Actiegroep Maïstracé Weg Ermee begint handtekeningenactie 'Uit plan blijkt dat gemeente belang jongerenwerk inziet' Holtens Nieuwsblad Zagen, zagen, zagen, op Beusebergs Feest Vogelschieten 'opent' Dijkerhoeks Feest Koningsschieten aan Aalpolsweg Socuwe positief over gemeentelijke nota jeugd- en jongerenwerk Schapen scheren Koopavond Peuterspeelzaal Holten houdt Kleintje Kermis Straatspeeldag Kakelbont Bewoners Diessenplas doen mee aan rolstoelentocht voor kinderen Weekendweer Donderdag 10 juni 2004 Redactie: 0548 597370 Advertentie: 0548 597351 Holtens.Nieuwsbladgwhk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 4 0.90 Inle.eradres 8lo--erVan de Vaat Pagina 3 Pagina 7 Het Rondje Cultuur(hus) trok afgelopen zaterdag maar een handjevol bezoe kers. Pagina 11 Het verkeersstructuurplan blijft de gemoederen bezig houden. Wel of toch geen Maïsweg? I Espelo - Bij kinderboerderij Dondertman wordt zaterdag 12 juni vanaf 13.00 uur het Schaap- scheerdersfeest gehouden. Meer dan twintig schapen wor den die middag van hun wollen jas ontdaan. Ter omlijsting van het schapen scheren is het We- reldnatuurfonds aanwezig met een promotiestand. Het Schaapscheerdersfeest is gratis te bezoeken. Wel geldt de normale entreeprijs van de kin derboerderij. Dijkerhoek - Het vogelschieten wordt voor vrijdagavond 18 juni bij 't Bonte Paard in Dijkerhoek gehouden. Inwoners van Dijker- hoek, behorende tot de schoolkring Dijkerhoek of leden van schietvereniging De Zaagmolen zijn gerechtigd om deel te nemen aan dit schietevenement. Personen van twaalf tot en met zeven tien kunnen deelnemen aan het jeugdvogelschieten dat tegelijker tijd wordt gehouden. Het vogelschieten vormt al sinds 1980 een vast onderdeel van het Dijkerhoeks Feest. De eerste twee jaren werd het evenement tij dens dit feest gehouden toen dit nog een midweeks evenement was. In 1982 droeg de volksfeestcommissie de organisatie over aan de schietvereniging De Zaagmolen. Het evenement verhuisde toen tevens naar de zaterdagavond voor het Dijkerhoeks Feest. Sindsdien geld het evenement als de officieuze opening van het Dijkerhoeks feest. In de laatste jaren (sinds 1994) is ook het vo gelschieten voor de jeugd in het programma opgenomen. Inschrijven kan vanaf 19.15 uur in café-restaurant Het Bonte Paard. De schietwedstrijd begint om 20.00 uur op de feestweide. De deelnamekosten bedragen 10,00 euro voor de senioren en 1,50 euro voor de jeugd. Maar jongeren draaien wel vo lop mee in de activiteiten van Socuwe. Kijk maar naar de Kin dervakantieweek, waar zo'n twintig jongeren boven de zes tien jaar bij betrokken zijn. Jon geren van deze leeftijd zijn ook actief binnen de gehandicapten- soos en doen mee aan bestaande cursussen. Neem bijvoorbeeld de cursus sieraden maken, daar zitten zowel jongeren als oude ren op, gewoon geïntegreerd. Dat beantwoordt ook aan een van onze doelstellingen, name lijk 'ontmoeting', en in deze ge vallen ontmoeten achttienjarigen en zestigplussers elkaar." Scharrenberg benadrukt dat de activiteiten die Socuwe biedt, moeilijk te vergelijken zijn met andere aanbieders, omdat Socu we activiteiten voor de hele be- Het jongerenwerk werd altijd gedaan door de Schure. Daarna heeft niemand het meer opgepakt. volking ontplooit, waaraan ook jongeren meedoen. ,,Er wordt binnen Socuwe veel aan jongerenwerk gedaan. Maar we hebben géén discoavond en géén soos specifiek voor jonge ren", aldus Scharrenberg. Ze wijst er op dat deze activiteiten eerder door De Schure georgani seerd werden in het Paalhuus. De Schure stopte in 1999 met de organisatie daarvan. Socuwe wilde het jongerenwerk voort zetten, nam contact op met de oude Holtense gemeente, onder zoeken werden vooruitgescho ven, de gemeentelijke herinde ling kwam en er is nog steeds niets geregeld om het jongeren werk van de grond te kunnen krijgen. „We hebben daarvoor een onderkomen nodig en uren voor een jongerenwerker." In haar nota schrijft de gemeente dat momenteel gewerkt wordt aan het realiseren van een ac commodatie in de Liezenboer- derij. „Meer dan hierover in de nota staat weten wij ook niet. We weten ook niet in hoeverre dit nu definitief is", geeft Schar renberg aan. In de gemeentenota staat vol gens Socuwe een storende