Schoolagent aanspreekpunt voor leerlingen 'Voor Holten is het belangrijk dat het een sfeervol dorp wordt' Hoitens Nieuwsblad Hagepreek met Anne van der Meiden Imkers aan werk op De Sprengenberg Voorzitter Platform Recreatie en Toerisme Jos Kamphuis: Videoregistratie te koop theaterspektakel Daniël In dit nummer. Rob Steegink beste bij sprinttriation Rijssen Wandeling Weekendweer GRATIS* RUIT REPAREREN? mm Donderdag 24 juni 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Pagina 5 Wilco Paalman en Bart No- tcboom winnen het vogel schieten van de Zaagmolen in Dijkerhoek. Holten - In de gemeente Rijssen- Holten is inmiddels een schoola- gentenproject van start gegaan. De afdeling Rijssen-Holten van de regiopolitie Twente wil op al le scholen in het basis- en voor gezet onderwijs in de gemeente Rijssen-Holten een informatie positie verkrijgen en/ of verbete ren door een vast aanspreekpunt voor elke school, handhaving en opsporing op het gebied van cri minaliteit, overlast sneller het hoofd kunnen bieden, (pro bleemjongeren vroegtijdig in kaart krijgen en overdragen aan netwerkpartners. Schoolagenten zijn aanspreek punt voor alle leerlingen, docen ten en ouders. 'In de praktijk zal het erop neerkomen dat kinderen vanaf groep 6 en 7 in aanmer king komen. De leeftijd waarop kinderen hun grenzen gaan ver leggen', aldus teamchef M. van Zanten. Het is de bedoeling dat alle scholen een vast aanspreekpunt krijgen. De schoolagent is de spin in het web en kan de school, ouders en leerlingen van advies voorzien op allerlei 'politie' ge bieden. Bijvoorbeeld ten aan- Rijssen-Holten - Wethouder H. ter Keurst schoot zaterdag de eerste twee groepen atleten weg tijdens de Roba Triatlon. 'Alles is prima verlopen. Het weer viel mee, we hebben er geen sporter over horen kla gen', vertelt Roba Triatlon- voorzitter Berend Schreurs. Een paar regenbuien trof het parcours, waardoor de kinder kopjes op de Arend Baanstraat nogal glibberig werden. Eén fietser ging onderuit, maar zo wel hijzelf als de fiets leden geen noemenswaardige scha de. 'Alle lof aan de medewer kers, die de sporters goed be geleidden en waarschuwden voor gladde plekken op het parcours', aldus Schreurs. De belangstelling voor de Ro ba Triatlon was goed. Ruim veertig teams startten 's mor gens om tien uur voor de Trio Triatlon. Een krappe veertig atleten deden mee aan de Bond Kwart Triatlon, die voor het eerst deel uitmaakte van de triatlon in Rijssen. Eerste hier werd Arnoud van Garde ren uit Leusden in een tijd van I.54.44. Op de zesde plaats Rik Waanders (Heren 21) uit Holten met een tijd van 2.05.16. Vijftiende werd Hol- tenaar Richard Beldman (He ren 40) in 2.15.50. Op de 23e plek Marnix Schippers (Heren 40) uit Holten in 2.24.30. Eveneens een krappe veertig atleten startten bij de Bond Sprint Triatlon. Hier werd Rob Steeging uit Holten eerste in 0.54.54. De tijden en plaat sen van nog enkele Holtena ren: 3. Pim ten Brinke (Heren 18) in 0.56.43; 4. Niek ten Brinke (Heren 21) in 0.57.44; 6. Marco Rensen (Heren 21) in 0.59.14; 8. Martijn Paalman (Heren 18) in 0.59.59; 20. Leo Hoogland (Heren 40) in 1.07.04; 31. Harry Kolkman in 1.13.17. Nieske Nijland (Dames 21) finishte in 1.18.37. De Promo Sprint Triatlon tel de bijna 120 deelnemers. San- der Pluim uit Zwolle werd eerste in 1.03.12. Op de zesde plaats André Aanstoot uit Holten (Heren 21met een tijd van 1.06.08. Andere Holtense tijden: 12. Eddy Steegink (He ren 21) in 1.07.10: 20. Bram Boode (Heren 21) in 1.08.13: 27. André Leunk (Heren 21) in 1.09.42. Als tweede dame finishte Susan Boode in 1.11.28. Onder de deelnemers bevond zich ook een mevrouw uit Apeldoorn, die op haar ge wone fiets compleet met dy namo, de triatlon volbracht binnen de tijd die ze voor zichzelf gesteld had. (Foto: Johan Bolink) Holten - Imkers zijn zondag 11 juli van 13.30 tot 16.00 uur aan het werk in de bijenstal op de Sprengenberg. De stal staat tegen over de parkeerplaats en is vrij toegankelijk. Vereniging Natuurmonumenten nodigt alle bezoekers van de Sprengenberg uit om een kijkje te nemen en vragen te stellen. In de stal hangen ook zes kleurrijke en interessante panelen over ho ningbijen. Daarnaast wordt er in informatieschuur De Pas honing geslingerd en is honing te koop. De Sprengenberg is te bereiken via de N 35. Er is al een eeuwenlange traditie van bijenhouderij op de Spren genberg. In de zomer als de heide bloeit, staan honderden kasten op de Heuvelrug. De laatste tijd is het gebied alleen maar aantrek kelijker geworden voor