Excelsior verslaat SV Holten tijdens Gemeentebokaal 2004 Regiofietsvierdaagse VW Stratenvoetbal 2004 prooi voor team Dorpsstraat 'h Totaaldag Blauw Wit sluit voetbalseizoen af Regio Twente verdeelt gelden Duurzaam Veilig Oad Reizen viert jubileum Haal de natuur in je tuin Kampioenschap tennissen Jan Manenschijn 2de in Zundert Conditietraining zwemclub Uitslagen Bergvliegers Handbalverslag Judowedstrijden Boys Choir zingt met mannenkoor Donderdag 10 juni 2004 Holtens Nieuwsblad Holten - Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft ingestemd met het verdelingsvoorstel van de beschikbare gelden voor Duur zaam Veilig 2004. In totaal stelt zij ruim 1,5 miljoen euro ter be schikking voor de subsidiëring van infrastructurele projecten zo als het inrichten van 30 of 60 kilometer per uur gebieden, die on derdeel uitmaken van de duurzaam veilige inrichting van Twente. Tevens is besloten 195.000 euro te reserveren voor regionale edu catie- en communicatieprojecten in het kader van de verkeersvei ligheid. Het dagelijks bestuur heeft een aantal uitgangspunten voor verde ling van de beschikbare gelden van Duurzaam Veilig 2004 vast gesteld. Van het beschikbare budget 2004 is een deel gereserveerd voor de uitvoering van regionale educatie- en communicatiepro jecten. Het resterende budget (bijna een miljoen euro) is bestemd voor de zogenaamde 'losse' infrastructurele Duurzaam Vcilig-pro- jecten en wordt verdeeld op basis van 25 procent subsidie, met een maximum van 100.000 euro per project. Het aantal ingediende projecten door de Twentse gemeenten voor 2004 is van die omvang dat het resterende budget voor 2004 niet toereikend is. Om tot een oplossing te komen is allereerst gezocht naar de mogelijkheid om in de lijst met ingediende projecten te prioriteren. Alle ingediende projecten hebben echter tot doel het duurzaam veilig inrichten van verblijfsgebieden binnen of buiten de bebouwde kom. Hierdoor is prioritering lastig. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om alle ingediende en gehonoreer de projecten van een subsidie te voorzien, waarbij het mogelijke tekort, indien nodig, wordt aangevuld vanuit de Gebundelde Doel Uitkering (GDU) gelden voor 2004. Het is niet zeker of alle inge diende projecten voor 2004 ook door de wegbeheerders verplicht zijn in 2004. Uit ervaring in voorgaande jaren is gebleken dat ge meenten om uiteenlopende redenen aangemelde projecten door schuiven naar een volgend jaar, op een kleinschaliger manier op pakken of soms schrappen van de planning. De gelden zijn afkomstig uit de gelden voor Duurzaam Veilig - fase 2. Duurzaam Veilig - fase 1 eindigde formeel in 2002 en na een interimperiode is Duurzaam heilig - fase 2 gestart op 1 januari 2004. Het Rijk kent subsidies toe aan de negentien regio's in Ne derland. Hiermee kunnen zij projecten ter verbetering van de ver keersveiligheid subsidiëren. Regio Twente is verantwoordelijk voor de verdeling van deze gelden in Twente. In de komende periode ontvangen de Twentse wegbeheerders een schriftelijke bevestiging met bijhorende beschikking over de uit kering van de toegekende subsidies. Reisorganisatie Oad Reizen viert haar tachtigjarige jubileum met een muzikale reis naar Oostenrijk. Van 27 september tot en met 3 oktober vindt dit spetterende spektakel plaats in Sankt Anton am Arlberg in Oostenrijk. Deelnemers aan deze reis krijgen naast een aantal prachtige excursies (onder andere Silvretta Hochalpen- strasse, Davos, Liechtenstein en Seefeld) ook een muzikaal pro gramma voorgeschoteld. Tijdens de feestelijke ontvangstavond en een grote jubileumfeestavond zullen diverse artiesten optre den. Onder meer Marianne Weber en Thomas Berge zijn door Oad Reizen gecontracteerd. Het Groot Blokzijls Piratenkoor zal daarnaast voor een echte feestsfeer zorgen, terwijl ook