook is het mogelijk via het speciale e-mailadres zwemwater@prv-overijssel.nl inlichtingen op te vragen bij de provincie Overijssel. Of haal de speciale zwemwaterfolder bij provincie of gemeente. wethouders van de gemeenten in Overijssel bekend dat Provinciale Staten van Overijssel op 23 juni 2004 de Partiële herziening 2003 van het Streekplan, Waterhuishoudingsplan en Milieubeleidsplan Overijssel 2000+ met enkele wijzigingen hebben vastgesteld. De herziening heeft betrekking op de volgende onderwerpen: schrappen van de reservering water- winlocatie Leeuwterveld; opheffen van de grondwaterbescher mingsgebieden Enschede-centrum, Denekamp en Hengelo; verleggen van de rode belemmerin- genlijn ten noorden van Hengelo (mogelijk maken van extra woning bouw); aanpassing van de contour van Bentelo (uitbreiding bedrijventerrein aan oostzijde); aanpassing tekst paragraaf 4.2.3.4. Bos en (cultuurlandschap (ten behoe ve van eventueel toestaan van uitbrei ding van bestaande niet-agrarische bedrijven in het buitengebied); aanpassing paragraaf 5.5. Streekplan in verband met dualisering provinciaal bestuur; aanpassing belemmeringenkaart en toelichting daarbij op enkele onderde len. De door Provinciale Staten aangebrachte wijzigingen betreffen een aanpassing van de streekplantekst op bladzijde 117 inzake de ruimtelijke ontwikkeling van Hengelo/Borne, in samenhang met onderdeel 3 van deze herziening en een verruiming van de contour van Bentelo aan de zuidzijde (onderdeel 4 van de herziening). De vastgestelde herziening van de plan nen ligt als gevolg van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet op de Waterhuishouding en de Wet Milieu beheer vanaf 5 juli 2004 ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis te Zwolle en in de gemeente- en water schapshuizen in Overijssel. Zoals in paragraaf 1.3 van de inleiding bij de herziening van het Streekplan is aangegeven, bevat dit plan geen con crete beleidsbeslissingen. Dat betekent dat tegen deze herziening of onderde len daarvan geen beroep mogelijk is. De tervisielegging vindt plaats tijdens kan tooruren. De vastgestelde herziening is ook in te zien via internet: www.prv-overijssel. nl/documenten Subsidieverordening Plattelandsont wikkelingsprogramma Ovèrijssel 2004 (Referendabel) Besluit van Provinciale Staten van 23 juni 2004, nr. PS/2004/529 Tijdelijke Referendumwet Provinciale Staten van Overijssel hebben op 23 juni 2004 de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma Overijssel 2004 vastgesteld. Deze veror dening regelt formeel de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten na de inwer kingtreding van de door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit vastgestelde Regeling Subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma Provincies. Het gaat hierbij om de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten met betrekking tot provinciale subsidie voor projecten die voor een Europese subsidie in aanmerking komen op basis van het plattelandsontwikkelingspro gramma. Het is mogelijk over dit besluit een pro vinciaal referendum te houden. Een inleidend verzoek daarvoor kan door iedere kiesgerechtigde binnen drie weken na 29 juni 2004 worden inge diend. Dat moet in persoon op het gemeentehuis van de gemeente waar de kiesgerechtigde is geregistreerd Belanghebbenden kunnen tegen het besluit dat een referendum mogelijk is, binnen zes dagen na 29 juni 2004 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, telefoon 070 426 44 26. Meer informatie over dit onderwerp kunt u krijgen bij de heer P. Louwerse, telefoon 038 425 17 39. De provincie Overijssel trekt 430.000,-- uit voor projecten die de jeugdwerkloosheid moeten aanpakken. Als de economie stagneert, zijn het de jongeren die hiervan als eerste de gevol gen ondervinden. In Overijssel zit inmiddels zo'n 10 procent van de jongeren thuis, zonder werk. "De provincie kan zelf geen werkgelegenheid creëren, maar we kunnen wel de belemmerin gen wegnemen of initiatieven ondersteunen die hetzelfde doel voor ogen hebben. Wij verwachten met deze stimulans een ver snelling in de uitvoering projecten gericht op jongeren te realise ren", aldus gedeputeerde Carry Abbenhues. Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB Nederland) heeft zich landelijk verplicht tot het realiseren van 40.000 leerbanen tot 2007. Naar Overijssel vertaald, betekent dit dat het MKB in de regio mini maal 1050 leerbanen realiseert in dezelfde periode. Om dit te bereiken hebben een aantal regionale arbeidsmarktpartijen de handen ineen geslagen. Zo werken in de regio Ussel-Vecht het MKB, gemeenten, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), de onderwijsinstellingen en het RPA IJssel-Vecht samen aan het project 'Samen doen'. Doel is vooral het tot stand brengen van de 'match' tussen jongeren en werkgevers voor leerbanen en/of reguliere functies. De samenwerkende organisaties in het Regionale Arbeids marktplatform Twente (o.a. gemeenten, sociale partners en pro vincie Overijssel) voeren het project 'best practices' uit. Hierbij ligt de nadruk zowel op preventie van voortijdige schooluitval als het realiseren van jeugdbanen. Een aantal branches heeft hun interesse al getoond en het CWI zal zo spoedig mogelijk kandidaten voor de 200 vacatures - die er nu al zijn - leveren. Oplossing zoekplaatje mei: Oostendorper Watermolen te Haaksbergen. Overijssel is een provincie met verrassende, mooie, rustgevende en soms ook nog met-ontdekte gebieden. Hoe goed kent u uw provincie? Weet u bijvoorbeeld waar bovenstaande foto is geno men? Zo ja, stuur dan uw oplos sing voor vrijdag 16 juli 2004 op een briefkaart naar: Provincie Overijssel, t.a.v. Overijssel.nl, postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Ook kunt u de oplossing via e-mail verzenden: nieuwsredactie@prv-overijssel.nl. Vergeet in beide gevallen niet uw naam en woonadres erbij te ver melden. Onder de goede inzen dingen worden drie prijzen ver loot. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd In het najaar stellen Provinciale Staten twee belangrijke voorstellen vast. Het betreft het reconstructie plan en de nota Sociale Actie. In het Reconstructieplan wor den voorstellen gedaan voor de herstructurering van het platteland. U kunt dan den ken aan een voorstel over welke gebieden als land bouwgebied en welke als natuurgebied aangewezen worden. In de nota Sociale Actie staan de doelstellingen van de provincie op het socia le terrein. Dit betreft onder andere de gebieden zorg, cul tuur en welzijn. Om de volks vertegenwoordigende en kaderstellende rol van Provinciale Staten zo goed mogelijk in te kunnen vullen houden Provinciale Staten inspraakrondes. Met de inspraakrondes willen Provinciale Staten een beeld krijgen van de mening van de inwoners van Overijssel over de voorstellen. De inspraak over het Recon structieplan vindt plaats in het provinciehuis op maandag 30 augustus 2004. De in spraak met betrekking tot de nota Sociale Actie vindt plaats op 1 en 2 september dit jaar. Precieze tijd en loca tie worden nog bekend gemaakt. Wij willen u voor beide inspraaktrajecten alvast van harte uitnodigen. provincie Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten de zones voor het stads- en streekvervoer in West-Overijssel aan te passen. Deze zoge naamde herzonering gaat in per 1 januari 2005. Met deze aanpassing loopt West-Overijssel weer in gelijke tred met de zonering in Twente en een groot deel van Nederland waar de herzonering al eerder heeft plaatsgevonden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 5