bijen. Plaatselijk zien de graanakkers blauw van de korenbloemen. Sommige bouwlanden zijn inge zaaid met een bloemrijk mengsel. Op de braakgelegde delen groeien vooral soorten als spurrie, serradelle en boekweit. Vooral deze laatste is een bijzonder aantrekkelijke bijenplant. Achter de bijenstal heeft Natuurmonumenten een bijenhotel voor wilde bijen neergezet. Naast de honingbij leven er in Nederland nog 300 soorten wilde bijen. Sommige sociaal levende bijen bou wen een nest. Andere soorten leven solitair. Veel soorten maken een nest in de grond. Andere wonen het liefst in holle rietstengels, gaatjes in hout, spleten in muren of in een slakkenhuis. zien van vernielingen in en bui ten schooltijd rondom de school, probleemleerlingen, pesten, be dreigingen op school van leer lingen en docenten, een veilige schoolroute, veiligheid rondom de school waarbij bijvoorbeeld het parkeren door ouders bij school ter sprake kan komen. 'De schoolagent is er ook om probleemgedrag en -jongeren te herkennen. Hij komt deze jonge ren immers weer tegen in de wijk. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om taken op ons te nemen die niet des polities zijn. De schoolagent kan in die geval len wel fungeren als doorver- wijspunt'. aldus Van Zanten. Alle scholen in Rijssen en Hol ten in het basis- en voorgezet onderwijs doen mee aan het pro ject, dat in april 2004 startte. Het kennismaken van de schoola genten met de scholen en afspra ken maken hoe de samenwer king het beste vorm kan worden gegeven, was in mei en juni 2004. Lees verder op pagina 9. Pagina S Wayne Mardle stal de show tijdens het Open Darttoer- nooi Rijssen-Holten in Lue- ky. Pagina 9 De geslaagde leerlingen van de verschillende richtingen bij scholengemeenschap De Waerdenborch op een rij Holten - Anne van der Meiden hield afgelopen zondag aan de Larenseweg 106 een Hagepreek. De kerkdienst in de buitenlucht werd goed bezocht. Om er zeker van te zijn dat iedereen droog zou blijven, werd er van tevoren een groot zeil als dak gespannen. Aandach tig luisterden de bezoekers naar de preek van Van der Meiden, (Foto: Johan Bolink) Holten - 'Rijssen kan nog veel meer profiteren van toerisme en recreatie', dat is de stellige over tuiging van Jos Kamphuis, uit bater van onder meer Brasserie De Beyaardier op het Schild, Café 't Klavier en voorzitter van het Platform Recreatie en Toe risme. Het Platform Recreatie en Toe risme is een gezamenlijk initia tief van een aantal belangen groeperingen in Rijssen en Hol ten die direct of indirect betrok ken zijn bij recreatie en toerisme in de gemeente: de Holtense en Rijssense recreatieondememers, HABI Rijssen, de Holtense Han dels Vereniging, Horeca Holten en Horeca Rijssen, de dagrecre- atiebedrijven en de GLTO. Daarnaast is er een aantal advi serende leden, waaronder de Ka mer van Koophandel Twente, de Gemeente Rijssen-Holten en de Regio VVV. „Nadat de VVV geregionaliseerd was, bleek dat er een schakel miste tussen de gemeente en de recreatieve sec tor', vertelt Kamphuis. Het Plat form Toerisme en Recreatie heeft tot doel dit gat te dichten en zaken te bespreken die direct of indirect invloed hebben op Toerisme en Recreatie in dit ge bied. Ook kan zij gevraagd of ongevraagd advies geven aan gemeente, politieke partijen, provincie, waterschappen en an dere instanties die hun raakvlak ken hebben met Recreatie en Toerisme. Recreatie, toerisme en Holten hebben iets met elkaar. Wat kamphuis betreft moet die band blijven en verder ontwikkeld worden. 'Voor Holten is het heel belangrijk dat het een sfeervol dorp wordt. Het dorp Holten past niet in het landschap: het landschap is mooi en dan ver- Jos Kamphuis ziet wat toerisme en recreatie betreft, veel mogelijkheden voor Rijssen-Holten. (Foto: Harry Broeze) teiten. Het platform wil daar graag in meedenken. 'Ik denk dat er in Rijssen en Holten veel mensen zijn die met ideeën lo pen. In Holten zou bijvoorbeeld de Stenen Bank opgeknapt moeten worden. En in het Beukenlaantje moet een rij nieuwe beuken naast de oude worden gezet. Zo zijn er vast meer dingen. We ho ren graag ideeën vanuit de be volking, vanuit de ondernemers en vanuit de gemeente.' Kamphuis: 'Het voordeel van het platform is dat je heel snel din gen kunt realiseren. Wordt aan gegeven dat een fietsroute niet klopt, dan kun je dat meteen aankaarten en rechtzetten. Heeft de gemeente een vraag over het inrichten van kampeerplaatsen binnen de gemeente, dan springt de recreatie daar op in en gaat deze parkeerplaatsen inrichten.' Kamphuis verwacht van het platform dat het een schakel functie krijgt tussen onderne mers, de plaatselijke bevolking en de gemeente. 