enkele Oostenrijkse artiesten optreden. Deelname aan deze bijzondere reis kost 599 euro per persoon, waarbij de busreis met alle uitstap jes, het hotel met volpension en de beide feestavonden zijn inbe grepen. Mensen die al een reis uit de Oad-zomergidsen excursie- en rondreizen of Riviercruises 2004 geboekt hebben, betalen slechts 549 euro per persoon. De speciale jubileumreis is te boe ken bij alle Oad-verkopende reisbureaus. Elke tuin is toch natuur? Voor een deel wel. Maar elke tuin is ook cultuur, dus mensenwerk. Vaak leuk werk, waarin ieder zijn eigen voorkeur heeft zoals een border inplanten of appeltjes plukken met de kinderen. Wat niemand echt leuk vindt is steeds maar weer dokteren aan planten, struiken en bomen die het slecht doen. Om dat laatste te voorkomen gebruiken we soms allerlei middeltjes waarmee we (weer) gezonde planten krijgen. Haal de natuur in je tuin gaat over ecologisch tuinieren. Dat wil zeggen: we gebruiken de natuur om ons te helpen in de tuin. Dan hoeven we minder, en minder vaak die middeltjes te gebruiken. Wat niet betekent dat we nu helemaal niets meer zelf hoeven te doen. Dat is mooi want tui nieren is leuk, ontspannend en gezond. In Nederland gaan we steeds milieubewuster met tuin- en balkon- planten om. Wist u dat negen van de tien mensen met een tuin al opletten of de producten voor hun tuin milieuvriendelijk zijn? En dat 'biologische' producten om onkruid te bestrijden, populairder zijn dan chemische? Niet zo gek, want er komen steeds meer bio logische producten terwijl steeds minder chemische middelen verkocht mogen worden. Biologische middelen zijn beter voor het milieu, dus ook voor mensen. Omdat veel mensen al lang be wust ecologisch tuinieren, is er veel ervaring mee opgedaan. Die ervaring wordt vertaald in steeds meer bruikbare en effectieve producten die ook steeds makkelijker zijn toe te passen. 'Ja, luister eens. ik heb een tuin voor de sier, niet om in te staan ploeteren en spitten' is vaak het antwoord. Mensen denken dat een ecologische tuin meer werk kost dan een niet-ecologische. Dat is een fabeltje. Een traditionele tuin met gazons, geknipte buxusha- gen of rozenperken kost het meeste tijd: egaliseren, rollen, veel onkruid wieden, vaak knippen, regelmatig maaien, bemesten, mos verwijderen, bodem luchtig maken... Wordt op een stuk kale grond een 'kruidenmengsel' ingezaaid, dan staan er vanaf het be gin volop mooie bloemen. Uiteraard zijn dit extreme voorbeelden. De meeste tuinen hebben wel een stukje dat natuurlijk is, maar soms is er ook een border met planten die wc mooi vinden. Vaak is er gras voor de kinderen om op te spelen. Hoe natuurlijker onze tuin is. des te minder energie (en tijd en geld) hij ons kost. Maar duidelijk is dat als je kiest voor een traditionele tuin. je er ook voor kiest om veel in de tuin bezig te zijn (of hem door de tuin man te laten verzorgen). Wat ook een rol speelt is dat veel mensen denken dat biologische middelen duurder of minder makkelijk toepasbaar zijn. Gelukkig is dat achterhaald: moderne biologische middelen zijn even makkelijk toepasbaar; bovendien hoefje ze meestal minder vaak te gebruiken. Een ander fabeltje: een natuur lijke tuin is rommelig. Dat wordt het alleen als je helemaal niets doet in je tuin. In een natuurlijke tuin help je de natuur een handje om veel variatie in je tuin te krijgen. Dat kan door met verschil lende elementen te werken. Door de ondergrond (stenen, klei. turf, zand) te variëren zorgen we op verschillende plekken voor verschillende mogelijkheden. Al zijn de grenzen niet scherp, ze zijn wel duidelijk. Haal de natuur in je tuin geeft tips voor een na tuurvriendelijke tuin zonder veel moeite. Hieronder geven we en kele voorbeelden. Niet-natuurlijke elementen zoals paden en bestrating kosten veel onderhoud. Kies daarom