fout. De gemeente geeft namelijk een (Anonieme) nieuwstip voor de redactie? Surf naar www.hoItensnieuwsbIad.nl Holten - Aan de Aalpolsweg wordt zaterdag 12 juni het Ko ningsschieten gehouden. In schrijven hiervoor kan vanaf 18.00 uur. De wedstrijd begint om 19.00 uur. Per toerbeurt worden de deelne mers een voor een afgeroepen om een schot op de houten vogel te lossen. De gelukkige die het schot lost waarbij de vogel naar beneden valt, wordt Schutters- koning 2004. Daarnaast zijn er nog prijzen voor onder andere de schutters die de kop. staart en vleugels er af weten te schieten. Deelname kost 15 euro, maar kijken is gratis. De Schuttersko- ning verdient 100 euro. Holten - Peuterspeelzaal Hol ten houdt zaterdag 12 juni een Kleintje Kermis. Deze kermis wordt gehouden op en rond het terrein van dorpshuis De Boschkamp aan de Tuinstraat en duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Het belooft een groot spekta kel te worden voor de hele fa milie met meer dan dertig ver schillende spelletjes en activi teiten voor jong en oud. Van schminken en goudzoeken tot touwtje trekken en lekker springen op een springkussen. Bij bijna alle activiteiten zijn leuke prijzen te winnen. Daar naast zijn er die dag verschil lende optredens te zien en kan er onder het genot van gezelli ge muziek een hapje en een drankje worden genuttigd op het speciaal hiervoor ingerich te terras. Ook komt de bij kinderen zeer geliefde hond Dribbel, uit de gelijknamige boeken, in le vende lijve langs om iedereen een poot te schudden. Bij slechte weersomstandigheden vindt het spektakel binnen in dorpshuis De Boschkamp plaats. De opbrengst van deze dag is bestemd voor de herinrichting van het peuterspeelzaalplein aan de Tuinstraat. Bruidspaar Kers-Beldman vierde vorige week het 65- jarig huwelijk. De burge meester kwam langs. Holten - Het terughalen van de Maïsweg in het verkeersstruc tuurplan, blijft vele Holtenaren zich bezighouden. Inmiddels is er een actiegroep opgericht met de naam: Maïstracé, Weg Er mee. Op de komende vrijdag markt zullen ze een handteke ningenactie houden, om er zo voor te zorgen dat de Maïsweg van de kaart verdwijnt. Tien jaar terug leidde een mas saal protest van de Holtense be volking tegen het Maïstracé tot een politieke aardverschuiving. Ondanks dat, heeft het gemeen tebestuur het Maïstracé toch weer uit de kast gehaald. Het verkeersluw maken van het centrum van Holten is de be langrijkste motivatie tot het aan leggen van de Maïsweg. Het to taalpakket aan maatregelen die dat moet bewerkstelligen is op genomen in het Verkeersstruc tuurplan (VSP). Hoewel de actiegroep Maïstr acé, Weg Ermee het doel van de gemeente (een verkeersluw cen trum) onderschrijft, vindt zij de gekozen oplossing slecht. De volgende redenen leiden tot een krachtig verzet tegen het voor genomen Maïstracé: verkeers veiligheid: verkeersdrukte en geluidsoverlast; Aantasting van cultuur en natuur. De groep zal met democratische middelen zich gaan verzetten te gen de aanleg van de Maïsweg. Bijvoorbeeld door inspraak via verschillende politieke kanalen, handtekeningenactie, betrekken van de pers. informatie inwinnen Hoffesstraat - Landelijk werd afgelopen woensdag de Straatspeeldag gehouden. Kinderdagverblijf Kakelbont sloot daarom een deel van de Hoffesstraat af om er met de kinderen spelletjes te doen. Voor een middagje was de straat het domein van de kin deren en niet van de auto's en overig verkeer Het landelijke initiatief is bedoeld om ieder een er op te wijzen dat kinde ren recht hebben op speel ruimte. Jaarlijks vallen er vele doden in het verkeer en een groot deel hiervan zijn spelen de kinderen. (Foto: Sander Scheperman) schatting van de huidige structu rele uitgaven van het jeugd- en jongerenwerk van elke plaatse lijke instantie. De kosten van Pand 11 worden geschat op 60.846 euro. die van De Fakkel drager op 54.307 euro, die van 't Honk op 9.372 euro. van de Her vormde Jeugdraad Rijssen op 25.302 euro en die van stichting Socuwe op maar liefst 83.550 euro. „Het bedrag dat de gemeente voor Socuwe ingevuld heeft, klopt absoluut niet. We begrij pen niet hoe de gemeente daar aan komt. We denken dat de ge meente het peuterwerk er bij heeft gerekend", geeft Scharren