'Samen kun je tot een beter toeristisch en recre atief product komen voor de he le gemeente Rijssen-Holten, met uitstraling daarbuiten.' Holten - Bij de VW en de Oud heidkamer ligt de Historische Wandeling door Holten. De tekst is grotendeels samenge steld door de in 2001 overleden Herman Koopman, tot dan toe voorzitter van de Oudheidkamer Holten. J. Wiggers-Aanstoot stelde de bij de beschrijving be horende foto's ter beschikking. De Missionaire Werkgroep van de Kandelaar voegde er een sub tiele spirituele aanvulling aan toe. Het boekje is gratis Perioden met zon en kans op een enkele bui. Vrijdag overdag wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen en zon, er is nog wel een kans op een bui. Door de matige westen wind wordt het 17.0 a 18.0 graden. Zaterdag en zondag profiteren we van een hogedrukgebied, we hebben dan perioden met zon af gewisseld door wat wolkenvel den, wel blijft de kans op een bui bestaan. Ook wordt het warmer met een zuid tot zuidwesten wind. de temperatuur komt pit op 22.0 a 23.0 graden. Zie elders in deze krant. wacht je als toerist ook een aan trekkelijk en gezellig centrum. Maar het centrum is geen gezel lig verblijfsgcbied: de toerist wordt bijna van de stoep af gere den. Er moet hier iets gebeuren. En als er helemaal niets gebeurt, moeten de Holtense onderne mers dat ook weten, want die zitten te wachten op een besluit, welk besluit dan ook. Er liggen veel plannen, maar alles wacht op elkaar en het eerste dat beslo ten moet worden is het Verkeers Structuur Plan. Pas daarna kun je verder met de recreatienota en de horecanota.' Kamphuis ziet wat toerisme en recreatie betreft veel mogelijk heden voor Rijssen-Holten. De Horeca op de Holterberg leeft zichtbaar op. 'De midgetgolf- baan is opgeknapt, daar gaat een jonge ondernemer mee aan de slag en wij zijn daar blij mee. Het is een mooi nieuw aanbod. 'In den Swarten Ruyter' gaat waarschijnlijk in oktober open. Daar wordt een restaurant met zo'n v ijftig plaatsen gerealiseerd met een prachtig terras en luxe hotelsuites. Voor de rest doet de horeca op de Holterberg het goed. En ook voor het natuurdi- orama zijn er nieuwe plannen in de vorm van een speelbos. Er is volop ontwikkeling in dat ge bied.' Ook de GLTO is betrokken bij het Platform Recreatie en Toe risme. 'Als je praat over de ge meente Rijssen-Holten kun je niet om de agrariërs heen. Het plattelandstoerisme is sterk in opkomst en we missen een aan tal zaken op dit gebied. Bijvoor beeld verkoop v anuit de boerde rij van agrarische producten, zelfpluk bijvoorbeeld, maar ook een aspergeboer. Samen met de GLTO kunnen we daaraan wer ken.' Niet alleen de agrarische sector kan deel uit maken van het toe ristisch product, ook de indus triële sector. Kamphuis geeft aan dat bedrijven bijvoorbeeld be- drijfsbezichtigingen kunnen or ganiseren en dat kan gecombi neerd worden met andere activ i- Als lezer van het Hoitens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarv an verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Holten - In de fabriek aan de In dustriestraat kwamen vrijdag 18 juni nog eenmaal spelers en me dewerkers van het theaterspekta kel Daniël bijeen. Ruim tweehonderd mensen be volkten de fabriek, waar ze ver welkomd werden met een hapje en een drankje. Ze konden nu eens zien wat de toeschouwers op 7 en 8 mei al zagen: het com plete theaterspektakel. De Video Groep Dijkerhoek maakte een prachtige registratie van het geheel van 7 en 8 mei. Vol aandacht keken de spelers en medewerkers ruim twee en een half uur naar de registratie. Een geslaagde avond en een goede afsluiting van een boeiend project. De registratie van het theater spektakel kan door iedereen worden aangeschaft. De video kost 7,50 euro en de dvd 10 euro. Te bestellen via de website wvvw.theaterspektakel- daniel.nl/ De bestelling dient voor 27 juni te worden gedaan. Triathlon Holter Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor hei opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: I Hoitens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats:1 Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Hoitens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: €46.20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro i €44.60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0.90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1