liever voor één bestraat of betegeld pad en bestrooi de andere paden met houtsnippers of schelpen. Het is ook helemaal niet erg als er in een natuurvriendelijke tuin wat mos tussen de stenen zit. In een traditionele tuin hoort zoiets ge woon niet, hoewel ook daar gekozen kan worden voor grindpa den. Tussen stenen die strak tegen elkaar liggen, groeit (vrijwel) geen onkruid. In het begin de juiste keuze maken bespaart veel er gernis en werk naderhand. Leg onder de paden een flinke laag 15 cm of meer) puur zand. Goed voor stabiliteit en een slechte voe dingsbodem voor planten tussen de stenen. Groene aanslag op te gels bezem je goed weg met wat scherp zand. Het pad is dan ook niet glad meer. Wie heeft de mooiste milieuvriendelijke siertuin in Overijssel? Dat is de inzet van de tuinwedstrijd Iedereen met een particuliere tuin in Overijssel die geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest gebruikt, mag meedoen. Wilt u meer weten over deze wedstrijd of een dcelnameformulier downloaden, kijk dan op www.natuurmilieu.nl uitgaven diversen. Op het kantoor, Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle, kunt u ook een deelnamcformulier afhalen. Ook bij de grotere tuincentra in Over ijssel liggen deze formulieren voor u klaar. Bestellen op boven staand adres is ook mogelijk tel.: (038) 425 09 60. U kunt inzen den tot 1 juli 2004. Holten - Excelsior '31 uit Rijs- sen heeft vorige week de Ge meentebokaal Rijssen-Holten gewonnen. De beker werd door burgemeester Bort Koelewijn op sportpark Meermanskamp aan hen uitgereikt. Holten - De jaarlijkse tennis kampioenschappen van Rijssen- Holten worden maandag 14 tot en met zaterdag 26 juni weer ge houden. Het toernooi wordt voor de derde keer georganiseerd door de toernooicommissie van de tennisverenigingen TC De Mors, TC Rijssen en TC Holten. Er wordt gespeeld in de catego rieën vier tot en met negen (voorheen B2 tot en met E) op de parken van de TCR De Mors en TC Holten. Leden kunnen deelnemen aan maximaal twee onderdelen in enkel, dubbel en gemengd dubbel. De wedstrijden beginnen door deweeks om 18.45 uur en in het weekend vanaf 9.00 uur. De halve finales vinden plaats op donderdag 24 en vrijdag 25 juni op het park van TC de Mors. De finales worden ge speeld op zaterdag 26 juni op het park van TC Holten. Na de finales zal er een feestelij ke afsluiting zijn met onder an dere live muziek en een verlo ting onder de aanwezige deelne mers. Voor informatie over het toer nooi kijk op: www.tennis clubtij ssen.nl De strijd om de Gemeentebokaal Rijssen-Holten werd voor de derde keer gehouden. Dit maal was SV Holten aan de beurt om het toernooi te organi seren. Voetbalteams uit de ge meente streden daarom op Meermanskamp om de felbe geerde bokaal. De finalewedstrijd werd uitein delijk gespeeld door Excelsi- or'31 en SV Holten. Onder lei ding van scheidsrechter Dick Beldman werd het team uit Rijs sen uiteindelijk winnaar met 2- 1. Hiermee maakte Excelsior de drie keer vol en mag daarom de wisselbeker houden. Volgend jaar mag RKSV de Ge meentebokaal organiseren. Uitslag poulewedstrijden SV Holten - Blauw Wit '66, 2-0 Rijssen Vooruit - Blauw Wit '66, 1- 1 SV Holten - Rijssen Vooruit, 2-1 Excelsior'31 - Sp. Rijssen, 4-1 RKSV - Sp. Rijssen, 2-2 Excelsior '31 - RKSV, 2-1 i '-A; .