berg aan. Inmiddels heeft de stichting hierover al contact op genomen met de gemeente. Zelf komt Socuwe op een totaal be drag van 27.730 euro, en dat is nogal een verschil. De nota (subsidiëring) jeugd- en jongerenwerk wordt woensdag 16 juni behandeld in de commis sie Maatschappelijke Dienstver lening, taakveld welzijn, aan vang 19.30 uur. Het is de bedoe ling dat de commissie deze avond een besluit neemt over deze nota. Holten - De Holtense winkeliers houden vrijdagavond 18 juni van 18.00 tot 20.00 uur een extra kinderkoopavond. Speciaal voor alle kinderen die nét dat ene va derdagcadeautje willen kopen is er een aantrekkelijke actie. Alle deelnemende winkeliers geven bij alle aankopen vanaf 5 euro een afgestempelde kas sabon voor een gratis ijsje bij ijssalon Martino. Voor deelne mende winkeliers, zie adverten tie elders in de krant. Af en toe zon en een enkele bui. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag perioden met zon, afge wisseld door stapelwolken, er kan een enkele bui vallen. Tem peraturen zo'n 19.0 a 21.0 gra den. Helemaal geen verkeerd weer dus. Een nieuw hogedruk- gebied zuidwest van de Britse Eilanden en een uitloper boven onze omgeving zorgt voor een westelijke stroming met aanvoer van wat koelere lucht, voor veel mensen aangenaam. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Adres: Postcode: Geef dat ook eens Woonplaats: aan een ander door! Telefoon: BON Gebruik deze bon voor bet opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: 1 Woonplaats: 1 Postcode: Telefoon: Bankrekenina: j Handtekening: 1 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 1 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90) Holten - Wegens het dertigjarig bestaan van Woon- Zorgcen trum Diessenplas werd eerder dit jaar een rolstoelentocht uit gestippeld. Door het slechte weer werd dit echter uitgesteld tot afgelopen woensdag. Vele bewoners genoten van het rolstoeltochtje. Daarna was het smullen geblazen in de tuin van Diessenplas. Daar werden na melijk pannenkoeken gebakken. (Foto: Sander Scheperman) Holten - De gemeente Rijssen- Holten kwam onlangs met de nota over het jeugd- en jonge renwerk in de gemeente. In het plan worden uren uitgetrokken voor een jongerenwerker in Hol ten en worden de subsidievoor schriften geregeld. Inge Schar renberg van Socuwe vindt het op zich een heel positief plan. „Uit het plan blijkt dat de gemeente het belang van jeugd- en jonge renwerk inziet. Want als dit plan goedgekeurd wordt door de raad komt er toch een verbetering in het aantal uren." Socuwe krijgt er dan een halve arbeidsplaats bij voor het jongerenwerk. Socuwe wil graag aan de slag met het jongerenwerk. „Het klopt dat we niet specifiek iets voor jongeren doen. maar dat kunnen we ook niet. Je moet dan uren hebben voor een beroeps kracht en er moet accommodatie zijn. bij ROVO en 3VO (Veilig Ver keer Nederland). Een gefaseerde aanpak van maatregelen en andere alterna tieven moet het beoogde doel van het verkeersluw maken van het centrum bewerkstelligen. Als de Maïsweg eenmaal is aan gelegd, is er volgens het actieco mité geen weg terug. Wie nee zegt tegen de Maïsweg, wordt daarom gevraagd een handtekening te zetten. In een groot deel van Holten is hier voor al huis aan huis een schrif telijke toelichting op de stand punten verspreid. Hier zullen te vens huis aan huis handtekenin gen worden opgehaald. Daar naast staat de groep vrijdag 11 juni op de markt op Smidsbelt. Verder zijn de leden zelf te be reiken: Enrico Koenis, Erve Lu- kensveld 16 (368438); Albertha Dikkers, Houtweg 14 (362059); Gerdien Pijnappel. Pastorie straat 16 (366248); Gerrit Jan Honig, Eekelscharen 4 (367755): Paul Dijkgraaf. Oran jestraat 74 (363088k Rik Aan- geenbrug, Erve Wiegmannink 2 (364739k Marnix Schippers, Er ve Wiegmannink 3 (366179). Langstraat - In de Beuseberg werd afgelopen weekend het Beusebergs Feest gehouden. Verschillende activiteiten werden er gehouden, zoals ringsteken, vogelschieten en boomstam zagen. Met een stopwatch erbij, werd geklokt wie het snelste een schijfje hout eraf kon za gen. De houtsnippers vlogen alle kanten op. Meer over het Beusebergs Feest, op pagina 7 (Foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1