-„A (Foto: Johan Bolink) Holten - Voor de fietser die vier dagen fietsen een beetje te veel van het goede vindt, heeft de VW Sallandse Heuvelrug/ Reggeland de oplossing: name lijk gewoon lekker één dag mee doen, De vierdaagse duurt van 15 tot en met 18 juni. De eerste dag is Dalzicht in Nij- verdal het startpunt. De route gaat via Holten, de Holterberg. het Wierdense veld en Hellen- doorn weer terug naar N ij verdal. Deze route staat in het teken van bos en ander natuurschoon. Het thema voor deze dag is ontdek het historierijke verleden van de Sallandse Heuvelrug. De tweede dag kan men fietsen door het Reggestreekgebicd tus sen Rijssen, Wierden en Enter. Deze dag ontdekt men alle mooie plekjes langs de Regge. Vertrekpunt deze dag is het Klompen- en Zompenmuseum in Enter. De derde dag maakt men kennis met de charme van het boeren landleven. Men start in Daarle bij (Eet)café 'n Tip en gaat via Den Ham en Vriezenveen weer terug. De laatste dag staat een heel an der landschap van de regio cen traal. Namelijk het landelijke gebied tussen Olst. Wij he met de start in Raalte: Café de Leeren Lam- pe. Deze dag gaat de route langs mooie kastelen en andere histo rische gebouwen. De dagafstanden van de routes bedragen 40 of 60 kilometer en zijn geheel bewegwijzerd. Elke dag kan men tussen 9.00 en 12.00 uur starten. Voor 17.00 uur moet men zich weer melden bij het startpunt voor de laatste stempel. Tussen 14.00 en 16.00 uur zul len er bij de startplaatsen leuke activiteiten plaatsvinden. De kosten bedragen 3,50 euro per dag voor volwassenen. Vier da gen fietsen kost 11,00 euro per persoon. Vletgoor - Onder prima omstan digheden werd afgelopen zater dag voor de tweedemaal het ver nieuwde stratenvoetbaltoernooi in Holten gehouden. Een spor tief evenement dat uiteindelijk na twee spannende halve finales een finale opleverde tussen de Dorpsstraat en De Wheeme. Hoewel de Dorpsstraat in eerste instantie een enorm overwicht had. waren er toch goede kansen op treffers over en weer. De Dorpsstraat veroverde de titel, die volgend jaar op sportpark Meermanskamp, op de eerste za terdag in juni, wordt verdedigd, de Sportiviteitprijs ging naar de Kenemansstraat. Om 9.00 uur werd afgetrapt voor de eerste wedstrijden. Er hadden zich vijftien teams ingeschre ven, waar het buurtschap De Beuseberg vanwege de jaarlijkse festiviteiten dit keer ontbrak. De poulewedstrijdcn verliepen vlot en zonder problemen. De Hol- tense scheidsrechters hadden geen problemen om de wedstrij den in goede banen te leiden. Om 13.10 uur waren de poule- wedstrijden achter de rug en kon de balans opgemaakt worden voor de loting voor de halve fi nales. De drie poulewinnaars en de beste nummer twee plaatsten zich voor die halve finales. Bij die loting kon de nummer twee niet gekoppeld worden aan de eigen poulewinnaar. De eerste halve finale ging tus sen Vislandkieft en de Dorps straat. Gelet op de samenstelling van de selectie van de Dorps straat was deze straat favoriet. Echter, het Vislandkieft nam brutaal de leiding en een verras sing hing in de lucht. De Dorps straat kwam toch langszij en wist in de laatste vijf minuten de winnende treffer binnen te schieten, waardoor zij de eerste finalist werden. Op het andere veld werd gelijk tijdig de tweede halve finale wedstrijd gespeeld tussen de bu ren Beuseberg Oost en De Wheeme. De Wheeme kwam hier vrij snel op een riante voor sprong van 0-2. De ploeg liet zich hierna terug vallen en counterde gevaarlijk. Beuseberg Oost kwam na rust terug tot 1-2 en de gelijkmaker was soms dichtbij. De Wheeme bleef echter keurig overeind en mocht zich ook finalist noemen. Onder het toeziend oog van Ra dio 350 kwam het manco van de Nederlandsej/oetbalsport weer Beuseberg tegen De Wheeme. (Foto: Johan Bolink) eens naar voren. De strijd om de derde en vierde plaats werd be slist door elf strafschoppen. Vis landkieft wist slechts twee straf schoppen te benutten tegen Beuseberg Oost zes. Beuseberg Oost pakte hierdoor keurig de derde plek. De finale tussen de Dorpsstraat en De Wheeme leek in de eerste fase een eenzijdige wedstrijd te worden. De Dorpsstraat vero verde middels een sterk midden veld vaak snel de bal en De Wheeme kwam in die fase nau welijks over de middenlijn. Toen de kansen door de Dorps straat niet benut werden, kreeg De Wheeme steeds meer grip op het spel en de ploeg kreeg ook prachtige kansen op treffers. De finale bleek een echte finale te zijn. Spannend van begin tot eind en mooie kansen. De Dorpsstraat scoorde uiteindelijk toch één keer en veroverde daar mee de titel in 2004. Direct na de finale werden de prijzen uit gereikt door de voorzitter van Blauw Wit '66 Wim Klein Na gelvoort. Uitslagen in de poule Poule A: De Wheeme - Noor denbergstraat 0-2. Larenseweg - Dijkerhoek 0-0. Lichtenberg - De Wheeme \z2, Noordenberg straat - Larenseweg 1-3. Dijker- hoek - Lichtenberg 2-1, De Wheeme - Larenseweg 2-0. Noordenbergstraat - Dijkerhoek 1-1. Lichtenberg - Larenseweg 0-4. Dijkerhoek - De Wheeme 1- 4, Noordenbergstraat - Lichten berg 4-1 Poule B: De Haar - Dorpsstraat 2-1. Kol-Noord - Holterbroek 1- 2, Köllingserf - De Haar 3-1, Dorpsstraat - Kol-Noord 3-0, Holterbroek - Köllingserf 1-1. De Haar - Kol-Noord 0-2. Dorpsstraat - Holterbroek 2-0, Köllingserf - Kol-Noord 0- 0.Holterbroek - De Haar 2-2, Dorpsstraat - Köllingserf 1-1 Poule C: Vislandkieft - Kene mansstraat 2-0, Beuseberg-Oost - Look/Borkeld 2-0. Erve Lu- kensveld - Vislandkieft 0-0, Ke nemansstraat- Beuseberg-Oost 1-4, Look/Borkeld - Erve Lu- kensveld 2-1. Vislandkieft - Beuseberg-Oost I -1Kenemans straat - Look/Borkeld 0-1. Erve Lukensveld - Beuseberg-Oost 1- 2. Look/Borkeld - Vislandkieft 0-2, Kenemansstraat - Erve Lu kensveld 0-3. Halve finale: Vislandkieft - Dorpsstraat 1-2 en Beuseberg Oost - De Wheeme 1-2. Derde en vierde plaats 11 straf schoppen: Vislandkieft - Beuse berg Oost 2-6. Finale: Dorpsstraat - De Wheeme 1-0. Holten - Triatleet Jan Ma nenschijn werd op het NK Triatlon in Zundert tweede bij de Neo-senioren. Nadat hij in zijn laatste jaar als Junior de nationale titel pakte, lukte het hem ook als Neo-senior een medaille te behalen. Als toetje kwalifi ceerde hij zich voor het EK Neo-senioren, dat op 25 juli in Tizjauvaroz, Hongarije wordt gehouden. De wedstrijd werd gewon nen door Youri Severin die tijdens het fietsen in de kop groep te vinden was. Ma nenschijn had na het zwem men al een achterstand van twee minuten op de kop van het veld. Hij kwam wel als eerste van een derde groep uit het water, maar het gat was te groot voor de Holte- naar om zelf dicht te rijden. Hij wachtte daarom de eer ste kilometers op verster king van achteruit. Die kwam in de vorm van Gui- do Gosselink en Rutger Be- ke al vrij snel. Toch lukte het niet om het gat te dich ten. Na het fietsen was de achterstand drie minuten. Met lopen ging het zoals verwacht zeer goed. Het gat van drie minuten op atleten als Martin Pet en Arjen Schilder werd met grote sprongen gedicht. Youri Severin was de enige die zijn voorsprong van drie minuten kon behouden. De tijd van Manenschijn was 1.53.06 uur. Vletgoor - Het seizoen 2003- 2004 van voetbalvereniging Blauw Wit wordt zaterdag 12 ju ni beëindigd. Op vrijdagavond begint voor de jeugd E en F het tentenkamp op het sportpark. Alle jeugdleden worden vanaf 18.00 uur verwacht. Om 19.00 uur wordt het tenten kamp officieel geopend door de jcugdvoorzitter. Een van de han deling is het hijsen van de vlag. Ook de D-jeugd gaat op tenten kamp. Zij komen samen op 't Vletgoor en doen mee aan een diversiteit aan activiteiten waaronder na tuurlijk een voetbaltoernooitje. Later op de avond verdwijnen deze jeugdleden naar de Borkeld alwaar hen iets bijzonders te wachten staat. Op zaterdag komt de jeugd weer bijeen op 't Vletgoor. Het spel- lencircuit om de Wiersmabokaal staat op het programma en om 11.30 uur is de finale van de pe nalty-bokaal. De D- en C-jeugd spelen hierna nog een mixtoer- nooi. De senioren strijden vanaf 12.00 uur om de Gait-Light bo kaal. Marcel van Engbrink ver dedigt de cup. Gerrit Aanstoot verdedigt het doel. Na de straf schoppen wordt het tentenkamp bij de jeugd afgesloten en begin nen de junioren en senioren aan hun zeven tegen zeven toernooi. Aan het einde van de dag zal voorzitter Wim Klein Nagel voort de dag besluiten. Hij zal onder andere stilstaan bij het af scheid van Hans Stam. Een speler die binnen de selectie van Blauw Wit en dus voor heel de vereniging zijn sporen op het veld verdiend heeft. Hierna gaan de velden dicht voor groot on derhoud en een rustperiode, zo dat bij aanvang van het nieuwe seizoen weer op groene dichte grasvelden gespeeld kan wor den. Holten - Zwem- en Poloclub Twenhaarsveld gaat deze zomer een conditietraining opzetten voor beginners en gevorderden, onder deskundige begeleiding van een trainer. Wie dc zwemslag wil verbeteren of op een sportieve wijze eens wil werken aan dc gezondheid en conditie kan elke maandag en woensdag van 20.30 tot 21.00 uur meedoen in zwembad Twen haarsveld. Ook voor triatleten is deze trai ning te overwegen. Voor verdere informatie: Johan Veneklaas Slots, telefoon 364067. Holten - Voor duivenvereniging De Bergvliegers stonden er af gelopen weekend twee vluchten op het programma. Een midfond en een overnachtvlucht. Bij een overnachtvlucht worden de duiven op een verre afstand (meer dan 750 kilometer) gelost rond het middaguur en dan wor den ze de volgende dag thuis verwacht. De duiven van de verre vlucht werden vrijdag om 14.00 uur ge lost in het zuid-Franse Brive (870 kilometer). A.J. Kramer had als eerste een duif terug op zaterdag om 14.58 uur. Dit gaf een snelheid van 52 kilometer per uur. Zaterdag morgen om 10.00 uur werden de duiven van de midf- ondvlucht gelost in het Franse Peronne. J.G. Jansen wist hier als eerste een duif te klokken om 14.57 uur wat een snelheid ople verde van 71.7 kilometer per uur. De eerste tien plaatsen op de midfondvlucht werden als volgt verdeeld: 1 J.G. Jansen. 2-3-4-5- 6-10 A. Kaspers, 7 H Jansen. 8 A. ten Dam 2, 9 J.G. van Wer ven. De complete uitslag van de overnacht vlucht zag er zo uit. I A.J. Kramer, 2-5-7 G. Jurjens, 3 M. Lodeweges. 4-6-8 J.G. van Werven, 9 E. Veneklaas. Holten - Voor de competitie speelde dames A2 en de meisjes B-jeugd nog wedstrijden. Meis jes A verloor eerder in de com petitie ruim van Goosen/ Wijhe. In dc thuiswedstrijd gaf Holten met fris spel prima partij. Wijhe was iets sterker en via een 7-8- stand bij rust verloor Holten met 11-13 de ontmoeting. Meisjes B speelde in Zwolle. Holten speelde sterk en leidde bij rust al met 2-9. Na rust ging men goed door en werd een rui me 5-17-zege geboekt. Handbalprogramma Donderdag 10 juni Dames thuis tegen HHZD om 19.15 uur. Zaterdag 12 juni Meisjes C uit tegen Zwolle om 10.50. Vertrek 9.30 uur; Meisjes B uit tegen Schalkhaar om 13.40 uur Vertrek 12.30 uur; Meisjes D 1 uit tegen Zwolle om 10.00 uur. Vertrek 8.45 uur. Zondag 13 juni Dames A 2 thuis tegen Nijhof/ Broekland om 10.00 uur. Holten - De judoka's van SV Ba- to en Riessen Oonderoet uit Rijssen nemen zaterdag 12 juni deel aan de jaarlijkse open ge meentelijke kampioenschappen Rijssen-Holten. De wedstrijden met enige regio nale deelname zijn dit jaar in Holten in het gymnastieklokaal van de Waerdenborch aan de Haarstraat. De aanvang voor de jongste ju doka's is om 9.00 uur. De wed strijden duren tot 12.30 voor de aspiranten. De toegang tot de wedstrijden is gratis. Nadere in lichtingen bij Piet van Riel, be stuurslid SV Bato. telefoon 0548-364614. Rijssen - Het Hollands Boys Choir en het Rijssens Mannen koor zingen op vrijdag 2 juli in de RK Dionysiuskerk in Rijssen. Het concert begint om 20.00 Medewerking verleent pianist Jan Lenselink. Het jongenskoor uit Elburg brengt onder andere 'Die Himmel erzahlen' van Haydn. Ook populaire werken en spirituals ontbreken niet. Kaarten voor dit unieke concert zijn in de voorverkoop verkrijg baar bij de VW in Rijssen, En ter en Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 9